สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus, Chumphon Province
Logo kmitl.jpg
ชื่อย่อสจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ / KMITL PCC
คติพจน์การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
สถาปนาพ.ศ. 2534
ประเภทวิทยาเขต
ที่ตั้งตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
เว็บไซต์เว็บไซต์วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ประวัติ[แก้]

วิทยาเขตชุมพร เริ่มก่อตั้งจากแนวความคิดในการขยายพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไปสู่ภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2526 ได้ทำการศึกษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวนประมาณ 11,224 ไร่ และได้ทำการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทั่งเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้สถาบันฯ เข้าทำประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว สถาบันฯ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานต่อทบวงมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง "สถานีวิจัยการเกษตรชุมพร" เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ในสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร แต่สถาบันฯ ได้ขอทบทวนและเปลี่ยนแปลงหน่วยงานเป็น "สำนักศึกษาและวิจัยชุมพร" มีฐานะเทียบเท่าคณะ และได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2534 โดยให้วิทยาเขตสารสนเทศเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 จังหวัดชุมพร ได้ขอใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของวิทยาเขตชุมพร ในการจัดตั้งสนามบินภายในประเทศของกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม จำนวน 4,994 ไร่ และให้ราษฎรใช้ทำกิน (สปก.) ทำให้วิทยาเขตฯ เหลือพื้นที่อยู่จำนวน 3,500 ไร่ ซึ่งวิทยาเขตได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ โดยวิทยาเขตฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวม และพระราชทานนามว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา" และ "อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พร้อมเปิดป้ายวิทยาเขต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2541

วิทยาเขตชุมพร เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2539 โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และได้ขยายการศึกษาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พศ. 2556 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนาม "ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์" เป็นชื่อของ วิทยาเขตชุมพร ว่า "วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร"

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เปิดทำการสอนใน 15 สาขาวิชา ดังนี้

ภาควิชา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์การผลิตและธุรกิจปศุสัตว์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์การผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาพืชสวน

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • แขนงบริหารธุรกิจเกษตร
  • แขนงบริหารเทคโนโลยี
  • แขนงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]