มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาขอนแก่น
Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus
RMUTI KORAT.png
ชื่อย่อมทร.อีสาน วขก. / KKC.RMUTI
คติพจน์ฝีมือ ระเบียบ วินัย น้ำใจ
สถาปนาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (ไทย - เยอรมัน)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 (57 ปี)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคขอนแก่น
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (45 ปี)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
15 กันยายน พ.ศ. 2531 (32 ปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
8 มกราคม พ.ศ. 2548 (15 ปี)
ประเภทวิทยาเขต
รองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาดา รัยมธุรพงษ์ (ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน)
ที่ตั้งวิทยาเขตขอนแก่น
150 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วิทยาเขตขอนแก่น ศูนย์โคกสี
บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ชื่อเดิมวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (ไทย - เยอรมัน)
สีประจำสถาบันสีประจำมหาวิทยาลัย
██ สีแสด
สีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
██ สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชราชมงคลขอนแก่น
เว็บไซต์www.kkc.rmuti.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2507 ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติมหาวิทยาลัย[แก้]

การก่อตั้งวิทยาลัยในระยะแรกเริ่ม
ราชมงคลขอนแก่น.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เดิมก่อตั้งในสังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 • วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 รัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้มีการลงนามในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านช่างฝีมือให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้ง จึงใช้ชื่อเรียกกันว่า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแต่บุคคลนิยมเรียกกันว่า เทคนิคไทย – เยอรมัน สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยจังหวัดขอนแก่นได้นำที่ดินสาธารณประโยชน์ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ทางด้าน ทิศตะวันออก เป็นสถานที่จัดตั้งมีเนื้อที่ 36 ไร่ ต่อมาได้ที่ดินจากโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และซื้อจากเอกชนอีกร่วมเนื้อที่ปัจจุบัน จำนวน 106 ไร่
 • พ.ศ. 2507 ได้เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษารุ่นแรก มีผู้มาสอบ 306 คน คัดเลือกไว้เพียง 52 คน นักศึกษาปีที่ 1 เรียนและปฏิบัติงานพื้นฐานฝึกฝีมือเหมือนกันทุกแผนก จะแยกตามความถนัดในชั้นปีที่ 2 ซึ่งมีทั้งหมด 5 แผนก ได้แก่ ช่างกลโรงงาน ช่างท่อประสาน ช่างไฟฟ้า และเขียนแบบ เปิดเรียนครั้งแรก โดยขอใช้ห้องเรียนของโรงเรียนการช่างชาย (วิทยาลัยเทคนิคในปัจจุบัน) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวจนถึงเดือนกันยายนในปีเดียวกัน จึงได้ย้ายมาเรียนที่โรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า (แผนกช่างท่อและประสานโรงงาน 2 ) เมื่ออาคารเรียน 1 สร้างเสร็จจึงใช้เรียนวิชาสามัญและใช้เป็นอาคารอำนวยการด้วย สำหรับความร่วมเมื่อและความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น ส้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2518 แต่ทางรัฐบาลเยอรมันยังให้ความช่วยเหลือในการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติสำหรับเครื่องจักรตามโรงงานต่างๆพร้อมทั้งสนันสนุนให้ทุนแก่อาจารย์และนักศึกษาในการไปฝึกอบรบ และศึกษาต่อ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเรื่อยมา
 • วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยฯ ทรงปลูกต้นประดู่ เพื่อความเป็นสิริมงคล บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ อันเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยฯ จึงถือเอาวันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาตลอดมา
 • พ.ศ. 2513 ได้ทำการเปิดสอนหลังสูตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 แผนกวิชา เรียนระหว่างเวลา 14.20-20.00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.15 น. ปี 2515 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และปี 2516 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคนอกเวลาหลักสูตร 2 ปี 6 เดือน ในแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างท่อประสาน ช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้าง ต่อมาสัญญาความช่วยเหลือของรัฐบาลเยอรมันสิ้นสุดลงในปี 2518 แต่ยังคงเหลือผู้เชี่ยวชาญไว้ 1 คน และเปิดแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้วย[1]

โครงการยกฐานะมหาวิทยาลัย[แก้]

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน “โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ ตัวแทนภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบเชิงวิชาชีพอย่างแท้จริงที่เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทั้งนี้ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • ตราประจำมหาวิทยาลัย : พระมหาพิชัยมงกุฎ
 • สีประจำมหาวิทยาลัย : ██ สีแสด
 • สีประจำวิทยาเขต : ██ สีน้ำเงิน
 • ต้นไม้ประจำวิทยาเขต: ต้นประดู่ทรงปลูกพระราชทาน
 • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย: ดอกแคแสด
 • ดอกไม้ประจำวิทยาเขต: ดอกประดู่
 • พระพุทธรูปประจำวิทยาเขต: พระพุทธนวราชมงคลนุสรณ์
 • คติพจน์ของมหาวิทยาลัย: ฝีมือ ระเบียบ วินัย น้ำใจ
 • เพลงประจำมหาวิทยาลัย: มาร์ชราชมงคล

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสถาบัน[แก้]

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยฯ และได้ทรงปลูกต้นประดู่พระราชทาน บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ ฝั่งถนนศรีจันทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเข็มแข็งและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยฯจึงถือเอาวันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี พร้อมกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ ทั่วประเทศ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การศึกษา[แก้]

วิทยาเขตขอนแก่น ประกอบด้วย 3 คณะ 1 วิทยาลัยดังนี้

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พ.ศ.
2 พ.ศ.
3 พ.ศ.
4 พ.ศ.
5 พ.ศ.
6 พ.ศ.
7 พ.ศ.
8 พ.ศ.
9 พ.ศ.
10 พ.ศ.
11 พ.ศ.
12 พ.ศ.
13 พ.ศ.
14 พ.ศ.
15 พ.ศ.
16 พ.ศ.
17 พ.ศ.
18 พ.ศ.

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย[แก้]

กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุขามแก่น


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาขอนแก่น มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องของความรู้ ความคิด สติปัญญา มีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทางที่ถูกที่ควร การอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่คณะและในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น

 • กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน
 • กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุฯ
 • กิจกรรมเชียร์กลาง
 • กิจกรรมสานส้มพันธ์น้องพี่
 • กิจกรรมการบริจาคโลหิต
 • กิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียมคณะ

ศิษย์เก่าคนดังจากมหาวิทยาลัยฯ[แก้]

อาคาร และสถานที่[แก้]

อาคาร[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

http://www.kkc.rmuti.ac.th/

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]