พระที่นั่งสาโรชรัตนประพาส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระที่นั่งสาโรชรัตนประพาส เป็นพระที่นั่งภายในพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้น แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อน กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญสร้างต่อจนสำเร็จ ปัจจุบัน ได้รื้อลงแล้ว

ประวัติ[แก้]

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔ เสด็จประทับที่พระที่นั่งบวรบริวัติ แล้วพระองค์ไม่โปรดเนื่องจากพระที่นั่งหันหน้ารับแดดทำให้ร้อนมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ต่อไปข้างเหนือชิดกับบริเวณกำแพงพระราชวัง โดยให้พระที่นั่งหันหน้ามาทางใต้ พระราชทานนามว่า "พระที่นั่งสาโรชรัตนประพาส" แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเสียก่อนที่พระที่นั่งจะสร้างเสร็จ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญจึงทรงสร้างต่อจนแล้วเสร็จ และเสด็จมาประทับที่พระที่นั่งองค์นี้

พระที่นั่งสาโรชรัตนประพาสเป็นพระที่นั่ง 2 ชั้น ยาว 5 ห้อง มีลักษณะพระที่นั่งแบบฝรั่ง ชั้นบนมีห้องพระบรรทม 1 ห้อง และห้องที่ประทับ 1 ห้อง กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญได้สร้างศาลาโถงเครื่องไม้ต่อออกมาบริเวณด้านหน้าพระที่นั่ง เพื่อใช้เป็นที่ประทับสำราญพระอิริยาบถ พระที่นั่งแห่งนี้แบ่งแยกออกจากพระที่นั่งบวรบริวัติออกโดยมีกำแพงกั้น และจัดเป็นที่รโหฐาน

อ้างอิง[แก้]

  • แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, หม่อมราชวงศ์. พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ (พ.ศ. 2325-2525). [ม.ป.ท.] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
  • สุนิสา มั่นคง. วังหน้า รัตนโกสินทร์. [ม.ป.ท.] : สำนักพิมพ์มติชน, 2543. ISBN 974-322-030-5