มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาขอนแก่น
Rajamangala University of Technology Isan Khon Kaen Campus
RMUTI KORAT.png
คติพจน์ ฝีมือ ระเบียบ วินัย น้ำใจ
สถาปนา พ.ศ. 2507
ประเภท รัฐ
รองอธิการบดี ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
ที่ตั้ง

วิทยาเขตขอนแก่น
150 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ศูนย์โคกสี
บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ชื่อเดิม วิทยาลัยเทคนิคไทย - เยอรมัน
สีประจำสถาบัน
เว็บไซต์ http://www.kkc.rmuti.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2507 ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประวัติมหาวิทยาลัย[แก้]

การก่อตั้งวิทยาลัยในระยะแรกเริ่ม
ราชมงคลขอนแก่น.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เดิมก่อตั้งในสังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

 • วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2506 รัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สารธารณรัฐเยอรมันได้มีการลงนามในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านช่างฝีมือให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้ง จึงใช้ชื่อเรียกกันว่า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแต่บุคคลนิยมเรียกกันว่า เทคนิคไทย – เยอรมัน สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยจังหวัดขอนแก่นได้นำที่ดินสาธารณประโยชน์ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ทางด้าน ทิศตะวันออก เป็นสถานที่จัดตั้งมีเนื้อที่ 36 ไร่ ต่อมาได้ที่ดินจากโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และซื้อจากเอกชนอีกร่วมเนื้อที่ปัจจุบัน จำนวน 106 ไร่
 • พ.ศ. 2507 ได้เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษารุ่นแรก มีผู้มาสอบ 306 คน คัดเลือกไว้เพียง 52 คน นักศึกษาปีที่ 1 เรียนและปฏิบัติงานพื้นฐานฝึกฝีมือเหมือนกันทุกแผนก จะแยกตามความถนัดในชั้นปีที่ 2 ซึ่งมีทั้งหมด 5 แผนก ได้แก่ ช่างกลโรงงาน ช่างท่อประสาน ช่างไฟฟ้า และเขียนแบบ เปิดเรียนครั้งแรก โดยขอใช้ห้องเรียนของโรงเรียนการช่างชาย (วิทยาลัยเทคนิคในปัจจุบัน) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวจนถึงเดือนกันยายนในปีเดียวกัน จึงได้ย้ายมาเรียนที่โรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า (แผนกช่างท่อและประสานโรงงาน 2 ) เมื่ออาคารเรียน 1 สร้างเสร็จจึงใช้เรียนวิชาสามัญและใช้เป็นอาคารอำนวยการด้วย สำหรับความร่วมเมื่อและความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนั้น ส้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2518 แต่ทางรัฐบาลเยอรมันยังให้ความช่วยเหลือในการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติสำหรับเครื่องจักรตามโรงงานต่างๆพร้อมทั้งสนันสนุนให้ทุนแก่อาจารย์และนักศึกษาในการไปฝึกอบรบ และศึกษาต่อ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเรื่อยมา
 • วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยฯ ทรงปลูกต้นประดู่ เพื่อความเป็นสิริมงคล บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ อันเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยฯ จึงถือเอาวันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาตลอดมา
 • พ.ศ. 2513 ได้ทำการเปิดสอนหลังสูตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 แผนกวิชา เรียนระหว่างเวลา 14.20-20.00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.15 น. ปี 2515 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และปี 2516 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคนอกเวลาหลักสูตร 2 ปี 6 เดือน ในแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างท่อประสาน ช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้าง ต่อมาสัญญาความช่วยเหลือของรัฐบาลเยอรมันสิ้นสุดลงในปี 2518 แต่ยังคงเหลือผู้เชี่ยวชาญไว้ 1 คน และเปิดแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้วย[1]

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • ตราประจำมหาวิทยาลัย:พระมหาพิชัยมงกุฎ
 • สีประจำมหาวิทยาลัย :สีแสด
 • ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย: ต้นประดู่ทรงปลูกพระราชทาน
 • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย: ดอกแคแสด
 • พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย: พระพุทธนวราชมงคลนุสรณ์
 • คติพจน์ของมหาวิทยาลัย: ฝีมือ ระเบียบ วินัย น้ำใจ
 • เพลงประจำมหาวิทยาลัย: มาร์ชราชมงคล

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อสถาบัน[แก้]

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยฯ และได้ทรงปลูกต้นประดู่พระราชทาน บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ ฝั่งถนนศรีจันทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเข็มแข็งและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยฯจึงถือเอาวันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี พร้อมกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ ทั่วประเทศ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันเปิดสอน 3 คณะ ได้แก่

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
โปรแกรมวิชาออกแบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม)
โปรแกรมวิชาช่างโยธา SCH : สาขาวิชาเคมี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสื่อสารสากล สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โปรแกรมวิชาช่างก่อสร้าง EEP : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โปรแกรมวิชาวิชาบัญชี ENE : สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.)
โปรแกรมวิชาช่างกลเกษตร EIE : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาอุตสาหกรรมไฟฟ้า
โปรแกรมวิชาช่างยนต์-ทั่วไป EMT : สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมประกอบ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน EMC : สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบฯ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
โปรแกรมวิชาช่างโลหะ ECE : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
โปรแกรมวิชาช่างท่อและประสาน EAE : สาขาวิชาวิศวกรรมจักรกลเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม
โปรแกรมวิชาช่างเครื่องกล EPE : สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
โปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ EME : สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โปรแกรมวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ECP : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พ.ศ.
2 พ.ศ.
3 พ.ศ.
4 พ.ศ.
5 พ.ศ.
6 พ.ศ.
7 พ.ศ.
8 พ.ศ.
9 พ.ศ.
10 พ.ศ.
11 พ.ศ.
12 พ.ศ.
13 พ.ศ.
14 พ.ศ.
15 พ.ศ.
16 พ.ศ.
17 พ.ศ.
18 พ.ศ.

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย[แก้]

กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุขามแก่น


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาขอนแก่น มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องของความรู้ ความคิด สติปัญญา มีความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทางที่ถูกที่ควร การอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่คณะและในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เช่น

 • กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน
 • กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุฯ
 • กิจกรรมเชียร์กลาง
 • กิจกรรมสานส้มพันธ์น้องพี่
 • กิจกรรมการบริจาคโลหิต
 • กิจกรรมประกวดดาว เดือน และดาวเทียมคณะ

ศิษย์เก่าคนดังจากมหาวิทยาลัยฯ[แก้]

อาคาร และสถานที่[แก้]

แผนผังอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น.jpg

อาคาร[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

http://www.kkc.rmuti.ac.th/

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]