คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Pharmacy,
Thammasat University
สัญลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาปนา30 เมษายน พ.ศ. 2555 (11 ปี)
คณบดีรศ.ดร.เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
ที่อยู่
สีสีเขียวมะกอก
สถานปฏิบัติโอสถโดม
เว็บไซต์pharm.tu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะเภสัชศาสตร์คณะที่ 19 จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตเภสัชกร ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ คณะเภสัชศาสตร์เป็นหนึ่งในคณะที่มีการแข่งขันในระบบแอดมิดชั่นสูงที่สุดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติ[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดตั้ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม[1]เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 และเริ่มดำเนินการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2556 มีจำนวนนักศึกษารวม 23 คน

สาขาวิชา[แก้]

​คณะเภสัชศาสตร์ ​มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 • สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (Pharmaceutical Sciences)
 • สาขาการบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรณรงค์ สาริสุต พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2563
2. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรอรัมษ์ เจษฎาญานเมธา พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชา อันได้แก่ [2]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 • สาขาการบริบาลเภสัชกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (หลักสูตรทวิภาษา)
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง
  • แขนงวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • แขนงวิชาวิจัยการใช้ยาและผลลัพธ์สุขภาพ
  • แขนงวิชาการจัดการด้านเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง
  • แขนงวิชาเภสัชเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  • แขนงวิชาวิจัยการใช้ยาและผลลัพธ์สุขภาพ
  • แขนงวิชาการจัดการด้านเภสัชกรรมและบริการสุขภาพ

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง[ลิงก์เสีย]
 2. http://www.pharm.tu.ac.th/aca_under.php

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]