สุรพล นิติไกรพจน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุรพล นิติไกรพจน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
26 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ก่อนหน้า รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร
ถัดไป ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช[1]กรรมการในคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ[2] ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด วิสาหกิจกรุงเทพมหานคร [3] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการสามัญองค์กรอิสระ อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และ อดีตประธานคณะกรรมการบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติ[แก้]

การศึกษา[แก้]

สุรพล นิติไกรพจน์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเลยพิทยาคมและสำเร็จการศึกษาสาขานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 จากสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา Diplôme d’études approfondies de droit public จากมหาวิทยาลัย Strasbourg III ประเทศฝรั่งเศส Doctorat de l’Université Robert Schuman de Strasbourg (mention très honorable) มหาวิทยาลัย Robert Schuman ฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ “การกระจายอำนาจ และ การปกครองท้องถิ่น” (IIAP.) กรุงปารีส, ฝรั่งเศส ได้รับปริญญาดูษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย Soka ประเทศญี่ปุ่น และ ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2553

ประวัติการทำงาน[แก้]

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547 – 2553 - คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544 - 2547 - ประธานคณะกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2552 - 2554 ​ - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการอิสระบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2552 – 2555 ​ - ประธานคณะกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร) พ.ศ. 2557 - 2559 ​ - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 – 2551 ​ - ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน[แก้]

- ศาสตราจารย์ประจำสาขากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ - นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - อุปนายกสถาบันวิทยสิริเมธี - กรรมการอิสระบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานศาลปกครองและที่ปรึกษากฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้ง - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน (กพม.)

รางวัลที่ได้รับ[แก้]

- รางวัลพระราชทานเรียนดี “ทุนภูมิพล” ในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนสูงสุดของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2524 - รางวัลโครงการวิจัยดีเด่นด้านนโยบายสาธารณะ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2538 - รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขานิติศาสตร์ ประจำปี 2541 จากสภาวิจัยแห่งชาติ - รางวัลชมเชยผลงานวิจัยสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2543 จากสภาวิจัยแห่งชาติ - รางวัลชมเชยผลงานวิจัยสาขาการศึกษา ประจำปี 2544 จากสภาวิจัยแห่งชาติ - “บุคคลแห่งปี 2545” ในฐานะนักกฎหมายตัวอย่างจากกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ (31 ธค. 2545) - รางวัลชมเชยผลงานวิจัย ประจำปี 2547 จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขานิติศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ - รางวัลผู้บริหารข้าราชพลเรือนดีเด่น ครุฑทองคำ ประจำปี 2549 จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย - กีรตยาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

ศ.ดร.สุรพลสมรสกับจรรยา นิติไกรพจน์[4] มีบุตรสาว 2 คนคือ พธู นิติไกรพจน์ (ศึกษาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และ ภัทรา นิติไกรพจน์ (ศึกษาอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

เกียรติประวัติ แม่แบบ:หกปีที่ธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553[แก้]

ในระหว่างดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1 ตค. 2547 - 25 -ตค. 2553)

ศ.ดร.สุรพลพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจนได้รับคะแนนประเมินในระดับดีมากติดต่อกัน 3 ปี / ปรับปรุงระบบบริหารจัดการระหว่างท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง ศูนย์พัทยาทำให้การบริหารเชื่อมโยงระหว่างสี่ศูนย์ของมหาวิทยาลัยสะดวก มีประสิทธิภาพมากขึ้น / เพิ่มงบประมาณสนับสนุนการวิจัยกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยพร้อมตั้งสำนักงานส่งเสริมการวิจัยเป็นหน่วยงานใหม่ / สนับสนุนให้ก่อสร้าง TU Dome Residential Complex เพื่อเป็นหอพักนักศึกษาที่ศูนย์รังสิต / กำหนดให้รถตู้โดยสารปรับอากาศระหว่างท่าพระจันทร์-รังสิตใช้ NGV / จัดวางระบบและเริ่มให้บริการรถตู้โดยสารจากศูนย์รังสิตถึงสถานี BTS หมอชิต, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค / สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นที่ศูนย์รังสิตทำให้เป็นกรณีศึกษาต้นแบบของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่ศูนย์รังสิต

การดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/040/4.PDF
  2. http://www.moe.go.th/websm/2016/jan/037.html
  3. http://www.thanakom.co.th/thanakom/
  4. จรรยา นิติไกรพจน์ กับ เบเลสซ่าฆสปาชานเมือง ใช้ความต่างสร้างจุดเด่น
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕, หน้า ๓
  6. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2550 เล่ม 124 ตอนที่ 18ข วันที่ 5 ธันวาคม 2550
  7. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๔๘ )(กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)) เล่ม 122 ตอนที่ 22ข วันที่ 3 ธันวาคม 2548
  8. ราชกิจานุเบกษา B/013/015_3/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา(กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)) เล่ม 125 ตอนที่ 13ข วันที่ 25 มิถุนายน 2551


ก่อนหน้า สุรพล นิติไกรพจน์ ถัดไป
รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร 2leftarrow.png Emblem of Thammasat University.svg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(26 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553)
2rightarrow.png ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์