คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Emblem of Thammasat University.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Science and Technology, Thammasat University
ที่อยู่ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
วันก่อตั้ง31 มีนาคม พ.ศ. 2529 (36 ปี)[1]
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
สีประจําคณะ     สีเหลืองทอง
เพลงสายเลือดธรรม
เว็บไซต์www.sci.tu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 [2]ซึ่งเป็นคณะลำดับที่ 9[3] ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[4] และเป็นคณะแรกที่จัดตั้งขึ้น ณ ศูนย์รังสิต[5] โดยระยะแรกจัดการเรียนการสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติได้รับโอนมาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อมาคณะฯได้ขยายการเรียนการสอนในสาขาวิชา เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมีครบ คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2526 มีมติอนุมัตินโยบายทางวิชาการเรื่อง "ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" และ "ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์" และ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[6]
 • พ.ศ. 2527 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความเห็นเรื่อง “คุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน” และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรขึ้นมา 5 ชุด เพื่อพิจารณาร่างรายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร และหลักสูตรทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณา[7]
 • พ.ศ. 2528 สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2528 และได้ขอเปลี่ยนชื่อจาก คณะวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา มาเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2528[8]
 • พ.ศ. 2528 ภายหลังได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 12 เล่ม 103 ตอนที่ 51[9]
 • พ.ศ. 2529 ได้รับการจัดตั้งโดยประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2)[10]
 • พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอโครงงานจัดตั้ง “คณะวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา” ต่อคณะกรรมการการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 (2528-2529)[11]
 • พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตรได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล,สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ [12]
 • พ.ศ. 2558 ขยายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคภาคเหนือ โดยตั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดยเปิดสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาแรก โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณบุญชู ตรีทอง

สาขาวิชาที่เปิดสอน[แก้]

ตั้งแต่เริ่มก่อจนถึงปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วย 10 สาขาวิชา[13] ดังต่อไปนี้

โครงการ / หลักสูตรอื่นๆ[แก้]

โครงการ / หลักสูตรอื่นๆในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการ / หลักสูตรอื่นๆ

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) [14]

 • สาขาวิชาสถิติ
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์การเงิน)
 • สาขาเคมี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

หลักสูตรวิทยาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (โครงการพิเศษ)[แก้]

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (วิชาเอกวิศวกรรมและการออกแบบเกม)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (วิชาเอกการจำลองการโต้ตอบแบบดิจิทัล)
 • สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (วิชาเอกแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
 • สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (วิชาเอกศิลปะและการออกแบบเกม)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาสถิติ (สถิติประยุกต์)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์การเงิน)
 • สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) [15]

 • สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (โครงการพิเศษ)[แก้]

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) [16]

 • สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาฟิสิกส์

ทำเนียบคณบดี[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์ 2 เมษายน พ.ศ. 2530 - 1 เมษายน พ.ศ. 2533
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 - 30 เมษายน พ.ศ. 2536
3. รองศาสตราจารย์ นวลจันทร์ อินทรวิชะ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
4. รองศาสตราจารย์ วีนัส พีชวณิชย์ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
6. รองศาสตราจารย์ สมชาย วิริยะยุทธกร 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
7. รองศาสตราจารย์ สายทอง อมรวิเชษฐ์ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554
8. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ เสริมสุข 1 กันยายน พ.ศ. 2554 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

1 กันยายน พ.ศ. 2557 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

9. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 - 30 มีนาคม 2562
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

รายนามประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
2530 นางสาวลัดดาวัลย์ วีระมิตรชัย (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2530 - 2531
2531 นายไกวัล หงส์ลดารมภ์ (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 2531 - 2532
2532 นายชนินทร์ เชาวมิตร (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 2532 - 2533
2533 นายชัยณรงค์ แต้มสาระ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2533 - 2534
2534 นายจงกิจ พิพัฒน์ธาราสกุล (สถิติ) 2534 - 2535
2535 นายนรินทร์ อัศวรุจน์ (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 2535 - 2536
2536 นายดิษฐ์ สุทธิวงศ์ (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 2536 - 2537
2537 นายกัมพล อัฒจักร (คณิตศาสตร์) 2537 - 2538
2538 นายเกรียงศักดิ์ สัตอาชากุล (สถิติ) 2538 - 2539
2539 นายธนพงศ์ ไกรศรีวรรธนะ (เทคโนโลยีชนบท) 2539 - 2540
2540 นายชาญชัย สิงห์มณีชัย (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 2540 - 2541
2541 นายกัมพล สิริประภาพรรณ (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 2541 - 2542
2542 นายนิชสว์ จงอร (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 2542 - 2543
2543 นายณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2543 - 2544
2544 นายจิตรประเสริฐ ปลื้มจิตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2544 - 2545
2545 นายสรรเพชญ ไชยยสิริยะสวัสดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2545 - 2546
2546 นายศิรเวทย์ จิรัตติกานนท์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2546 - 2547
2547 นางสาวเกวลิน สัณห์ฐานะกุล (คณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ) 2547 - 2548
2548 นางสาวนวพร อิทธิชัยมานนท์ (เคมี) 2548 - 2549
2549 นายฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์ (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 2549 - 2550
2550 นายปิลันธน์ ศิลาวิเศษฤทธิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2550 - 2551
2551 นายธีรศักดิ์ เทพบิ้ง (เคมี) 2251 - 2552
2552 นายสุพัฒน์ พวงเงิน (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 2552 - 2553
2553 นายเฉลิมรัช นนทะภา (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2553 - 2554
2554 นางสาววิมล ว่องวัฒนธรรม (คณิตศาสตร์) 2554 - 2555
2555 นายไกรวิทย์ สินธุคำมูล (เทคโนโลยีชนบท) 2555 - 2556
2556 นายณฐพล มีสวัสด์ (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2556 - 2557
2557 นายณัฐเมศร์ แสงสายัณห์ (สถิติ ภาคพิเศษ) 2557 - 2558
2558 นายพันธวิศ เจริญผล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2558 - 2559
2559 นายสุรเชษฐ พุฒซ้อน (เทคโนโลยีการอาหาร) 2559 - 2560
2560 นายพนธกร ภัคสุขพิมล (คณิตศาสตร์ ภาคพิเศษ) 2560 - 2561
2561 นายวริทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2561 - 2562
2562 นายณัฐพล ปาลวัฒน์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2562 - 2563
2563 นายวิทัศน์ จันอุไรรัตน์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2563 - 2564
2564 นายจุฑาพัฒน์ บางดี (คณิตศาสตร์) 2564 - 2565
2565 นายสมาทาน ทองวัฒนะนันท์ (เทคโนโลยีการอาหาร) 2565 - 2566

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

รองศาสตราจารย์ โรจน์ คุณเอนก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิระขจรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง และอดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ศากยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยา วสุไกรไพศาล, อั๋น นักแสดง

ปานระพี รพิพันธุ์, เอิ้น ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

พิภู พุ่มแก้ว, ต๊ะ ผู้ประกาศข่าวช่อง 9

ภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง

เอกพงษ์ บุญเซ็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอมเมอรอล เรียลเอสเตท จำกัด ผู้อำนวยการสถาบันเตรียมราชครู และวิทยากรวิชาคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ

มิลิน ดอกเทียน, น้ำหนึ่ง สมาชิกวง BNK48 รุ่นที่ 1

ปุณยวีร์ จึงเจริญ, ออม สมาชิกวง BNK48 รุ่นที่ 2 และกัปตันวง CGM48

ธนภณ เอี่ยมกำชัย, ภณ SUPERBOY จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา สถิติ (ภาคพิเศษ)เดือนคณะ ได้รางวัล Popular Vote ของการประกวดเดือนมหาวิทยาลัย เริ่มเข้าวงการจาก Superboy Project Presented by GSB SB5#2

นักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

รายนามนักศึกษาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
นายเวสารัช จรเจริญ พ.ศ. 2559 - 2560

การเข้าศึกษาต่อ[แก้]

การเข้าศึกษาต่อ[17]

 • โครงการรับตรง
 • การรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบกลาง (Admission)[18]
 • โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
 • โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
 • โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
 • โครงการนักศึกษาพิการ
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
 • โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2)
 • โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ

การเดินทาง[แก้]

การเดินทาง[19]

 • รถตู้ประจำทาง
  • อนุสาวรีย์ชัยฯ-ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • BTS หมอชิต-ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต (รถบริการของทางมหาวิทยาลัย)[20]
 • รถเมล์ประจำทาง
  • สาย 29 รังสิต–หัวลำโพง
  • สาย 39 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต–อนุสาวรีย์ชัยฯ
  • สาย 510 รังสิต–อนุสาวรีย์ชัยฯ
 • รถประจำทางภายในมหาวิทยาลัย
  • รถเมล์ประจำทาง NGV สาย 2
  • รถสองแถว สาย 2

อ้างอิง[แก้]

 1. การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. เกี่ยวกับธรรมศาสตร์http://www2.tu.ac.th/default.tu/index.php/th/about-us-th เก็บถาวร 2012-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. คณะและหน่วยงาน http://www2.tu.ac.th/default.tu/index.php/th/academics-th/faculties-colleges-institutes-th เก็บถาวร 2013-01-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www2.tu.ac.th/default.tu/index.php/th/home-new-th เก็บถาวร 2013-01-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/content.html เก็บถาวร 2012-09-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 6. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 7. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 8. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 9. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 10. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 11. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 12. ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/aboutus/history.html เก็บถาวร 2015-03-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 13. สาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.sci.tu.ac.th/department/content.html เก็บถาวร 2012-09-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 14. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต http://www.sci.tu.ac.th/curri/curri03.html[ลิงก์เสีย]
 15. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต http://www.sci.tu.ac.th/curri/curri02.html เก็บถาวร 2013-11-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 16. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต http://www.sci.tu.ac.th/curri/curri01.html[ลิงก์เสีย]
 17. การเข้าศึกษาต่อ http://www.sci.tu.ac.th/admission/admission03.html[ลิงก์เสีย]
 18. หนังสือคุณสมบัติ การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 19. การเดินทางมา มธ รังสิต http://www.tuopenhouse2011.tu.ac.th/routeTU.html เก็บถาวร 2012-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 20. การเดินทางมา มธ รังสิต http://www2.tu.ac.th/default.tu/index.php/th/about-us-th-2/maps-directions-th/178-about-us-th/maps-directions-th/map-rangsit-campus-th/200-map-directions-rangsit-campus-th[ลิงก์เสีย]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]