พระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลก เป็นพระที่นั่งที่ประทับภายในพระราชวังบวรสถานมงคล สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพในบริเวณเกาะกลางสระซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของพระพิมานดุสิตา ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติ[แก้]

ภายหลังจากการรื้อพระพิมานดุสิตาที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทซึ่งชำรุดทรุดโทรมลง สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษณ์ได้ใช้สถานที่บริเวณนั้นทำสวนเลี้ยงนก เลี้ยงปลา เป็นที่ประพาสสำราญพระอิริยาบถตลอดมา ในสมัยของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ พระองค์ยังคงเสด็จประพาสสถานที่แห่งนี้อยู่ ดังนั้น จึงโปรดฯ ให้สร้าง พระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลก ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับเวลาเสด็จประพาสสวนแห่งนี้

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้ามาประทับที่พระบวรราชวัง พระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกซึ่งสร้างขึ้นจากเครื่องไม้อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมมาก จึงโปรดให้รื้อและสร้างเก๋งจีนขึ้นใหม่ ซึ่งพระองค์ยังคงใช้เป็นที่เสด็จประพาสสำราญพระอิริยาบถ ปัจจุบัน บริเวณที่ตั้งของพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกนั้น เป็นที่ตั้งของหอประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

  • แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, หม่อมราชวงศ์. พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ (พ.ศ. 2325-2525). [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.