คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
200px
คำขวัญ คุณภาพ คุณธรรม
ชื่ออังกฤษ Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
ที่อยู่ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
วันก่อตั้ง 6 พฤษภาคม 2542
ผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
วารสาร J A R S (Journal of Architectural/Planning Research and Studies)
สีประจำคณะ      สีส้มอิฐ
สัญลักษณ์ หัวเม็ดทรงมัณฑ์
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture and Planning) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 นักศึกษาคณะนี้มักใช้คำเรียกแทนตัวเองว่า "ชาวเรา"

ประวัติ[แก้]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา โดยเป็นการจัดตั้งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความในมาตรา 18 (3) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 เพื่อรองรับการจัดการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีโครงสร้างการบริหารงานลักษณะพิเศษที่เน้นความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพโดยอ้างอิงระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคณะฯ ในช่วง 2 ปีแรกของการจัดการเรียนการสอน คณะฯ ได้ดำเนินการภายใต้ชื่อ โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ทำการเรียนการสอนอยู่ชั้นบนสุดของอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544 และต่อมาใน พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง พร้อมกันนี้ทางคณะฯ ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง อีกด้วย

ในปัจจุบันคณะฯ มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้นจำนวน 12 หลักสูตรด้วยกัน โดยระดับปริญญาตรีมีหลักสูตรภาคภาษาไทย 5 หลักสูตร และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 หลักสูตร ระดับปริญญาโทมีหลักสูตรภาคภาษาไทย 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอกมีหลักสูตรภาษาไทย 1 หลักสูตร จุดเด่นของการเรียนการสอนที่นี่ คือ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 4+2 (ตรีควบโท) แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาบัณฑิตเปิดสอน 7 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต
 • หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต
 • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • หลักสูตร Urban Design and Development (International Program)
 • หลักสูตร Design, Business & Technology Management (English Program)

ระดับปริญญามหาบัณฑิตเปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตเปิดสอน 1 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง

บุคคลสำคัญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง[แก้]

 • ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (ผู้ก่อตั้งคณะ และอดีตคณบดี)
  • รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม ประจำปี 2538 สาขาปรัชญา คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2540 สาขา ปรัชญา คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • รางวัลสถาปนิกดีเด่นที่อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2543 กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน
  • รางวัลผลงานวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2545 สาขาปรัชญา คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
  • รางวัลผู้นำวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี Eco-House โครงการการจัดการประชุมและนิทรรศการพลังงานทางเลือก นานาชาติ (WAESE 2009)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร (อาจารย์)
  • บุคคลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2551 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สถาปนิกดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2552 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

บุคคลที่มีชื่อเสียงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง[แก้]

 • จิรยศ เทพพิพิธ (ยศ)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • Founder of Infofed / www.infofed.com
  • อนุกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์ พลัส ทู อาร์คิเทค จำกัด
 • อาจารย์สมรรถพล ตาณพันธุ์ (เบล)(ศิษย์เก่า,อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • เจ้าของ FabCafe Bangkok
 • สุทัศนันท์ พิทักษ์วงศ์ (เจเจ)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • เจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Sutasnan Pitakwong
 • ธนธัช ไตรรัตน์วงศ์ (มาร์วิน)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)
  • หนึ่งในทีมเขียนบท และ ผลิตรายการโทรทัศน์ของ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
 • ณัฏฐณิชา เงินคำ (ผักบุ้ง)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • สมาชิกวง Blues tape ตำแหน่ง กลอง
 • อนุชิต ปนัดเศรณี (มอส)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • นักแสดงภาพยนตร์เรื่อง เด็กหอ กำกับโดย ทรงยศ สุขมากอนันต์
 • สมภพ สิทธิอาจารย์ (ยอง)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม)
  • นักแสดงภาพยนตร์เรื่อง ตั้งวง กำกับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี
 • ลพัฎร์ฐิดา คงกระพันธ์ (มิ้นท์)(ศิษย์เก่าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน)
  • รองชนะเลิศ Miss Universe Thailand 2016
 • ณัฐฐาสิณี ป้องขันธ์ (นัตโตะ)(นักศึกษาโครงการหลักสูตร Urban Design and Development)
  • ผู้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย The Face Thailand Season2 ทีมลูกเกด
 • ญาณิศา พัฒนวงศ์ (ออง)(นักศึกษาโครงการหลักสูตร Design, Business & Technology Management)
  • นักแสดงละคร เรื่อง MAKE IT RIGHT รักออกเดิน, หนังสั้นของเต๋อ นวพล และ พรีเซนเตอร์โฆษณารองเท้า นันยาง
 • เมษา จีนะวิจารณะ (เมษา)(นักศึกษาโครงการหลักสูตร Urban Design and Development)

สถาปัตย์การละคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[แก้]

สำหรับประวัติชมรมถาปัดการละคอนนั้น คาดว่าน่าจะเริ่มจากการที่กลุ่มนักศึกษาในคณะได้มีความสัมพันธ์อันดีกับคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และคณะศิลปกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลมาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ได้มีการผลิตละครเวทีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มนักศึกษาคณะถาปัดที่สนใจในการทำละคอนเข้าไปช่วยทำละคอนวารสารฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง เกิดการร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาคณะถาปัด กับ คณะวารสารฯ ร่วมกันทำละคอนเวทีเป็นครั้งแรก และครั้งเดียว

หลังจากนั้นทางกลุ่มนักศึกษาในคณะก็ได้ก่อตั้ง ชมรมถาปัดการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(Architect Drama Association : ADA) เพื่อผลิตและจัดแสดงละครเวทีให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกได้รับชม โดยเริ่มผลิตละคอนของคณะเรื่องแรกจริงๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้หายไปในช่วงเวลาหนึ่ง จนได้เริ่มกลับมาทำอย่างต่อเนื่องและจริงจังในปี พ.ศ. 2557 โดยมีชื่อเรื่อง ดังนี้

 • ลำดับที่ 1 - พ.ศ. 25XX -- ไม่ทราบชื่อเรื่อง-- (ร่วมทำกับละคอนวารสารฯ)
 • ลำดับที่ 2 - พ.ศ. 2549 Mourning After
 • ลำดับที่ 3 - พ.ศ. 2552 ซูเหลียง
 • ลำดับที่ 4 - พ.ศ. 2557 ซ่อมใจเด็กอู่
 • ลำดับที่ 5 - พ.ศ. 2558 เล่งลี่ มาเฟียเซี่งไฮ้
 • ลำดับที่ 6 - พ.ศ. 2559 อิไอ ใครฆ่าอาจารย์
 • ลำดับที่ 7 - พ.ศ. 2560 อีทองอ่อน
 • ลำดับที่ 8 - พ.ศ. 2562 (เร็วๆนี้)

จุดเด่นของถาปัดการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือการนำภูมิภาคมากำหนดเป็นธีมหลักของละคอน ส่วนมากเนื้อหาของละคอนจะเป็น romantic drama และ comedy โดยมีความสดของมุก การเพิ่มประเด็นสังคมต่างๆในปัจจุบัน และลูกเล่นต่างๆของบทที่ทำให้ถาปัดการละคอน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถูกพูดถึงเป็นที่กว้างขวาง และได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของละคอนเวทีทั้งหมดในมหาวิทยาลัย โดยมีการพัฒนาทั้งตัวบท ฉาก และการโปรโมทในทุกๆปี เพื่อให้ในอนาคตจะได้เทียบเท่าละคอนถาปัดที่อื่น และได้ไปอยู่ในใจของผู้ชมตลอดไป

ในปัจจุบันนั้นจัดแสดงที่ ห้องประชุมใหญ่ TCC LAND Auditorium ภายในคณะตั้งแต่ลำดับที่ 3 จะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นแม่งานในการจัดการทุกอย่าง และยังเปิดรับนักศึกษาจากคณะอื่น สถาบันอื่นมาร่วมงานอีกด้วย ทำให้เป็นการเปิดรับผู้ที่จะมาร่วมสร้างเสียงหัวเราะ และความยิ่งใหญ่ของถาปัดการละคอน

กิจกรรมอื่นๆ ของคณะ[แก้]

 • เสวนาทางวิชาการ, นิทรรศการวิทยานิพนธ์, งานแสดงผลงานนักศึกษาในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ
 • กิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา : ชมรมค่ายสร้างถาปัดอาสา, มนต์รัก สถ, ชมรมผู้นำเชียร์, ชมรมกีฬา (รักบี้,ฟุตบอล,บาสเก็ตบอล)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

http://www.tds.tu.ac.th/ หรือชื่อเดิม http://www.ap.tu.ac.th/