มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ชื่อย่อม.อ. / PSU
คติพจน์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
ประเภทวิทยาเขต
สถาปนาพ.ศ. 2510
นายกสภาฯศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา
ที่ตั้ง
ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงษ์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เว็บไซต์http://www.hatyai.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ศูนย์หาดใหญ่ หรือศูนย์อรรถกระวีสุนทร) เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาเฉพาะ และปัจจุบันได้สอนทางด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ในบางสาขาอีกด้วย และเป็นที่ตั้งกลางของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยหน่วยงานสำคัญ คือ สำนักงานอธิการบดี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลทันตกรรม สำนักงานวิจัยและพัฒนา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นต้น

ประวัติ[แก้]

การก่อสร้างมหาวิทยาลัยที่ศูนย์ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานั้น เริ่มก่อสร้างในปี 2512 เมื่อการก่อสร้างบางส่วนแล้วเสร็จในปี 2514 วันที่ 5 กรกฎาคม 2514 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 2, 3 และ 4 ประมาณ 200 คน ก็ย้ายมาอยู่ประจำที่ศูนย์หาดใหญ่ ส่วนนักศึกษาปีที่ 1 ก็ยังคงเรียนที่กรุงเทพฯ และย้ายตามลงมาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2515 สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเริ่มเปิดรับรุ่นแรกในปี 2512 จำนวน 60 คน และบุคลากรหน่วยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก็ย้ายมายังศูนย์หาดใหญ่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2515เช่นเดียวกัน จึงถือว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ย้ายที่ทำการมาอยู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างถาวรภายในปี 2514

การศึกษา[แก้]

วิทยาเขตหาดใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดทำการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งสาขาศิลปศาสตร์และ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์(บางสาขา) ในปีการศึกษา 2553 เปิดคณะวิชาต่างๆ จนถึงปัจจุบันมี 25 คณะ ในด้านการผลิตบัณฑิต มหา-วิทยาลัยฯ เปิดสอนสาขาวิชาการต่างๆ จำนวน 236 สาขา เป็นการศึกษาระดับปริญญาเอกและเทียบเท่า 20 สาขา หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 9 สาขา, ปริญญาโท 86 สาขา, ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 สาขา, ปริญญาตรี (4-6 ปี) 121 สาขา วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มี 17 คณะ ดังนี้

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[แก้]

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ[แก้]

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการ[แก้]

คณะที่เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาโทและเอก[แก้]

 • คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • สถาบันสันติศึกษา
 • สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

วิทยาลัย[แก้]

 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน

โรงพยาบาล[แก้]

หน่วยงานอื่นๆ[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐานหน้าสำนักงานอธิการบดี
 • สนามกีฬา มี 2 สนาม คือ สนามบน (ฝั่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์) และสนามล่าง (ฝั่งคณะศิลปศาสตร์)
 • เขตกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย โรงยิมเนเซียม อาคารกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ และสนามเทนนิส
 • เขตที่พัก ประกอบด้วย หอพักนักศึกษา บ้านพักครูและบุคลากร
 • อาคารกิจกรรมนักศึกษา
 • อาคารโรงอาหาร (โรงช้าง)

ชีวิตในมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อกระจาย โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่นและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเจตนาก่อตั้ง ที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต มุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ทางวิชาการระดับสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และเพื่อเป็นสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นนักศึกษาของวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยาเขตที่เปิดสอนในสาขาวิชาครอบคลุมทั้งด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ในบางสาขา ตามแผนพัฒนาวิทยาเขตหาดใหญ่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะต้องศึกษา ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในเวลา 4 ปี ที่ตนสังกัดทั้งระยะเวลาหลักสูตรไปตามคณะของตน จะมีความหลากหลายเพราะนักศึกษาแต่ละคน มาจากต่างคณะกัน เช่น แพทยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ เป็นต้น ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยาเขตที่ทันสมัย พร้อมทั้งหอพัก โรงพยาบาล ศูนย์การประชุม และการเดินทางสะดวก