คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Architecture and Planning,
Thammasat University
คติพจน์คุณภาพ คุณธรรม
สถาปนา6 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 (25 ปี)
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
ที่อยู่
ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
วารสารJ A R S (Journal of Architectural/Planning Research and Studies)
สี  สีส้มอิฐ
มาสคอต
หัวเม็ดทรงมัณฑ์
เว็บไซต์www.tds.tu.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรม (วิทยาศาสตร์) ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายใน สถาปัตย์อสังหาริมทรัพย์ หรือการออกแบบและพัฒนาผังเมืองเป็นต้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ระบบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยอ้างอิงจากต่างประเทศจึงทำให้นักศึกษาปริญญาตรีใช้เวลาศึกษาเพียง 4 ปี เมื่อจบจะได้รับวุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต และเมื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) จะได้รับวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีระบบการจัดการหลักสูตรแบบโครงการพิเศษ จึงทำให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดเป็นโครงการพิเศษและจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราโครงการพิเศษของทางคณะและมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ อักษรตัวย่อของคณะสถาปัตย์ฯ มธ. คือ "สถ.มธ" หรือภาษาอังกฤษคือ AP.TU ปัจจุบันมีการรีแบรนด์ดิ้งคณะใหม่เพื่อให้ทันต่อสมัยโลก แต่เดิมชื่อคณะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Faculty of Architecture and Planning ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Thammasat Design School เพื่อความเป็นสากล หรือ TDS นักศึกษาคณะนี้มักใช้คำเรียกแทนตัวเองว่า "ชาวเรา"[1]

ประวัติ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา โดยเป็นการจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความในมาตรา 18 (3) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 เพื่อรองรับการจัดการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานลักษณะพิเศษที่เน้นความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคณะในช่วง 2 ปีแรกของการจัดการเรียนการสอน คณะได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540–2544) ทำการเรียนการสอนอยู่ชั้นบนสุดของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544 และต่อมาใน พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง พร้อมกันนี้ คณะได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง อีกด้วย

ปัจจุบัน คณะจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 12 หลักสูตร ระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรภาคภาษาไทย 5 หลักสูตร และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโทมีหลักสูตรภาคภาษาไทย 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอกมีหลักสูตรภาษาไทย 1 หลักสูตร จุดเด่นของการเรียนการสอนที่นี่ คือ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 4+2 (ตรีควบโท) แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาของสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองในทุกระดับปริญญา โดยสามารถแยกสาขาวิชาออกเป็นดังต่อไปนี้

 • AR – Architecture
 • IA – Interior Architecture
 • UP – Urban Environmental Planning and Development
 • LN – Landscape Architecture
 • RD – Architecture for Real Estate Development
 • UDDI – Urban Design and Development
 • DBTM – Design, Business & Technology Management
 • ISBE – Integrated Science of Built Environment
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) (หลักสูตรนานาชาติ ตรีควบโท)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต

หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมืองบัณฑิต

 • สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI) (หลักสูตรนานาชาติ ตรีควบโท)

หลักสูตรสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต

หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (DBTM) (หลักสูตรนานาชาติ ตรีควบโท)

หลักสูตรการออกแบบชุมชนเมืองบัณฑิต

 • สาขาวิชาการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI)(หลักสูตรนานาชาติ ตรีควบโท)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง
 • ทุกหลักสูตรเป็นโครงการพิเศษ จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมสูงกว่าปกติ
 • หลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรใช้เวลาศึกษา 4 ปี ยกเว้น หลักสูตรตรีควบโทที่ต้องศึกษา 5 ปี (เว้นแต่ผู้ศึกษาไม่ต้องการต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จะสามารถจบได้อย่างต่ำ 3.5 ปี)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถต่อเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทได้โดยทันทีและเมื่อจบการศึกษาจะได้วุฒิ สถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต

บุคคลสำคัญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง[แก้]

 • ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (ผู้ก่อตั้งคณะ และอดีตคณบดี)
  • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2538 สาขาปรัชญา คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2540 สาขา ปรัชญา คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • รางวัลสถาปนิกดีเด่นที่อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2543 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
  • รางวัลผลงานวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี พ.ศ. 2545 สาขาปรัชญา คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • รางวัลผู้นำวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี Eco–House โครงการการจัดการประชุมและนิทรรศการพลังงานทางเลือก นานาชาติ (WAESE 2009)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร (อาจารย์)
  • บุคคลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2551 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2552 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

บุคคลที่มีชื่อเสียงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง[แก้]

 • จิรยศ เทพพิพิธ (ยศ) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • Founder of Infofed / www.infofed.com
  • อนุกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ พลัส ทู อาร์คิเทค จำกัด
 • ภูวสิทธ์ พนมสิงห์ (พีท) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
  • 2558 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เสนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  • 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและจัดซื้อที่ดิน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • 2564 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดสร้างสรรค์ บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ/ผู้ก่อตั้ง บริษัท คิด วิเคราะห์ แยกแยะ จำกัด
  • Content Creator ด้านอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของช่อง TikTok: สพีทโรเจอร์ส และ เพจ FACEBOOK: Urban Everywhere (ชื่อเดิม ขอบอสัง)
  • อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้ช่วย สส. ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ พรรคก้าวไกล
 • อาจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์ (เบล) (ศิษย์เก่า, อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • เจ้าของ FabCafe Bangkok
 • วิบูลย์ศิริ วิบูลย์มา (โป้ง) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
 • สุทัศนันท์ พิทักษ์วงศ์ (เจเจ) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • เจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Sutasnan Pitakwong
 • ธนธัช ไตรรัตน์วงศ์ (มาร์วิน) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)
  • นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หนึ่งในทีมเขียนบท และ ผลิตรายการโทรทัศน์ของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
 • ณัฏฐณิชา เงินคำ (ผักบุ้ง) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • สมาชิกวง Blues tape ตำแหน่ง กลอง
 • จุฑาวัช พุทธรัตน์ (อั้ม) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • สมาชิกวง LOSERPOP, LAIKA
 • อนุชิต ปนัดเศรณี (มอส) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • นักแสดงภาพยนตร์เรื่อง เด็กหอ กำกับโดย ทรงยศ สุขมากอนันต์
 • สมภพ สิทธิอาจารย์ (ยอง) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • นักแสดงภาพยนตร์เรื่อง ตั้งวง กำกับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี
 • ลพัฎร์ฐิดา คงกระพันธ์ (มิ้นท์) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)
  • รองชนะเลิศ Miss Universe Thailand 2016
 • ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ (คุง) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาการผังเมือง)
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 21 พรรคก้าวไกล (พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน)
 • ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ (เต้) (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พรรคก้าวไกล (พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน)
 • ณัฐฐาสิณี ป้องขันธ์ (นัตโตะ) (ศิษย์เก่าการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ)
  • ผู้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย The Face Thailand Season 2 ทีมลูกเกด
 • ญาณิศา พัฒนวงศ์ (ออง) (ศิษย์เก่าโครงการหลักสูตร Design, Business & Technology Management)
  • นักแสดงละคร เรื่อง Make It Right รักออกเดิน, หนังสั้นของเต๋อ นวพล และ พรีเซนเตอร์โฆษณารองเท้า นันยาง
 • พิชนันท์ กาญจนะโภคิน (มิกกี้) (ศิษย์เก่าหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ)
  • สมาชิกวง SOUNDCITY, imhavingabadday.
 • เมษา จีนะวิจารณะ (เมษา) (นักศึกษาระดับปริญญาตรีควบโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ)
 • ประพัฒน์ธรณ์ จักขุจันทร์ (เจมส์) (นักศึกษาสาขาวิชาการผังเมือง)
  • นักแสดงชาวไทย

ถาปัดการละคอน[แก้]

ชมรมถาปัดการละคอนนั้น คาดว่าน่าจะเริ่มจากการที่กลุ่มนักศึกษาในคณะได้มีความสัมพันธ์อันดีกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้มีการผลิตละครเวทีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มนักศึกษาคณะถาปัดที่สนใจในการทำละคอนเข้าไปช่วยทำละคอนวารสารฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง เกิดการร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาคณะถาปัด กับ คณะวารสารฯ ร่วมกันทำละคอนเวทีเป็นครั้งแรก และครั้งเดียว

หลังจากนั้นทางกลุ่มนักศึกษาในคณะก็ได้ก่อตั้ง ชมรมถาปัดการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Architect Drama Association : ADA) เพื่อผลิตและจัดแสดงละครเวทีให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกได้รับชม โดยเริ่มผลิตละคอนของคณะเรื่องแรกจริงๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้หายไปในช่วงเวลาหนึ่ง จนได้เริ่มกลับมาทำอย่างต่อเนื่องและจริงจังในปี พ.ศ. 2557 โดยมีชื่อเรื่อง ดังนี้

 • ลำดับที่ 1 – พ.ศ. 25XX เคอบองเฮอ
 • ลำดับที่ 2 – พ.ศ. 2549 Mourning After
 • ลำดับที่ 3 – พ.ศ. 2552 ซูเหลียน ศึกชิงคัมภีร์พลิกแผ่นดิน
 • ลำดับที่ 4 – พ.ศ. 2557 ซ่อมใจเด็กอู่
 • ลำดับที่ 5 – พ.ศ. 2558 เล่งลี่ มาเฟียเซี่งไฮ้
 • ลำดับที่ 6 – พ.ศ. 2559 อิไอ ใครฆ่าอาจารย์
 • ลำดับที่ 7 – พ.ศ. 2560 อีทองอ่อน
 • ลำดับที่ 8 – พ.ศ. 2562 แม็คก้า นัดนี้...พี่หวง!!

จุดเด่นของถาปัดการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือการนำภูมิภาคมากำหนดเป็นธีมหลักของละคอน ส่วนมากเนื้อหาของละคอนจะเป็น romantic drama และ comedy โดยมีความสดของมุก การเพิ่มประเด็นสังคมต่างๆในปัจจุบัน และลูกเล่นต่างๆของบทที่ทำให้ถาปัดการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกพูดถึงเป็นที่กว้างขวาง และได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของละคอนเวทีทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาทั้งตัวบท ฉาก และการโปรโมทในทุกๆปี เพื่อให้ในอนาคตจะได้เทียบเท่าละคอนถาปัดที่อื่น และได้ไปอยู่ในใจของผู้ชม

ในปัจจุบันนั้นจัดแสดงที่ ห้องประชุมใหญ่ TCC LAND Auditorium ภายในคณะตั้งแต่ลำดับที่ 3 จะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นแม่งานในการจัดการทุกอย่าง และยังเปิดรับนักศึกษาจากคณะอื่น สถาบันอื่นมาร่วมงานอีกด้วย ทำให้เป็นการเปิดรับผู้ที่จะมาร่วมสร้างเสียงหัวเราะ และความยิ่งใหญ่ของถาปัดการละคอนในแต่ละปี

กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ[แก้]

 • เสวนาทางวิชาการ, นิทรรศการวิทยานิพนธ์, งานแสดงผลงานนักศึกษาในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ
 • กิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา: ชมรมค่ายสร้างถาปัดอาสา, มนต์รัก สถ, ชมรมผู้นำเชียร์, ชมรมกีฬา (รักบี้, ฟุตบอล, บาสเก็ตบอล)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. http://w2.tds.tu.ac.th/history/