มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับสวนดุสิต ในความหมายอื่น ดูที่ สวนดุสิต (แก้ความกำกวม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Suan Dusit Rajabhat University
ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.gif
ชื่อย่อ SDU / มสด
คติพจน์ เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2477[1]
เป็นมหาวิทยาลัยเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ประเภท รัฐ
อธิการบดี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.บุญลือ ทองอยู่
ที่ตั้ง 295 ถนนนนครราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ www.dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (อังกฤษ: Suan Dusit Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีชื่อเสียงในเรื่องการโรงแรมและธุรกิจบริการ และสวนดุสิตโพล ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี จากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนจนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็ง ของความสามารถทางวิชาการที่มีมาอยู่เดิม และปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้กำหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญดั้งเดิม และโดดเด่น เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสาขาที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนการบริหารจัดการที่เป็นรูปแบบของสวนดุสิต จากภาวะผู้นำองค์กรได้หล่อหลอม และสร้างเป็นวัฒนธรรมของสวนดุสิตอยู่ในรูปแบบของการมีบุคลิกภาพที่ดี ศึกษาหาความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ความมีวินัย และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ความเป็นระเบียบ ประณีตและมีความรู้จริงในสิ่งที่ทำ อันนำมาซึ่งความเป็นตัวตนของ “สวนดุสิต” ในวันนี้ และเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาต่อไปในอนาคต[ใครกล่าว?]

Raktakanishta Hall SDU

เนื้อหา

ปรัชญา[แก้]

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอด (Sustainable Survivability)

ค่านิยมร่วม[แก้]

Specialization ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย Uniqueness การมีเอกลักษณ์ที่พัฒนาการมาจากรากฐานที่มีมาแต่เดิม Relationship สัมพันธภาพภายในและความร่วมมือกับภายนอก Value ความมีคุณค่าในความรู้สึกของประชาคมและสังคม Identity อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ Variation การผันแปร การเปลี่ยนแปลงที่มหาวิทยาลัยต้องพร้อมรับ Attraction ความมีเสน่ห์จากบุคลิกเฉพาะทั้งด้านวิชาการ และความมีสุนทรียศาสตร์ของบุคลากรและนักศึกษา Balance ความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากร Innovation นวัตกรรม Learning การเรียนรู้ขององค์กรและบุคลากร Initiation การเริ่มต้น Total Quality คุณภาพองค์รวม Young Blood คนรุ่นใหม่

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้บริหารในอดีต - ปัจจุบัน
รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
1.คุณหญิงเพชรดา ณ ป้อมเพชร์ (พ.ศ. 2477 )
2. นางนิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ (พ.ศ. 2477)
3. คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ (พ.ศ. 2477-2484)
4. นางบุญเกลื้อ กรลักษณ์ (พ.ศ. 2484-2489)
5. คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ์ (พ.ศ. 2489-2518)
6. ศาสตราจารย์เรวดี วงศ์พรหมเมฆ (พ.ศ. 2518-2528)
7. รองศาสตราจารย์ลำพอง บุญช่วย (พ.ศ. 2528-2537 )
8. รองศาสตราจารย์ธง รุญเจริญ (พ.ศ. 2537-2538)
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (พ.ศ. 2538-2546 )
10.รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ (พ.ศ. 2546-2547)
11.รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน (พ.ศ. 2547-2556)
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

คณะครุศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 5 ปี สาขาวิชาการประถมศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ[แก้]

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบริการลูกค้า (สาขาเดียวในประเทศ)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาการวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสิ่งแวดเมืองและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาจีน
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการออกแบบงานนิทรรศการและงานแสดง
 • Bachelor of Arts in Management Services Program. (International Program) Double Degree.

โรงเรียนการเรือน[แก้]

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาโภชนการและการประกอบอาหาร

บัณฑิตวิทยาลัย[แก้]

 • ระดับปริญญาโท
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาการสื่อสารธุรกิจบริการ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการจัดการความรู้
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการบริการ
 • หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม) การสอนภาษาอังกฤษ
 • ระดับปริญญาเอก
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ

คณะ สำนักวิชา และโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาษาอังกฤษ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาษาไทย

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง[แก้]

ลำปาง[แก้]

 • ที่ตั้งแห่งที่ 1  : 113 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 (เป็นที่ตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อนุบาล)
 • ที่ตั้งแห่งที่ 2  : ถนนสุเรนท์ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
 • พื้นที่ : พื้นที่ของศูนย์ลำปางแห่งใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 26 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน หอประชุม อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง บ้านพัก โรงยิม สนามเด็กเล่น สนามเทนนิส ฯลฯ

นครนายก[แก้]

 • ที่ตั้ง : ถ.สุวรรณศร ตำบล นครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 • พื้นที่ : เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายก อาคารปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย อาคารประถมศึกษา อาคารที่พักบุคลากร ฯลฯ

ตรัง[แก้]

 • ที่ตั้งแห่งที่ 1 : ศูนย์ตรัง เลขที่ 139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
 • ที่ตั้งแห่งที่ 2 : ศูนย์ตรัง ห้วยยอด พื้นที่ประมาณ 6 ไร่
 • พื้นที่ : ศูนย์ตรัง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประกอบด้วยอาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคารปฏิบัติการอาหารแห่งที่ 2 อาคารอื่นๆ ฯลฯ

หัวหิน[แก้]

 • ที่ตั้ง : ท่าอากาศยานหัวหิน ถ. เพชรเกษม ต. หัวหิน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110
 • พื้นที่ : พื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ตรงข้ามท่าอากาศยานหัวหิน ประกอบด้วยอาคารเรียนรวม 5 ชั้น และโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการบินสูง 4 ชั้น (อาคารพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) คาดว่าก่อสร้าง 2559-2560

สุพรรณบุรี[แก้]

 • ที่ตั้ง : 57 หมู่ 2 ถ.สุพรรณบุรี - ป่าโมก ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
 • พื้นที่ : พื้นที่ประมาณ 207 ไร่ ภายในศูนย์ประกอบด้วยอาคาร
 • อาคารโรงเรียนการเรือน
 • อาคารหอประชุมใหญ่
 • อาคารสำนักงาน
 • อาคารสระว่ายน้ำ
 • อาคารเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน
 • อาคารเรียนรวม
 • อาคารแฟชั่น
 • อาคารกลางน้ำ
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศสุพรรณบุรี
 • อาคารปฏิบัติการอาหาร
 • โรงแรมแห่งที่ 2 ของมหาวิทยาลัย (กำลังก่อสร้าง)

นอกจากนี้ยังมีสนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล(โครงการ) อาคารอื่นๆ ฯลฯ

ศูนย์การเรียน[แก้]

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสวนดุสิต[แก้]

ดารา นักแสดง นักร้อง วงการสื่อ วงการบันเทิง[แก้]

นางแบบ นายแบบ นางงาม[แก้]

นักการเมือง[แก้]

นักวิชาการ[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ อดีตอธิการบดี อดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้ก่อตั้งสวนดุสิตโพลล์ ที่ได้รับความเชื่อถือในการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ |}

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]