รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย แบ่งตามประเภทสถานศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มกส./KSU 2482 2558 จังหวัดกาฬสินธุ์ [2]
2 มหาวิทยาลัยนครพนม มนพ./NPU 2548 2548[1] จังหวัดนครพนม [3]
3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร./PNU 2546 2548[2] จังหวัดนราธิวาส [4]
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร มน./NU 2510 2533 จังหวัดพิษณุโลก [5]
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส./MSU 2511 2537 จังหวัดมหาสารคาม [6]
6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มร./RU 2514 2514[3] กรุงเทพมหานคร [7]
7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ./STOU 2521 2521[4] จังหวัดนนทบุรี [8]
8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบ./UBU 2530 2533 จังหวัดอุบลราชธานี [9]
9 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สทป./PIT 2475 2541 กรุงเทพมหานคร [10]

มหาวิทยาลัยของรัฐ ประเภทมหาวิทยาลัยราชภัฏ[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มรกจ./KRU 2516 2547[5] จังหวัดกาญจนบุรี [11]
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กพ./KPRU 2516 2547[5] จังหวัดกำแพงเพชร [12]
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มจษ./CRU 2483 2547[5] กรุงเทพมหานคร [13]
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มชย./CPRU 2544 2547[5] จังหวัดชัยภูมิ [14]
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มร.ช./CRRU 2516 2547[5] จังหวัดเชียงราย [15]
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มร.ชม./CMRU 2467 2547[5] จังหวัดเชียงใหม่ [16]
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มรท./TRU 2463 2547[5] จังหวัดลพบุรี [17]
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มรธ./DRU 2491 2547[5] กรุงเทพมหานคร [18]
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มรน./NPRU 2479 2547[5] จังหวัดนครปฐม [19]
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มร.นม./NRRU 2466 2547[5] จังหวัดนครราชสีมา [20]
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มรนศ./NSTRU 2500 2547[5] จังหวัดนครศรีธรรมราช [21]
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มรนว./NSRU 2465 2547[5] จังหวัดนครสวรรค์ [22]
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มบส./BSRU 2439 2547[5] กรุงเทพมหานคร [23]
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร./BRU 2514 2547[5] จังหวัดบุรีรัมย์ [24]
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มรภ.พน./PNRU 2435 2547[5] กรุงเทพมหานคร [25]
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มรอย./ARU 2448 2547[5] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [26]
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มรพส./PSRU 2464 2547[5] จังหวัดพิษณุโลก [27]
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ./PBRU 2469 2547[5] จังหวัดเพชรบุรี [28]
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มรพช./PCRU 2516 2547[5] จังหวัดเพชรบูรณ์ [29]
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มรภ./PKRU 2514 2547[5] จังหวัดภูเก็ต [30]
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มรม./RMU 2468 2547[5] จังหวัดมหาสารคาม [31]
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย./YRU 2477 2547[5] จังหวัดยะลา [32]
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ม.รอ./RERU 2544 2547[5] จังหวัดร้อยเอ็ด [33]
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มรร./RRU 2483 2547[5] จังหวัดฉะเชิงเทรา [34]
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มรรพ./RBRU 2515 2547[5] จังหวัดจันทบุรี [35]
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มร.ลป./LPRU 2514 2547[5] จังหวัดลำปาง [36]
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มรล./LRU 2516 2547[5] จังหวัดเลย [37]
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มรว./VRU 2475 2547[5] จังหวัดปทุมธานี [38]
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มรภ.ศก./SSKRU 2540 2547[5] จังหวัดศรีสะเกษ [39]
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มรสน./SNRU 2507 2547[5] จังหวัดสกลนคร [40]
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มรภ.สข./SKRU 2464 2547[5] จังหวัดสงขลา [41]
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มรภ.สส./SSRU 2480 2547[5] กรุงเทพมหานคร [42]
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มรส./SRU 2516 2547[5] จังหวัดสุราษฎร์ธานี [43]
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ม.รภ.สร./SRRU 2516 2547[5] จังหวัดสุรินทร์ [44]
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มรมจ./MCRU 2497 2547[5] จังหวัดราชบุรี [45]
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มร.อด./UDRU 2466 2547[5] จังหวัดอุดรธานี [46]
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มรอ./URU 2479 2547[5] จังหวัดอุตรดิตถ์ [47]
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มรภ.อบ./UBRU 2485 2547[5] จังหวัดอุบลราชธานี [48]

มหาวิทยาลัยของรัฐประเภทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มทร.กรุงเทพ/RMUTK 2495 2548[6] กรุงเทพมหานคร [49]
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มทร.ตะวันออก/RMUTTO 2501 2548[6] จังหวัดชลบุรี [50]
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มทร.ธัญบุรี/RMUTT 2518 2548[6] จังหวัดปทุมธานี [51]
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มทร.พระนคร/RMUTP 2445 2548[6] กรุงเทพมหานคร [52]
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์/RMUTR 2456 2548[6] จังหวัดนครปฐม [53]
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา/RMUTL 2500 2548[6] จังหวัดเชียงใหม่ [54]
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย/RMUTSV 2497 2548[6] จังหวัดสงขลา [55]
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ/RUS 2476 2548[6] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [56]
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มทร.อีสาน/RMUTI 2499 2548[6] จังหวัดนครราชสีมา [57]

สถาบันวิทยาลัยชุมชน[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 วิทยาลัยชุมชนตราด วชช.ตร./TRATCC 2547 2547 จังหวัดตราด [58]
2 วิทยาลัยชุมชนตาก วชช.ตก./TAKCC 2545 2545 จังหวัดตาก [59]
3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วชช.นธ./NCC 2545 2545 จังหวัดนราธิวาส [60]
4 วิทยาลัยชุมชนน่าน วชช.นน./NANCC 2554 2554 จังหวัดน่าน [61]
5 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วชช.บร./BRCC 2545 2545 จังหวัดบุรีรัมย์ [62]
6 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วชช.ปน./PNCC 2547 2547 จังหวัดปัตตานี [63]
7 วิทยาลัยชุมชนพังงา วชช.พง./PNGCC 2547 2547 จังหวัดพังงา [64]
8 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วชช.พจ./PCC 2545 2545 จังหวัดพิจิตร [65]
9 วิทยาลัยชุมชนแพร่ วชช.พร./PHRCC 2549 2549 จังหวัดแพร่ [66]
10 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร วชช.มห./MUKCC 2547 2547 จังหวัดมุกดาหาร [67]
11 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน วชช.มส./MCC 2545 2545 จังหวัดแม่ฮ่องสอน [68]
12 วิทยาลัยชุมชนยโสธร วชช.ยส./YASOCC 2547 2547 จังหวัดยโสธร [69]
13 วิทยาลัยชุมชนยะลา วชช.ยล./YCC 2547 2547 จังหวัดยะลา [70]
14 วิทยาลัยชุมชนระนอง วชช.รน./RNCC 2545 2545 จังหวัดระนอง [71]
15 วิทยาลัยชุมชนสงขลา วชช.สข./SKCC 2550 2550 จังหวัดสงขลา [72]
16 วิทยาลัยชุมชนสตูล วชช.สต./STCC 2547 2547 จังหวัดสตูล [73]
17 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วชช.สค./SMKCC 2547 2547 จังหวัดสมุทรสาคร [74]
18 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วชช.สก./SKCC 2545 2545 จังหวัดสระแก้ว [75]
19 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู วชช.นบ / NBCC 2545 2545 จังหวัดหนองบัวลำภู [76]
20 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี วชช.อท./UTCC 2545 2545 จังหวัดอุทัยธานี [77]

สถาบันการอาชีวศึกษา[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันการอาชีวศึกษา
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สอกน./NVIA 2557 2557[7] จังหวัดตาก [78]
2 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สอกต./SVIA 2557 2557[7] จังหวัดนครศรีธรรมราช [79]
3 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สอกก./IVACRER 2557 2557[7] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [80]
4 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอกฉ./NEVIA 2557 2557[7] จังหวัดร้อยเอ็ด [81]
5 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สอกท./IVEB 2556 2556 กรุงเทพมหานคร [82]
6 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ สอน. ๑/IVEN 1 2556 2556 จังหวัดเชียงใหม่ [83]
7 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ สอน. ๒/IVENR 2 2556 2556 จังหวัดพะเยา [84]
8 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ สอน. ๓/IVEN 3 2556 2556 จังหวัดพิษณุโลก [85]
9 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สอน. ๔/IVENR 4 2556 2556 จังหวัดนครสวรรค์ [86]
10 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ สอต. ๑/VEIS 1 2556 2556 จังหวัดนครศรีธรรมราช [87]
11 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ สอต. ๒/VEIS 2 2556 2556 จังหวัดภูเก็ต [88]
12 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ สอต. ๓/VEIS 3 2556 2556 จังหวัดสงขลา [89]
13 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ สอก. ๑/CVEI 1 2556 2556 จังหวัดปทุมธานี [90]
14 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ สอก. ๒/IVECR 2 2556 2556 จังหวัดลพบุรี [91]
15 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สอก. ๓/IVEC 3 2556 2556 จังหวัดนครนายก [92]
16 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ สอก. ๔/IVEC 4 2556 2556 จังหวัดนครปฐม [93]
17 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ สอก. ๕/VEI 5 2556 2556 จังหวัดสมุทรสงคราม [94]
18 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สออ./EIVT จังหวัดระยอง [95]
19 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ สอฉ. ๑/IVENE 1 2556 2556 จังหวัดหนองคาย [96]
20 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ สอฉ. ๒/IVENE 2 2556 2556 จังหวัดสกลนคร [97]
21 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ สอฉ. ๓/IVENE 3 2556 2556 จังหวัดมหาสารคาม [98]
22 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ สอฉ. ๔/IVENE 4 2556 2556 จังหวัดอุบลราชธานี [99]
23 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ สอฉ. ๕/IVENE 5 2556 2556 จังหวัดนครราชสีมา [100]

สถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจ[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจ
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รร.นรต./RPCA 2444 2444 จังหวัดนครปฐม [101]
2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รร.จปร./CRMA 2430 2430 จังหวัดนครนายก [102]
3 โรงเรียนนายเรือ รร.นร./RTNA 2440 2440 จังหวัดสมุทรปราการ [103]
4 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รร.นนก./NKRAFA 2495 2496 กรุงเทพมหานคร [104]
5 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วพบ./RTANC 2506 2506 กรุงเทพมหานคร [105]
6 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วพร./RTNCN 2511 2511 กรุงเทพมหานคร [106]
7 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วพ.รพ.ตร./NPC 2512 2512 กรุงเทพมหานคร [107]
8 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วพอ./RTAFNC 2501 2501 กรุงเทพมหานคร [108]
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วพม./PCM 2518 2518 กรุงเทพมหานคร [109]
10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ 2563 2563[8] กรุงเทพมหานคร

สถาบันการศึกษานอกสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันการศึกษานอกสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 วิทยาลัยการชลประทาน วชป. 2481 2535 จังหวัดนนทบุรี [110]
2 สถาบันการบินพลเรือน สบพ./CATC 2504 2504 กรุงเทพมหานคร [111]
3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ TNSU 2479 2562 จังหวัดชลบุรี [112]
4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ BPI 2541 2541 กรุงเทพมหานคร [113]
5 สถาบันพระบรมราชชนก สบช./PI 2536 2562 จังหวัดนนทบุรี [114]

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ[แก้]

มหาวิทยาลัย[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัย
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จฬ./CU 2442 2460[9] กรุงเทพมหานคร [115]
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก./KU 2447 2486[10] กรุงเทพมหานคร [116]
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข./KKU 2505 2509[11] จังหวัดขอนแก่น [117]
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช./CMU 2503 2507[12] จังหวัดเชียงใหม่ [118]
5 มหาวิทยาลัยทักษิณ มทษ./TSU 2511 2539[13] จังหวัดสงขลา [119]
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ./KMUTT 2503 2529[14] กรุงเทพมหานคร [120]
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ./KMUTNB 2502 2529[14] กรุงเทพมหานคร [121]
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส./SUT 2533 2533[15] จังหวัดนครราชสีมา [122]
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ./TU 2440 2477[16] กรุงเทพมหานคร [123]
10 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นมร./NMU 2497 2553[17] กรุงเทพมหานคร [124]
11 มหาวิทยาลัยบูรพา มบ./BUU 2498 2533[18] จังหวัดชลบุรี [125]
12 มหาวิทยาลัยพะเยา มพ./UP 2538 2553[19] จังหวัดพะเยา [126]
13 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร/MCU 2439 2540[20] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [127]
14 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร/MBU 2436 2540[21] จังหวัดนครปฐม [128]
15 มหาวิทยาลัยมหิดล MU 2432 2486[22] จังหวัดนครปฐม [129]
16 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มจ./MJU 2477 2539[23] จังหวัดเชียงใหม่ [130]
17 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล./MFU 2541 2541[24] จังหวัดเชียงราย [131]
18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล./WU 2535 2535[25] จังหวัดนครศรีธรรมราช [132]
19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว/SWU 2492 2517[26] กรุงเทพมหานคร [133]
20 มหาวิทยาลัยศิลปากร มศก./SU 2476 2486[27] กรุงเทพมหานคร [134]
21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ./PSU 2510 2511[28] จังหวัดสงขลา [135]
22 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มสด./SDU 2477 2558[29] กรุงเทพมหานคร [136]

สถาบัน[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบัน
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย STIN 2457 2560[30] กรุงเทพมหานคร [137]
2 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สกว./PGVIM 2555 2555[31] กรุงเทพมหานคร [138]
3 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สจด./CDTI 2557[32] 2561[33] กรุงเทพมหานคร [139]
4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล./KMITL 2503 2529[14] กรุงเทพมหานคร [140]
5 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) สบจ./CGI 2548 2559[34] กรุงเทพมหานคร [141]
6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สพบ./NIDA 2509 2509 กรุงเทพมหานคร [142]

วิทยาลัย[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
วิทยาลัย
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) PCCMS 2559 2559 [35] กรุงเทพมหานคร [143]

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน[แก้]

มหาวิทยาลัย[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัย
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มกท./BU 2505 2527[36] กรุงเทพมหานคร [144]
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มกธ./BTU 2545[37] 2552[38] กรุงเทพมหานคร [145]
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มกส./BSU 2549[39] 2557[40] กรุงเทพมหานคร [146]
4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มจทอ./UMT 2542[41] 2552[42] จังหวัดอุบลราชธานี [147]
5 มหาวิทยาลัยเกริก ม.กร./KRU 2513[43] 2538[44] กรุงเทพมหานคร [148]
6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มกบ./KBU 2530[45] 2536[46] กรุงเทพมหานคร [149]
7 มหาวิทยาลัยคริสเตียน ม.ค.ต./C.U.T. 2527[47] 2544[48] จังหวัดนครปฐม [150]
8 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มฉน./CNU 2547[49] 2557[50] จังหวัดศรีสะเกษ [151]
9 มหาวิทยาลัยตาปี มตป./TPU 2542[51] 2555[52] จังหวัดสุราษฎร์ธานี [152]
10 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มจพ./CPU 2541[53] 2541 จังหวัดนครสวรรค์ [153]
11 มหาวิทยาลัยชินวัตร มชว./SIU 2542[54] 2542 จังหวัดปทุมธานี [154]
12 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มซจ./SJU 2532[55] 2539[56] กรุงเทพมหานคร [155]
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มทม./MUT 2533 2537[57] กรุงเทพมหานคร [156]
14 มหาวิทยาลัยธนบุรี มธร./TRU 2541[58] 2550[59] กรุงเทพมหานคร [157]
15 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มธบ./DPU 2511 2527[60] กรุงเทพมหานคร [158]
16 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มนก./NBU 2543[61] 2553[62] กรุงเทพมหานคร [159]
17 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มนช./NCU 2542[63] 2547[64] จังหวัดเชียงใหม่ [160]
18 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มนชส./STIU 2538[65] 2546[66] จังหวัดเพชรบุรี [161]
19 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ม.น.อ./AIU 2529[67] 2552[68] จังหวัดสระบุรี [162]
20 มหาวิทยาลัยเนชั่น มนช./NTU 2531[69] 2549[70] จังหวัดลำปาง [163]
21 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ม.ป.ท./PTU 2542[71] 2548[72] จังหวัดปทุมธานี [164]
22 มหาวิทยาลัยพายัพ มพย./PYU 2517[73] 2527[74] จังหวัดเชียงใหม่ [165]
23 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มพล./PLU 2545[75] 2554[76] จังหวัดพิษณุโลก [166]
24 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มฟน./FTU 2541[77] 2550[78] จังหวัดยะลา [167]
25 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ม.ฟ.อ./FEU 2542[79] 2549[80] จังหวัดเชียงใหม่ [168]
26 มหาวิทยาลัยภาคกลาง ม.ภก./UCT 2529 2545[81] จังหวัดนครสวรรค์ [169]
27 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ภ.น./NEU 2531[82] 2542[83] จังหวัดขอนแก่น [170]
28 มหาวิทยาลัยรังสิต มรส./RSU 2528[84] 2533[85] จังหวัดปทุมธานี [171]
29 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มรบ./RBAC 2540[86] 2546[87] กรุงเทพมหานคร [172]
30 มหาวิทยาลัยราชธานี มรธ./RTU 2536[88] 2546[89] จังหวัดอุบลราชธานี [173]
31 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มรพ./RPU 2549[90] 2557[91] จังหวัดนนทบุรี [174]
32 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มว./VU 2527[92] 2537 จังหวัดนครราชสีมา [175]
33 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) ม.ว.ท./WTUT 2540[93] 2540 จังหวัดเพชรบุรี [176]
34 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มท./WTU 2540[94] 2540 จังหวัดปทุมธานี [177]
35 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มศป./SPU 2513 2530[95] กรุงเทพมหานคร [178]
36 มหาวิทยาลัยสยาม มส./SU 2516[96] 2529[97] กรุงเทพมหานคร [179]
37 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มกค./UTCC 2483 2527[98] กรุงเทพมหานคร [180]
38 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.ฉ.ก./HCU 2524[99] 2535[100] จังหวัดสมุทรปราการ [181]
39 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ม.ญ./HU 2540[101] 2546[102] จังหวัดสงขลา [182]
40 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอช./AU 2512 2533[103] กรุงเทพมหานคร [183]
41 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มวอ./EAU 2539[104] 2539 จังหวัดปทุมธานี [184]
42 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ม.อ.อ./SAU 2516[105] 2535[106] กรุงเทพมหานคร [185]

สถาบัน[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบัน
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 สถาบันกันตนา สกน./KI 2553[107] 2553 จังหวัดนครปฐม [186]
2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สจป./PIM 2547 2550 จังหวัดนนทบุรี [187]
3 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ส.ว.ป./PIMS 2558 2558 จังหวัดพะเยา [188]
4 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สรพ./LIFE 2553[108] 2553 จังหวัดสมุทรสงคราม [189]
5 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สทญ./TNI 2549[109] 2549 กรุงเทพมหานคร [190]
6 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย สทม./MIAT 2555[110] 2555 จังหวัดสมุทรสาคร [191]
7 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สทส./SVIT 2558 2559 จังหวัดสมุทรปราการ [192]
8 สถาบันรัชต์ภาคย์ ส.รภ./RPI 2536[111] 2553[112] กรุงเทพมหานคร [193]
9 สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา สวอ./IESA 2550 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [194]
10 สถาบันวิทยสิริเมธี สวสธ./VISTEC 2558 2558[113] จังหวัดระยอง [195]
11 สถาบันอาศรมศิลป์ อ.ศ./AS 2549[114] 2549 กรุงเทพมหานคร [196]

วิทยาลัย[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
วิทยาลัย
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง วฉก/CKC 2550 2550[115] จังหวัดระยอง [197]
2 วิทยาลัยเชียงราย วชร./CRC 2546[116] 2547[117] จังหวัดเชียงราย [198]
3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว.ซล./SLC 2528 2528 กรุงเทพมหานคร [199]
4 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ซ.อ.บ./SBC 2542 2542 กรุงเทพมหานคร [200]
5 วิทยาลัยดุสิตธานี วดธ./DTC 2536 2539 กรุงเทพมหานคร [201]
6 วิทยาลัยทองสุข ว.ท./TSC 2537 2537 กรุงเทพมหานคร [202]
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ วทพ./PCT 2550 2550 จังหวัดนครราชสีมา [203]
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วทต./SCT 2542[118] 2542 จังหวัดนครศรีธรรมราช [204]
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วทส./STC 2508 2548[119] กรุงเทพมหานคร [205]
10 วิทยาลัยนครราชสีมา วนม./NMC 2547 2547 จังหวัดนครราชสีมา [206]
11 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วนท./NTC 2540[120] 2558[121] จังหวัดตาก [207]
12 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา วนท./STIC 2544[122] 2553[123] จังหวัดนครนายก [208]
13 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ วนร./RIC 2546 2559 จังหวัดสมุทรปราการ [209]
14 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว.บ.อ./CAS 2542 2542 จังหวัดขอนแก่น [210]
15 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต พญบ/PCBC 2551 2551 จังหวัดหนองบัวลำภู [211]
16 วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ว.พ.น./IBC 2546[124] 2546 จังหวัดสงขลา [212]
17 วิทยาลัยสันตพล วสพ./STC 2541 2541 จังหวัดอุดรธานี [213]
18 วิทยาลัยแสงธรรม วส./STC 2515 2518 จังหวัดนครปฐม [214]
19 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ว.อ.ท./LIT 2515 2547[125] จังหวัดลำปาง [215]

สถาบันอุดมศึกษาอิสระ[แก้]

สถาบันอุดมศึกษาอิสระนานาชาติ[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย AIT 2502 2502 จังหวัดปทุมธานี [216]

สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล มซค./CMKL U 2560 2560 กรุงเทพมหานคร [217]
2 มหาวิทยาลัยอมตะ มอม./ATU 2561 2561 จังหวัดชลบุรี

อดีตสถาบันอุดมศึกษา[แก้]

อดีตสถาบันอุดมศึกษา
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
ปิดตัว
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
หมายเหตุ
1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2514[126] 2529[14] กรุงเทพมหานคร แยกเป็น 3 สถาบัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ[14] ในปัจจุบัน
2 มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม 2538[127] 2541 จังหวัดเชียงใหม่ ขอเลิกกิจการ
3 มหาวิทยาลัยบริติช (ประเทศไทย) 2539[128] 2543 จังหวัดพิษณุโลก ขอเลิกกิจการ
4 วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร 2536 2540[129] จังหวัดสกลนคร ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้
5 วิทยาลัยพัฒนา 2520[130]
6 มหาวิทยาลัยโยนก มยน./YNU 2531 2554 จังหวัดลำปาง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเนชั่น
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มกส./KSU 2540 2558 จังหวัดกาฬสินธุ์ ควบรวมมหาวิทยาลัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในปัจจุบัน
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 2540 2548 จังหวัดนครพนม ควบรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม 7 แห่งเข้าด้วยกัน และจัดตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม[1] ในปัจจุบัน
9 วิทยาลัยรามาอโยธยา 2535[131] 2540[132] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร 2541[133] 2549[134] จังหวัดอุดรธานี ควบรวมเข้ากับมหาวิทยาลัยราชธานี จัดตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
11 วิทยาลัยศรีโสภณ ว.ศส./SSC 2527 2552 จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้
12 วิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ) 2522 2533[135] จังหวัดมหาสารคาม ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้
13 มหาวิทยาลัยอีสาน ม.อส./ESU 2545[136] 2555[137] จังหวัดขอนแก่น ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้
14 มหาวิทยาลัยเอเชียน ม.เอเชียน/
AsianU
2540[138] 2560[139] จังหวัดชลบุรี ขอเลิกกิจการ
15 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรวท./
RUST
2546[140] 2547[141] จังหวัดปทุมธานี ควบรวมเข้ากับวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ในปัจจุบัน

โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา[แก้]

โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
หมายเหตุ
1 มหาวิทยาลัยชุมพร จังหวัดชุมพร โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยชุมพร โดยการควบรวมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
2 มหาวิทยาลัยตากสิน จังหวัดตาก โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยตากสิน
3 มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน จังหวัดขอนแก่น โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน[142]
4 มหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอด จังหวัดตาก โครงการของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ[143]
5 มหาวิทยาลัยน่าน จังหวัดน่าน โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยน่าน โดยการควบรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านและวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 มหาวิทยาลัยพ่อหลวง หรือมหาวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยพ่อหลวง เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์[144]
7 มหาวิทยาลัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดตั้งเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์และการพยาบาลในบุรีรัมย์[145]
8 มหาวิทยาลัยแพร่ จังหวัดแพร่ โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแพร่ โดยการยกฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่
9 มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เป็น มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ[146]
10 มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการยกฐานะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
11 มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี โดยการควบรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12 มหาวิทยาลัยสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยสุรินทร์ โดยการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
13 มหาวิทยาลัยหนองคาย จังหวัดหนองคาย โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยหนองคาย[147]
14 มหาวิทยาลัยอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีแนวคิดที่จะรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เพื่อจะจัดตั้งขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยอันดามัน
15 มหาวิทยาลัยอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภาคอีสานตอนบน โดยการยกฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยอุดรธานี ในอนาคต[148]
16 วิทยาลัยมหานครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นมาใหม่[149]

กลุ่มสถานศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก หน้า ๑ ๑ กันยายน ๒๕๔๘
 2. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก หน้า ๑ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
 3. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๘๙ ๒ มีนาคม ๒๕๑๔
 4. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๙๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก หน้า ๑ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก หน้า ๑๗ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๒๕ ๑๗๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 8. กฎกระทรวง แบ่งสว่นราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๓, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๙๔ ก
 9. ประกาศ ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๖๐ เล่ม ๓๔ หน้า ๒๐
 10. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 เล่ม 228 หน้า 60 ตอนที่ 7
 11. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๐๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๘ หน้า ๖๒ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙
 12. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๗ หน้า ๒๕ ๒๑ มกราคม ๒๕๐๗
 13. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๗ ก หน้า ๑ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
 15. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๙๓ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 16. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๗๖ เล่ม ๕๐ หน้า ๑๐๐๗
 17. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๑ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 18. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 19. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๔ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 20. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๒๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 21. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 22. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 หน้า 212 เล่ม 60 ตอนที่ 7
 23. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
 24. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑
 25. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๑ ๗ เมษายน ๒๕๓๕
 26. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗
 27. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2486 หน้า 1496 เล่ม 60 ตอนที่ 54
 28. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๑๒๗ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๑
 29. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๗๘ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 30. พระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๓ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
 31. พระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 32. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๕ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 33. พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๖๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
 34. พระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก หน้า ๑ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
 35. พระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก หน้า ๑ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
 36. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๘ หน้า ๕๑๒๑ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗
 37. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๖ ง หน้า ๑๗ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
 38. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๖ ง หน้า ๒ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 39. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๐ ง หน้า ๒ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙
 40. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ตอนที่ ๒๔๖ ง หน้า ๑๕ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 41. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ง หน้า ๒๕ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒
 42. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง หน้า ๖ ๓ กันยายน ๒๕๕๒
 43. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๐๔ หน้า ๗๐๔๗ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๐
 44. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔๐ ง หน้า ๑๒ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๘
 45. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๙๔ หน้า ๑๖๗ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐
 46. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๘ หน้า ๑๐ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๖
 47. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. ๒๕๒๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
 48. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๔ ง หน้า ๒๕ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔
 49. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๘๓ ง หน้า ๕๒ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗
 50. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเป็นมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๓๕ ง หน้า ๘ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 51. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ง หน้า ๒๔ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒
 52. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยตาปีเป็นมหาวิทยาลัยตาปี, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๓๓ ง หน้า ๑ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
 53. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๓๗ ง หน้า ๑๐ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 54. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๓๑ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 55. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๑๐๗ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
 56. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๓๗ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๙
 57. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๖ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗
 58. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๓๗ ง หน้า ๙ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 59. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อและประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๕ ง หน้า ๓๗ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
 60. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๘ หน้า ๕๑๒๑ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗
 61. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๙๘ ง หน้า ๔๐ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓
 62. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๗ ง หน้า ๔๗ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 63. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๘๔ ง หน้า ๖ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๒
 64. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๕๔ ง หน้า ๑๕ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
 65. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๐๑ ง หน้า ๒๖ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๘
 66. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๓ ง หน้า ๑ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖
 67. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยมิชชัน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๕๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๙
 68. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยมิชชัน เป็น มหาวิทยาลัยมิชชัน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๗ ง หน้า ๕ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒
 69. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยโยนก, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๔๔ หน้า ๒๒๑๐ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๑
 70. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๙ ง หน้า ๔ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙
 71. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๒๙ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 72. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๐ ง หน้า ๗ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘
 73. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๗๙ หน้า ๑๑๘๒ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗
 74. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๗
 75. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๑๖ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕
 76. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยพิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลก, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๖๑ ง หน้า ๔๓ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
 77. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๓๗ ง หน้า ๑๑ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 78. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็น มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ง หน้า ๒๓ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
 79. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๓๐ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 80. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง หน้า ๒๐ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙
 81. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๐ ง หน้า ๒๐ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕
 82. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๖๗ หน้า ๓๒๖๙ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๑
 83. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๓๓ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 84. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๒๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๕ ๑ มีนาคม ๒๕๒๘
 85. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๔ หน้า ๗๒๑๓ ๔ กันยายน ๒๕๓๓
 86. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ง หน้า ๗ ๖ มกราคม ๒๕๔๑
 87. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๗๑ ง หน้า ๑๒ ๔ กันยายน ๒๕๔๖
 88. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยยูเอ็มยูซีแมรี่แลนด์ (ประเทศไทย), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๗๓ หน้า ๑๒ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๖
 89. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๘๙ ง หน้า ๒๗ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
 90. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง หน้า ๒๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙
 91. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๒๗ ง หน้า ๑๕ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 92. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๔๔ หน้า ๓๒ ๓ เมษายน ๒๕๒๗
 93. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ง หน้า ๖ ๖ มกราคม ๒๕๔๑
 94. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๖ ง หน้า ๗ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐
 95. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๕๙ หน้า ๘๔๑๖ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
 96. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๓๙ หน้า ๓๕๔๗ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๖
 97. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๗๘ หน้า ๔๖๕๑ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๙
 98. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๘ หน้า ๕๑๒๑ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗
 99. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๓ หน้า ๑๐๓ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๕
 100. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๙๔ หน้า ๘๑๕๙ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๕
 101. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๓๐ ง หน้า ๔ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๐
 102. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๕๖ ง หน้า ๒๒ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖
 103. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๑๙ หน้า ๒๑๘ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 104. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๓๔ ง หน้า ๒๕ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๙
 105. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๑๒ หน้า ๒๗๙๒ ๔ กันยายน ๒๕๑๖
 106. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๔๖ หน้า ๔๐๕๒ ๗ เมษายน ๒๕๓๕
 107. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันกันตนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๓๖ ง หน้า ๗ ๒ กันยายน ๒๕๕๓
 108. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๒๑ ง หน้า ๓๐ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
 109. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๔ ง หน้า ๓๕ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙
 110. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๓๓ ง หน้า ๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
 111. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรัชต์ภาคย์, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๗๓ หน้า ๑๓ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๖
 112. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ เป็น สถาบันรัชต์ภาคย์, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๓ ง หน้า ๘๗ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 113. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๒ ง หน้า ๒๒ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 114. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒๒ ง หน้า ๑๑ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
 115. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๕ ง หน้า ๓๕ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
 116. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๘๓ ง หน้า ๑๒ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖
 117. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๘ ง หน้า ๒๑ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘
 118. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๓๒ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 119. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐ ง หน้า ๒ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
 120. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๐๒ ง หน้า ๒๕ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 121. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๘๕ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
 122. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๓๘ ง หน้า ๔ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔
 123. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง หน้า ๘ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 124. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๙๕ ง หน้า ๑๒ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
 125. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๕๑ ง หน้า ๑๐ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
 126. พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๑๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๔๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๓ ๒๓ เมษายน ๒๕๑๔
 127. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๖๐ ง หน้า ๑๑ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙
 128. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๓๖ ง หน้า ๔ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๙
 129. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๑๑๐/๒๕๔๐ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๓๑ ง หน้า ๓๘ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐
 130. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยพัฒนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๕๔ หน้า ๑๕๙๙ ๑๗ เมษายน ๒๕๒๒
 131. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรามาอโยธยา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๔ หน้า ๒๐ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
 132. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๒๑๕/๒๕๔๐ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยรามาอโยธยา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๘๕ ง หน้า ๑๗๓ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๐
 133. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
 134. ราชกิจจานุเบกษาให้ควบรวมสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร และมหาวิทยาลัยราชธานี
 135. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๓๘ หน้า ๑๐๐๘๔ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๓
 136. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๖ ง หน้า ๑๖ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
 137. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๗๑๕/๒๕๕๕ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๖๒ ง หน้า ๗๔ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
 138. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๖ ง หน้า ๘ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐
 139. เรื่อง มหาวิทยาลัยเอเชียนขอแจ้งความประสงค์การเลิกกิจการ, สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
 140. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 141. [1]
 142. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมัน ขอนแก่นจัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 143. แม่สอดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ, โพสต์ทูเดย์ ข่าวประชาคมอาเซียน
 144. ม็อบชาวประจวบฯ หนุนสร้าง "มหาวิทยาลัยพ่อหลวง" ในพื้นที่ตำบลบ่อนอก, Manager Online - ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวด่วนทันเหตุการณ์
 145. หอการค้าบุรีรัมย์ดัน4โปรเจ็กต์(2)เสริมแกร่งเศรษฐกิจเมืองสองปราสาท, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
 146. โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ, Manoonpong Srivirat, Mukdahan Campus
 147. "พงศ์เทพ" รับเรื่องขอยกฐานะ มหาวิทยาลัยหนองคาย, Manager Online - ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวด่วนทันเหตุการณ์
 148. ผลักดันโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี, ไทยเสรี หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีสานตอนบน ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม ยโสธร
 149. 9.เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการจัดตั้งวิทยาลัยมหานครขอนแก่น, สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 2/2561 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์2561

ดูเพิ่ม[แก้]