รายชื่อบุคคลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

180px

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุคคลชาวธรรมศาสตร์
กิจกรรมชาวธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับการเมือง

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับธรรมศาสตร์ในที่นี้ได้รวบรวมและแยกแยะออกมาตามคณะหรือสถาบันที่คนผู้นั้นเกี่ยวข้อง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

บุคคลสำคัญคณะนิติศาสตร์[แก้]

 • ศาสตราจารย์พิเศษ คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด
 • ชาลี ดิษฐลักษณ กรรมการอิสระ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บุคคลสำคัญคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี[แก้]

 • ศ.คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี (ศิษย์เก่า,อดีตอาจารย์) อดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พนัส สิมะเสถียร (ศิษย์เก่า) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
 • ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (ศิษย์เก่า, คณบดี) อดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อดีตประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ดร.เสนาะ อูนากูล (ศิษย์เก่า) อดีตรองนายกรัฐมนตรี,อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (ศิษย์เก่า,คณบดี, อธิการบดี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ศ.ดร.ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ (อดีตอาจารย์) อดีตศาสตราจารย์ประจำคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.เกศินี วิฑูรชาติ (ศิษย์เก่า,อาจารย์) อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) รองศาสตราจารย์ประจำคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ (อาจารย์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,พิธีกรรายการข่าว
 • ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ (อดีตอาจารย์) ผู้อำนวยการสถาบันสหัสวรรต
 • รศ.ดร.วีรวัฒน์ กาญจนดุล (ศิษย์เก่า) นักธุรกิจ,กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บุญชู โรจนเสถียร (ศิษย์เก่า) อดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นักธุรกิจ
 • อุไรวรรณ เทียนทอง (ศิษย์เก่า) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นักการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (ศิษย์เก่า) ผู้บริหารบริษัทเครือสามารถและ I-mobile
 • ไขศรี เนื่องสิกขาเพียร (ศิษย์เก่า) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย จำกัด
 • ประยูร จินดาประดิษฐ์ (ศิษย์เก่า) อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 • ชัยรัตน์ คำนวณ (ศิษย์เก่า) อดีตผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อดีตวุฒิสมาชิก
 • สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ (ศิษย์เก่า) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ศ.สม จาตุศรีพิทักษ์ (ศิษย์เก่า) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตผู้บริหารธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
 • ชาลอต โทณวณิก (ศิษย์เก่าปริญญาโท) ผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ประธานบริษัทมีเดียออฟมีเดีย
 • ไพศาล นันทาภิวัฒน์ (ศิษย์เก่า) ผู้ก้อตั้งธนาคารแหลมทอง จำกัด
 • ฉัตรชัย ดุริยประณีต (ศิษย์เก่า) นักแต่งเพลง นักดนตรี สมาชิกวงเฉลียง
 • นันทิดา แก้วบัวสาย (ศิษย์เก่า) นักร้อง แนวหน้าของไทย และในเอเชีย
 • ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ (ศิษย์เก่า) นักการเมือง
 • กิติวุฒิ เจริญศิริวัฒน์ (ศิษย์เก่า) (อ.ปิง) อาจารย์สอนพิเศษ เจ้าของโรงเรียน Da'vance
 • พาทิศ พิสิฐกุล (ศิษย์เก่า)นักแสดง
 • พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์(ศิษย์เก่า) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์[1]
 • รังสิต ศิรนานนท์ (ศิษย์เก่า)นักแสดง
 • อรจิรา แหลมวิไล (ศิษย์เก่า) ภาคภาษาอังกฤษ นักแสดง
 • ยุวนาถ อาระยานิมิตสกุล (ศิษย์เก่า)ภาคภาษาอังกฤษ นักแสดง
 • วิมล ศิริไพบูลย์ (ศิษย์เก่า) นักเขียนนิยายนามปากกา "ทมยันตี"
 • ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ (อาจารย์) อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) พิธีกรรายการ กำจัดจุดอ่อน
 • ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • สุภา ปิยะจิตติ (ศิษย์เก่า) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง
 • วินัย วิทวัสการเวช (ศิษย์เก่า) อธิบดีกรมสรรพากร , ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
 • เบญจา หลุยเจริญ (ศิษย์เก่า) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ,อดีตอธิบดีกรมศุลกากร
 • ศุภชัย พิศิษฐวานิช (ศิษย์เก่า) อดีตปลัดกระทรวงการคลัง
 • ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์(อาจารย์)เมธีวิจัยอาวุโส สกว.พ.ศ. 2543
 • องอาจ ชาตินักรบ (ศิษย์เก่า) นักการภารโรง
 • ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ (ศิษย์เก่า) นักการเมือง
 • สมเกียรติ ฟุ้งเกียรติ(ศิษย์เก่า) : เจ้าของเว็บไซต์ www.excelexperttraining.com MVP ไมโครซอฟท์เอ็กเซล คนที่ 2 ของประเทศไทย
 • นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล (ศิษย์เก่า) : ประธานคณะกรรมการบริหาร ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • นางสมร เทิดธรรมพิบูล (ศิษย์เก่า) : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย (ศิษย์เก่า) : เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ (ศิษย์เก่า) : อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล (ศิษย์เก่า) : รองปลัดกระทรวงการคลัง,อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์
 • นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (ศิษย์เก่า) : ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
 • วราวุธ เจนธนากุล(ศิษย์เก่า) : พิธีกรชาวไทย

บุคคลสำคัญคณะรัฐศาสตร์[แก้]

ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี[แก้]

ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา[แก้]

คณบดี / อาจารย์[แก้]

บุคคลสำคัญคณะเศรษฐศาสตร์[แก้]

บางส่วนจากรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น[5]

บุคคลสำคัญคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์[แก้]

 • ศ.ปกรณ์ อังศุสิงห์ (อดีตคณบดี,อาจารย์) ปูชนียบุคคลของวงการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย,บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม(ด้านบริหารงานสังคมสงเคราะห์),อดีตอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
 • ศ.ยุพา วงศ์ไชย (ศิษย์เก่า,อาจารย์) ศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา (ศิษย์เก่า,อาจารย์) รองประธาน Inernational Consortium of Social Development
 • ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (ศิษย์เก่า,อาจารย์) ศาสตราจารย์ประจำคณะด้านสวัสดิการผู้สูงอายุคนแรกของประเทศ,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ,ตำราสวัสดิการผู้สูงอายุ
 • รศ.อภิญญา เวชยชัย (ศิษย์เก่า,อาจารย์) รองศาสตราจารย์ประจำคณะ,นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 • รศ.ระพีพรรณ คำหอม(อาจารย์)รองศาสตราจารย์ประจำคณะ,ตำรา สวัสดิการสังคมกับสังคมไทย, การพิทักษ์สิทธิ,หลักการและกระบวนการสังคมสงเคราะห์จุลภาค
 • รศ.เล็ก สมบัติ(อาจารย์)อุปนายกด้านสังคม สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
 • ผศ.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด (อาจารย์) กรรมการสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
 • รศ.วุฒิสาร ตันไชย (อาจารย์) รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า,อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี 2550
 • รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม (อาจารย์) รองศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ไสว พราหมณี (ศิษย์เก่า) อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ,อดีตสมาชิกวุฒิสภา
 • พระมหาสมปอง ตาลปุตโต (ศิษย์เก่าปริญญาโท) พระ,วิทยากรบรรยายด้านธรรมะ
 • กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ (ศิษย์เก่าปริญญาโท) นักการเมือง,อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 • ธีระชัย แสนแก้ว (ศิษย์เก่าปริญญาโท) นักการเมือง,อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต (ศิษย์เก่าปริญญาโท) นักเขียน,อดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
 • โจอี้ อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ (ศิษย์เก่า) นางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2552
 • โอสธี ซุ่นมงคล (ศิษย์เก่า) หรือ กราฟ นักร้องนำวงแบล็ควานิลลา
 • อภิภู สุนทรพนาเวศ (ศิษย์เก่า) นักฟุตบอล
 • ชาคริต บัวทอง (ศิษย์เก่า) นักฟุตบอล
 • ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ (ศิษย์เก่า) นักแสดง
 • วิสา เบ็ญจะมโน (ศิษย์เก่า)กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • ชนะ มงคลคำนวณเขตต์ (ศิษย์เก่า) นักเขียนเจ้าของนามปากกา ชนะ คำมงคล
 • ดร.โสภณ พรโชคชัย (ศิษย์เก่า) นักประเมินที่ดินและราคาทรัพย์สินระดับโลก
 • ผศ.ชานนท์ โกมลมาลย์ (ศิษย์เก่า,อาจารย์) อาจารย์ประจำ
 • สมพงษ์ สระแก้ว (ศิษย์เก่า) ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
 • ภัทราวรรณ พานิชชา (ศิษย์ปัจจุบัน) Miss Wheelchair Thailand 2012
 • ศิริเกียรติ ตันติวัฒน์พานิช (ศิษย์เก่า) นักบาสเก็ตบอล นายแบบ
 • ธนา ฉัตรบริรักษ์ (ศิษย์เก่า) นักแสดง

บุคคลสำคัญคณะศิลปศาสตร์[แก้]

บุคคลสำคัญคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน[แก้]

คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ เกียรติประวัติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช (อดีตอาจารย์พิเศษ) นักปราชญ์ นักเขียน นักการเมือง ศิลปินแห่งชาติ และอดีตนายกรัฐมนตรี อาจารย์พิเศษคณะวารสารฯ สมัยที่ยังเป็นแผนกอิสระ
สุภา ศิริมานนท์ (อดีตอาจารย์) นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ และนักวารสารศาสตร์คนสำคัญของประเทศไทย และผู้สื่อข่าวสงครามคนแรกของประเทศไทย
ดร. เกษม ศิริสัมพันธ์ (อดีตอาจารย์) คณบดีคนแรกของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา ผู้มีบทบาทต่อวิชาชีพสื่อมวลชนไทย
รองศาสตราจารย์ มาลี บุญศิริพันธ์ (ศิษย์เก่า,อดีตอาจารย์) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อสารมวลชน นักวารสารศาสตร์ อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และประธานกรรมการนโยบาย ไทยพีบีเอส
ศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (อาจารย์) ศาสตราจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นักวิจัยทางสังคมศาสตร์ นักวิชาการด้านการบริหารและการจัดการทางด้านการสื่อสาร และการสื่อสารทางการเมือง รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2547,2550
ศาสตราจารย์ ดร. บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา (ศิษย์เก่า,อาจารย์) ศาสตราจารย์ทางวิชาการของภาพยนตร์ศึกษาและการวิจารณ์ภาพยนตร์ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นักพูด นักบรรยาย นักแสดง และพิธีกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย ธนะวังน้อย (ศิษย์เก่า, อาจารย์) อดีตผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ และผู้ประกาศวิทยุ-โทรทัศน์ นักแสดง
ชิน คล้ายปาน (อดีตอาจารย์) ช่างภาพ ผู้กำกับภาพยนตร์

บุคคลสำคัญอื่นๆ[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ เกียรติประวัติ
สรรพสิริ วิริยศิริ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง (ปริญญาโท)[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ เกียรติประวัติ
บุษบา ดาวเรือง : เล็ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ชิบ จิตนิยม ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
แอน ทองประสม พิธีกร ดารานักแสดง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ผู้จัดละครโทรทัศน์ ทูต UNICEF
ดร. อริสรา กำธรเจริญ : หมวย (อาจารย์ประจำคณะ) รองสาวแพรวปี 2539 ดารานักแสดง ผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, Thai PBS, โมเดิร์นไนน์, TNN และ ททบ. 5 (ศิษย์เก่าปริญญาตรี-โท-เอก ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
ฐปณีย์ เอียดศรีไชย : แยม ผู้ประกาศข่าวภาคสนาม รายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
จิรายุ ห่วงทรัพย์ นักการเมือง อดีตผู้ประกาศข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และ สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี
ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี (สุวรรณบุปผา) : เจ็ม ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 อดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี
ธัญญาเรศ เองตระกูล (รามณรงค์) : ธัญญ่า ดารานักแสดง สังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
มีสุข แจ้งมีสุข : ไก่ ผู้ประกาศข่าว รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
อิศริยา สายสนั่น : เอ๊ะ ดารานักแสดง พิธีกร ผู้จัดละครโทรทัศน์
รินลณี ศรีเพ็ญ : จอย ดารานักแสดง พิธีกร สังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
สกาวใจ พูนสวัสดิ์ : อ๋อม ดารานักแสดง ผู้ดำเนินรายการ ผู้จัดรายการโทรทัศน์
ปริศนา กัมพูสิริ : โบว์ลิ่ง นางสาวไทยประจำปี 2555 ผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์
ปาลิตา โกศลศักดิ์ : ปลา นักแสดง นางแบบ สังกัดค่ายสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา : นิหน่า นักร้อง นักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าวกีฬา (และเป็นศิษย์เก่า ป.ตรี)
ผึ้งนภา คล่องพยาบาล  : ผึ้ง ผู้ประกาศข่าว Thai PBS

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง (ปริญญาตรี)[แก้]

คำนำหน้าชื่อ รายชื่อ เกียรติประวัติ
ยุทธนา มุกดาสนิท ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียน และนักเขียนบทละครเวทีและภาพยนตร์ อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท แกรมมี่ภาพยนตร์ จำกัด
มารุต สาโรวาท (อดีตอาจารย์พิเศษ) ผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์
ดร. อริสรา กำธรเจริญ : หมวย (อาจารย์ประจำคณะ) รองสาวแพรวปี 2539 ดารานักแสดง ผู้ประกาศข่าวและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, Thai PBS, โมเดิร์นไนน์, TNN และ ททบ. 5 (ศิษย์เก่าปริญญาตรี-โท-เอก ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจน์ โกมลบุตร (อาจารย์ประจำคณะ) อดีตนักหนังสือพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
รสนา โตสิตระกูล วุฒิสมาชิกกรุงเทพมหานคร นักสิทธิมนุษยชน นักเขียน
วสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ช่อง 9 อสมท.
พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร อดีตผู้บริหารบริษัทเครือมติชน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ช่อง 9 อสมท.
กนก รัตน์วงศ์สกุล พิธีกร ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ และคณะผู้บริหาร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนงานผู้ประกาศข่าว เนชั่นทีวี ของบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปาริฉัตร ศาลิคุปต์ (กิ่งฉัตร) นักเขียนนวนิยาย เจ้าของนามปากกา: กิ่งฉัตร
ศุภรัตน์ นาคบุญนำ ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
วิศาล ดิลกวณิช ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ปิยวดี มาลีนนท์ : ตู่ ผู้จัดละครโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ศศิธร วัฒนกุล : ลอร่า พิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์
สุฐิตา เรืองรองหิรัญญา : นิหน่า นักร้อง ดารานักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศข่าวกีฬา ผู้สร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ กั๊กกะกาวน์
พริมรตา เดชอุดม : จ๊ะจ๋า พิธีกร ดารานักแสดง สังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
พงศธร จงวิลาส : เผือก ครีเอทีฟ นักแสดงภาพยนตร์และละครซิทคอม เป็นดีเจอยู่ที่ 94 อีเอฟเอ็ม
ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ : ฟรอยด์ ดารานักแสดง พิธีกรรายการโทรทัศน์
วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล : พิช นักร้อง ดารานักแสดง (อดีตนักร้องนำวงออกัส)
ราณี แคมเปน : เบลล่า ดารานักแสดง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ธนษิต จตุรภุช : ต้น (AF8) นักร้อง ผู้ชนะเลิศนักล่าฝันจากรายการ ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ 8
อุทัย ปุญญมันต์ : เค้ก (บีไฟว์) นักร้องวงบีไฟว์ (B5)
สริตา เอี่ยมวสันต์ : ออม ดารานักแสดง สังกัด โพลีพลัส จากละคร ตะวันทอแสง
ปวีณา ตันฑ์ศรีสุโรจน์ : ปอย ดารานักแสดง พิธีกรรายการโทรทัศน์
โศธิดา โชติวิจิตร : ทราย ผู้สื่อข่าว รายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ทิฆัมพร อยู่กำเหนิด : แนส ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
อรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล พิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์
ยุวดี ธัญญสิริ นักหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส ประจำทำเนียบรัฐบาล
นันทขว้าง สิรสุนทร นักวิจารณ์ภาพยนตร์และนักเขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมร่วมสมัย
วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหาร ผู้เขียนหนังสือเรื่อง "ลับ ลวง พราง"
ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล ผู้สร้างและกำกับภาพยนตร์ เช่น โลกทั้งใบให้นายคนเดียว มือปืน/โลก/พระ/จัน จีจ้า ดื้อสวยดุ ฝัน-หวาน-อาย-จูบ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตอาวุโส จีเอ็มเอ็ม ทีวี บริษัทในเครือ จีเอ็มเอ็ม มีเดีย (แกรมมี่)
มานุสส วรสิงห์ ผู้กำกับภาพยนตร์ นักถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอต่างๆ รวมไปถึงงานภาพยนตร์สั้นและรายการโทรทัศน์
กมลวรรณ ตรีพงศ์ : แอน ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี  : จี ผู้ประกาศข่าว Thai PBS อดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี
เบญจมาลัญช์ ทิพย์ขันทอง  : ทราย ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
สุธาศินี หาญทองไชย  : นี ผู้ประกาศข่าว Thai PBS
เอกราช อุดมอำนวย ผู้สื่อข่าว Thai PBS
เจนไวยย์ ทองดีนอก ผู้กำกับภาพยนตร์ความสุขของกะทิ (ภาพยนตร์) และดำรงตำแหน่ง Production Supervisor ของบริษัทสหมงคลฟิล์ม
ธนนท์ สัตตะรุจาวงษ์ นักเรียนทุนอานันทมหิดล คนแรกของประเทศในคณะวารสารศาสตร์ฯ และสาขาภาพยนตร์
อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ อดีตอาสาสมัครไทย ณ ประเทศภูฎาน นักเรียนทุนรัฐบาลจีน สาขา Communication studies (AUN-China Scholarship 2013/2014)
พัฒนะ จิรวงศ์ : ตั้ม ผู้กำกับสารคดี ผู้กำกับภาพยนตร์/ผู้เขียนบทภาพยนตร์ พุ่มพวง (2554)
วิทิต คำสระแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ กั๊กกะกาวน์ เขาชนไก่
ปรัชนันท์ ลิ้มรัตน์ : หมู รองนางสาวไทยอันดับ 2 ประจำปี 2547
พรวดี พงษ์สถิตย์ : มิ้นท์ นางแบบชั้นนำ
หัสสยา อิสริยะเสรีกุล : แพรว (Preppy G) ดารานักแสดง น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ศิลปินสังกัด GMM Grammy ช่อง Play Channel
ฐิตวินน์ คำเจริญ : ปาล์ม ดี.เจ. 98 แฟต เรดิโอ นักจัดรายการวิทยุ นักแสดงจากภาพยนตร์ 6:66 ตายไม่ได้ตาย
รฐา โกกิลานนท์ : แท๊บบี้ (AF6) นักร้อง นักล่าฝันจากรายการ ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ 6
อติคุณ อดุลโภคาธร : เอิร์ธ นักแสดง ผู้รับบท "สมพงษ์" จากซีรีส์ ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น
ราณี แคมเปน : เบลล่า ดารานักแสดง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
แก้วใส คริสตัล : แก้วใส ดารานักแสดง ช่อง 7 HD ศิษย์เก่าปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ เคยเป็นดรัมเมเยอร์ งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 69 [6]

บุคคลสำคัญคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา[แก้]

บุคคลสำคัญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

บุคคลสำคัญคณะวิศวกรรมศาสตร์[แก้]

บุคคลสำคัญคณะแพทยศาสตร์[แก้]

 • ศ.นพ.อารี วัลยะเสวี (อดีตอาจารย์) คณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุคคลสำคัญคณะทันตแพทยศาสตร์[แก้]

 • จิณฑ์จุฑา รัตนบุรี (ศิษย์ปัจจุบัน) ดารานักแสดงจากฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น

บุคคลสำคัญคณะสหเวชศาสตร์[แก้]

บุคคลสำคัญคณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

รศ.ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ (คณบดี) สตรีไทยดีเด่นปี 2556

บุคคลสำคัญสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร[แก้]

บุคคลสำคัญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง[แก้]

 • ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (อดีตคณบดี) ผู้ก่อตั้งคณะ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร (อาจารย์)
 • จิรยศ เทพพิพิธ (ศิษย์เก่า) อนุกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • สมรรถพล ตาณพันธุ์ (ศิษย์เก่า, อาจารย์) เจ้าของ FabCafe Bangkok
 • สุทัศนันท์ พิทักษ์วงศ์ (ศิษย์เก่า) เจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Sutasnan Pitakwong
 • ณัฏฐณิชา เงินคำ (ศิษย์เก่า) ศิลปินวง Blues tape
 • อนุชิต ปนัดเศรณี (ศิษย์ปัจจุบัน) นักแสดง
 • สมภพ สิทธิอาจารย์ (ศิษย์ปัจจุบัน) นักแสดง
 • ลพัฎร์ฐิดา คงกระพันธ์ (ศิษย์ปัจจุบัน) นางแบบ
 • ณัฐฐาสิณี ป้องขันธ์ (ศิษย์ปัจจุบัน) นางแบบ
 • ญาณิศา พัฒนวงศ์ (ศิษย์ปัจจุบัน) นักแสดง
 • พิริยะ สัมพันธารักษ์ (ศิษย์เก่า) กรรมการผู้จัดการ บริษัทโฉลก ดอตคอม จำกัด
 • เมษา​ จีนะวิจารณะ (ศิษย์ปัจจุบัน) อดีตสมาชิกวง BNK48 รุ่นที่1

บุคคลสำคัญคณะศิลปกรรมศาสตร์[แก้]

บุคคลสำคัญคณะสาธารณสุขศาสตร์[แก้]

บุคคลสำคัญวิทยาลัยสหวิทยาการ[แก้]

 • รศ.ดร.นันทนา รณเกียรติ (อาจารย์) คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ
 • ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ (ศิษย์เก่าปริญญาเอก) นักวิชาการเอกชน
 • ผศ.ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร (ศิษย์เก่าปริญญาเอก) เจ้าของรางวัลชมเชย วิทยานิพนธ์ดีเด่นของ สภาวิจัยแห่งชาติเรื่อง ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์กับโลกทัศน์นักเขียนไทย : ภาพสะท้อนสังคมและ การเมืองจากวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้นระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544
 • รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย (ศิษย์เก่าปริญญาเอก) รองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (ศิษย์เก่าปริญญาโท) อดีตสมาชิกวุฒิสภา,นักสิทธิสตรี
 • พลอยชมพู ศุภทรัพย์ (แจน) (ศิษย์เก่าปริญญาตรี) ในสาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ,ดารานักแสดงสังกัดจีเอ็มเอ็มทีวี
 • รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา รองศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (นายสุวิทย์ เมษิณทรีย์)

บุคคลสำคัญจากวิทยาลัยนวัตกรรม[แก้]

บุคคลสำคัญจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์[แก้]

รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

บุคคลสำคัญจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์[แก้]

 • รศ.ดร.อรศรี งามวิทยาพงศ์ กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service)
 • รศ.พรรณยุพา นพรัก (ศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาสมัคร) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • รศ. ดร. ไชยันต์ รัชชกูล (ศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาสมัคร) อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ผศ. ดร. ประภา กาหยี (ศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาสมัคร) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • รศ. สุรัสวดี หุ่นพยนต์ (ศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาสมัคร) อดีตผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร และประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
 • คุณ เดช พุ่มคชา (ศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาสมัคร) ผู้ร่วมจัดตั้งมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
 • คุณ เตือนใจ ดีเทศน์ (ศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาสมัคร) อดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.เชียงราย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 (20 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน)
 • คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์ (ศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาสมัคร) อดีตรัฐมนตรีและผู้ขับเคลื่อนนโยบายการทำงานด้านสตรี
 • คุณ ประยงค์ ดอกลำไย (ศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาสมัคร) นักพัฒนาอิสระ

อ้างอิง[แก้]