ข้ามไปเนื้อหา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี
คติพจน์"ขยายโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม"
สถาปนาพ.ศ. 2542
รองอธิการบดีนายยงยุทธ แสงเส้น
รองอธิการบดีนายยงยุทธ แสงเส้น
ที่ตั้ง
สี   สีน้ำเงิน-สีทอง
เว็บไซต์http://www.udonthani.ru.ac.th/index.php

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี (อังกฤษ: Ramkhamhaeng University Udon Thani Campus in Honour of His Majesty The King) เป็นสาขามหาวิทยาลัยแต่ไม่เทียบเท่าวิทยาเขต ให้บริการการศึกษาในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติ[แก้]

สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรจิจังหวัดอุดรธานี แรกเริ่มก่อตั้งจากแนวคิดอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นายรังสรรค์ แสงสุข ได้ดำเนินการจัดทำ " โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค" ขึ้นมาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค[1]

จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดหลักของอีสานตอนบน ประกอบกับขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนเป็นเมืองหลักทางด้านเศรษฐกิจและระบบคมนาคมจึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะในระดับปริญญา

ต่อมารัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ในขณะนั้น(นายประจวบ  ไชยสาส์น) ได้แจ้งไปยังจังหวัดอุดรธานีตามหนังสือด่วนมากที่  ทม  0100/482 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2542  ว่าทบวงมหาวิทยาลัย  มีนโยบายชัดเจนสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค จากการประสานงานเบื้องต้นทราบว่าสภาตำบลปะโคได้เสนอให้ที่ดิน จำนวน 253 ไร่ เป็นที่สาธารณสมบัติประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันอยู่ที่หมู่   2  ตำบลปะโค  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  เพื่อเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี 

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามข้อเสนอของอธิการบดี รังสรรค์  แสงสุข จึงมีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี และให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ภาค  1  ปีการศึกษา  2548  เป็นต้นมา

 หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

  การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ของสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดให้มีการเรียนการสอนทางไกล  โดยใช้เทคนโนโลยีถ่ายทอดสัญญาณ ในระหว่าง วันจันทร์  - วันศุกร์  สำหรับวันเสาร์-วันอาทิตย์ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีอาจารย์ประจำรายวิชาที่เปิดสอน  มาบรรยายสรุป  ณ  สาขาวิทยาบริการฯ จังหวัดอุดรธานี ตามตารางเวลาที่กำหนด  เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้รับความรู้  และพบอาจารย์ผู้สอนโดยตรง  และกำหนดให้โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เป็นสนามสอบ  โดยมีบุคลากรของโรงเรียนเป็นกรรมการคุมสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

สาขานิติศาสตร์

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

สาขาวิชาบริหารทั่วไป

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

  • เรียนรายกระบวนวิชา (Per-Degree)

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-27. สืบค้นเมื่อ 2017-04-21.

ดูเพิ่ม[แก้]

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]