คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
200px
คำขวัญ คุณภาพ คุณธรรม
ชื่ออังกฤษ Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
ที่อยู่ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
วันก่อตั้ง 6 พฤษภาคม 2542
คณบดี รองศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
วารสาร J A R S (Journal of Architectural/Planning Research and Studies)
สีประจำคณะ      สีส้มอิฐ
สัญลักษณ์ หัวเม็ดทรงมัณฑ์
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture and Planning) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 นักศึกษาคณะนี้มักใช้คำเรียกแทนตัวเองว่า "ชาวเรา"

ประวัติ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา โดยเป็นการจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความในมาตรา 18 (3) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 เพื่อรองรับการจัดการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานลักษณะพิเศษที่เน้นความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคณะฯ ในช่วง 2 ปีแรกของการจัดการเรียนการสอน คณะฯ ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ทำการเรียนการสอนอยู่ชั้นบนสุดของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544 และต่อมาใน พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง พร้อมกันนี้ทางคณะฯ ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง อีกด้วย

ในปัจจุบันคณะฯ มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้นจำนวน 12 หลักสูตรด้วยกัน โดยระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรภาคภาษาไทย 5 หลักสูตร และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโทมีหลักสูตรภาคภาษาไทย 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอกมีหลักสูตรภาษาไทย 1 หลักสูตร จุดเด่นของการเรียนการสอนที่่นี่ คือ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 4+2 (ตรีควบโท) แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาบัณฑิตเปิดสอน 7 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
 • หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต
 • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • หลักสูตร Urban Design and Development (International Program)
 • หลักสูตร Design, Business & Technology Management (English Program)

ระดับปริญญามหาบัณฑิตเปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเปิดสอน 1 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

บุคคลสำคัญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง[แก้]

 • ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (ผู้ก่อตั้งคณะ และอดีตคณบดี)
  • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี 2538 สาขาปรัชญา คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2540 สาขา ปรัชญา คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • รางวัลสถาปนิกดีเด่นที่อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2543 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
  • รางวัลผลงานวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2545 สาขาปรัชญา คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • รางวัลผู้นำวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี Eco-House โครงการการจัดการประชุมและนิทรรศการพลังงานทางเลือก นานาชาติ (WAESE 2009)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร (อาจารย์)
  • บุคคลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2551 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2552 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

บุคคลที่มีชื่อเสียงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง[แก้]

 • จิรยศ เทพพิพิธ (ยศ)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • Founder of Infofed / www.infofed.com
  • อนุกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ พลัส ทู อาร์คิเทค จำกัด
 • อาจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์ (เบล)(ศิษย์เก่า,อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • เจ้าของ FabCafe Bangkok
 • สุทัศนันท์ พิทักษ์วงศ์ (เจเจ)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • เจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Sutasnan Pitakwong
 • ธนธัช ไตรรัตน์วงศ์ (มาร์วิน)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)
  • หนึ่งในทีมเขียนบท และ ผลิตรายการโทรทัศน์ของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
 • ณัฏฐณิชา เงินคำ (ผักบุ้ง)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • สมาชิกวง Blues tape ตำแหน่ง กลอง
 • อนุชิต ปนัดเศรณี (มอส)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • นักแสดงภาพยนตร์เรื่อง เด็กหอ กำกับโดย ทรงยศ สุขมากอนันต์
 • สมภพ สิทธิอาจารย์ (ยอง)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • นักแสดงภาพยนตร์เรื่อง ตั้งวง กำกับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี
 • ลพัฎร์ฐิดา คงกระพันธ์ (มิ้นท์)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)
  • รองชนะเลิศ Miss Universe Thailand 2016
 • ณัฐฐาสิณี ป้องขันธ์ (นัตโตะ)(นักศึกษาโครงการหลักสูตร Urban Design and Development)
  • ผู้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย The Face Thailand Season2 ทีมลูกเกด
 • ญาณิศา พัฒนวงศ์ (ออง)(นักศึกษาโครงการหลักสูตร Design, Business & Technology Management)
  • นักแสดงละคร เรื่อง MAKE IT RIGHT รักออกเดิน, หนังสั้นของเต๋อ นวพล และ พรีเซนเตอร์โฆษณารองเท้า นันยาง
 • เมษา จีนะวิจารณะ (เมษา)(นักศึกษาโครงการหลักสูตร Urban Design and Development)

ถาปัดการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[แก้]

สำหรับประวัติชมรมถาปัดการละคอนนั้น คาดว่าน่าจะเริ่มจากการที่กลุ่มนักศึกษาในคณะได้มีความสัมพันธ์อันดีกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และคณะศิลปกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้มีการผลิตละครเวทีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มนักศึกษาคณะถาปัดที่สนใจในการทำละคอนเข้าไปช่วยทำละคอนวารสารฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง เกิดการร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาคณะถาปัด กับ คณะวารสารฯ ร่วมกันทำละคอนเวทีเป็นครั้งแรก และครั้งเดียว

หลังจากนั้นทางกลุ่มนักศึกษาในคณะก็ได้ก่อตั้ง ชมรมถาปัดการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Architect Drama Association : ADA) เพื่อผลิตและจัดแสดงละครเวทีให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกได้รับชม โดยเริ่มผลิตละคอนของคณะเรื่องแรกจริงๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้หายไปในช่วงเวลาหนึ่ง จนได้เริ่มกลับมาทำอย่างต่อเนื่องและจริงจังในปี พ.ศ. 2557 โดยมีชื่อเรื่อง ดังนี้

 • ลำดับที่ 1 - พ.ศ. 25XX -- ไม่ทราบชื่อเรื่อง-- (ร่วมทำกับละคอนวารสารฯ)
 • ลำดับที่ 2 - พ.ศ. 2549 Mourning After
 • ลำดับที่ 3 - พ.ศ. 2552 ซูเหลียง
 • ลำดับที่ 4 - พ.ศ. 2557 ซ่อมใจเด็กอู่
 • ลำดับที่ 5 - พ.ศ. 2558 เล่งลี่ มาเฟียเซี่งไฮ้
 • ลำดับที่ 6 - พ.ศ. 2559 อิไอ ใครฆ่าอาจารย์
 • ลำดับที่ 7 - พ.ศ. 2560 อีทองอ่อน
 • ลำดับที่ 8 - พ.ศ. 2561 (เร็วๆนี้)

จุดเด่นของถาปัดการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือการนำภูมิภาคมากำหนดเป็นธีมหลักของละคอน ส่วนมากเนื้อหาของละคอนจะเป็น romantic drama และ comedy โดยมีความสดของมุก การเพิ่มประเด็นสังคมต่างๆในปัจจุบัน และลูกเล่นต่างๆของบทที่ทำให้ถาปัดการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกพูดถึงเป็นที่กว้างขวาง และได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของละคอนเวทีทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาทั้งตัวบท ฉาก และการโปรโมทในทุกๆปี เพื่อให้ในอนาคตจะได้เทียบเท่าละคอนถาปัดที่อื่น และได้ไปอยู่ในใจของผู้ชมตลอดไป

ในปัจจุบันนั้นจัดแสดงที่ ห้องประชุมใหญ่ TCC LAND Auditorium ภายในคณะตั้งแต่ลำดับที่ 3 จะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นแม่งานในการจัดการทุกอย่าง และยังเปิดรับนักศึกษาจากคณะอื่น สถาบันอื่นมาร่วมงานอีกด้วย ทำให้เป็นการเปิดรับผู้ที่จะมาร่วมสร้างเสียงหัวเราะ และความยิ่งใหญ่ของถาปัดการละคอน

กิจกรรมอื่นๆ ของคณะ[แก้]

 • เสวนาทางวิชาการ, นิทรรศการวิทยานิพนธ์, งานแสดงผลงานนักศึกษาในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ
 • กิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา : ชมรมค่ายสร้างถาปัดอาสา, มนต์รัก สถ, ชมรมผู้นำเชียร์, ชมรมกีฬา (รักบี้,ฟุตบอล,บาสเก็ตบอล)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

http://www.tds.tu.ac.th/ หรือชื่อเดิม http://www.ap.tu.ac.th/