มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ประเภทวิทยาเขต
สถาปนา20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
เว็บไซต์http://www.trang.rmutsv.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยาเขตในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งอยู่ที่ 179 หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลอันดามัน เอื้อต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ และเดินทางท่องเที่ยว เป็นอย่างยิ่ง

ความเป็นมา[แก้]

วิทยาเขตตรัง จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ดำเนินการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นในจังหวัดตรัง เนื่องจากรัฐบาลพิจารณาเห็นว่าภาคใต้ กำลังเป็นพื้นที่ที่จะได้รับการพัฒนาจากรัฐบาลในหลายด้าน ประกอบกับประเทศไทยกำลังก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมมากขึ้น จึงเห็นควรจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอกับความต้องการกำลังคนของประเทศ และผลิตบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้ ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (Faculty of Science and Fisheries Technology) บนเนื้อที่ประมาณ 1,750 ไร่ อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลนและนิเวศชายฝั่งทะเลบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติปากคลองกะลาเส และปากคลองไม้ตาย ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ต่อมาในปี 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง โดยการรวมหน่วยงานเดิมของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเข้าด้วยกัน เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จึงเปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาเขตตรัง ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการศึกษา[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดหลักสูตรทางการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง


หลักสูตร 4 ปี

  • สาขาเทคโนโลยีการประมง
   • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ.)
   • สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง
    • แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง (วท.บ.)
    • แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
   • สาขาวิชาการจัดการประมง (วท.บ.)
  • สาขาสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
    • แขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
    • แขนงวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
   • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
    • แขนงวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (วท.บ.)
    • แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  • สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
    • แขนงวิชาชีววิทยาทางทะเล (วท.บ.)
    • แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรและการท่องเที่ยวทางทะเล (วท.บ.)
    • แขนงวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล (วท.บ.)
  • สาขาเทคโนโลยี
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    • แขนงวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (วท.บ.)
    • แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (วท.บ.)
    • แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา (วท.บ.)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ.)
  • สาขาเคมีอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วท.บ.)


หลักสูตรเทียบโอน

  • สาขาเทคโนโลยีการประมง
   • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ.)
  • สาขาสิ่งแวดล้อม
   • สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
    • แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
  • สาขาเทคโนโลยี
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    • แขนงวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (วท.บ.)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)


หลักสูตรเทียบโอน ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

  • สาขาเทคโนโลยี
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)


หลักสูตรปริญญาโท

  • สาขาการจัดการชายฝั่ง (วท.ม.)
  • สาขาเทคโนโลยีการประมง (วท.ม.)
  • สาขาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (วท.ม.)คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง


วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว


หลักสูตร 4 ปี

  • สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
   • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สาขาภาษาต่างประเทศ (ศศ.บ.)
   • สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • สาขาบริหารธุรกิจ (บช.บ.)
   • สาขาวิชาการบัญชี


หลักสูตรเทียบโอน

  • สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
   • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สาขาบริหารธุรกิจ (บช.บ.)
   • สาขาวิชาการบัญชี


[อ้างอิง : หน่วยทะเบียนและวัดผล;หลักสูตรที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554]


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มุ่งผลิตบัณฑิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ทางด้านทฤษฏีควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริง มุ่งเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพพร้อมสู่การดำรงตนในสังคมอย่างมีสุข

การวิจัยและพัฒนา[แก้]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตั้งอยู่ในวิทยาเขตตรัง) มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์(Vision) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นแหล่งพัฒนานักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

พันธกิจ(Mission) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

เป้าประสงค์(Goal) พัฒนานักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่

การท่องเที่ยว/ที่พัก/จัดกิจกรรม[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นอกจากจะเป็นสถานศึกษา ที่มุ่งตอบสนองการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา บริการถ่ายทอดวิชาการและความรู้สู่สังคมแล้ว ยังถือเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเป็นอย่างยิ่ง


สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ[แก้]

หาดราชมงคล ชายหาดและทิวสนที่ทอดยาวกว่า 4 กิโลเมตร ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน บริเวณริมชายหาดมีร้านค้า - ร้านอาหารและห้องน้ำบริการสำหรับนักท่องเที่ยว

หาดวิวาห์ใต้สมุทร ชายหาดที่โอบล้อมด้วยหน้าผาและภูเขาสวยงาม ซึ่งทุกๆปีชายหาดแห่งนี้ มีโอกาสต้อนรับคู่รักจากทั่วทุกมุมโลกกับพิธีวิวาห์ใต้สมุทร (Underwater Wedding Ceremony) ในทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นเส้นทางเดินเพื่อศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าชายเลนและพันธุ์สัตว์น้ำมีทั้งสิ้น 2 จุด ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย ตรัง (โดยการดูแลของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ชีววิทยาพืชน้ำและสัตว์น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็มที่มากกว่า 200 ชนิด จากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเปิดแสดงโชว์พิเศษจากแมวน้ำแอฟริกาใต้ในทุกวัน

สถานที่พัก[แก้]

จุดตั้งค่ายค้างแรม บริการจุดตั้งค่ายค้างแรมบริเวณใกล้ชายหาด และจุดต่างๆ ที่พร้อมบริการสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การค้างแรมเพื่อทำกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ การค้างแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆ การค้างแรมกลุ่มขนาดเล็ก กลุ่มครอบครัว เป็นต้น

บ้านพักและรีสอร์ท บริการที่พักประเภทรีสอร์ทสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน หรือบ้านพักขนาดใหญ่สำหรับรับรองผู้มาเยือน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย


การเดินทาง[แก้]

การเดินทางจากกรุงเทพฯ – ตรัง – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

รถยนต์ เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ชุมพร จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน สุราษฎร์ธานี-ทุ่งสง-ห้วยยอด- เมืองตรัง เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4046 และทางหลวงหมายเลข 4162 ระยะทางประมาณ 850 กิโลเมตร

เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 4 กรุงเทพฯ-ชุมพร จากนั้นผ่านแยกเข้าระนอง-พังงา-กระบี่- สามแยกต้นมะม่วง(อ.สิเกา จ.ตรัง) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4162 ระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตร

รถไฟ รถด่วนและรถเร็วออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงสถานีรถไฟตรังทุกวัน ระยะทาง 870 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 13 - 15 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถตู้ประจำทางสายตรัง – ปากเมง (บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.30 น.) ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 – 40 นาที

รถโดยสารประจำทาง สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ กรุงเทพฯ – ตรัง บริการทุกวัน จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถตู้ประจำทางสายตรัง – ปากเมง (บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.30 น.) ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 – 40 นาที

เครื่องบิน สายการบินนกแอร์ และสายการบิน[[แอร์เอเชีย] บริการเที่ยวบินตรงไปจังหวัดตรังทุกวัน ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถตู้ประจำทางสายตรัง – ปากเมง (บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.30 น.) ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 – 40 นาที

ติดต่อมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

โทรศัพท์ 0-7520-4051-4 โทรสาร 0-7520-4059 (ในวันและเวลาราชการ)