มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
ตราพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
ชื่อย่อมกช.ศก. / TNSU SSK
คติพจน์คิดเป็น เด่นกีฬา มีจิตอาสา พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล
ประเภทมหาวิทยาลัยรัฐในการกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง
ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เลขที่ 771 ถนนทองมาก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ไทย ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-4561-2645
โทรสาร 0-4561-1982
เว็บไซต์เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ (อังกฤษ: Thailand National Sports University Sisaket Campus) เดิมชื่อ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตวีสมหมาย เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็น 1 ใน 4 วิทยาเขต ของ สถาบันการพลศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี หลายสาขา เพื่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง

นอกจากภารกิจด้านการศึกษาแล้ว ยังดำเนินงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการสาขาการพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการด้านการกีฬาแก่ชุมชน การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสำหรับบุคลากร ที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา นันทนาการ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน การกีฬาไทย ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการทางการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพและนันทนาการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร

ประวัติ[แก้]

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ มีรากฐานมาจากการเป็น วิทยาลัยพลศึกษาศรีสะเกษ ในอดีต ซึ่งสังกัดกรมพลศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการผลิตครูพลศึกษา ซึ่งได้เริ่มจัดตั้ง “วิทยาลัยพลศึกษา” ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2496 เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และตั้ง “โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย” ขึ้นในปีการศึกษา 2501 เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

ต่อมาได้ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย ในปี พ.ศ. 2512 และได้ขยายหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา แต่ยังคงดำเนินการโดยกรมพลศึกษา และใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา” ในปี พ.ศ. 2514 ได้ยุติการดำเนินการวิทยาลัยพลศึกษาในส่วนกลางและโอนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา ไปให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาดำเนินการต่อไป กรมพลศึกษา ได้เปิดดำเนินการผลิตครูพลศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยเริ่มจัดตั้งและเปิด วิทยาลัยพลศึกษา ในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 จำนวน 17 แห่ง ทั่วประเทศ

หลังจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบรรจุข้าราชการครูจากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กรมพลศึกษาจึงหาแนวทางยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาให้สามารถเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี โดยในระยะแรกได้จัดทำโครงการร่วมมือทางวิชาการกับกรมการฝึกหัดครู เป็นสถาบันสมทบของวิทยาลัยครู และมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางที่จะเปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรีด้วยตนเอง จนได้มีการร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญา ในปี พ.ศ. 2538 และใช้ชื่อ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล พ.ศ. ...

กรมพลศึกษา ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคลตามลำดับ พร้อมกับที่กรมอาชีวศึกษาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และกรมศิลปากรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนศิลป์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับ แต่เนื่องจากสาเหตุบางประการกรมพลศึกษาได้นำร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคลกลับมาพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่ง เป็นเหตุให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ทันเวลา เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรหมดอายุลง จึงต้องนำร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล มาเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว

การดำเนินการเพื่อยกฐานะดังกล่าว ได้ดำเนินเรื่อยมากระทั่งสภาผู้แทนราษฎรได้ส่ง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา ไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 [1] จึงนับได้ว่า สถาบันการพลศึกษา ได้ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จึงได้รับการสถาปนาโดยยกฐานะจากวิทยาลัยพลศึกษาศรีสะเกษ พร้อมกับวิทยาลัยพลศึกษาอื่นๆทั้ง 17 แห่ง ตั้งแต่บัดนั้น

ปัจจุบัน มี ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต เป็น รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ [2]

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน คือ ภาพพระพลบดีทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆ หัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ หัตถ์ขวาทรงตรี อยู่ภายในกรอบทรงวงรี โดยวงรีรอบนอกตอนบนเป็นอักษรภาษาไทยข้อความ สถาบันการพลศึกษา ตอนล่างเป็นข้อความภาษาไทยระบุชื่อวิทยาเขต ศรีสะเกษ
 • เครื่องหมายประจำสถาบัน ประกอบเครื่องแบบนักศึกษา
  • เครื่องหมายสำหรับนักศึกษาหญิง คือ เครื่องหมายสัญลักษณ์สามห่วง สีเขียว ขาว เหลือง ภายในเป็นพระพลบดี ทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือกลีบเมฆ ตอนล่างเป็นชื่อของสถาบัน สำหรับติดหน้าอกเสื้อเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ด้านซ้าย
  • เครื่องหมายสำหรับนักศึกษาชาย คือ ตอนบนเป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ อยู่เหนือกลีบเมฆ ตอนล่างเป็นชื่อของสถาบันการพลศึกษา สำหรับติดเนคไท
 • สีประจำสถาบัน คือ สี เขียว - ขาว - เหลือง

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในคณะและสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) 5 ปี
  • สาขาพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) 4 ปี
  • สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • วิชาเอกการออกกำลังกายและกีฬา

(โครงการจัดตั้ง)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีนครินทร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • สำนักวิชาผู้ช่วยพยาบาล
คณะศิลปศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 4 ปี
  • สาขานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว
  • สาขาพัฒนาการกีฬาและนันทนาการชุมชน

การพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

สถาบันการพลศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา ครั้งแรก (ประจำปีการศึกษา 2548-2551) เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต ลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานภายใน[แก้]

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ มีการแบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

 • สำนักงาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน
  • สำนักงานรองอธิการบดี
  • ฝ่ายบริหาร
  • ฝ่ายวิชาการและวิจัย
  • ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
  • ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  • กลุ่มงานแผนและพัฒนา
  • กลุ่มงานประกันคุณภาพ
  • กลุ่มงาน ก.พ.ร.
 • คณะ/ภาควิชา
  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
 • ศูนย์
  • ศูนย์วิทยบริการ
  • ศูนย์วิจัย
  • ศูนย์เทคโนโลยี
  • ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
  • ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ[แก้]

ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Center for Sports Excellence : CSE) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของสถาบันการพลศึกษา (สพล.)เพื่อช่วยต่อยอดส่งเสริมนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาวงการกีฬาโดยสร้างนักกีฬาอย่างมีมาตรฐาน พัฒนาเข้าแข่งระดับนานาชาติมากขึ้นต่อไป

ศูนย์กีฬาฯ จะส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อให้นักกีฬาที่มีพื้นฐานและทักษะความสามารถฝึกกีฬาได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบด้วยการจัดให้เรียนในระดับปริญญาตรีในสถาบันการพลศึกษา, จัดสถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขัน, จัดหาผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญ, จัดแผนการฝึกที่มีประสิทธิภาพ, สนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกและแข่งขัน, การใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาสนับสนุนการฝึกอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดสวัสดิการสำหรับนักกีฬา เช่น ที่พัก, อาหาร, ทุนการศึกษา, การทดสอบ และแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ได้เปิดดำเนินการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554 [3]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ตอนที่ 13 ก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
 2. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ.(2553).สารสนเทศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
 3. ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ.(2554).ข่าวศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ. [ออนไลน์] ทาง http://cse.ipessk.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=84:2011-01-26-02-44-19&catid=59:2011-01-26-03-00-45&Itemid=100[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]