มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
มหามกุฏราชวิทยาลัย
ชื่อย่อมมร.อส. / MBU ISC
คติพจน์ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์
ประเภทวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สถาปนา18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 (33 ปี)
รองอธิการบดีพระครูสุธีจริยวัฒน์ (สาคร ชิตงฺกโร) ผศ.,ดร.
รองอธิการบดีพระครูสุธีจริยวัฒน์ (สาคร ชิตงฺกโร) ผศ.,ดร.
ที่ตั้ง
สี██ สีส้ม
เว็บไซต์www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (อังกฤษ: Mahamakut Buddhist University Isan Campus) เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน [1]แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ตามมติของสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้สถาปนา "วิทยาเขตแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น" ให้ชื่อว่าสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ณ  วัดศรีจันทร์(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ภายหลัง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ชื่อใหม่ว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และได้ย้ายไปอยู่  ณ บ้านโนนชัย 9/37 หมู่ที่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสถาปนา ดังนี้ คือ

 1. เพื่อเป็นสถานศึกษาด้านพระพุทธศาสนา
 2. เพื่อให้เป็นสถานศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ
 3. เพื่อให้ศาสนทายาทได้เป็นกำลังในการจรรโลงพระพุทธศาสนาและเป็นศาสนทายาทที่เหมาะสมกับกาลสมัย
 4. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
คณะ/ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 • สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
 • สาขาวิชาการปกครอง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สส.บ.)

 • สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)
 • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสตร์


คณะศาสนาและปรัชญา

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)

 • สาขาวิชาพุทธศาสตร์

หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)

 • สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา

ศิษย์เก่า[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://mbuisc.ac.th/web/index.php/th/joomla-default/what-is-new-in-1-5