คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่ออังกฤษ Faculty of Medicine,
Thammasat University
ที่อยู่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121
วันก่อตั้ง 20 มีนาคม พ.ศ. 2533[1]
(ครบรอบ 27 ปี)
คณบดี รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
วารสาร ธรรมศาสตร์เวชสาร
สีประจำคณะ      สีเขียว
สัญลักษณ์ ตราพญานาค พื้นหลังเป็นรูปโดมสีเหลือง-แดง
สถานปฏิบัติการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เว็บไซต์ www.med.tu.ac.th
    

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนราชการระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับ 11 ของมหาวิทยาลัย และเป็นสถาบันทางแพทยศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับ 9 ของประเทศ ตามที่ได้รับการสถาปนาขึ้นใน พ.ศ. 2533 ตามแผนการขยายการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นับเป็นคณะแรกในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นด้วยแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Learning : CBL) ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีโรงเรียนแพทย์ใดริเริ่มการเรียนการสอนดังกล่าว

การเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระยะแรกของการก่อตั้ง ทางคณะได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ 100% Problem-based learning และ 0% Lectures ตามแนวทางการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแผนใหม่ โดยมีช่วงเวลาที่ให้นักศึกษาได้เพิ่มเติมความรู้โดยตนเองเป็นผู้กำกับ (Self-directed learning) ภายหลังได้มีการปรับสัดส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับ 80% Problem-based learning และ 20% Lectures หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันคือ หลักสูตรปีพุทธศักราช 2552 โดยในระดับพรีคลินิค (ชั้นปีที่ 2-3) มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Hybrid Problem-based Learning (Hybrid PBL) คือมีการเรียนการสอนแบบบรรยาย ประกอบกับการใช้โจทย์ปัญหาในกระบวนการกลุ่มย่อยที่อ้างอิงทางคลินิก และในระดับคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6) มีการจัดการเรียนการสอนคล้ายคลึงกับสถาบันอื่น ๆ โดยเน้นการปฏิการทางคลินิกบนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยมีศ.ปรีดี พนมยงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่างโครงการจัดตั้งขึ้นชุดหนึ่ง และได้ดำเนินการอย่างจริงจังในสมัย ศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2526 ได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับนโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ประยุกต์ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตแพทย์ และมอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการตามนโยบาย

ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินตามแผนโดยการสร้างโรงพยาบาลขึ้น โดยศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มีคำสั่ง ที่ 747/2529 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2529 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนสร้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีศาสตราจารย์ สุธี นาทวรทัน เป็นประธานกรรมการ และ นายประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในขณะนั้น เป็นประธานกิตติมศักดิ์ ระดมทุนจากศิกษ์เก่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการต่อมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบด้วยตามหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.0203/126 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2529 ซึ่งอธิการบดีได้พบปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ขอดำเนินการโรงพยาบาลให้ครบ 1 ปีก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานของคณะแพทยศาสตร์ แล้วจึงจะดำเนินการเรื่องคณะแพทยศาสตร์ โดยมีการสานต่อในสมัย ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในปี พ.ศ. 2531 ในการดำเนินการได้มีการประสานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการผลิตบัณฑิตแพทย์พึงประสงค์ อันสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย และนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในเดือนสิงหาคม 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2533

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2533 มีผลใช้บังคับในวันถัดมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะแพทย์อันดับที่ 9 ของประเทศไทย มีการแบ่งส่วนราชการของคณะแพทยศาสตร์ เป็น 4 ส่วน คือ สำนักงานเลขานุการสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก สถานวิทยาศาสตร์คลินิก และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ในปี พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งขณะนั้น ศาสตราจารย์ คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี เป็นนายสภามหาวิทยาลัย มีคำสั่งให้การบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นอิสระโดยสังกัดสำนักงานอธิการบดี แยกออกจากคณะแพทยศาสตร์ ดังนั้นด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะจึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารคณะ โดยถือหลักการปรับโครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของคณะแพทยศาสตร์

และในปี พ.ศ. 2553 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลาครบ 20 ปี จึงได้มีโครงการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ กิจกรรมทางวิชาการรวมถึงการประชุมวิชาการต่าง ๆ และมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว อีกทั้งได้มีการจัดทำตราสัญลักษณ์ "20 ปี แพทย์ธรรมศาสตร์" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะตลอดปีการศึกษาอีกด้วย คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ 20 ปี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

ลำดับที่ นาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อารี วัลยะเสวี 9 เม.ย. 2533 - 30 ก.ย. 2539
2 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชาติ อินทรประสิทธิ์ 1 ต.ค. 2539 - 8 ส.ค. 2542
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิม วราวิทย์ (รักษาราชการ) 9 ส.ค. 2542 - 30 พ.ย. 2542
3 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา 1 ธ.ค. 2542 - 30 พ.ย. 2548
4 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตตินัดด์ หะวานนท์ 1 ธ.ค. 2548 - 30 ก.ย. 2554
5 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล 1 ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน

รายนามผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้บริหารชุดปัจจุบัน[2]

ตำแหน่ง นาม
คณบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิชัย ลีละวงศ์เทวัญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วัลลี สัตยาศัย
- ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านสถานวิทยาศาสตร์คลินิค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล
- ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านการพัฒนาวิชาการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง น้ำเพชร งดงามทวีสุข
- ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รองศาสตราจารย์ ศิริเพ็ญ ต่ออุดม
- ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตระยะที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพัชร์ ปิติชวนันท์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง
- ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ทิพาพร ธาระวานิช
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อุทัยรัศมี์ เชื่อมรัตนกุล
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักรชัย จึงธีรพานิช
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีรยะ เภาเจริญ
- ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ระดับพรีคลีนิค รองศาสตราจารย์ ปนัดดา โรจน์พิบูลย์สถิตย์
- ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและสร้างเสริมสุขภาพ ระดับคลินิค อาจารย์ แพทย์หญิง จุฑาทิพย์ คินทรัพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา อาจารย์ นายแพทย์ คณิต วิทยาวนิชชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองศาสตราจารย์ โพชฌงค์ หรองบุตรศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภัทรวิทย์ รักษ์กุล

Facts & Figures[แก้]

อัตรากำลัง[แก้]

 1. อาจารย์ 273 คน
 2. บุคลากรสายสนับสนุน 178 คน

ผลงานวิจัย[แก้]

 1. ผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตร 4 เรื่อง
 2. รางวัลวิจัยระดับชาติ 13 รางวัล
 3. รางวัลวิจัยระดับนานาชาติ 16 รางวัล
 4. รางวัลนวัตกรรมทางการแพทย์ 3 รางวัล

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปริญญาตรี[แก้]

 • แพทยศาสตร์บัณทิต
  • หลักสูตร 6 ปี และ 5 ปี[3]
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต[4]

ปริญญาโท[แก้]

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาตร์การแพทย์[5]
  • สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว[6]
  • สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล[7]
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์[8]

ปริญญาเอก[แก้]

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิทยาศาตร์การแพทย์[9]
  • สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว[10]
  • สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล[11]

Residential Training[แก้]

 • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • อนุสาขาอายุรศาสต์โรคไต
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤต
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ
 • สาขาประสาทวิทยา
 • สาขาโลหิตวิทยา
 • สาขาตจวิทยา
 • สาขากุมารเวชศาสตร์
 • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • สาขาจักษุวิทยา
  • อนุสาขาโรคจอประสาทตา
  • อนุสาขาโรคต้อหิน
 • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา
  • อนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า
 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

อาคารและสถานที่[แก้]

ด้านการเรียนการสอน[แก้]

อาคารคุณากร ที่ทำการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอาคารหลักคือ "อาคารคุณากร" (รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ) ความสูง 9 ชั้น โดยในปัจจุบันอาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ติดต่อราชการ ที่ทำการสถานและสาขาวิชา และห้องประชุมต่าง ๆ ดังนี้

ชั้น 1 : ประชาสัมพันธ์, ลานอเนกประสงค์, สำนักงานคณะกรรมการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ (กนพ.), ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาคณะแพทยศาสตร์, ร้านถ่ายเอกสาร, สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาศูนย์สุขศาสตร์, สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ (Self Directed Learning;SDL)

ชั้น 2 : ห้องประชุมแพทย์โดม 1 (ห้องประชุมทางไกลแพทย์โดม), ห้องประชุมแพทย์โดม 2 และ 3, สำนักงานคณบดี, สำนักงานเลขนุการคณะ, พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (ลานพระบิดา)

ชั้น 3 : งานบริการการศึกษา, กลุ่มห้องบรรยาย, ห้องปฏิบัติการสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก, หน่วยส่งเสริมการวิจัย

ชั้น 4 : สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก, ห้องประชุมสโมสรคณะแพทยศาสตร์, ห้องเรียนกลุ่มย่อย, ห้องบรรยาย, ชุมนุมและนันทนาการ, สำนักงานสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

ชั้น 5 : ห้องพักอาจารย์สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก, ห้องเรียนกลุ่มย่อย

ชั้น 6 และ 7 : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-directed Learning : SDL), งานเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชั้น 8 : สถานวิทยาศาสตร์เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

ชั้น 9 : สำนักงานสาขากายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์, ห้องประชุมแพทย์โดมชั้น 9

ในปีการศึกษา 2552 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายขยายพื้นที่ทำการของคณะเพื่อรองรับการเรียนการสอนตามหลักสูตรปีพุทธศักราช 2552 ที่มีการขยายจำนวนรับนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป จึงได้มีการต่อเติมอาคารราชสุดา ชั้น 3-8 (โครงการก่อสร้างอาคารราชสุดาในระยะที่ 2) โดยมีการสร้างห้องบรรยายขนาดใหญ่ อีกทั้งยังได้ย้ายสำนักงานสาขากายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ และห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ มายังอาคารราชสุดา เพื่อความคล่องตัวของการจัดการเรียนการสอน

ด้านสวัสดิการ[แก้]

เนื่องจากจำนวนผู้ที่เข้าพักอาศัยในหอพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่สามารถรองรับนักศึกษาแพทย์ทั้งหมดได้ ในปีการศึกษา 2552 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีโครงการก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับนักศึกษาแพทย์โดยเฉพาะ โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนออกแบบและก่อสร้าง

และทั้งนี้ยังมีการสร้างศูนย์กีฬาคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มีสถานที่สำหรับการสร้างเสริมสุขภาพ ตามลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์ ข้อที่ 9 ในหัวข้อ "ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ"

หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา[แก้]

การเดินทาง[แก้]

 • รถเมล์ประจำทาง
  • สาย 29 รังสิต–หัวลำโพง
  • สาย 39 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต–อนุสาวรีย์ชัยฯ
  • สาย 510 รังสิต–อนุสาวรีย์ชัยฯ
 • รถตู้ประจำทาง
  • อนุสาวรีย์ชัยฯ-ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • BTS หมอชิต-ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต (รถบริการของทางมหาวิทยาลัย)
 • รถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (เริ่มให้บริการประมาณปี 2560)
 • รถประจำทางภายในมหาวิทยาลัย
  • รถเมล์ประจำทาง NGV สาย 2
  • รถสองแถว สาย 2

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและสถาบันร่วมผลิตแพทย์[แก้]

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัด สังกัด
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จังหวัด สังกัด
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงสาธารณสุข

อ้างอิง[แก้]

 1. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2533" (pdf). ราชกิจจานุเบกษา (กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) (เล่ม 107, ตอนที่ 44, ฉบับพิเศษ): 7. 1990-03-19. สืบค้นเมื่อ 2014-04-09. 
 2. รายนามผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. http://203.131.208.156/registrar/_link/_8_knowledge/curric_cd/curric_ba/BA_11.doc หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
 4. http://203.131.208.156/registrar/_link/_8_knowledge/curric_cd/curric_ba/BA_11_thai.doc สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 5. http://203.131.208.156/registrar/_link/_8_knowledge/curric_cd/curric_ma/MA_11_AA_DR_01.doc สาขาวิชาวิทยาศาตร์การแพทย์
 6. http://203.131.208.156/registrar/_link/_8_knowledge/curric_cd/curric_ma/MA_11_AA_MA_02.doc สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
 7. http://203.131.208.156/registrar/_link/_8_knowledge/curric_cd/curric_ma/MA_11_AA_MA_03.doc สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
 8. http://203.131.208.156/registrar/_link/_8_knowledge/curric_cd/curric_ma/MA_11_AA_MA_04.doc สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 9. http://203.131.208.156/registrar/_link/_8_knowledge/curric_cd/curric_ma/MA_11_AA_DR_01.doc สาขาวิชาวิทยาศาตร์การแพทย์
 10. http://203.131.208.156/registrar/_link/_8_knowledge/curric_cd/curric_ma/MA_11_AA_DR_02.doc สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
 11. http://203.131.208.156/registrar/_link/_8_knowledge/curric_cd/curric_ma/MA_11_AA_DR_03.doc สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]