ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสงขลา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสงขลา
ชื่ออังกฤษSongkhla Hospital
Medical Education Center
ภาพสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการพญ.กัลยาณี อาสนศักดิ์
สัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
วารสารเวชสารโรงพยาบาลสงขลา
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลสงขลา
ที่อยู่666 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลสงขลา กระทรวงสาธารณสุข และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์กับโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2549 ในเขตภาคใต้ ณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


ประวัติ[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลสงขลา ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พฤศจิกายน 2549 เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกให้แก่นักศึกษาแพทย์ของโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้นปีที่ 4,5 และ 6 และเริ่มรับนักศึกษาแพทย์เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2550 หลังจากนั้นนักศึกษารุ่นแรกนี้จะมาศึกษาวิชาชั้นคลินิก ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

21 กุมภาพันธ์ 2549 ครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติในหลักการกรอบแผนการลงทุน เสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ. 2549-2552) ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุขโดยจะเพิ่มการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและสถาบันผลิตแพทย์ที่จัดตั้งใหม่ โดยใช้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดอื่นๆ เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์

20 มิถุนายน 2549 ผู้อำนวยการโครงการ, ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะฯ สำรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสงขลา

10 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสงขลา มีมติให้โรงพยาบาลสงขลา จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

19 ธันวาคม 2549 ทำข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทระหว่าง โรงพยาบาลสงขลากับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

14 เมษายน 2550 สำนักงบประมาณขอหารือเรื่อง ความร่วมมือในการร่วมผลิตแพทย์ของ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และของโรงพยาบาลสงขลา

1-2 พฤษภาคม 2550 แพทยสภามาตรวจเยี่ยมการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงพยาบาลสงขลา

9 พฤษภาคม 2550 โดยให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือเพื่อปรับหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มรับนักศึกษาแพทย์ในปีการศึกษา 2550 จำนวน 16 คน ์ 15 พฤษภาคม 2550 ประชุม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และการจัดสรรงบประมาณ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16 พฤษภาคม 2550 เสนอขออนุมัติปรับห้องผ่าตัดกลุ่มงานจักษุวิทยา เป็นห้องศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา เป็นห้อง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

24 พฤษภาคม 2550 ประชุมจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกแก่นักศึกษาแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

25 พฤษภาคม 2550 ประชุมกำหนดพื้นที่การรับนักศึกษาแพทย์ปีการศึกษา 2551-2552 โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ณ ห้องประชุมแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

6 มิถุนายน 2550 ประชุมหารือและดูพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และหอพักนักศึกษาแพทย์ ณ โรงพยาบาลสงขลา

8 มิถุนายน 2550 พญ.ยุพเยาว์ เอื้ออารยาภรณ์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา เพื่อให้โรงพยาบาลสงขลา สามารถเตรียมการร่วมผลิตแพทย์กับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 -3 ) ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ศึกษาที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา รับนักศึกษาแพทย์เข้าทำการศึกษาในชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ผ่านทางโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]