โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ (ชื่อเดิม โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์)
MK-logo-new.png
'ลูกม.ก.มีน้ำใจ อัธยาศัยดี
วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
(บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จ)
330/3 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Mathayom Wat Makutkasat School
อักษรย่อ ม.ก. / M.K.
ประเภท รัฐ / โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 7 มิถุนายน พ.ศ. 2494
ผู้ก่อตั้ง อาจารย์บุญยัง ทรวดทรง
รหัส 1000100106
เพลง มาร์ชมกุฏกษัตริย์
เว็บไซต์
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ is located in กรุงเทพมหานคร
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ (อังกฤษ: Mathayom Wat Makutkasat School) เป็นโรงเรียนสหศึกษา (เดิมชื่อโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ เป็นโรงเรียนชายล้วน) เปิดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2494 โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดสถานที่ตั้งไว้ที่บริเวณหน้าวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร หน่วยแนะแนวการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่หาที่เรียนไม่ได้มาเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ตั้งอยู่เลขที่ 330/3 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200 ใช้พื้นที่ของวัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร รวมพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 86.66 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารต่าง ๆ ทั้งหมด 5 อาคาร

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปมงกุฎครอบเลขสี่ (เลขไทย) มีรัศมีจากยอดมงกุฎทอดลงมาทั้งสองข้างของมงกุฎ และมีแถบชื่อโรงเรียนระบุอักษร "มกุฏกษัตริย์" ที่ใต้มงกุฏ ตราประจำโรงเรียนมีความหมายคือ "โรงเรียนซึ่งมีพื้นฐานกำเนิดจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ทรงสร้างวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร หรือเป็นโรงเรียนที่อยู่ใต้บุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้น"
 • คติธรรมและปรัชญา : "วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา" แปลว่า "บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จ"
 • สีประจำโรงเรียน : สีเหลือง-ชมพู

สีเหลือง ████ หมายถึง สีของพระพุทธศาสนาหรือสีของจีวรพระภิกษุ ในที่นี้คือ วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร ซึ่งอนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณวัดส่วนหนึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน

สีชมพู ████ หมายถึง สีประจำวันอังคาร คือ ความอ่อนเยาว์ และการศึกษา

 • เอกลักษณ์ของโรงเรียน : "ลูกม.ก. มีน้ำใจ อัธยาศัยดี"
 • คำปฏิญาณตนชาวมกุฏกษัตริย์ : เราชาวมกุฏกษัตริย์ จะซื่อสัตย์ต่อสถาบัน จะมุ่งมั่นหมั่นศึกษา อยู่ใต้ร่มพระบิดา จะรักษามกุฏไว้ด้วยชีวัน

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล เข้ารับตำแหน่ง ออกจากตำแหน่ง
1 นายบุญยัง ทรวดทรง พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2509
2 นายสุด สุวรรณนาคินทร์ พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2515
3 นายบุญเนิน หนูบรรจง พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517
4 นายช.เสวต เพ็ชรไพศิษฏ์ พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2519
5 นายเสนาะ จันทร์สุริยา พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2526
6 นายเจิม สืบขจร พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2532
7 นายสุรินทร์ สรรพกิจ พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2537
8 นายสุวิชญ์ นาถะภักฎิ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2540
9 นายมนตรี แสนวิเศษ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2542
10 นายอุดม พรมพันธ์ใจ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543
11 นายธีระพงศ์ นิยมทอง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2546
12 นายณัฐกิจ บัวขม พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2550
13 นายนพพล เหลาโชติ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554
14 นายวันชัย ทองเกิด พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557
15 นายจรัสฤทธิ์ กลิ่นสุวรรณ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558
16 นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561
17 นางสาววรรณา ปริญญาวิวัฒน์กุล พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

แผนการเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เปิดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้นได้แก่

 • 1. ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) แต่ละระดับชั้นมีห้องเรียนทั้งหมดระดับละ 8 ห้อง
  • ปีการศึกษา 2555: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดตั้งห้องเรียนพิเศษ(เน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ "Talent Program") 1 ห้อง
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 ห้อง
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน 1 ห้อง
  • ห้องเรียนพิเศษภาษาเกาหลี 1 ห้อง


 • 2. ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) แต่ละระดับชั้นมีห้องเรียนทั้งหมดระดับละ 8 ห้อง แบ่งแผนการเรียนการสอนออกเป็น 4 แผนการเรียน ได้แก่
  • 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์: 2 ห้อง
  • 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์: 1 ห้อง
  • 3. แผนการเรียนศิลป์-คณิตศาสตร์: 2 ห้อง
  • 4. แผนการเรียนศิลป์-ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี): 3 ห้อง

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • ดร.สุธี อักษรกิตติ์ (ม.ก.2498) ผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ผู้ออกแบบเสาอากาศ"สุธี" ผู้ออกแบบวิจัยและค้นคว้าโครงการ "ไทย-แซท"
 • นายทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์(ม.ก.2503) นักพูด อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,อดีต รมช.สาธารณสุข
 • นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์(ม.ก.2504) ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • นายจำลอง มาเที่ยง(ม.ก.2498)อดีตนายกสมาคมศิษยเก่าโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ คนแรก
 • นายจเด็จ อินสว่าง(ม.ก.2505) อดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์
 • นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา(ม.ก.2508) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น แอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • นายสุพจน์ จันทร์เจริญ (ลิฟท์) : นักร้อง, นักแสดง
 • นายอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร (วุธ)  : นักแสดง
 • นายสุเมธ องอาจ (สุเมธ) : นักร้อง
 • นายกีรติ เทพธัญญ์ (เอ๊าะ) : นักแสดง, พิธีกร
 • นายลักษณ์ เรขานิเทศ (อ.ลักษณ์) : โหราจารย์
 • พ.ต.ต.กรวิก จันทร์แด่น (หมวดแวน) : นักร้อง,ตำรวจ
 • นายคุณาธิป ปิ่นประดับ (นิก)  : นักแสดง
 • พล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี(ม.ก.2512) : ตำรวจ(อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์
 • พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน(ม.ก.2513) : อดีตรองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI)นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์
 • พล.ต.ท. รณรงค์ ยั่งยืน : อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • นายเรวัตร สกุลคล้อย : ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุธรณ์
 • พล.ต.ท. ปริญญา จันทร์สุริยา(ม.ก.2514)
 • พล.ต.ท.อนุชัย เล็กบำรุง
 • รศ.น.ท.ดร.นพ. สมพล เพิ่มพงศ์โกศล : อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยกรรมศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นายสุจิตต์ วงศ์เทศ : นักเขียนประจำในเครือมติชน เขียนเป็นประจำในคอลัมน์ "สยามประเทศไทย" ในหนังสือพิมพ์มติชน
 • พ.อ. ดร.ก้อง ไชยณรงค์ : ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ต.อ.อาลักษณ์ เจริญธนกุล ตำรวจ(ผกก.สภ.ศรีธาตุ อุดรธานี)
 • นายโกวิทย์ ขันธศิริ(ม.ก.2502) นักไวโอลิน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • พลตรีปริยะ เพ็ชรพลาย
 • นายวิสูตร ชินรัตนลาภ ผอ. กองแก๊ส

อ้างอิง[แก้]

 • หนังสือคู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ปีการศึกษา 2548

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]