มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
Sripatum University Khon Kaen
New logo spu (Converted).png
ชื่อย่อ มศป.ขก. / SPU KK
คติพจน์ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ
สถาปนา พ.ศ. 2556
ประเภท ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
รองอธิการบดี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์
ที่ตั้ง 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 (ที่ตั้งชั่วคราว)
สีประจำสถาบัน          ฟ้า ชมพู
เว็บไซต์ www.khonkaen.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น (อังกฤษ: Sripatum University Khon Kaen) มีสถานะเป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขยายการเรียนการสอน ไปยังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี พ.ศ. 2558

คณะ/วิทยาลัย ที่เปิดสอน[แก้]

คณะ/หลักสูตร[แก้]


คณะ/วิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชานิติศาสตร์ (Laws)

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการ (Management)
คณะบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
คณะนิเทศศาสตร์

หลักสูตรเทศศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Broadcasting)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง (Performing Art)
  • กลุ่มวิชาการแสดง (Broadway)
  • กลุ่มวิชาภาพยนตร์ (Film)
คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication)
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (Hotel Management) (รับนักศึกษาเพียง2รุ่น58,59 ปัจุบันเลิกรับนักศึกษาแล้ว)
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business) (ยังไม่เปิดรับนักศึกษา)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)
วิทยาลัยบัณฑิตด้านการจัดการ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Educational Administration)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration Program)
  • กลุ่มวิชาการตลาด
  • กลุ่มวิชาการเงินและการลงทุน
  • กลุ่มวิชาการจัดการองค์กรสมัยใหม่
  • กลุ่มวิชาการจัดการวิศวกรรม
  • กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • กลุ่มวิชาการประกันภัย
  • กลุ่มวิชาผู้ประกอบการใหม่
  • กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • กลุ่มวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
  • กลุ่มวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  • กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
  • กลุ่มวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง
  • กลุ่มวิชาการภาษีอากร

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานนาม “ศรีปทุม” แก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน เช่นดอกบัว” ดังนั้น ดอกบัวหลวงสีชมพูจึงเป็นสัญลักษณ์แทนนามศรีปทุม

มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม มีรูปดอกบัวอยู่ภายใน มีความหมายดังนี้

ดอกบัว 3 กลีบ หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และ คารวะธรรม คือ มีความรู้หรือปัญญา มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพ และรู้จักปรับตนให้เป็นคนที่มีความเบิกบาน มีน้ำใจไมตรีในการดำเนินชีวิต

รูปหกเหลี่ยม หมายถึง ทิศทั้งหกในพระพุทธศาสนา ที่หมายถึงผู้มีพระคุณและผู้ที่เข้ามามีความเกี่ยวข้องผู้พันในชีวิต ซึ่งก็คือ ความเป็นผู้มีคุณธรรม

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ดอกบัวหลวงสีชมพู ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ปาล์มขวด ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

████ สีฟ้าและสีชมพู


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]