อดุล วิเชียรเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อดุล วิเชียรเจริญ
รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
18 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 28 กันยายน พ.ศ. 2517
ก่อนหน้า ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์
ถัดไป ศ.พ.ต.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 สิงหาคม พ.ศ. 2469
เสียชีวิต 21 มกราคม พ.ศ. 2561 (91 ปี)
คู่สมรส คุณหญิง กนิษฐา วิเชียรเจริญ

ศาสตราจารย์[1] อดุล วิเชียรเจริญ อดีตประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เกิดวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2469 เป็นชาวเพชรบุรี คณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 ตามคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ 36/2519[2] สมรสกับคุณหญิง กนิษฐา วิเชียรเจริญ มีบุตรธิดา 3 คน คือ

การศึกษา[แก้]

จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เตรียมปริญญา จากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อ พ.ศ. 2488 และธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2493 จบปริญญาโทและเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Master of International Relations และ ปริญญาเอก(Doctor of Philosophy of International relations and Organization) จากมหาวิทยาลัยอเมริกัน สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2494

การทำงาน[แก้]

ศ.อดุล วิเชียรเจริญ หรือ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[3]

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 8 ระหว่าง พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2522[4][5]

ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 6 ระหว่าง 18 กันยายน พ.ศ. 2529 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2531 และระหว่าง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2531 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์ประจำ
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/134/9.PDF
  3. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒ ตอนพิเศษ ๓๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๗ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๒๖ หน้า ๑๒๙๙ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๐
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๖ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๑
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙)
  8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล) เล่ม ๑๑๓ ตอน ๗ ข ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๑


ก่อนหน้า อดุล วิเชียรเจริญ ถัดไป
พลเอกบุญเรือน บัวจรูญ
(สมัยที่ 7)
2leftarrow.png Silpakorn University Logo 02.png
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 5 สมัยที่ 1
(18 กันยายน พ.ศ. 2529 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2531)
2rightarrow.png สมัยที่ 2
สมัยที่ 1 2leftarrow.png Silpakorn University Logo 02.png
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 5 สมัยที่ 2
(29 มิถุนายน พ.ศ. 2531 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2533)
2rightarrow.png ชุมพล พรประภา
(สมัยที่ 1)
แสวง สดประเสริฐ 2leftarrow.png Silpakorn University Logo 02.png
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คนที่ 8
(พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2522)
2rightarrow.png พลตรี หม่อมราชวงศ์ทองใหญ่ ทองใหญ่