สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Emblem of Thammasat University.svg
ชื่ออังกฤษLanguage Institute
Thammasat University
ที่อยู่ศูนย์ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ตำบลปงยางคก
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
วันก่อตั้งพ.ศ. 2528
ผู้อำนวยการรศ.ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
สีประจําคณะ     สีน้ำตาลทอง
เว็บไซต์www.litu.tu.ac.th/

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษา ฝึกอบรม ค้นคว้า วิจัยและให้บริการด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2528 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยให้มีสถาบันเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อรองรับความต้องการด้านภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนของคณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบรรยายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติทุกสาขาวิชาต้องผ่านการสอบไล่

ปัจจุบัน สถาบันภาษา มีภารกิจหลักคือบรรยายวิชาภาษาต่างประเทศพื้นฐาน จัดอบรมภาษาต่างประเทศแก่องค์กรต่างๆ และบุคคลทั่วไป วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาภาษาต่างประเทศ และเป็นศูนย์ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวในทั้งสามศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[1] นอกจากนี้สถาบันยังได้พัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศของตนเองขึ้นเป็นเอกเทศอีกด้วย [2]

ภารกิจ[แก้]

บริการสังคม[แก้]

สถาบันภาษา มีภารกิจบริการสังคมในด้านภาษาอังกฤษ เช่น การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยเฉพาะในโรงเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ยังได้ให้บริการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับพระภิกษุสามเณร และสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้สำหรับเยาวชนและนักศึกษา สถาบันฯ ได้จัดให้มีค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้สถาบันภาษา ยังมีการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกปี โดยมีบริการจัดสอบ TU-GET (Thammasat University General English Test) และ TU-STEPS (Thammasat University Standartised Test of English Profesional Skills) นอกจากนี้ยังมีบริการจัดสอบวัดระดับในระดับมัธยมศึกษา (TU-SET) และอาชีวศึกษา (TU-VET) ด้วย

หลักสูตร[แก้]

  • ระดับปริญญาตรี สถาบันภาษารับผิดชอบเกี่ยวกับการบรรยายในลักษณะวิชาภาษาอังกฤษให้แก่ทุกคณะในมหาวิทยาลัย ทั้งกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ เป็นวิชาบังคับเลือก และวิชาเลือกเสรี นอกจากนี้ยังมีการเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นรายวิชาโท ด้วย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) (ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเชิงอาชีพเพื่อการสื่อสารนานาชาติ) (M.A. in Career English for International Communication) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ภาคภาษาอังกฤษ) (ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ) (M.A. in English Language Teaching) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ (ป.บัณฑิต ภาษาอังกฤษในบริบทวิชาชีพ) (Graduate Diploma Program in Professional English) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) (ปร.ด. การสอนภาษาอังกฤษ) (Doctor of Philosophy in English Language Teaching) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป[แก้]

โดยให้การอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคคลทั่วไปที่อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีในหลักสูตรต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต[3][4] ดังนี้

อ้างอิง[แก้]

  1. สยามเอชอาร์เอ็ม. (2553). สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับอาจารย์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. (เข้าถึงเมื่อ: 8 สิงหาคม 2553).
  2. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2553). ABOUT THE INSTITUTE. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [2]. (เข้าถึงเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2553).
  3. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2553). English Short Courses. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [3]. (เข้าถึงเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2553).
  4. ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ. (2551). หลักสูตรฝึกอบรม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [4][ลิงก์เสีย]. (เข้าถึงเมื่อ: 8 สิงหาคม 2553).