ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

(โยงหน้าให้ถูกต้อง)
 
อนึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เกิดการคัดค้านและตั้งคำถามต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยอย่างมากมายและต่อเนื่อง<ref>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2551). '''บทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับนโยบายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับเส้นทางสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ.''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [http://legal.tu.ac.th/tu_51/tu_control/pdf/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5.pdf]. (เข้าถึงเมื่อ: 26 สิงหาคม 2553).</ref> เช่น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สนใจเพียงเรื่องค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็จะไม่ใส่ใจกับสังคม มหาวิทยาลัยจะเป็นธุรกิจมากขึ้น หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้ว ผู้บริหารจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการเห็นสมควรที่จะต่อ หรือไม่ต่อสัญญาจ้างบุคลากร จะมีการประเมินซึ่งมีผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการประเมิน หรือเข้าใจว่ามีระบบเผด็จการโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือไม่<ref>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2551). '''อธิการบดีตอบคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 ในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.... ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร LT.1 คณะนิติศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์.''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก[http://legal.tu.ac.th/tu_51/tu_control/pdf/%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2..pdf]. (เข้าถึงเมื่อ: 26 สิงหาคม 2553).</ref>
 
วันที่ [[5 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2555]] คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ... โดยอยู่ในระหว่างการส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป <ref>[http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=669458 ครม.เห็นชอบร่างพรบ.ม.ธรรมศาสตร์ ออกนอกระบบ]</ref>
 
== เตรียมธรรมศาสตร์ ==
3,677

การแก้ไข