มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับสวนดุสิต ในความหมายอื่น ดูที่ สวนดุสิต (แก้ความกำกวม)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Suan Dusit University
Logo-sdu th.png
ชื่อย่อ SDU / มสด
คติพจน์ เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477[1]
เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ประเภท มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
อธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.บุญลือ ทองอยู่
ที่ตั้ง 295 ถนนนนครราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เว็บไซต์ www.dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อังกฤษ: Suan Dusit University) หรือชื่อเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ[2] มีชื่อเสียงในเรื่องการโรงแรมและธุรกิจบริการ และสวนดุสิตโพล

Raktakanishta Hall SDU

เนื้อหา

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

นาม วาระ
1.คุณหญิงเพชรดา ณ ป้อมเพชร์ พ.ศ. 2477
2. นางนิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ พ.ศ. 2477)
3. คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ พ.ศ. 2477-2484
4. นางบุญเกลื้อ กรลักษณ์ พ.ศ. 2484-2489
5. คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ์ พ.ศ. 2489-2518
6. ศาสตราจารย์เรวดี วงศ์พรหมเมฆ พ.ศ. 2518-2528
7. รองศาสตราจารย์ลำพอง บุญช่วย พ.ศ. 2528-2537
8. รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ พ.ศ. 2537-2538
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน พ.ศ. 2538-2546
10.รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ พ.ศ. 2546-2547
11.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน พ.ศ. 2547-2556
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

คณะครุศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาการประถมศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบริการลูกค้า (สาขาเดียวในประเทศ)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาจีน
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการออกแบบงานนิทรรศการและงานแสดง
 • Bachelor of Arts in Management Services Program. (International Program) Double Degree.

โรงเรียนการเรือน[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาโภชนการและการประกอบอาหาร

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

 • ระดับปริญญาโท
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาการสื่อสารธุรกิจบริการ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการจัดการความรู้
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการบริการ
 • หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม) การสอนภาษาอังกฤษ
 • ระดับปริญญาเอก
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ

คณะ สำนักวิชา และโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาไทย
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
 • โรงเรียนการเรือน

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม (ศิลปวัฒนธรรม)
 • สถาบันขงจื่อ
 • เสียงวัฒนธรรม
 • ศูนย์ภาษา
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
 • ฝ่ายผลิตเอกสารและตำรา
 • ศูนย์สิ่งแวดล้อม
 • ฝ่ายวิทยุกระจายเสียง
 • ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • โรงแรมสวนดุสิตเพลส
 • ศูนย์บริหารกายและสุขภาพ
 • โครงการอาหารกลางวัน
 • ศูนย์หนังสือ
 • น้ำดื่มดุสิตา
 • โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา
 • กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
 • สวนดุสิตโพล
 • โฮมเบเกอรี่
 • วารสารวิชาการสวนดุสิต
 • ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
 • โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก

สวนดุสิตโพล[แก้]

สวนดุสิตโพล เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยทำหน้าที่สำรวจประชามติ วิเคราะห์ และประเมินผลสถานการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนทุกด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง กีฬา ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาวิชาเอก สารนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการสำรวจประชามติ ปัจจุบันมีผลงาน 775 เรื่อง[ต้องการอ้างอิง] อีกทั้งในปี พ.ศ. 2539 สวนดุสิตโพลได้รับเชิญจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อดูงานการเลือกตั้งประธานาธิบดี[ต้องการอ้างอิง]

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ[แก้]

โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของรัฐ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2483 โดยมีนางจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา (คุณหญิงจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา) เป็นครูใหญ่คนแรก โดยการบริจาคทุนทรัพย์จำนวน 80,000 บาทจาก คุณยายละออ หลิมเซ่งไถ่ จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาละอออุทิศขึ้นมาเพื่อทดลองและทดสอบว่าประชาชนมีความสนใจ และเข้าใจเรื่องการอนุบาลศึกษาอันเป็นรากฐานการเรียนรู้ของเด็กมากน้อยเพียงใด โดยปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีสาขาดังนี้

 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง / วิทยาเขต[แก้]

ศูนย์ลำปาง[แก้]

 • ที่ตั้งแห่งที่ 1  :
  • 113 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 (เป็นที่ตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อนุบาล)
 • ที่ตั้งแห่งที่ 2  :
  • ถนนสุเรนท์ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
 • พื้นที่ :
  • พื้นที่ของศูนย์ลำปางแห่งใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 26 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน หอประชุม อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง บ้านพัก โรงยิม สนามเด็กเล่น สนามเทนนิส ฯลฯ
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการบิน (โครงการ)

ศูนย์นครนายก[แก้]

 • ที่ตั้ง :
  • ถ.สุวรรณศร ตำบล นครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • พื้นที่ :
  • เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายก อาคารปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย อาคารประถมศึกษา อาคารที่พักบุคลากร ฯลฯ
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาปฐมวัย (5 ปี)

ศูนย์ตรัง[แก้]

 • ที่ตั้งแห่งที่ 1 :
  • ศูนย์ตรัง เลขที่ 139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
 • ที่ตั้งแห่งที่ 2 :
  • ศูนย์ตรัง ห้วยยอด พื้นที่ประมาณ 6 ไร่
 • พื้นที่ :
  • ศูนย์ตรัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประกอบด้วยอาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคารปฏิบัติการอาหารแห่งที่ 2 อาคารอื่นๆ ฯลฯ
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศูนย์หัวหิน[แก้]

 • ที่ตั้ง :
  • ท่าอากาศยานหัวหิน ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 • พื้นที่ :
  • พื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ตรงข้ามท่าอากาศยานหัวหิน ประกอบด้วยอาคารเรียนรวม 5 ชั้น และโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการบินสูง 4 ชั้น (อาคารพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) คาดว่าก่อสร้าง 2559-2560
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการบิน

วิทยาเขตสุพรรณบุรี[แก้]

 • ที่ตั้ง : 57 หมู่ 2 ถ.สุพรรณบุรี - ป่าโมก ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
 • พื้นที่ :
  • เป็นศูนย์การศึกษาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัย บนพื้นที่ประมาณ 207 ไร่ ภายในศูนย์ประกอบด้วยอาคาร
   • อาคารโรงเรียนการเรือน
   • อาคารหอประชุมใหญ่
   • อาคารสำนักงาน
   • อาคารสระว่ายน้ำ
   • อาคารเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน
   • อาคารเรียนรวม
   • อาคารแฟชั่น
   • อาคารกลางน้ำ
   • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศสุพรรณบุรี
   • อาคารปฏิบัติการอาหาร
   • โรงแรมแห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัย (กำลังก่อสร้าง)

นอกจากนี้ยังมีสนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล(โครงการ) อาคารอื่นๆ ฯลฯ

 • หลักสูตรที่เปิดสอน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการบิน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการและงานแสดง
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ศูนย์การเรียน[แก้]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสวนดุสิต[แก้]

ดารา นักแสดง นักร้อง วงการสื่อ วงการบันเทิง[แก้]

นางแบบ นายแบบ นางงาม[แก้]

นักการเมือง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]