ข้ามไปเนื้อหา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้แนวคิด "GREATS PEOPLE GREATS CAMPUSES" สร้างคนคุณภาพและมหาวิทยาลัยคุณภาพ และรับใช้สังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Public Health,
Thammasat University
สถาปนา1 กันยายน พ.ศ. 2548 (18 ปี)
คณบดีรศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
ที่อยู่
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถนนลำปาง–เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
เพลงสาสุขแห่งธรรม
สี  สีฟ้า
เว็บไซต์www.fph.tu.ac.th

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายขยายการจัดการศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิมมีเพียง คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์ จึงได้มีแผนจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศอย่างมาก ในการประชุมทบวงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2539 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2539 ได้เห็นชอบบรรจุโครงการจัดตั้งไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) และฉบับที่ 8 (2540 – 2544) ตามลำดับ แต่ไม่สามารถจัดตั้งได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากในปี พ.ศ. 2540 เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติในการประชุมวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ให้ชะลอการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทบทวนโครงการจัดตั้ง คณะสาธารณสุขศาสตร์อีกครั้งและได้มีคำสั่งที่ 1052/2543 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพิจารณาดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) โดยในระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผลการศึกษาสรุปว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ ควรจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลควบคุม ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยที่แตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างเด่นชัด และบูรณาการกับสาขาวิชาชีพอื่นที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้ในหลักสูตร เช่น ด้านสังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และหลักสูตรควรมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ แต่ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้แจ้งมหาวิทยาลัย/สถาบัน ว่ายังคงยืนยัน มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการชะลอการจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็น ส่วนราชการใหม่ หากมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขอให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา กำหนดนโยบายและพิจารณาอนุมัติในลักษณะจัดตั้งเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติให้บรรจุ โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นหน่วยงานใหม่ ในลักษณะหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัยไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2546 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2546 และในการประชุมสภาสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการยกฐานะจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยในปีการศึกษา 2548 คณะสาธารณสุขศาสตร์เริ่มเปิดสอน โดยได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเพียงหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยดำเนินการต่อเนื่องมาจากภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 และได้ปิดหลักสูตรโดยงดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2550 ต่อมาได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค โดยเริ่มเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาโทเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 และระดับปริญญาตรีเริ่มเปิดสอนปีการศึกษา 2559

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาโท (นานาชาติ) ระดับปริญญาโท-เอก (นานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ศูนย์รังสิต เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ศูนย์ลำปาง เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาอนามัยชุมชน
 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

ศูนย์รังสิต เปิดสอน 5 แขนงวิชา ได้แก่

 • แขนงวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • แขนงวิชาการจัดการอาชีวอนามัยละความปลอดภัย
 • แขนงวิชาการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ
 • แขนงวิชาการจัดการการบริการสุขภาพ
 • แขนงวิชาวิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุข

ศูนย์ลำปาง เปิดสอน 2 แขนงวิชา ได้แก่

 • แขนงวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • แขนงวิชาการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ
DEGREE PROGRAMS

DEGREE PROGRAMS

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ วิจิตรวาทการ พ.ศ. 2548 – 2555
2. อาจารย์ ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล พ.ศ. 2555 – 2561
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สสิธร เทพตระการพร พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. https://ict.tu.ac.th/