ข้ามไปเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
คติพจน์ศูนย์การศึกษาวิจัยด้านสุขภาพการท่องเที่ยวและการโรงแรมและที่พำนักระยะยาว ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน
ประเภทวิทยาเขต
สถาปนา9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ที่ตั้ง
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
เลขที่ 99 หมู่ที่ 1
ถนนเพชรเกษม ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
สี   สีน้ำเงิน-สีชมพู
เว็บไซต์www.facebook.com

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง (อังกฤษ: Suan Sunandha Rajabhat University, Ranong Campus) เป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการด้าน สุขภาพการท่องเที่ยวและการโรงแรมและที่พำนักระยะยาว สปา สมุนไพร และเป็นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชืพ และในอนาคตทางมหาวิทยาลัยจะพัฒนาศักยภาพสร้างเป็นโรงแรม รีสอร์ท การพำนักระยะยาว ที่มีการสปา สมุนไพร การพยาบาล การบำบัด การดูแลสุขภาพของผู้เข้าพำนักด้วย โดยเน้นจัดการเรียนการสอนในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและด้านโรงแรมและที่พัก พร้อมสาขาวิชาอื่น ๆด้วย ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประวัติมหาวิทยาลัย

[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเกิดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาฉบับที่ 10 ของรัฐบาล โดยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การส่งเสริมและพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคม และท้องถิ่น การพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล การดูแล และรักษาสุขภาพอนามัยของประชามชนและชุมชนตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภาคเอกชนกำลังพัฒนาโครงการให้ผู้สูงอายุจากต่างประเทศเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นากจากนี้งานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าอายุไขของผู้ชายและผู้หญิงในไทยสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 70–75 ปี ซึ่งในการนี้จำเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านดังกล่าวเพื่อจะรองรับความต้องการในธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทนี้ต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้ง "ศูนย์การศึกษาและวิจัยสุขชีวศาสตร์สุขภาพ" ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการยกคุณภาพมาตรฐานชุมชน และท้องถิ่นของประเทศพร้อมทั้งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมและประสบการณ์ในการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก) สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนชีวภาพ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยวมานาน พร้อมทั้งจะเปิดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ขึ้นในขณะนั้น นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องทำการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานสากล ทั้งด้านสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล การแพทย์แผนไทยประยุกต์ น้ำอบและสมุนไพร สะปาชาววัง น้ำแร่ และอาหารไทย เป็นต้น

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจะเป็นการบริการทั้งด้านการดูแลและรักษาสุขภาพแผนไทยประยุกต์ สะปาชาววัง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแล้ว ยังจะให้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการของการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาดังกล่าว ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังเป็นการส่งเสริมและตอบสนองตอบ[1]

หลักสูตรที่ทำการเรียนการสอน

[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ปัจจุบันเปิดทำการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่[2]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อยู่ในกำกับศูนย์กลาง)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

  • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (อยู่ในกำกับศูนย์กลาง)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (อยู่ในกำกับศูนย์กลาง)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

แม่แบบ:สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดระนอง