โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat Secondary School
ที่ตั้ง
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
คำขวัญการเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งประเสริฐสุดของชีวิต
ก่อตั้งพ.ศ. 2559; 8 ปีที่แล้ว (2559)
ประธานบริหารโรงเรียนรศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี
เว็บไซต์satit.tu.ac.th

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อังกฤษ: Thammasat Secondary School; อักษรย่อ TSS) เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในทุกระดับ ทุกวัย โดยระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมให้เข้ามาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตลอดจนเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 40 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2531 มาตรา 8 และมาตรา 18(3) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานภายใน ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาธิต มธ.) มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพในทุกด้าน โดยใช้การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง และให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษา โดยมีจุดเด่นดังนี้[1]

 • มุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ให้เต็มตามศักยภาพ ทั้งสติปัญญา อารมณ์ และความเข้าใจตัวเอง โดยใช้การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง
 • มีวิชาที่น่าสนใจที่เด็กคนไหนก็อยากเรียน เช่น วรรณกรรม รู้สารทันข้อมูล เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
 • เน้นให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยไม่มีการตัดสินว่าผิดหรือถูก
 • การทดสอบและการประเมินผลเน้นที่การพัฒนาผู้เรียน ไม่ใช่การวัดผลเพียงอย่างเดียว
 • เปิดพื้นที่ให้เด็กนักเรียนได้แสดงตัวตนผ่านเครื่องแต่งกาย
 • นักเรียนคือศูนย์กลางของการเรียนรู้

แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มธ. สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาการศึกษาไทยที่เน้นแต่ความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กในทุกด้าน ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก และให้ความสำคัญกับความแตกต่างหลากหลาย

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พยายามสร้างการศึกษาแบบตามความสามารถ เน้นผู้เรียนเป็นหลักและการทำงานเป็นทีม นักเรียนต้องผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน โดยยึดหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและประเทศฟินแลนด์ โรงเรียนไม่ได้ไม่มีเครื่องแบบนักเรียน แต่มีเครื่องแบบเป็นเสื้อโปโลมีตราโรงเรียน กางเกงขายาว นักเรียนต้องใส่เครื่องแบบวันจันทร์กับพฤหัสบดี และวันอื่น ๆ นักเรียนมีอิสระในการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนเอง เพียงแต่ต้องแต่งกายสุภาพเหมาะสมแก่กาละเทศะ ห้ามนุ่งสั้น รองเท้าต้องรัดหรือหุ้มส้น สีผมต้องได้รับความอนุญาตจากผู้ปกครอง[2]

การจัดการเรียนการสอนจะยึดหลักการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ หลักสูตรการเรียนการสอนได้มีการปรับจากรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาเป็น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายในการเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

การจัดการศึกษา[แก้]

แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีจุดเด่นคือ ให้ความสำคัญกับการสร้างพลเมืองโลกที่เคารพความต่าง โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ สามารถเลือกเส้นทางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่ถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัด และได้รับการประเมินผลตามความสามารถหรือพัฒนาการของตัวผู้เรียน โดยกำลังพยายามสร้างการศึกษารูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต และสามารถเติบโตเป็นพลเมืองโลกที่เคารพความต่างได้

สำหรับกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงวัยหลัก ได้แก่

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น Active Learner ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุข รวมถึงรู้จักตั้งคำถามและรู้เท่าทันโลก
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น Self Directed Learner ที่สามารถวางแผนและกำหนดเส้นทางการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยไม่มีสายวิทย์ สายศิลป์ แต่จะเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจและเชื่อมโยงพื้นฐานความรู้ที่หลากหลาย และต่อยอดลงลึกในศาสตร์ที่ตัวเองสนใจ

นอกจากนี้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังให้ความสำคัญกับการประเมินผลที่ไม่ใช่การทำข้อสอบหรือการตัดเกรดแบบเดิมๆ โดยใช้วิธีการประเมินผลที่เรียกว่า Competency based ซึ่งจะประเมินผ่านความสามารถหรือพัฒนาการของตัวผู้เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในอนาคต และช่วยลดความกดดันและความเครียด[3]

อ้างอิง[แก้]

 1. ""สาธิต มธ." อนาคตและความหวังโรงเรียนไทย". www.sanook.com/. sanook. สืบค้นเมื่อ 12 December 2023.
 2. "ร.ร. สาธิตธรรมศาสตร์ "ไม่มี" ยูนิฟอร์มของโรงเรียนจริงไหม?". mgronline.com/. ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 12 December 2023.
 3. "สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : พื้นที่แห่งเสรีภาพ เพื่อสร้างพลเมืองโลกที่เคารพความต่าง". www.dek-d.com. Dek-D. สืบค้นเมื่อ 12 December 2023.


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]