วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
Logo Boromarajonani College.png
ชื่ออังกฤษBoromarajonani College of Nursing Nakhon Phanom, Nakhonphanom University
ที่อยู่ที่ตั้ง 92 ถนนกลางเมือง ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ไทย ประเทศไทย
วันก่อตั้ง1 กันยายน พ.ศ. 2548
คณบดีดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
วารสารวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
สีประจําคณะ     สีฟ้า
สถานปฏิบัติพื้นที่เขตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เว็บไซต์www.bcnn.npu.ac.th

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (อังกฤษ: Boromarajonani College of Nursing Nakhon Phanom, Nakhonphanom University) เป็น วิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

ประวัติ[แก้]

"วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม" [1]แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นตามนโยบายด้านการสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (2530-2534)  โดยกำหนดให้มีการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของการบริการสาธารณสุขสู่ตำบล โดยจัดให้มีพยาบาล 1 คน ในสถานีอนามัยตำบลทุกแห่ง  ดังนั้นการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านการพยาบาลให้เพียงพอต่อการดำเนินการด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนมขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เพื่อจะให้บุตรหลานของประชาชนในเขตจังหวัดใกล้เคียง เช่น มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย เป็นต้น มาศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อมิต้องเดินทางไปศึกษาที่อื่น

วิทยาลัยฯเริ่มก่อสร้างโดยใช้งบประมาณผูกพันปี พ.ศ. 2535  โดยมีนางสาวสุภา อยู่ยืน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรก 

ปีการศึกษา 2536  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์

ปีการศึกษา 2537  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)

ปีการศึกษา 2541  วิทยาลัยฯ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เป็น

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา 2542  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ                       

ปีการศึกษา 2545  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ

จนกระทั่งเมือวันที่ 2 กันยายน 2548  วิทยาลัยฯ ได้รวมเข้าเป็นส่วนราชการสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548

ตราสัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์[2]วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า "วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม"

หลักสูตร[แก้]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรประกาศนียบัตร

  • สาขาผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) • สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

อ้างอิง[แก้]