วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตราประจำมหาวิทยาลัย
ชื่ออังกฤษCollege of Interdisciplinary Studies,
Thammasat University
ที่อยู่ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ตำบลปงยางคก
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
วันก่อตั้ง5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 (19 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี
สีประจําคณะ         เทาเงิน - แดงเลือดหมู
เว็บไซต์ci.tu.ac.th

วิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก ในหลายสาขา

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยสหวิทยาการก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยขณะนั้นมีการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต่อมาเมื่อสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ยุบบัณฑิตวิทยาลัยใน พ.ศ. 2549 ทำให้โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการและโครงการปริญญาโทสตรีศึกษาซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ไม่มีสังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ปรับโครงสร้างของวิทยาลัยสหวิทยาการใหม่ โดยให้โอนการเรียนการสอนของทั้งสองโครงการมาอยู่ภายใต้การบริหารงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ ปัจจุบันมีการเรียนการสอนรวม 4 หลักสูตร ได้แก่

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลำปาง
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายนามคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ[แก้]

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายนามคณบดี (ตำแหน่งทางวิชาการขณะดำรงตำแหน่ง) วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา รณเกียรติ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
4. ศาสตราจารย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ (รักษาการ) พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563
7. ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ (รักษาการ) 29 เมษายน พ.ศ. 2563 - 25 ตุลาคม 2563
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

อาจารย์และศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการที่สร้างชื่อเสียง[แก้]

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สินิทธ์ สิทธิรักษ์ อดีตอาจารย์ประจำ ผู้บุกเบิกการเรียนการสอนด้านสตรีศึกษาในระดับปริญญาโท ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ประจำปี 2560
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย สาขาปรัชญา ประจำปี 2549 จากวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เรื่อง "ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์กับโลกทัศน์นักเขียนไทย : ภาพสะท้อนสังคมและ การเมืองจากวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้นระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544"

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการและผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2554 จากวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เรื่อง "ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน" และรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2558 จากผลงานวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือหลังสิ้นสุดสงครามเย็น (คศ. 1989 - 2011)"

 • ดร.ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ประจำปี 2558 จากวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เรื่อง “การเชื่อม (ข้าม) ถิ่นที่ : ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนบนเมืองชายแดนกับการต่อรอง ความหมายผ่านพื้นที่/ชุมชนทางศาสนาของผู้อพยพข้ามพรมแดนชาวพม่าในจังหวัดระนอง”

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย ทองปาน ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ประจำปี 2558 จากวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เรื่อง “เศรษฐีใหม่สวนยาง" : การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพของครัวเรือน ชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง”
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด ศิษย์เก่าหลักสูตรปริญญาเอก ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชมเชยด้านครอบครัวประจำปี 2559 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จากวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เรื่อง "การปฏิบัติดูแลและคุณค่าทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี"
 • พลอยชมพู ศุภทรัพย์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ รุ่นที่ 16 นักแสดง สังกัด จีเอ็มเอ็มทีวี
 • กัญญาวีร์ สองเมือง ศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการ รุ่นที่ 18 นักแสดง สังกัด จีดีเอช

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]