รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย แบ่งตามประเภทสถานศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา
ลำดับ ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.png มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มกส./KSU 2482 2558 จังหวัดกาฬสินธุ์ [1]
2 NPU logo.png มหาวิทยาลัยนครพนม มนพ./NPU 2548 2548[1] จังหวัดนครพนม [2]
3 PNU logo.png มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร./PNU 2546 2548[2] จังหวัดนราธิวาส [3]
4 NU Logo.png มหาวิทยาลัยนเรศวร มน./NU 2510 2533 จังหวัดพิษณุโลก [4]
5 02msu color.png มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส./MSU 2511 2537 จังหวัดมหาสารคาม [5]
6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2.png มหาวิทยาลัยรามคำแหง มร./RU 2514 2514[3] กรุงเทพมหานคร [6]
7 Symbol.png มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ./STOU 2521 2521[4] จังหวัดนนทบุรี [7]
8 Ubu logo.png มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม.อบ./UBU 2530 2533 จังหวัดอุบลราชธานี [8]
9 NIDA Logo.png สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สพบ./นิด้า (NIDA) 2509 2509 กรุงเทพมหานคร [9]
10 PITLOGO.png สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สปท./PIT 2479 2541 กรุงเทพมหานคร [10]

มหาวิทยาลัยราชภัฏ[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำดับ ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 Kru.png มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มร.กจ./KRU 2516 2547[5] จังหวัดกาญจนบุรี [11]
2 มร.กพ..png มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กพ./KPRU 2516 2547[5] จังหวัดกำแพงเพชร [12]
3 จันทรเกษม.png มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มจษ./CRU 2483 2547[5] กรุงเทพมหานคร [13]
4 Chaiyaphum Rjbht. Univ.png มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มชย./CPRU 2544 2547[5] จังหวัดชัยภูมิ [14]
5 ราชภัฏเชียงราย.png มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มร.ชร./CRRU 2516 2547[5] จังหวัดเชียงราย [15]
6 ตราประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.gif มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มร.ชม./CMRU 2467 2547[5] จังหวัดเชียงใหม่ [16]
7 TRUlogo.png มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มรท./TRU 2463 2547[5] จังหวัดลพบุรี [17]
8 Dhon Rjbht Univ.png มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มรธ./DRU 2491 2547[5] กรุงเทพมหานคร [18]
9 Npru-logo.png มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มรน./NPRU 2479 2547[5] จังหวัดนครปฐม [19]
10 Nrru.png มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มร.นม./NRRU 2466 2547[5] จังหวัดนครราชสีมา [20]
11 Logo nstru.png มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มร.นศ./NSTRU 2500 2547[5] จังหวัดนครศรีธรรมราช [21]
12 Logo nsru.png มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มร.นว./NSRU 2465 2547[5] จังหวัดนครสวรรค์ [22]
13 บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.png มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มบส./BSRU 2439 2547[5] กรุงเทพมหานคร [23]
14 LOGO-bru.png มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร./BRU 2514 2547[5] จังหวัดบุรีรัมย์ [24]
15 Pnru.png มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มรภ.พระนคร/PNRU 2435 2547[5] กรุงเทพมหานคร [25]
16 Ayutt Rjbht.png มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มร.อย./ARU 2448 2547[5] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [26]
17 พิบูลสงคราม.png มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มร.พส./PSRU 2464 2547[5] จังหวัดพิษณุโลก [27]
18 ราชภัฏเพชรบุรี.png มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ./PBRU 2469 2547[5] จังหวัดเพชรบุรี [28]
19 ราชภัฏเพชรบูรณ์.gif มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มร.พช./PCRU 2516 2547[5] จังหวัดเพชรบูรณ์ [29]
20 ราชภัฏภูเก็ต.png มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มรภ./PKRU 2514 2547[5] จังหวัดภูเก็ต [30]
21 Rmu-logo.jpg มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มรม./RMU 2468 2547[5] จังหวัดมหาสารคาม [31]
22 Emblem of Rajabhat Yala.png มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย./YRU 2477 2547[5] จังหวัดยะลา [32]
23 ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.jpg มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มรภ.รอ./RERU 2544 2547[5] จังหวัดร้อยเอ็ด [33]
24 ราชนครินทร์.png มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มรร./RRU 2483 2547[5] จังหวัดฉะเชิงเทรา [34]
25 Rbru.png มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มร.รพ./RBRU 2515 2547[5] จังหวัดจันทบุรี [35]
26 Lpru.gif มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มร.ลป./LPRU 2514 2547[5] จังหวัดลำปาง [36]
27 LRU-logo.gif มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มรล./LRU 2516 2547[5] จังหวัดเลย [37]
28 LogoVRU.png มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มรว./VRU 2475 2547[5] จังหวัดปทุมธานี [38]
29 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.png มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มรภ.ศก./SSKRU 2540 2547[5] จังหวัดศรีสะเกษ [39]
30 Snru 3.png มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มร.สน./SNRU 2507 2547[5] จังหวัดสกลนคร [40]
31 ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.gif มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มรภ.สข./SKRU 2464 2547[5] จังหวัดสงขลา [41]
32 SuanSunandhaRajabhatUniversity Logo.png มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มร.สส./SSRU 2480 2547[5] กรุงเทพมหานคร [42]
33 SRU-Logo-Color.jpg มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มรส./SRU 2516 2547[5] จังหวัดสุราษฎร์ธานี [43]
34 SymbolSRRU.gif มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มรภ.สร./SRRU 2516 2547[5] จังหวัดสุรินทร์ [44]
35 Mcru.png มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มร.มจ./MCRU 2497 2547[5] จังหวัดราชบุรี [45]
36 Udru logo.jpg มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มร.อด./UDRU 2466 2547[5] จังหวัดอุดรธานี [46]
37 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.gif มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มรอ./URU 2479 2547[5] จังหวัดอุตรดิตถ์ [47]
38 LogoUBRU.png มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มรภ.อบ./UBRU 2485 2547[5] จังหวัดอุบลราชธานี [48]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลำดับ ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 ม.ราชมงคลกรุงเทพ.jpg มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มทร.กรุงเทพ/RMUTK 2495 2548[6] กรุงเทพมหานคร [49]
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย.png มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มทร.ตะวันออก/RMUTTO 2501 2548[6] จังหวัดชลบุรี [50]
3 RMUTTLOGO.png มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มทร.ธัญบุรี/RMUTT 2518 2548[6] จังหวัดปทุมธานี [51]
4 ตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.gif มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มทร.พระนคร/RMUTP 2445 2548[6] กรุงเทพมหานคร [52]
5 Rmutr.png มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์/RMUTR 2456 2548[6] จังหวัดนครปฐม [53]
6 LANNAcolor.png มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา/RMUTL 2500 2548[6] จังหวัดเชียงใหม่ [54]
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.gif มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย/RMUTSV 2497 2548[6] จังหวัดสงขลา [55]
8 Logo rmutsb transparent.gif มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ/RUS 2476 2548[6] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [56]
9 RMUTI KORAT.png มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มทร.อีสาน/RMUTI 2499 2548[6] จังหวัดนครราชสีมา [57]

สถาบันการอาชีวศึกษา[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันการอาชีวศึกษา
ลำดับ ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 เกษตรภาคเหนือ.gif สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สอกน./NVIA 2557 2557[7] จังหวัดตาก [58]
2 Logo-svia.png สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ สอกต./SVIA 2557 2557[7] จังหวัดนครศรีธรรมราช [59]
3 เกษตรภาคกลาง.jpg สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สอกก./IVACRER 2557 2557[7] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [60]
4 ตรา ส.การอาชีวศึกษาเกษครภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.png สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอกฉ./NEVIA 2557 2557[7] จังหวัดร้อยเอ็ด [61]
5 สอ.กทม.jpg สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สอกท./IVEB 2556 2556 กรุงเทพมหานคร [62]
6 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ สอน. ๑/IVEN 1 2556 2556 จังหวัดเชียงใหม่ [63]
7 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ สอน. ๒/IVENR 2 2556 2556 จังหวัดพะเยา [64]
8 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๓ สอน. ๓/IVEN 3 2556 2556 จังหวัดพิษณุโลก [65]
9 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ สอน. ๔/IVENR 4 2556 2556 จังหวัดนครสวรรค์ [66]
10 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๑ สอต. ๑/VEIS 1 2556 2556 จังหวัดนครศรีธรรมราช [67]
11 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒ สอต. ๒/VEIS 2 2556 2556 จังหวัดภูเก็ต [68]
12 Logo-ives3.png สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ สอต. ๓/VEIS 3 2556 2556 จังหวัดสงขลา [69]
13 สอก1.png สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ สอก. ๑/CVEI 1 2556 2556 จังหวัดปทุมธานี [70]
14 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๒ สอก. ๒/IVECR 2 2556 2556 จังหวัดลพบุรี [71]
15 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ สอก. ๓/IVEC 3 2556 2556 จังหวัดนครนายก [72]
16 สอก4.png สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ สอก. ๔/IVEC 4 2556 2556 จังหวัดนครปฐม [73]
17 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ สอก. ๕/VEI 5 2556 2556 จังหวัดสมุทรสงคราม [74]
18 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สออ./EIVT จังหวัดระยอง [75]
19 สอกน1.png สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ สอฉ. ๑/IVENE 1 2556 2556 จังหวัดหนองคาย [76]
20 Logoivene2.png สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ สอฉ. ๒/IVENE 2 2556 2556 จังหวัดสกลนคร [77]
21 ์สออน๓.jpg สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ สอฉ. ๓/IVENE 3 2556 2556 จังหวัดมหาสารคาม [78]
22 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔.png สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ สอฉ. ๔/IVENE 4 2556 2556 จังหวัดอุบลราชธานี [79]
23 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ .jpg สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ สอฉ. ๕/IVENE 5 2556 2556 จังหวัดนครราชสีมา [80]

สถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจ[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจ
ลำดับ ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 RPCA-Logo.png โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รร.นรต./RPCA 2444 2444 จังหวัดนครปฐม [81]
2 Coat of Arms of Siam 1873-1910 (variant).svg โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รร.จปร./CRMA 2430 2430 จังหวัดนครนายก [82]
3 Emblem of Royal Thai Naval Academy.png โรงเรียนนายเรือ รร.นร./RTNA 2440 2440 จังหวัดสมุทรปราการ [83]
4 Nkrafa.png โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รร.นนก./NKRAFA 2495 2496 กรุงเทพมหานคร [84]
5 Logo rtanc.png วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2506 2506 กรุงเทพมหานคร [85]
6 Logo navy.png วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 2511 2511 กรุงเทพมหานคร [86]
7 Logo Police Nursing College.png วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2512 2512 กรุงเทพมหานคร [87]
8 Rtaf nursing.jpg วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2501 2501 กรุงเทพมหานคร [88]
9 PCM-Logo.png วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วพม./PCM 2518 2518 กรุงเทพมหานคร [89]

สถาบันการศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบันการศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับ ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 Irrigation College.png วิทยาลัยการชลประทาน 2481 2535 จังหวัดนนทบุรี [90]
2 Logo CATC.png สถาบันการบินพลเรือน สบพ./CATC 2504 2504 กรุงเทพมหานคร [91]
3 ตราสถาบันการพลศึกษา.png สถาบันการพลศึกษา สพล./IPE 2479 2538 กรุงเทพมหานคร [92]
4 Bunditpatanasilpa Institute Logo.png สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ BPI 2541 2541 กรุงเทพมหานคร [93]
5 .. docs .. up news 2010-05-26logo pi 2553.png สถาบันพระบรมราชชนก สบช./PI 2536 2536 จังหวัดนนทบุรี [94]
6 MMTCLogo.gif ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี MMTC 2515 2515 จังหวัดสมุทรปราการ [95]

สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ[แก้]

มหาวิทยาลัย[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัย
ลำดับ ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 KU logo.jpg มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก./KU 2447 2486[8] กรุงเทพมหานคร [96]
2 KKU Emblem.png มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข./KKU 2505 2509[9] จังหวัดขอนแก่น [97]
3 Phra Kiao Colored.svg จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ/CU 2442 2460[10] กรุงเทพมหานคร [98]
4 Chiang Mai University Logo.png มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช./CMU 2503 2507[11] จังหวัดเชียงใหม่ [99]
5 Logo-tsu-new.png มหาวิทยาลัยทักษิณ มทษ./TSU 2511 2539[12] จังหวัดสงขลา [100]
6 มจธ.jpg มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ./KMUTT 2503 2529[13] กรุงเทพมหานคร [101]
7 KMUTNB-LOGO.jpg มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ./KMUTNB 2502 2529[13] กรุงเทพมหานคร [102]
8 Sut logo Thai.svg มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส./SUT 2533 2533[14] จังหวัดนครราชสีมา [103]
9 Emblem of Thammasat University.svg มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ./TU 2440 2477[15] กรุงเทพมหานคร [104]
10 NMU logo.png มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นมร./NMU 2497 2553[16] กรุงเทพมหานคร [105]
11 Buu-logo11.png มหาวิทยาลัยบูรพา มบ./BUU 2498 2533[17] จังหวัดชลบุรี [106]
12 UPLogo.png มหาวิทยาลัยพะเยา มพ./UP 2538 2553[18] จังหวัดพะเยา [107]
13 Logoมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.png มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร/MCU 2439 2540[19] กรุงเทพมหานคร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[108]
14 Logombu60.png มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร/MBU 2436 2540[20] จังหวัดนครปฐม [109]
15 Logo Mahidol.png มหาวิทยาลัยมหิดล มม./MU 2432 2486[21] จังหวัดนครปฐม [110]
16 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ edit.png มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มมจ./MJU 2477 2539[22] จังหวัดเชียงใหม่ [111]
17 Logo MFU.png มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล./MFU 2541 2541[23] จังหวัดเชียงราย [112]
18 ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.png มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล./WU 2535 2535[24] จังหวัดนครศรีธรรมราช [113]
19 SWULOGO.png มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว/SWU 2492 2517[25] กรุงเทพมหานคร [114]
20 Silpakorn University Logo.png มหาวิทยาลัยศิลปากร มศก./SU 2476 2486[26] กรุงเทพมหานคร [115]
21 Prince of Songkla University Emblem.png มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ./PSU 2510 2511[27] จังหวัดสงขลา [116]
22 SDU2016.png มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มสด./SDU 2477 2558[28] กรุงเทพมหานคร [117]

สถาบัน[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบัน
ลำดับ ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 ตราประจำวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.gif สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 2457 2560[29] กรุงเทพมหานคร [118]
2 Logo pgvim.png สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สกว./PGVIM 2555 2555[30] กรุงเทพมหานคร [119]
3 Logo kmitl.png สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล./KMITL 2503 2529[13] กรุงเทพมหานคร [120]

วิทยาลัย[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
วิทยาลัย
ลำดับ ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 Logo-CRA.png ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRA 2559 2559 [31] กรุงเทพมหานคร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน[แก้]

มหาวิทยาลัย[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
มหาวิทยาลัย
ลำดับ ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 Logo BU New.png มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มกท./BU 2505 2527[32] กรุงเทพมหานคร [121]
2 Logo bkkthon.png มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มกธ./BTU 2545[33] 2552[34] กรุงเทพมหานคร [122]
3 BSU logo.png มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มกส./BSU 2549[35] 2557[36] กรุงเทพมหานคร [123]
4 Logo-umt s.png มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มจทอ. 2542[37] 2552[38] จังหวัดอุบลราชธานี [124]
5 Logo-Krirk U.png มหาวิทยาลัยเกริก มกร./Krirk 2513[39] 2538[40] กรุงเทพมหานคร [125]
6 Kbulogo.gif มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มกบ./KBU 2530[41] 2536[42] กรุงเทพมหานคร [126]
7 Logo CTU.png มหาวิทยาลัยคริสเตียน ม.ค.ต./CTU 2527[43] 2544[44] จังหวัดนครปฐม [127]
8 CNU.png มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มฉก./CKU 2547[45] 2557[46] จังหวัดศรีสะเกษ [128]
9 Logo tpu.png มหาวิทยาลัยตาปี มตป. 2542[47] 2555[48] จังหวัดสุราษฎร์ธานี [129]
10 CPU logo.jpg มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มจพ./CPU 2541[49] 2541 จังหวัดนครสวรรค์ [130]
11 SIU Logo.png มหาวิทยาลัยชินวัตร มชว./SIU 2542[50] 2542 จังหวัดปทุมธานี [131]
12 Logo SJU.png มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มซจ./SJU 2532[51] 2539[52] กรุงเทพมหานคร [132]
13 Logo mut1.gif มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มทม./MUT 2533 2537[53] กรุงเทพมหานคร [133]
14 LogoTRU.gif มหาวิทยาลัยธนบุรี มธร./TRU 2541[54] 2550[55] กรุงเทพมหานคร [134]
15 Dpu new logo.svg มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มธบ./DPU 2511 2527[56] กรุงเทพมหานคร [135]
16 Northbkk.png มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มนท. 2543[57] 2553[58] กรุงเทพมหานคร [136]
17 Logo northcm.png มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มนช./NCU 2542[59] 2547[60] จังหวัดเชียงใหม่ [137]
18 Stamford-logo.png มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มนชส./STIU 2538[61] 2546[62] จังหวัดเพชรบุรี [138]
19 APIU.jpg มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ม.น.อ./APIU 2529[63] 2552[64] จังหวัดสระบุรี [139]
20 Logo Nation U.png มหาวิทยาลัยเนชั่น NTU 2531[65] 2549[66] จังหวัดลำปาง [140]
21 PTU Logo.png มหาวิทยาลัยปทุมธานี ม.ป.ท./PTU 2542[67] 2548[68] จังหวัดปทุมธานี [141]
22 Logo PYU.png มหาวิทยาลัยพายัพ มพย./PYU 2517[69] 2527[70] จังหวัดเชียงใหม่ [142]
23 Logo PLU.png มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มพล./PLU 2545[71] 2554[72] จังหวัดพิษณุโลก [143]
24 Ftu logo.png มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ม.ฟ.น./FTU 2541[73] 2550[74] จังหวัดยะลา [144]
25 LOGO-FEU.jpg มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ม.ฟ.อ./FEU 2542[75] 2549[76] จังหวัดเชียงใหม่ [145]
26 Logotucto.jpg มหาวิทยาลัยภาคกลาง ม.ภก./TUCT 2529 2545[77] จังหวัดนครสวรรค์ [146]
27 Logo NEU.png มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มภน./NEU 2531[78] 2542[79] จังหวัดขอนแก่น [147]
28 RSU 2010Crest.png มหาวิทยาลัยรังสิต มรส./RSU 2528[80] 2533[81] จังหวัดปทุมธานี [148]
29 Logo RBAC.png มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มรบ./RBAC 2540[82] 2546[83] กรุงเทพมหานคร [149]
30 RTU logo.jpg มหาวิทยาลัยราชธานี มรธ./RTU 2536[84] 2546[85] จังหวัดอุบลราชธานี [150]
31 Logo RPU.png มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ RPU 2549[86] 2557[87] จังหวัดนนทบุรี [151]
32 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.png มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มว./VU 2527[88] 2537 จังหวัดนครราชสีมา [152]
33 Webster University Logo.svg มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ (ประเทศไทย) ม.ว.ท. 2540[89] 2540 จังหวัดเพชรบุรี [153]
34 WTU logo.jpg มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มท. 2540[90] 2540 จังหวัดปทุมธานี [154]
35 New logo spu (Converted).png มหาวิทยาลัยศรีปทุม มศป./SPU 2513 2530[91] กรุงเทพมหานคร [155]
36 Logo SU.png มหาวิทยาลัยสยาม มส./SU 2516[92] 2529[93] กรุงเทพมหานคร [156]
37 Logo utcc.png มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มกค./UTCC 2483 2527[94] กรุงเทพมหานคร [157]
38 Hcu logo.png มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.ฉ.ก./HCU 2524[95] 2535[96] จังหวัดสมุทรปราการ [158]
39 Logo HU.png มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ม.ญ./HU 2540[97] 2546[98] จังหวัดสงขลา [159]
40 Logoabac.png มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอช./AU 2512 2533[99] กรุงเทพมหานคร [160]
41 Logo eau.png มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มวอ./EAU 2539[100] 2539 จังหวัดปทุมธานี [161]
42 SAULogo.gif มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ม.อ.อ./SAU 2516[101] 2535[102] กรุงเทพมหานคร [162]

สถาบัน[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
สถาบัน
ลำดับ ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 Kantana.jpg สถาบันกันตนา 2553[103] 2553 จังหวัดนครปฐม [163]
2 Logo PIM.png สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM 2547 2550 จังหวัดนนทบุรี [164]
3 Logo ipacific.png สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ipacific 2558 2558 จังหวัดพะเยา [165]
4 Life-logo.jpg สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สรพ./LIFE 2553[104] 2553 จังหวัดสมุทรสงคราม [166]
5 Logo-tni.png สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ส.ท.ญ./TNI 2549[105] 2549 กรุงเทพมหานคร [167]
6 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย MIAT 2555[106] 2555 จังหวัดสมุทรสาคร [168]
7 Logo-SVIT.png สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ SVIT 2558 2558 จังหวัดสมุทรปราการ [169]
8 Logo-ayothaya.png สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา ITA 2550 2550 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [170]
9 AIT logo.gif สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT 2502 2502 จังหวัดปทุมธานี [171]
10 Logo rajapark.png สถาบันรัชต์ภาคย์ 2536[107] 2553[108] กรุงเทพมหานคร [172]
11 Logo vistec.png สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC 2558 2558[109] จังหวัดระยอง [173]
12 Logo Arsom Sign.png สถาบันอาศรมศิลป์ 2549[110] 2549 กรุงเทพมหานคร [174]

วิทยาลัย[แก้]

 • ก่อตั้ง : ปีที่เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก
 • สถาปนา : ปีที่สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน
วิทยาลัย
ลำดับ ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
สถาปนา
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
เว็บไซต์
1 CRC Logo.png วิทยาลัยเชียงราย 2546[111] 2547[112] จังหวัดเชียงราย [175]
2 Logo SLC.gif วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2528 2528 กรุงเทพมหานคร [176]
3 ตราวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.jpg วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก 2542 2542 กรุงเทพมหานคร [177]
4 DTC-Logo.png วิทยาลัยดุสิตธานี วดธ./DTC 2536 2539 กรุงเทพมหานคร [178]
5 Thong Sook College-Logo.PNG วิทยาลัยทองสุข 2537 2537 กรุงเทพมหานคร [179]
6 Chitralada Technology College-logo.png วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา CDTC 2557[113] 2557 กรุงเทพมหานคร [180]
7 Logo sct.png วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 2550 2550 จังหวัดนครราชสีมา [181]
8 Sct.gif วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 2542[114] 2542 จังหวัดนครศรีธรรมราช [182]
9 Logo STU.png วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2508 2548[115] กรุงเทพมหานคร [183]
10 วิทยาลัยนครราชสีมา.png วิทยาลัยนครราชสีมา 2547 2547 จังหวัดนครราชสีมา [184]
11 St theresa.jpg วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 2544[116] 2553[117] จังหวัดนครนายก [185]
12 Raffles.png วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ 2546 2560 จังหวัดสมุทรปราการ [186]
13 ตรา ว.บัณฑิตเอเซีย.png วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วบอ./CAS 2542 2542 จังหวัดขอนแก่น [187]
14 Png Logo.png วิทยาลัยพิชญบัณฑิต PCBC 2551 2551 จังหวัดหนองบัวลำภู [188]
15 Logo-ibc.png วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 2546[118] 2546 จังหวัดสงขลา [189]
16 Logo northern.png วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 2540[119] 2558[120] จังหวัดตาก [190]
17 Santapol.jpg วิทยาลัยสันตพล 2541 2541 จังหวัดอุดรธานี [191]
18 Resize of logo resize.png วิทยาลัยแสงธรรม สธ. 2515 2518 จังหวัดนครปฐม [192]
19 Lit-logo.png วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 2515 2547[121] จังหวัดลำปาง [193]

อดีตสถาบันอุดมศึกษา[แก้]

อดีตสถาบันอุดมศึกษา
ลำดับ ตราสัญลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษา อักษรย่อ ก่อตั้ง
(พ.ศ.)
ปิดตัว
(พ.ศ.)
สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
หมายเหตุ
1 KMIT BE2514.jpg สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2514[122] 2529[13] กรุงเทพมหานคร แยกเป็น 3 สถาบัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ[13] ในปัจจุบัน
2 มหาวิทยาลัยนานาชาติศิรินสยาม 2538[123] จังหวัดเชียงใหม่
3 มหาวิทยาลัยบริติช (ประเทศไทย) 2539[124] จังหวัดพิษณุโลก
4 วิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร 2536 2540[125] จังหวัดสกลนคร ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้
5 วิทยาลัยพัฒนา 2520[126]
6 Yonok.jpg มหาวิทยาลัยโยนก มยน./YNU 2531 2554 จังหวัดลำปาง ขายใบอนุญาตประกอบกิจการสถานศึกษา
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์.png มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มกส./KSU 2540 2558 จังหวัดกาฬสินธุ์ ควบรวมมหาวิทยาลัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในปัจจุบัน
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 2540 2548 จังหวัดนครพนม ควบรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนม 7 แห่งเข้าด้วยกัน และจัดตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม[1] ในปัจจุบัน
9 วิทยาลัยรามาอโยธยา 2535[127] 2540[128] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 วิทยาลัยศรีโสภณ ว.ศส./SSC 2527 2552 จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้
11 วิทยาลัยศรีอีสาน 2522 2533[129] จังหวัดมหาสารคาม ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้
12 Esarnu.jpg มหาวิทยาลัยอีสาน ม.อส./ESU 2545[130] 2555[131] จังหวัดขอนแก่น ไม่สามารถจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานได้
13 Logo AsianU.png มหาวิทยาลัยเอเชียน ม.เอเชียน/
AsianU
2540[132] 2560[133] จังหวัดชลบุรี ขอเลิกกิจการ

โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา[แก้]

โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
ลำดับ สถาบันอุดมศึกษา สถานที่ตั้ง
(วิทยาเขตหลัก)
หมายเหตุ
1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โครงการยกฐานะสถาบันการพลศึกษา ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 4 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้[134]
2 มหาวิทยาลัยชุมพร จังหวัดชุมพร โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยชุมพร โดยการควบรวมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
3 มหาวิทยาลัยตากสิน จังหวัดตาก โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยตากสิน
4 มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น[135]
5 มหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอด จังหวัดตาก โครงการของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ[136]
6 มหาวิทยาลัยน่าน จังหวัดน่าน โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยน่าน โดยการควบรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านและวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 มหาวิทยาลัยพ่อหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยพ่อหลวง เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์[137]
8 มหาวิทยาลัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดตั้งเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์และการพยาบาลในบุรีรัมย์[138]
9 มหาวิทยาลัยแพร่ จังหวัดแพร่ โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยแพร่ โดยการยกฐานะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่
10 มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เป็น มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ[139]
11 มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการยกฐานะวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
12 มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี โดยการควบรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13 มหาวิทยาลัยสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยสุรินทร์ โดยการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
14 มหาวิทยาลัยหนองคาย จังหวัดหนองคาย โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยหนองคาย[140]
15 มหาวิทยาลัยอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีแนวคิดที่จะรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เพื่อจะจัดตั้งขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยอันดามัน
16 มหาวิทยาลัยอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภาคอีสานตอนบน โดยการยกฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยอุดรธานี ในอนาคต[141]
17 สถาบันนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันนครขอนแก่น เพื่อสนองต่อนโยบายของทางรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานและการปฏิรูปการศึกษา "ไทยแลนด์ 4.0" ในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยอีสานเดิม[142]
18 มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล - โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เป็นความร่วมมือมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) กับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้เกิดมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล[143]

กลุ่มสถานศึกษา[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก หน้า ๑ ๑ กันยายน ๒๕๔๘
 2. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๔ ก หน้า ๑ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
 3. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๘๙ ๒ มีนาคม ๒๕๑๔
 4. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๙๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๑ กันยายน ๒๕๒๑
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก หน้า ๑ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ก หน้า ๑๗ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 กฎกระทรวง การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก หน้า ๒๕ ๑๗๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
 8. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 เล่ม 228 หน้า 60 ตอนที่ 7
 9. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๐๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๘ หน้า ๖๒ ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙
 10. ประกาศ ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโอนไปขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการ, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๖๐ เล่ม ๓๔ หน้า ๒๐
 11. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๐๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๗ หน้า ๒๕ ๒๑ มกราคม ๒๕๐๗
 12. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๗ ก หน้า ๑ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๒๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙
 14. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๙๓ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 15. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พุทธศักราช ๒๔๗๖, ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๗๖ เล่ม ๕๐ หน้า ๑๐๐๗
 16. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๙ ก หน้า ๑ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 17. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๓๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๐ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 18. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๔ ก หน้า ๔ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 19. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๒๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 20. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก หน้า ๔ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
 21. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 2 กุมภาพันธ์ 2486 หน้า 212 เล่ม 60 ตอนที่ 7
 22. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๓๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๙ ก หน้า ๑ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
 23. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑
 24. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๔๐ หน้า ๑ ๗ เมษายน ๒๕๓๕
 25. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๑๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗
 26. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486, ราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2486 หน้า 1496 เล่ม 60 ตอนที่ 54
 27. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๑๒๗ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๑
 28. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๕๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๗๘ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 29. พระราชบัญญัติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก หน้า ๓ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
 30. พระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๕ ก หน้า ๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 31. พระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗ ก หน้า ๑ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
 32. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๘ หน้า ๕๑๒๑ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗
 33. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๖ ง หน้า ๑๗ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
 34. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๖ ง หน้า ๒ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
 35. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๐ ง หน้า ๒ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙
 36. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ตอนที่ ๒๔๖ ง หน้า ๑๕ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 37. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ง หน้า ๒๕ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒
 38. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๙ ง หน้า ๖ ๓ กันยายน ๒๕๕๒
 39. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๐๔ หน้า ๗๐๔๗ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๐
 40. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔๐ ง หน้า ๑๒ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๘
 41. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๙๔ หน้า ๑๖๗ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐
 42. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๘ หน้า ๑๐ ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๖
 43. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. ๒๕๒๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๑ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
 44. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๗๔ ง หน้า ๒๕ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔
 45. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๘๓ ง หน้า ๕๒ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗
 46. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเป็นมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๓๕ ง หน้า ๘ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 47. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ง หน้า ๒๔ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๒
 48. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยตาปีเป็นมหาวิทยาลัยตาปี, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๓๓ ง หน้า ๑ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
 49. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๓๗ ง หน้า ๑๐ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 50. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๓๑ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 51. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๔ หน้า ๑๐๗ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
 52. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๓๓ ง หน้า ๓๗ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๙
 53. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๖ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗
 54. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๓๗ ง หน้า ๙ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 55. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อและประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๕ ง หน้า ๓๗ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
 56. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๘ หน้า ๕๑๒๑ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗
 57. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๙๘ ง หน้า ๔๐ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๓
 58. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๗ ง หน้า ๔๗ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 59. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๘๔ ง หน้า ๖ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๒
 60. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๕๔ ง หน้า ๑๕ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
 61. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๐๑ ง หน้า ๒๖ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๘
 62. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๒๓ ง หน้า ๑ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖
 63. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยมิชชัน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๕๙ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๙
 64. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยมิชชัน เป็น มหาวิทยาลัยมิชชัน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๗ ง หน้า ๕ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒
 65. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยโยนก, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๔๔ หน้า ๒๒๑๐ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๑
 66. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๙ ง หน้า ๔ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๙
 67. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๒๙ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 68. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๐ ง หน้า ๗ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๘
 69. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๗๙ หน้า ๑๑๘๒ ๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗
 70. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๑๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๗
 71. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๑๖ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕
 72. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยพิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลก, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๖๑ ง หน้า ๔๓ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔
 73. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๓๗ ง หน้า ๑๑ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑
 74. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยอิสลามยะลา เป็น มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๔ ง หน้า ๒๓ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
 75. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๓๐ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 76. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง หน้า ๒๐ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙
 77. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๐๐ ง หน้า ๒๐ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕
 78. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๖๗ หน้า ๓๒๖๙ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๑
 79. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๓๓ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 80. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. ๒๕๒๘, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๒๘ ฉบับพิเศษ หน้า ๕ ๑ มีนาคม ๒๕๒๘
 81. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๔ หน้า ๗๒๑๓ ๔ กันยายน ๒๕๓๓
 82. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ง หน้า ๗ ๖ มกราคม ๒๕๔๑
 83. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๗๑ ง หน้า ๑๒ ๔ กันยายน ๒๕๔๖
 84. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยยูเอ็มยูซีแมรี่แลนด์ (ประเทศไทย), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๗๓ หน้า ๑๒ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๖
 85. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๘๙ ง หน้า ๒๗ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
 86. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๒ ง หน้า ๒๑ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙
 87. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๒๗ ง หน้า ๑๕ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 88. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๔๔ หน้า ๓๒ ๓ เมษายน ๒๕๒๗
 89. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ง หน้า ๖ ๖ มกราคม ๒๕๔๑
 90. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๖ ง หน้า ๗ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐
 91. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๕๙ หน้า ๘๔๑๖ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
 92. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๓๙ หน้า ๓๕๔๗ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๖
 93. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนที่ ๑๗๘ หน้า ๔๖๕๑ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๙
 94. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๘ หน้า ๕๑๒๑ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗
 95. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๓ หน้า ๑๐๓ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๕
 96. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๙๔ หน้า ๘๑๕๙ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๕
 97. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๓๐ ง หน้า ๔ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๐
 98. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๕๖ ง หน้า ๒๒ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖
 99. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๑๙ หน้า ๒๑๘ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๓
 100. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๓๔ ง หน้า ๒๕ ๒๕ เมษายน ๒๕๓๙
 101. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๑๑๒ หน้า ๒๗๙๒ ๔ กันยายน ๒๕๑๖
 102. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๔๖ หน้า ๔๐๕๒ ๗ เมษายน ๒๕๓๕
 103. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันกันตนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๓๖ ง หน้า ๗ ๒ กันยายน ๒๕๕๓
 104. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๒๑ ง หน้า ๓๐ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
 105. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๑๔ ง หน้า ๓๕ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙
 106. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๓๓ ง หน้า ๒ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
 107. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรัชต์ภาคย์, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๗๓ หน้า ๑๓ ๓ มิถุนายน ๒๕๓๖
 108. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนประเภทวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ เป็น สถาบันรัชต์ภาคย์, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๓ ง หน้า ๘๗ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 109. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๒ ง หน้า ๒๒ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 110. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒๒ ง หน้า ๑๑ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
 111. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๘๓ ง หน้า ๑๒ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖
 112. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๘ ง หน้า ๒๑ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘
 113. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๕ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 114. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๖ ง หน้า ๓๒ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓
 115. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐ ง หน้า ๒ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
 116. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๓๘ ง หน้า ๔ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔
 117. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๐๙ ง หน้า ๘ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
 118. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๙๕ ง หน้า ๑๒ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
 119. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๐๒ ง หน้า ๒๕ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 120. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๙ ง หน้า ๘๕ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
 121. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๕๑ ง หน้า ๑๐ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
 122. พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๑๔, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๔๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๓ ๒๓ เมษายน ๒๕๑๔
 123. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๖๐ ง หน้า ๑๑ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙
 124. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๓๖ ง หน้า ๔ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๙
 125. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๑๑๐/๒๕๔๐ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๓๑ ง หน้า ๓๘ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐
 126. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยพัฒนา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๕๔ หน้า ๑๕๙๙ ๑๗ เมษายน ๒๕๒๒
 127. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยรามาอโยธยา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๔ หน้า ๒๐ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
 128. คำสั่งทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๒๑๕/๒๕๔๐ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยรามาอโยธยา, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๘๕ ง หน้า ๑๗๓ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๐
 129. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยศรีอีสาน (คณาสวัสดิ์อุทิศ), ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๓๘ หน้า ๑๐๐๘๔ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๓
 130. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๖ ง หน้า ๑๖ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
 131. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๗๑๕/๒๕๕๕ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๖๒ ง หน้า ๗๔ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
 132. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๖ ง หน้า ๘ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐
 133. เรื่อง มหาวิทยาลัยเอเชียนขอแจ้งความประสงค์การเลิกกิจการ, สรุปการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
 134. แนวทางก่อตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ, Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส
 135. กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทย-เยอรมัน ขอนแก่นจัดประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 136. แม่สอดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ, โพสต์ทูเดย์ ข่าวประชาคมอาเซียน
 137. ม็อบชาวประจวบฯ หนุนสร้าง "มหาวิทยาลัยพ่อหลวง" ในพื้นที่ตำบลบ่อนอก, Manager Online - ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวด่วนทันเหตุการณ์
 138. หอการค้าบุรีรัมย์ดัน4โปรเจ็กต์(2)เสริมแกร่งเศรษฐกิจเมืองสองปราสาท, ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
 139. โครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติ, Manoonpong Srivirat, Mukdahan Campus
 140. "พงศ์เทพ" รับเรื่องขอยกฐานะ มหาวิทยาลัยหนองคาย, Manager Online - ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวด่วนทันเหตุการณ์
 141. ผลักดันโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุดรธานี, ไทยเสรี หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีสานตอนบน ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย มหาสารคาม ยโสธร
 142. เล็งตั้ง "สถาบันนครขอนแก่น" เน้นสอนหลักสูตรด้านอาชีพสนองไทยแลนด์ 4.0, Manager Online - ผู้จัดการออนไลน์ ข่าวด่วนทันเหตุการณ์
 143. เร่งเครื่องจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล” ในประเทศไทย เชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางผลิตบุคลากรไทย ที่มีทักษะความสามารถรองรับการพัฒนาประเทศยุค 4.0, ฐานเศรษฐกิจ

ดูเพิ่ม[แก้]