วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat
สังกัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันพระบรมราชชนก โดยเปิดสอนนักศึกษาในสายพยาบาลศาสตร์

ประวัติ[แก้]

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เดิมเป็น " โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ " ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2523  แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน  พ.ศ. 2525  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น " วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช " เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ ( 2 ปี ) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  พ.ศ. 2525
  • พุทธศักราช 2536  กระทรวงสาธารณสุข ปรับโครงสร้างสถาบัน การศึกษาโดยรวมสถานศึกษาของทุกกรมเป็นสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข
  • วันที่ 25 ธันวาคม  พ.ศ. 2538  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพระบรม ราชชนก ( Praboromarajchanok Institute )
  • พุทธศักราช 2537  วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกได้รับพระราชทานพระบรมราชา นุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “บรมราชชนนี” เป็นชื่อของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราชจึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  "  ( Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat )
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้เริ่มดำเนินการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2525 โดยเริ่มแรกเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ ใช้เวลาเรียน 2 ปี จนกระทั่งปีการศึกษา 2532 เปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้นและในปี พุทธศักราช 2535 ได้พัฒนาและปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น ( ป.พย. ระดับต้น ) Certificate in Nursing Science ( Technical level ) : Cert. N.S. ( Technical level ) ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2535 ) และใช้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 จนถึงปีการศึกษา 2539  รวมจำนวน 18  รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 1,349 คน
  • ปีการศึกษา 2530-2533 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ ( เฉพาะกาล ) โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหรือผดุงครรภ์ มาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ระยะเวลา การศึกษา 2  ปี รวมจำนวน 4 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 288 คน
  • ปีการศึกษา 2532  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ( ที่เน้นชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เปิดรับปีละ 1 รุ่น และในปี พ.ศ. 2537 ได้พัฒนาปรับปรุงเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร พยาบาลศาสตร์ ( ฉบับปรับปรุง ) พ.ศ. 2537 ( ป.พย. ระดับวิชาชีพ ) Diploma in Nursing Science : Dip.N.S. และใช้จัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 - 2544  มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 729 คน
  • พุทธศักราช 2541  พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สังกัดสถาบัน พระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนุมัติปริญญาบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 จนถึงปีการศึกษา 2562

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • สาขาพยาบาลศาสตร์