วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตราประจำมหาวิทยาลัย
ชื่ออังกฤษ College of Interdisciplinary Studies,
Thammasat University Thaprachan
ที่อยู่

ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

(ศูนย์ลำปาง)
248 หมู่ 2 ตำบลปงยางคก
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
วันก่อตั้ง 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546
คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ
สีประจำคณะ         เทาเงิน - แดงเลือดหมู
เว็บไซต์ Ci.tu.ac.th

วิทยาลัยสหวิทยาการ เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับปริญญาตรี โท และเอก ในหลายสาขา

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยสหวิทยาการก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยขณะนั้นมีการเรียนการสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต่อมาเมื่อสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ยุบบัณฑิตวิทยาลัยใน พ.ศ. 2549 ทำให้โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการและโครงการปริญญาโทสตรีศึกษาซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์ท่าพระจันทร์ ไม่มีสังกัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ปรับโครงสร้างของวิทยาลัยสหวิทยาการใหม่ โดยให้โอนการเรียนการสอนของทั้งสองโครงการมาอยู่ภายใต้การบริหารงานของวิทยาลัยสหวิทยาการ ปัจจุบันมีการเรียนการสอนรวม 5 โครงการ คือ

  • โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
  • โครงการปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลำปาง หมายเหตุ : สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) ทั้งสองศูนย์ใช้หลักสูตรเหมือนกัน แต่ชุดคณาจารย์ต่างกันบางรายวิชา แต่ส่วนมากจะเป็นอาจารย์จากทางท่าพระจันทร์บินไปสอนที่ลำปางด้วย จึงทำให้มีความยากง่ายในการเรียนที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยทางท่าพระจันทร์นั้น เป็นที่แรกของการก่อตั้งหลักสูตรนี้ในประเทศไทย ในส่วนของการ Admission คะแนนของท่าพระจันทร์นั้นสูงกว่าศูนย์ลำปางไม่มากนัก ทั้งสองศูนย์ใช้อาจารย์จากนอกคณะเป็นหลักเนื่องจากเป็นความรู้แบบสหวิทยาการจึงจำเป็นต้องใช้อาจารย์จากคณะต่างให้ตรงกับความเชี่ยวชาญ ปัจจุบัน (2560) นักศึกษา PPE ท่าพระจันทร์ มีมา 5 รุ่นแล้ว ส่วนศูนย์ลำปาง มี 4 รุ่น โดยเพจที่สามารถติดต่อ, สอบถามข้อมูล ของท่าพระจันทร์ มีดังนี้ 1.เพจ College of Interdisciplinary Studies, Thammasat University2.เพจ หลักสูตร ป.ตรี ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.3.เพจ PPE TU4.เพจ PPE TU-Thaprachanส่วนทางศูนย์ลำปางติดต่อได้ที่ 1.เพจ PPE Lampang2.เพจ กนศ วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง
  • โครงการปริญญาโท สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  • โครงการปริญญาโท (นานาชาติ) สาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษา เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • โครงการปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการ เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายนามคณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ[แก้]

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
2. รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา รณเกียรติ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
4. ศาสตราจารย์ วันทนีย์ วาสิกะสิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559
5. รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา สังขวรรณ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน


อาจารย์และศิษย์เก่าวิทยาลัยสหวิทยาการที่สร้างชื่อเสียง[แก้]

  • ดร. [เกศินี จุฑาวิจิตร]] ศิษย์เก่าโครงการปริญญาเอก ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย สาขาปรัชญา ประจำปี 2549 จากวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เรื่อง "ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์กับโลกทัศน์นักเขียนไทย : ภาพสะท้อนสังคมและ การเมืองจากวรรณกรรม ประเภทเรื่องสั้นระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544"

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการและศิษย์เก่าโครงการปริญญาเอก ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2554 จากวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เรื่อง "ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน" และรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี 2558 จากผลงานวิจัยเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือหลังสิ้นสุดสงครามเย็น (คศ. 1989 - 2011)"

  • ดร.ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ ศิษย์เก่าโครงการปริญญาเอก ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ประจำปี 2558 จากวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เรื่อง “การเชื่อม (ข้าม) ถิ่นที่ : ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนบนเมืองชายแดนกับการต่อรอง ความหมายผ่านพื้นที่/ชุมชนทางศาสนาของผู้อพยพข้ามพรมแดนชาวพม่าในจังหวัดระนอง”

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย ทองปาน ศิษย์เก่าโครงการปริญญาเอก ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาสังคมวิทยา ประจำปี 2558 จากวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เรื่อง “เศรษฐีใหม่สวนยาง" : การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพของครัวเรือน ชาวนาในลุ่มน้ำห้วยคอง”
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด ศิษย์เก่าโครงการปริญญาเอก ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับชมเชยด้านครอบครัวประจำปี 2559 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จากวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ เรื่อง "การปฏิบัติดูแลและคุณค่าทางจริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุของผู้ดูแลตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี"

'

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]