วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
คติพจน์สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำในอาเซียน มุ่งสู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
สังกัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการนางสาวดวงใจ เปลี่ยนบำรุง
ที่ตั้ง
91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
เว็บไซต์http://www.bcnt.ac.th

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง เป็นวิทยาลัยในสังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑  ถนนโคกขัน  ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  เป็นวิทยาลัยพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ ๒๓  ในจำนวน ๒๙ แห่ง  เดิมสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล  ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายรวมกองงานวิทยาลัยพยาบาลเข้ากับกองฝึกอบรมเรียกชื่อใหม่ว่า “สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข”   โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทาน                นามใหม่ว่า “สถาบันพระบรมราชชนก”  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของ ฯพณฯ นายชวน  หลีกภัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพเพื่อการให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย  โดยเฉพาะภาคใต้แถบชายฝั่งอันดามัน  ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาจนถึงจังหวัดพัทลุง  ขณะนั้นยังไม่มีวิทยาลัยพยาบาล  และจังหวัดตรังเป็นพื้นที่เหมาะแก่การประสานงานกับจังหวัดอื่น ๆ  คณะผู้ริเริ่มดำเนินการประกอบด้วยบุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมถึงประชาชนจังหวัดตรัง โดยฯพณฯ ชวน  หลีกภัย  ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗  ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายมารุต  บุญนาค) เพื่อขอการสนับสนุนการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งได้รับการเห็นชอบในหลักการแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ  ในขณะเดียวกันคณะผู้ริเริ่มยังคงดำเนินเรื่องตามขั้นตอนเรื่อยมา เช่น การจัดหาที่ดินที่เหมาะสมทั้งด้านที่ตั้ง  ความสะดวกปลอดภัย  คล่องตัวในการจัดการเรียนการสอน  ในที่สุดได้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร จำนวน  ๑๙ ไร่เศษ ในราคา  ๗.๗  ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนการเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  จำนวน ๓.๕ ล้านบาท  เทศบาลเมืองตรัง จำนวน  ๔ ล้านบาท  และตระกูลจันทรสกุล  จำนวน ๒  แสนบาทถ้วน

ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเป็นงบผูกพัน  ๓  ปี                พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๒ จำนวน  ๔๓  ล้านบาทเศษ     ระยะนั้นอาจารย์ผกา  เศรษฐจันทร์   ผู้อำนวยการ        กองงานวิทยาลัยพยาบาล  ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  ดำเนินการเกี่ยวกับ       การก่อสร้าง โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๓๑  ถึง  ๖  เมษายน ๒๕๓๓  จึงแล้วเสร็จ        ตามแผนการเปิดวิทยาลัยฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเปิด “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง”  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๓

กำเนิดเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นแรก ในปีการศึกษา ๒๕๓๒  แต่เนื่องจากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงได้ฝากนักศึกษารุ่นแรกศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  แล้วรับกลับมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  พร้อมกับเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ ๒  ในปีการศึกษา ๒๕๓๓  เป็นต้นมา  ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๓๕  ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น) อีก ๑ หลักสูตร ผลิตได้ ๗ รุ่น จึงปิดหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๔๒  ตามนโยบายรัฐบาล   และเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) ในปีการศึกษา ๒๕๔๒ ผลิตได้ ๘ รุ่น  จึงปิดหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๑  และเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเทียบเท่าปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ๓ ปี) ภาคพิเศษ  ในปีการศึกษา ๒๕๔๕  ผลิตได้ ๑ รุ่น  จึงปิดหลักสูตร    ในปีการศึกษา ๒๕๔๘  ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  • สาขาพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(1ปี)

อ้างอิง[แก้]