ข้ามไปเนื้อหา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Dentistry,
Thammasat University
สถาปนา21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 (28 ปี)[1]
คณบดีผศ.ดร. ทพ.สุธี สุขสุเดช
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วารสารวารสารทันตยูงทอง
สี   สีม่วงขลิบทอง
เว็บไซต์www.dentistry.tu.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[2] [3] โดยปัจจุบันมีศูนย์ดำเนินการหลักอยู่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมีหน่วยบริหารทันตกรรมอยู่ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พิจารณาเห็นว่าประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาขาทันตแพทยศาสตร์ จึงได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้น [4] ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัย และให้บริการทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม

โดยจัดการศึกษาที่มีพื้นฐานบนหลักการ Community Oriented ให้นักศึกษาได้รับรู้ปัญหาสุขภาพรวมทั้งสุขภาพช่องปากของชุมชน ตั้งแต่เริ่มศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่เข้าใจกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียน (Block Or Module) ลักษณะวิชาที่จัดสอนมีลักษณะบูรณาการของเนื้อหาวิชาหลายๆ วิชารวมกัน โดยเป็นการศึกษาที่ใช้ปัญหาทางทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขเป็นหลัก (Problem Based Learning) เน้นการศึกษาภาคสนามและการฝึกปฏิบัติในชุมชน (Community Based Learning)

การเรียนการสอน[แก้]

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) Doctor of Dental Surgery Programme (D.D.S.)

หลักสูตรมุ่งหมายผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการบูรณาการองค์ความรู้และมีทักษะการปฏิบัติงานอย่างรอบด้านที่ได้มาตรฐานสากลและตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรอื่นในทีมสุขภาพในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สุขภาพช่องปากที่ดีให้แก่ประชาชน สามารถปฏิบัติงานได้ในโรงพยาบาลทุกระดับและดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนตามขอบเขตที่รับผิดชอบ มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลพร้อมต่อการเป็น global citizen ที่พร้อมทำงานในทุกที่ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสามารถบูรณาการความรู้ร่วมกับนักวิชาการแขนงต่างๆ ตลอดจนตระหนักรู้ถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองที่ดี และมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและประชาคมไทย

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) หลักสูตรทวิภาษา Doctor of Dental Surgery Programme (D.D.S.) (Bilingual)

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) เน้นการพัฒนาและปลูกฝังการเรียนรู้ของนักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพและสังคม ตลอดจนการพัฒนาด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ AEC อีกทั้งเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจถึง สภาวะที่แท้จริงของสังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเอง ให้เหมาะสมกับบริบท ของประเทศ เป็นทันตแพทย์ที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะและหัวใจของความเป็นมนุษย์ มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของสภาวิชาชีพและสังคม

จัดการศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มี 2 ลักษณะ คือ

 • จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย (Lecture type) ในปีการศึกษาที่ 1 ถึงปีการศึกษาที่ 3 ภาคต้น
 • จัดการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based learning, PBL) ซึ่งมีลักษณะเป็นการบรรยาย และการบูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกัน เรียกการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียน (block or module)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต[แก้]

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (Master of Science (Dental Implantology)

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร คือ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในการให้บริการ ทันตกรรมรากเทียมทั้งระบบรากเทียมที่ผลิตในประเทศไทย และต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการดูแล ผู้ป่วยสูงอายุแบบองค์รวม และเป็นหลักสูตรนานาชาติที่เปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รับนักศึกษาจากทุกประเทศทั่ว โลก โดยเน้นให้ความสำคัญกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นลำดับแรก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย AEC ซึ่งจะผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถให้บริการทันตกรรมรากเทียมแบบบูรณาการ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ Master of Science (Geriatric Dentistry)

หลักสูตรมุ่งหมายผลิตมหาบัณฑิตที่บูรณาการความรู้จากสหวิทยาการ เพื่อให้บริการทางทันตกรรมผู้สูงอายุแบบองค์รวม และสามารถผลิตงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในประเทศไทย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต[แก้]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Programme (Oral Health Science), Ph.D. (Oral Health Science)

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (Oral Health Science) หรือทันตแพทยศาสตร์มีพื้นฐานและความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และแพทยศาสตร์ ดังนั้น ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน ทันตแพทย์จึงควรต้องมีความรู้และความชำนาญไม่เพียงแต่ทางทันตกรรมเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในคลินิก ทันตแพทย์ในปัจจุบันจะต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ในช่องปาก รวมทั้งการบูรณาการความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูงและความรู้วิทยาศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายสาเหตุของการเกิดโรคในช่องปากหรือพัฒนาแนวทางและวิธีการบำบัดรักษาและป้องกันโรคในช่องปากอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน ซึ่งจะทำให้ทันตแพทย์มีศักยภาพการบำบัดรักษาและป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย แก้ไขปัญหาของประเทศ ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทางคลินิก วิทยาการระบาดและวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากในลักษณะบูรณาการ และก่อให้เกิดงานวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ต่อการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในสายงานต่างๆ ซึ่งได้แก่ การดูแลผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมป้องกันระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชน ตลอดจนการพัฒนาความรู้ความสามารถสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิชาอื่น

โครงการนี้เป็นความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของ คณะทันตแพทยศาสตร์ กับคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น คณะสหเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยเป็นการศึกษาภาคปกติในระบบทวิภาคและจัดวิชาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์[แก้]

เริ่มเปิดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนภาคทฤษฏี จำนวน 16 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติ จำนวน 20 หน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพในงานเกี่ยวกับสาธารณสุขให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านทันตกรรม นอกจากนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษาทันตแพทย์แล้ว นักศึกษายังได้ฝึกประสบการณ์โดยการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ

หลักสูตร[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรภาคภาษาไทย)
 • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา)*

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรทวิภาษา)
 • สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสูตรทวิภาษา)
 • สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรทวิภาษา)
 • สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรทวิภาษา)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)
 • อีกทั้งยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพยศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา) รับสมัครนักศึกษาผ่านวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริการ[แก้]

คณะทันตแพทยศาสตร์มีหน่วยบริการทันตกรรมเปิดให้บริการ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยสามารถติดต่อได้ที่ อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ เพื่อทำการนัดหมายหรือตรวจร่างก่ายเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวสำหรับการรักษา หน่วยทันตกรรมมีที่ตั้งอยู่ที่ อาคาราชสุดา ชั้น 2 (ระบบบริการ) และ 3–4 (ระบบนักศึกษา) และอีกทั้งยังมีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนในวาระพิเศษต่างๆอีกด้วย [5]

 • หน่วยทันตกรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

การเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์, อังคาร, พฤหัส, ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (พักกลางวัน 12.00 น. – 13.00น.) วันพุธ เวลา 09.00 น. – 12.00น. แจกบัตรคิวเวลา 7.00 น. รับจำนวนเพียง 70 คิวต่อวันเท่านั้น

 • หน่วยทันตกรรมนอกเวลาราชการ

การเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 น. – 20.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • หน่วยทันตกรรมนักศึกษา

การเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนักศึกษา วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.00 น.

 • หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดให้บริการการรักษาครอบคลุมทุกสาขาวิชาของทันตแพทยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก อาทิ ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมสำหรับเด็ก ศัลยศาสตร์ช่องปากรักษารากฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมปริทันต์ ฯลฯ

อ้างอิง[แก้]

 1. มารุต บุนนาค, และคนอื่นๆ. ธรรมศาสตร์ประกาศนาม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มติชน,2548.
 2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2549, 1 มิถุนายน). พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.krisdika.go.th/lawPDF.jsp?LType=2A&formatFile=pdf&vID=1[ลิงก์เสีย]. (เข้าถึงเมื่อ: 15 สิงหาคม 2551).
 3. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2549, 25 สิงหาคม). พระราชบัญญํติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.krisdika.go.th/lawHeadPDF.jsp?formatFile=pdf&hID=0[ลิงก์เสีย]. (เข้าถึงเมื่อ: 15 สิงหาคม 2551).
 4. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2539, 21 กุมภาพันธ์). พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539 [จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์]. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1]. (เข้าถึงเมื่อ: 8 กรกฎาคม 2553).
 5. http://www.dentistry.tu.ac.th/Dentistry/Pase%2007/Pase%2001.htm
 1. https://ict.tu.ac.th/