มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับสวนดุสิต ในความหมายอื่น ดูที่ สวนดุสิต (แก้ความกำกวม)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Suan Dusit University
SDU.gif
ชื่อย่อ SDU / มสด
คติพจน์ เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477[1]
เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ประเภท มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
อธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.บุญลือ ทองอยู่
ที่ตั้ง 295 ถนนนนครราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เว็บไซต์ www.dusit.ac.th
Sdu-web new.png

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อังกฤษ: Suan Dusit University) หรือชื่อเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ[2] มีชื่อเสียงในเรื่องการโรงแรมและธุรกิจบริการ และสวนดุสิตโพล

Raktakanishta Hall SDU

เนื้อหา

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

นาม วาระ
1.คุณหญิงเพชรดา ณ ป้อมเพชร์ พ.ศ. 2477
2. นางนิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ พ.ศ. 2477)
3. คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ พ.ศ. 2477-2484
4. นางบุญเกลื้อ กรลักษณ์ พ.ศ. 2484-2489
5. คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ์ พ.ศ. 2489-2518
6. ศาสตราจารย์เรวดี วงศ์พรหมเมฆ พ.ศ. 2518-2528
7. รองศาสตราจารย์ลำพอง บุญช่วย พ.ศ. 2528-2537
8. รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ พ.ศ. 2537-2538
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน พ.ศ. 2538-2546
10.รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ พ.ศ. 2546-2547
11.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน พ.ศ. 2547-2556
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

คณะครุศาสตร์[แก้]

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ[แก้]

โรงเรียนการเรือน[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

คณะ สำนักวิชา และโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาษาไทย
 • คณะครุศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
 • โรงเรียนการเรือน

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
 • สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม (ศิลปวัฒนธรรม)
 • สถาบันขงจื่อ
 • เสียงวัฒนธรรม
 • ศูนย์ภาษา
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
 • ฝ่ายผลิตเอกสารและตำรา
 • ศูนย์สิ่งแวดล้อม
 • ฝ่ายวิทยุกระจายเสียง
 • ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • โรงแรมสวนดุสิตเพลส
 • ศูนย์บริหารกายและสุขภาพ
 • โครงการอาหารกลางวัน
 • ศูนย์หนังสือ
 • น้ำดื่มดุสิตา
 • โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา
 • กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
 • สวนดุสิตโพล
 • โฮมเบเกอรี่
 • วารสารวิชาการสวนดุสิต
 • ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
 • โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก

สวนดุสิตโพล[แก้]

สวนดุสิตโพล เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยทำหน้าที่สำรวจประชามติ วิเคราะห์ และประเมินผลสถานการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนทุกด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง กีฬา ฯลฯ ซึ่งนักศึกษาวิชาเอก สารนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มีส่วนร่วมในการสำรวจประชามติ ปัจจุบันมีผลงาน 775 เรื่อง[ต้องการอ้างอิง] อีกทั้งในปี พ.ศ. 2539 สวนดุสิตโพลได้รับเชิญจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อดูงานการเลือกตั้งประธานาธิบดี[ต้องการอ้างอิง]

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ[แก้]

โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของรัฐ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2483 โดยมีนางจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา (คุณหญิงจิตรา ทองแถม ณ อยุธยา) เป็นครูใหญ่คนแรก โดยการบริจาคทุนทรัพย์จำนวน 80,000 บาทจาก คุณยายละออ หลิมเซ่งไถ่ จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาละอออุทิศขึ้นมาเพื่อทดลองและทดสอบว่าประชาชนมีความสนใจ และเข้าใจเรื่องการอนุบาลศึกษาอันเป็นรากฐานการเรียนรู้ของเด็กมากน้อยเพียงใด โดยปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีสาขาดังนี้

 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร) ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง / วิทยาเขต[แก้]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสวนดุสิต[แก้]

ดารา นักแสดง นักร้อง วงการสื่อ วงการบันเทิง[แก้]

นางแบบ นายแบบ นางงาม[แก้]

นักการเมือง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]