คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Medicine,
Thammasat University
ตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาปนา19 มีนาคม พ.ศ. 2533[1]
(32 ปี)
คณบดีรศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย
ที่อยู่
99/209 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร
เพลงสัญญามวลชน
สี     สีเขียว
สถานปฏิบัติคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บไซต์www.med.tu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนราชการระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยเป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับ 11 ของมหาวิทยาลัย และเป็นสถาบันทางแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับ 9 ของประเทศ ตามที่ได้รับการสถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2533 ตามแผนการขยายการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นับเป็นคณะแรกในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นด้วยแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Learning : CBL) ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีโรงเรียนแพทย์ใดริเริ่มการเรียนการสอนดังกล่าว

การเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระยะแรกของการก่อตั้ง ทางคณะได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ 100% Problem-based learning และ 0% Lectures ตามแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแผนใหม่ โดยมีช่วงเวลาที่ให้นักศึกษาได้เพิ่มเติมความรู้โดยตนเองเป็นผู้กำกับ (Self-directed learning) ภายหลังได้มีการปรับสัดส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับ 80% Problem-based learning และ 20% Lectures หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันคือ หลักสูตรปีพุทธศักราช 2552 โดยในระดับพรีคลินิค (ชั้นปีที่ 2-3) มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid Problem-based Learning (Hybrid PBL) คือมีการเรียนการสอนแบบบรรยาย ประกอบกับการใช้โจทย์ปัญหาในกระบวนการกลุ่มย่อยที่อ้างอิงทางคลินิก และในระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) มีการจัดการเรียนการสอนคล้ายคลึงกับสถาบันอื่น ๆ โดยเน้นการปฏิการทางคลินิกบนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ[2]

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยมีศ.ปรีดี พนมยงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่างโครงการจัดตั้งขึ้นชุดหนึ่ง และได้ดำเนินการอย่างจริงจังในสมัย ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2526 ได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตแพทย์ และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการตามนโยบาย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินตามแผนโดยการสร้างโรงพยาบาลขึ้น โดยศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มีคำสั่ง ที่ 747/2529 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2529 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีศาสตราจารย์ สุธี นาทวรทัน เป็นประธานกรรมการ และ นายประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในขณะนั้น เป็นประธานกิตติมศักดิ์ ระดมทุนจากศิษย์เก่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการต่อมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบด้วยตามหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0203/126 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ซึ่งอธิการบดีได้พบปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ขอดำเนินการโรงพยาบาลให้ครบ 1 ปีก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานของคณะแพทยศาสตร์ แล้วจึงจะดำเนินการเรื่องคณะแพทยศาสตร์ โดยมีการสานต่อในสมัย ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในปี พ.ศ. 2531 ในการดำเนินการได้มีการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการผลิตบัณฑิตแพทย์พึงประสงค์ อันสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย และนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2533

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2533 มีผลใช้บังคับในวันถัดมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะแพทย์อันดับที่ 9 ของประเทศไทย มีการแบ่งส่วนราชการของคณะแพทยศาสตร์ เป็น 4 ส่วน คือ สำนักงานเลขานุการสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก สถานวิทยาศาสตร์คลินิก และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ในปี พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งขณะนั้น ศาสตราจารย์ คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี เป็นนายสภามหาวิทยาลัย มีคำสั่งให้การบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นอิสระโดยสังกัดสำนักงานอธิการบดี แยกออกจากคณะแพทยศาสตร์ ดังนั้นด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะจึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารคณะ โดยถือหลักการปรับโครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของคณะแพทยศาสตร์

และในปี พ.ศ. 2553 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลาครบ 20 ปี จึงได้มีโครงการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ กิจกรรมทางวิชาการรวมถึงการประชุมวิชาการต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว อีกทั้งได้มีการจัดทำตราสัญลักษณ์ "20 ปี แพทย์ธรรมศาสตร์" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะตลอดปีการศึกษาอีกด้วย

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ นาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อารี วัลยะเสวี 9 เม.ย. 2533 - 30 ก.ย. 2539
2 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชาติ อินทรประสิทธิ์ 1 ต.ค. 2539 - 8 ส.ค. 2542
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิม วราวิทย์ (รักษาราชการ) 9 ส.ค. 2542 - 30 พ.ย. 2542
3 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา 1 ธ.ค. 2542 - 30 พ.ย. 2548
4 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินัดด์ หะวานนท์ 1 ธ.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2554
5 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล 1 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค.2560
6 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิยโยทัย 1 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน

รายนามผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้บริหารชุดปัจจุบัน[3]

ตำแหน่ง นาม
คณบดี รศ.นพ. ดิลก ภิยโยทัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและบริหาร รศ.พญ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ ผศ.นพ. สกล มนูสุข
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา รศ.ศิริเพ็ญ ต่ออุดม
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

Facts & Figures[แก้]

อัตรากำลัง[แก้]

 1. อาจารย์ 296 คน
 2. บุคลากรสายสนับสนุน 265 คน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาของแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดสอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • หลักสูตรปริญญา เปิดสอนทั้งในระดับชั้นปริญญาตรี โท และ เอก
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาคภาษาไทย)
 • สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)* [4]

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ [5]

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต


 • หลักสูตรประกาศนียบัตรทางการแพทย์ เปิดสอนครอบคลุมในทุกสาขาของแพทยศาสตร์ ทั้งในระดับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ต่อยอด ฝึกการเรียนการสอนที่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

 • เวชศาสตร์ครอบครัว (ไม่ต้องผ่านการเพิ่มพูนทักษะ)
 • อายุรศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • ศัลยศาสตร์
 • ออร์โธปิดิกส์
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • วิสัญญีวิทยา
 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • จักษุวิทยา
 • โสต ศอ นาสิกวิทยา
 • จิตเวชศาสตร์
 • ประสาทวิทยา
 • จิตวิทยา
 • ประสาทศัลยศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • พยาธิวิทยากายวิภาค (ไม่ต้องผ่านการเพิ่มพูนทักษะ)
 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 • จักษุวิทยากระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา
 • จักษุวิทยาโรคจอประสาทตา
 • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์กระดูกสันหลัง
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ข้อสะโพกข้อเข่า
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทางมือ
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์เวชศาสตร์การกีฬา
 • อายุรศาสตร์โรคไต
 • อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
 • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • หมายเหตุ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) รับสมัครนักศึกษาผ่าน วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาคารและสถานที่[แก้]

ด้านการเรียนการสอน[แก้]

อาคารคุณากร ที่ทำการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอาคารหลักคือ "อาคารคุณากร" (รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ) ความสูง 9 ชั้น โดยในปัจจุบันอาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ติดต่อราชการ ที่ทำการสถานและสาขาวิชา และห้องประชุมต่าง ๆ ดังนี้

ชั้น 1 : ประชาสัมพันธ์, ลานอเนกประสงค์, สำนักงานคณะกรรมการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ (กนพ.), ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาคณะแพทยศาสตร์, ร้านถ่ายเอกสาร, สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาศูนย์สุขศาสตร์, สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ (Self Directed Learning;SDL)

ชั้น 2 : ห้องประชุมแพทย์โดม 1 (ห้องประชุมทางไกลแพทย์โดม), ห้องประชุมแพทย์โดม 2 และ 3, สำนักงานคณบดี, สำนักงานเลขนุการคณะ, พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (ลานพระบิดา)

ชั้น 3 : งานบริการการศึกษา, กลุ่มห้องบรรยาย, ห้องปฏิบัติการสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก, หน่วยส่งเสริมการวิจัย

ชั้น 4 : สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก, ห้องประชุมสโมสรคณะแพทยศาสตร์, ห้องเรียนกลุ่มย่อย, ห้องบรรยาย, ชุมนุมและนันทนาการ, สำนักงานสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

ชั้น 5 : ห้องพักอาจารย์สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก, ห้องเรียนกลุ่มย่อย

ชั้น 6 และ 7 : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-directed Learning : SDL), งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชั้น 8 : สถานวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

ชั้น 9 : สำนักงานสาขากายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์, ห้องประชุมแพทย์โดมชั้น 9

ในปีการศึกษา 2552 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายขยายพื้นที่ทำการของคณะเพื่อรองรับการเรียนการสอนตามหลักสูตรปีพุทธศักราช 2552 ที่มีการขยายจำนวนรับนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป จึงได้มีการต่อเติมอาคารราชสุดา ชั้น 3-8 (โครงการก่อสร้างอาคารราชสุดาในระยะที่ 2) โดยมีการสร้างห้องบรรยายขนาดใหญ่ อีกทั้งยังได้ย้ายสำนักงานสาขากายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ และห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ มายังอาคารราชสุดา เพื่อความคล่องตัวของการจัดการเรียนการสอน

ด้านสวัสดิการ[แก้]

เนื่องจากจำนวนผู้ที่เข้าพักอาศัยในหอพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถรองรับนักศึกษาแพทย์ทั้งหมดได้ ในปีการศึกษา 2552 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับนักศึกษาแพทย์โดยเฉพาะ และทั้งนี้ยังมีการสร้างศูนย์กีฬาคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มีสถานที่สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพ ตามลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์ ข้อที่ 9 ในหัวข้อ "ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ"

หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา[แก้]

การเดินทาง[6][แก้]

 • รถเมล์ประจำทาง
  • สาย 29 รังสิต–หัวลำโพง
  • สาย 39 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต–อนุสาวรีย์ชัยฯ
  • สาย 510 รังสิต–อนุสาวรีย์ชัยฯ
 • รถตู้ประจำทาง
  • อนุสาวรีย์ชัยฯ-ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • BTS หมอชิต-ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต (รถบริการของทางมหาวิทยาลัย)
 • รถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงเข้ม บางซื่อ-ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
 • รถประจำทางภายในมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและสถาบันร่วมผลิตแพทย์[แก้]

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงสาธารณสุข

อ้างอิง[แก้]

 1. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533" (pdf). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เล่ม 107, ตอนที่ 44, ฉบับพิเศษ): 7. 1990-03-19. สืบค้นเมื่อ 2014-04-09.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-26. สืบค้นเมื่อ 2018-11-19.
 3. "รายนามผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-02-24. สืบค้นเมื่อ 2018-01-24.
 4. http://medtu.tv/edu-service/wp-content/uploads/2017/12/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%9556-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9.pdf[ลิงก์เสีย] หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
 5. http://medtu.tv/edu-service/wp-content/uploads/2017/12/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A256.pdf เก็บถาวร 2019-07-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-01-10. สืบค้นเมื่อ 2018-01-26.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]