คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Public Health TU.png
ชื่ออังกฤษ Faculty of Public Health
Thammasat University
ที่อยู่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
วันก่อตั้ง 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548
คณบดี รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
สีประจำคณะ      สีฟ้า
เว็บไซต์ www.fph.tu.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา โดยเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นคณะลำดับที่ 17 ของมหาวิทยาลัย

ประวัติ[แก้]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ยกฐานะจากการเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีนโยบายขยายและพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้มีแผนจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น แต่ทว่าการดำเนินงานต้องชะลอไปเนื่องจากเกิดเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2540

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการทบทวนโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นอีกครั้ง และได้ทำการตั้งคณะกรรมการสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้ผลสรุปว่าควรมีการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านสาธารณสุข เพื่อผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่สามารถดูแลสุขภาพและความปลอดภัยให้กับประชาชน และบูรณาการกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2548 จึงมีมติให้มีการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น โดยให้มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ถือเอาวันที่ 29 สิงหาคม เป็นวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาโท จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาโท-เอก International Program

คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาอนามัยชุมชน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ
 • สาขาวิชาการจัดการการบริการสาธารณสุข

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)'

 • สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ

Graduate Program

 • Occupational Health
 • Ergonomics and Safety
 • Environmental Health

คณบดี[แก้]

ทำเนียบคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ วิจิตรวาทการ พ.ศ. 2548 - 2555
2. อาจารย์ ดร. ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]