มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
Ramkhanheang University Chaiyaphum Campus in Honour of His Majesty The King
Ru-logo.jpg
สถาปนา8 มีนาคม พ.ศ. 2545
ประเภทรัฐบาล
ดูบทความหลักที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรารามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ (Ramkhamheangh Univrsity Chaiyaphum Campus in Honour of His Majesty The King) เป็นสาขามหาวิทยาลัยแต่ไม่เทียบเท่าวิทยาเขต ให้บริการการศึกษาในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติ[แก้]

ในปีการศึกษา 2538 ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ริเริ่ม ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้เริ่ม ดำเนินการ เปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีการก่อตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติด้วย

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ โดยการริเริ่มของ นายวุฒิชัย สงวนวงศ์ชัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และโดยการประสานงานของ รองศาสตราจารย์วัฒน์ บุญกอบ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพสถิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวระเหว องค์การบริหารส่วนตำบลจากอำเภอบำเหน็จณรงค์ เทพสถิต หนองบัวระเหว กิ่งอำเภอซับใหญ่ และพี่น้องประชาชนทุกคน ได้ร่วมมือกันประชุมปรึกษาหารือ แสดง ความคิดเห็น เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2545 ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการร่วมมือร่วมใจสนับสนุน และดำเนินการเลือกตัวแทนในแต่ละเทศบาล แต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล 7 ตำบล ร่วมเป็นคณะ กรรมการพิจารณาหาสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งขึ้น ณ อำเภอบำเหน็จณรงค์

จากนั้น วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ได้ทำการย้ายที่ตั้งจาก สำนักงานชั่วคราว โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ไปอยู่ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีนำเงินและสีทอง ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

 • สีน้ำเงิน แทน สัญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์
 • สีทอง แทน ความอุดมสมบูรณ์และรุ่งเรือง

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นฝ้ายคำ หรือ ต้นสุพรรณิการ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศทางตะวันตก แต่สามารถขยายพันธุ์และเติบโตแข็งแรงได้ในต่างถิ่น มีดอกสีเหลืองทอง กลีบอ่อนนุ่มซ้อนกัน 5 กลีบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานต้นสุพรรนิการ์ (ฝ้ายคำ) ให้เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจากคุณสมบัติขิงต้นไม้ชนิดนี้ เปรียบเสมือนกับการศึกษาของรามคำแหงที่กระจายไปทุกท้องถิ่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]


มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ( 4 สาขาวิชา) ระดับปริญญาโท (3 สาขาวิชา)
งานบริหารและธุรการ
 • หน่วยสารบรรณและการเจ้าหน้าที่
 • หน่วยพัสดุและการเงิน
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 • หน่วยประชาสัมพันธ์

งานสารสนเทศ

 • หน่วยห้องสมุดและการสืบค้น
 • หน่วยบริการสืบค้นข้อมูล (ISC)
 • หน่วยคอมพิวเตอร์
 • หน่วยระบบควบคุมและส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม

งานบริการการศึกษา

 • หน่วยสอน ซ่อมเสริม และวิชาการ
 • หน่วยแนะแนวและบริการวิชาการ
 • หน่วยกิจกรรมนักศึกษา
 • หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณพิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารทั่วไป (คณะบริหารธุรกิจ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรศึกศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]