มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทรัฐบาล
สถาปนา8 มีนาคม พ.ศ. 2545
ดูบทความหลักที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ (Ramkhamheang Univrsity Chaiyaphum Campus in Honour of His Majesty The King) เป็นสาขามหาวิทยาลัยแต่ไม่เทียบเท่าวิทยาเขต ให้บริการการศึกษาในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติ[แก้]

ในปีการศึกษา 2538 ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ริเริ่ม ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้เริ่ม ดำเนินการ เปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีการก่อตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติด้วย

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ โดยการริเริ่มของ นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และโดยการประสานงานของ รองศาสตราจารย์วัฒน์ บุญกอบ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพสถิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว องค์การบริหารส่วนตำบลจากอำเภอบำเหน็จณรงค์ เทพสถิต หนองบัวระเหว กิ่งอำเภอซับใหญ่ และพี่น้องประชาชนทุกคน ได้ร่วมมือกันประชุมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2545 ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการร่วมมือร่วมใจสนับสนุน และดำเนินการเลือกตัวแทนในแต่ละเทศบาล แต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล 7 ตำบล ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาหาสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งขึ้น ณ อำเภอบำเหน็จณรงค์

จากนั้น วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ได้ทำการย้ายที่ตั้งจาก สำนักงานชั่วคราว โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ไปอยู่ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีนำเงินและสีทอง ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

 • สีน้ำเงิน แทน สัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์
 • สีทอง แทน ความอุดมสมบูรณ์และรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นฝ้ายคำ หรือ ต้นสุพรรณิการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศทางตะวันตก แต่สามารถขยายพันธุ์และเติบโตแข็งแรงได้ในต่างถิ่น มีดอกสีเหลืองทอง กลีบอ่อนนุ่มซ้อนกัน 5 กลีบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานต้นสุพรรนิการ์ (ฝ้ายคำ) ให้เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจากคุณสมบัติของต้นไม้ชนิดนี้ เปรียบเสมือนกับการศึกษาของรามคำแหงที่กระจายไปทุกท้องถิ่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]


มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ( 4 สาขาวิชา) ระดับปริญญาโท (3 สาขาวิชา)
งานบริหารและธุรการ
 • หน่วยสารบรรณและการเจ้าหน้าที่
 • หน่วยพัสดุและการเงิน
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยประชาสัมพันธ์

งานสารสนเทศ

 • หน่วยห้องสมุดและการสืบค้น
 • หน่วยบริการสืบค้นข้อมูล (ISC)
 • หน่วยคอมพิวเตอร์
 • หน่วยระบบควบคุมและส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม

งานบริการการศึกษา

 • หน่วยสอน ซ่อมเสริม และวิชาการ
 • หน่วยแนะแนวและบริการวิชาการ
 • หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
 • หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณพิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารทั่วไป (คณะบริหารธุรกิจ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศึกศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]