มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
Mahamakut Buddhist University Sri Lanchang Campus
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ชื่อย่อมมร. วศช. / MBU SLC
คติพจน์“ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา”
สถาปนา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
ประเภทวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รองอธิการบดีพระครูปริยัติสาทร,ดร. (วราวุธ สีลาวุโธ/ราชา)
ที่ตั้งวัดศรีสุทธาวาส เลขที่ 253/7 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
เว็บไซต์slc.mbu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขศรีล้านช้าง (อังกฤษ: Mahamakut Buddhist University, Sri Lanchang Campus) เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง [1]แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2536 พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ) ได้ปรารภถึงความจำเป็นของพระภิกษุสามเณรในภูมิภาคนี้ มีความลำบากในการเข้าไปศึกษาต่อในส่วนกลาง จึงได้เริ่มโครงการเปิดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่ภิกษุสามเณรขึ้น และได้จัดตั้งกรรมการพิจารณาจัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาเขต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อเสนอขอเปิดเป็นศูนย์ของวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยท่านพระเดชพระคุณพระธรรมวราลังการ รับอุปถัมภ์ด้านทุนทรัพย์ในการดำเนินการ และได้รับอนุมัติให้เป็นสาขาวิทยาเขตอีสาน ในโครงการนำร่องวิทยาเขตนอกเขต ได้เริ่มเปิดให้การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตได้ตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2538 จึงได้จัดตั้งวิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลยขึ้น และได้ย้ายโอนนักศึกษาจากวิทยาเขตอีสานมาสังกัดวิทยาเขตศรีล้านช้าง

หน่วยงาน[แก้]

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการประจำวิทยาเขตศรีล้านช้าง แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น 3 ส่วนงาน คือ

 • สำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง
 • ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง
 • วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง
 • ศูนย์บัณฑิตวิทยาลัย
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (มมร.) จังหวัดเลย เป็นวิทยาเขตที่ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีอัตลักษณ์ด้านการส่งเสริมศีลธรรม สร้างคนดี บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม และสร้างโอกาสและอนาคตสำหรับทุกคน เปิดการเรียนการสอนสำหรับบรรพชิตและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร สำหรับที่วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย เปิดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่[2]

 •    ระดับปริญญาตรี เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่

            1)หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 

            2)หลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง คณะสังคมศาสตร์

            3)หลักสูตรพุทธศาสตร์ คณะศาสนาและปรัชญา

 •    ระดับปริญญาโท เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่

            1)หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขวิชาการปกครอง

            2)หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หมายเหตุ : ทั้ง 2 ระดับเปิดการเรียนการสอนในภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์)

วิทยาลัย/ศูนย์การศึกษา[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://slc.mbu.ac.th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A3-%E0%B8%A8%E0%B8%8A/
 2. http://slc.mbu.ac.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD/
 3. http://rc.mbuslc.ac.th/web