สมคิด เลิศไพฑูรย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
26 ตุลาคม พ.ศ. 2553
(7 ปี 122 วัน)
ก่อนหน้า ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553
(3 ปี 0 วัน)
ก่อนหน้า กำชัย จงจักรพันธ์
ถัดไป สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2502
กรุงเทพมหานคร
(58 ปี 231 วัน)
คู่สมรส ฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์
วิชาชีพ อาจารย์
ศาสนา อิสลาม

ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนที่ 16 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และศาสตราจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[1]ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560[2]

อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งยังเคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเมื่อ พ.ศ. 2550

ประวัติ[แก้]

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ หรือ ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2502 บิดาประกอบอาชีพเป็นช่างไฟฟ้า[3] ส่วนมารดาค้าขายเสื้อผ้าในตลาด[3] ทั้งบิดามารดาของสมคิดมีเชื้อสายเป็นคนจีน และมีพื้นเพเป็นคนกรุงเทพมหานคร ย่านบุคคโล ฝั่งธนบุรี บิดามารดาเดิมสกุล แซ่เล แต่สมคิดได้ตั้งนามสกุล "เลิศไพฑูรย์" ขึ้นมา โดยมีคำรณ บุญเชิด (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย) น้าชาย เป็นผู้ตั้งให้[3]

ใน พ.ศ. 2540 ได้สมรสกับ ฉัตรแก้ว นิธิอุทัย หญิงชาวมุสลิม เขาจึงเข้ารีตเป็นมุสลิมตามภรรยา ทั้งคู่มีบุตรชายฝาแฝด คือ ฐากร เลิศไพฑูรย์ และฐากูร เลิศไพฑูรย์ ซึ่งปัจจุบันศึกษา ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ด้วยกันทั้งสอง[4]

การศึกษา[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสมจิตร[4] ระดับประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส[4] ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดราชโอรส[4] และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา[4]

ต่อมา สมคิดเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นเดียวกับ สุรพล นิติไกรพจน์, อภิชาติ ดำดี, วสันต์ ภัยหลีกลี้, วิฑูรย์ นามบุตร, นพดล ปัทมะ, อัญชลี วานิช เทพบุตร และบุญสม อัครธรรมกุล[3] สมัยนั้น เขาเคยทำกิจกรรมในพรรคแสงธรรม องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[3]

เขาเป็นนิติศาสตรบัณฑิตแห่งคณะดังกล่าวตั้งแต่ พ.ศ. 2525 ครั้นแล้ว ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จากนั้น เขาได้ทุนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส สำเร็จปริญญาโทและปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน ในปี พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2533 ตามลำดับ นอกจากนี้ เขายังได้ประกาศนียบัตร หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น จากประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2537 ด้วย[5]

ประสบการณ์การทำงาน[แก้]

สมคิดเริ่มทำงานในคณะกรรมการข้าราชการพลเรียน แต่ทำได้เดือนเดียวก็ลาออก[3] จากนั้น เขาผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่ 1 ในปี พ.ศ. 2525[3] เขาจึงได้สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง[4] ครั้งนั้น เขาเปิดสอนวิชากฎหมายปกครองท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรก[3] ต่อมา เขาจึงได้เป็นเป็นผู้ช่วยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[6], กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[6] และ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[7]

อนึ่ง สมคิดยังเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ฯลฯ [4], เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ[8] และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต[9]

นอกจากประสบการณ์ในด้านมหาวิทยาลัยแล้ว สมคิด เลิศไพฑูรย์ ยังมีประสบการณ์อื่นอีก[9] อาทิ เป็นกรรมการสถาบันพระปกเกล้า, กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, กรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ใน พ.ศ. 2550 ตลอดจนเป็นกรรมการสนับสนุนระบบจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี, อนุกรรมการข้าราชการพลเรือนวิสามัญ เกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ ผู้เชี่ยวชาญประจำศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานศาลปกครองและรองประธานกรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ในรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[10]

รัฐประหาร พ.ศ. 2549[แก้]

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 สมคิดได้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญปี 50[3] จึงมีผู้ตั้งคำถามว่า เป็นไฉนเขาจึงร่วมหัวจมท้ายกับเผด็จการทหาร[3] สมคิดว่า เขาเรียนและสอนเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่อยมา ถึงเวลาต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญ ก็ควรเข้าไปร่วม เพื่อให้เนื้อหาออกมาเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด[3]

ต่อมา เมื่อสุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิ้นสุดวาระอยู่ในตำแหน่งลงใน พ.ศ. 2553 มีการหยั่งเสียงเพื่อสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนใหม่ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ซึ่งใกล้ชิดกับสุรพล ได้คะแนน 1,722 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 จากบรรดาผู้สมัครทั้งหมด[11] ในการเลือกตั้งอธิการบดีฯ ณ วันที่ 18 ตุลาคม ของปีเดียวกัน สมคิดจึงชนะไปด้วยคะแนนเสียง 25 คะแนน[12]

รัฐประหาร พ.ศ. 2557[แก้]

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 สมคิดให้สัมภาษณ์ว่า ตนไม่เคยสนับสนุนหรือส่งเสริมรัฐประหาร แต่ควรมองต่อไปว่าเมื่อเกิดรัฐประหารขึ้นแล้วจะทำอย่างไรให้ประเทศก้าวต่อไปข้างหน้า ดีกว่ามาคิดว่ารัฐประหารนี้ควรหรือไม่ "โจทย์ใหญ่วันนี้คือเราจะทำอย่างไรให้รัฐประหารซึ่งมีทั้งคนชอบและไม่ชอบจะไม่สูญเปล่า" และกล่าวว่า ไม่มีทางที่รัฐประหารจะอยู่ค้ำฟ้า อีกไม่นานก็จะกลับสู่วิถีประชาธิปไตย เขายังเชื่อว่า หากรัฐบาลยอมลาออกจากตำแหน่งจะไม่เกิดรัฐประหาร[13]

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[14]

ในปี พ.ศ. 2560 ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/232/12.PDF
 2. นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 มติชน. (2552). สมคิด เลิศไพฑูรย์ ผู้ชายคิดบวก. (เข้าถึงเมื่อ: 27 สิงหาคม 2553).
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 ไทยรัฐ. (มปป.). สมคิด เลิศไพฑูรย์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 สิงหาคม 2553).
 5. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (มปป.). ประวัติสมคิด เลิศไพฑูรย์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [2]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 สิงหาคม 2553).
 6. 6.0 6.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [3]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 กันยายน 2554).
 7. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายนามคณบดี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [4]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 กันยายน 2554).
 8. มหาวิทยาลัยทักษิณ. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยทักษิณ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [5]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 กันยายน 2554).
 9. 9.0 9.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [6]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 กันยายน 2554).
 10. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000009832
 11. มติชน. (2552). "สมคิด เลิศไพฑูรย์"คว้าชัยผลหยั่งเสียง"อธิการบดีมธ." ครองใจทั้งครู นศ. และจนท.. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [7]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 สิงหาคม 2553).
 12. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ลอยลำ อธิการบดีคนใหม่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยม.ธรรมศาสตร์ เลือกด้วยคะแนน 25 เสียง จากมติชน เข้าถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553
 13. ""อย่าให้รัฐประหารสูญเปล่า"สมคิด เลิศไพฑูรย์". โพสต์ทูเดย์. 2014-06-10. สืบค้นเมื่อ 2014-06-11. 
 14. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซต์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 15. นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๒
 17. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2550 เล่ม 124 ตอนที่ 18ข วันที่ 5 ธันวาคม 2550
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2554
 19. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2551 [กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)] เล่ม 126 ตอนที่ 11ข วันที่ 15 สิงหาคม 2552
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ มติชน53
 21. กรุงเทพธุรกิจ. (2553.). นักวิจัยขุนสมุทรจีน คว้านักวิจัยดีเด่นวช.. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [8]. (เข้าถึงเมื่อ: 27 สิงหาคม 2553).


ก่อนหน้า สมคิด เลิศไพฑูรย์ ถัดไป
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 2leftarrow.png Emblem of Thammasat University.svg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(7 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png อยู่ในวาระ