วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Emblem of Thammasat University.svg
ชื่ออังกฤษPridi Banomyong International College,
Thammasat University
ที่อยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
วันก่อตั้ง11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
คณบดีผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ
เว็บไซต์www.pbic.tu.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์เพื่อรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับนานาชาติซึ่งเดิมเป็นหน้าที่ของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[1] ทั้งนี้ชื่อวิทยาลัยตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวาระครบ 100 ปี ชาตกาล

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2551 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ก่อตั้งเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการระลึกถึงศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ในวาระองค์การยูเนสโก (UNESCO) ยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญระดับนานาชาติ[2] โดยจุดประสงค์หลักเพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเทียบได้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ และขยายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ

โดยในระยะแรกวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มวิชาภาษาไทย ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รับโอนหน้าที่การจัดการเรียนการสอนมาจากสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2552 เปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาแบบสหวิทยาการพร้อมทั้งเน้นความเชี่ยวชาญทางภาษา ขอบข่ายการศึกษาของหลักสูตรอาทิ การศึกษาภาษา สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจจีน โดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน[3]

นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังมีหน้าที่สอนวิชาพื้นฐานของหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย

ทำเนียบคณบดี[แก้]

 • รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล (2551-2557)
 • รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต (2557-2560)
 • ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร (2560-2563)
 • ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ (1 ก.ค. 2563-ปัจจุบัน)

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาโท[แก้]

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Arts in Asean Studies (International Program) เป็นหลักสูตร 2 ปีการศึกษา

ปริญญาตรี[แก้]

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts in Chinese Studies (International Program) เป็นหลักสูตร 4 ปีการศึกษา โดยนักศึกษาต้องไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา (มหาวิทยาลัยคู่สัญญา อาทิ Peking University Fudan University)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Arts in Indian Studies (International Program) เป็นหลักสูตร 4 ปีการศึกษา โดยนักศึกษาต้องไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ณ สาธารณรัฐอินเดีย อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

ประกาศนียบัตร[แก้]

 • ประกาศนียบัตร สาขาวิชาไทยศึกษา Certificate Program Thai Studies

อ้างอิง[แก้]

 1. DMNEWS บล็อกข่าวส่งเสริมคนดี. (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552). วิทยาลัยนานาชาติ"ปรีดี พนมยงค์" มิติใหม่ธรรมศาสตร์ สร้างนักศึกษาสู่ตลาดโลก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. (เข้าถึงเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2553).
 2. สถาบันปรีดี พนมยงค์. (2543). ๑๐๐ ปี ปรีดี พนมยงค์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [2]. (เข้าถึงเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2553).
 3. วิชาการ.คอม. (2552). บทสัมภาษณ์คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [3]. (เข้าถึงเมื่อ: 21 กรกฎาคม 2553).