วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima
ชื่อย่อวพบ.นม. / BCNNM
คติพจน์คุณธรรม นำปัญญา เชิดชูค่าพยาบาล
สถาปนา19 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 (68 ปี)
สังกัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการผศ.ดร.นิสากร วิบูลชัย
ที่อยู่
177 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
วารสารวารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล
สี████ สีฟ้าขาว
มาสคอต
ดอกชวนชม
เว็บไซต์http://www.knc.ac.th/

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (อังกฤษ: Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima) เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย นครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข แต่เดิมเป็นสถาบันสบทบของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ประวัติวิทยาลัย[แก้]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2497 โดยดำริของพันโทนายแพทย์หลวงนิตย์ เวชชวิศิษฏ์ อธิบดีกรมการแพทย์ขณะนั้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการของสังคม มีนายแพทย์น่วม เศรษฐจันทร เป็นผู้อำนวยการฯ ท่านแรกเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2498 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนผดุงครรภ์และอนามัย นครราชสีมา นับเป็นโรงเรียนพยาบาลแห่งที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2517 กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนพยาบาลฯ จึงเข้าไปสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อความเป็นเอกภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสุขภาพ วิทยาลัยฯ จึงได้เข้าสังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันพระบรมราชชนก 

ปี พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานนามใหม่ว่า  “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมาเข้าเป็นสถาบันสมทบในปี พ.ศ. 2540 ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯจึงมีศักดิ์และสิทธิในปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกประการ

ปี พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่า ด้วยสถาบันพระบรมราชชนกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ขึ้นไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนที่43ก  วันที่ 5 เมษายน 2562 ให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขแห่งแรก มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพ และเป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านสุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการพยาบาล การสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ และให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีฐานะเป็นวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้

สัญลักษณ์[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำสถาบัน

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา คือ ดอกชวนชม

 • สีประจำสถาบัน
  •   สีฟ้า
  •   สีขาว
 • ต้นไม้/ดอกไม้ประจำสถาบัน

ดอกชวนชม

ภาควิชา[แก้]

ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา มีภาควิชาดังต่อไปนี้

 • ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
 • ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น
 • ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
 • ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านศัลยศาสตร์)
 • ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ด้านอายุรศาสตร์)
 • ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ลำดับ รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
1 นายแพทย์พิเศษ น่วม เศรษฐจันทร พ.ศ. 2498 - 2503
2 แพทย์หญิง สำเนียง เศรษฐจันทร พ.ศ. 2504 - 2505
3 รัตนา คำบุญเรือง พ.ศ. 2505 - 2524
4 ประไมย แก้วพรรณา พ.ศ. 2524 - 2535
5 วิพรรณ วัฒนชีพ พ.ศ. 2536 - 2538
6 วิภา เพ็งเสงี่ยม พ.ศ. 2539 - 2547
7 นันทา คูณรัตนศิริ พ.ศ. 2547
8 พึงพิศ การงาม พ.ศ. 2547 - 2550
9 สายสวาท เผ่าพงษ์ พ.ศ. 2550 - 2554
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร์ พ.ศ. 2555 - 2556
11 ดร.ทัศนีย์ เกริกกุลธร พ.ศ. 2556 - 2559
12 ดร.ปัทมา แคนยุกต์ พ.ศ. 2559 - 2561
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ พ.ศ. 2561 - 2565
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร วิบูลชัย พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
หลักสูตรประกาศนียบัตร/ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรประกาศนียบัตร

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

 • สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]