มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ชื่อย่อมก.ฉกส. / KU CSC
คติพจน์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ทางการ)
ประเภทวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาปนา15 สิงหาคม พ.ศ. 2539 (27 ปี)
รองอธิการบดีผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ (รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
รองอธิการบดีผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ (รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
ที่ตั้ง
59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
เว็บไซต์www.csc.ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตแห่งหนึ่งที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อการกระจายตัวของท้องถิ่น ทางภูมิภาคอีสาน

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้การอนุมัติให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4[1] ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มแรกดำเนินการในนามโครงการจัดตั้งวิทยาเขตจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครองราชครบ 50 ปี เปลี่ยนมาเป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูพานกาญจนาภิเษก ภายหลังที่ได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539

ในระยะแรกได้เปิดรับนิสิตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตฯ โดยฝากเรียนในวิทยาเขตบางเขน จนจบหลักสูตร ต่อมาได้ทำเปิดทดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตฯ ในปีการศึกษา 2543-44 (KU60) เป็นรุ่นแรก ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระสงฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาทรงเจิมและเปิดวิทยาเขตในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเริ่มก่อตั้งวิทยาเขตในปี 2538 ได้ใช้ชื่อว่า “วิทยาเขตสกลนคร (ภูพานกาญจนาภิเษก)” ต่อมาในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร” พร้อมทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์งานฉลองราชสมบัติครบ 50 ปี ประดิษฐานที่อาคารบริหารของวิทยาเขตเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย

การจัดตั้ง[แก้]

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษาฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศซึ่งนโยบายดังกล่าวคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่เห็นสมควร จัดทำเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ โดยมีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นสถาบันแม่ และในปีงบประมาณ 2538 ได้เริ่มโครงการจัดตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2539 ดำเนินการเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 – 4 โดยฝากนิสิตเรียนที่วิทยาเขตบางเขน และนิสิตรุ่นที่ 5 เป็นนิสิตรุ่นแรกที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครและในปี พ.ศ. 2547 จะเป็นการผลิตบัณฑิตจากวิทยาเขตเป็นรุ่นแรกเช่นกัน ในปัจจุบันได้ผลิตบัณฑิตมาแล้ว 4 รุ่น

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส

ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ใน พ.ศ. 2539

2. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศไทย และพัฒนาให้จังหวัดสกลนครเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

3. เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ แก่โครงการตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและแพร่หลายอย่างยั่งยืน

4. เพื่อเป็นแหล่งสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ ด้านการผลิต ด้านการเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหารจัดการตลาดและธุรกิจ ตลอดจนด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้กับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาภูมิภาคแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรก้าวหน้า และอุตสาหกรรมส่งออกในรูปแบบอนุรักษ์ ในภูมิภาคอินโดจีนหรือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจต่อไป

5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย รวบรวมข้อมูลและให้บริการวิชาการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การตลาด การสหกรณ์ การอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอีสานตอนบน

สถานที่จัดตั้ง[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (มก.ฉกส.) ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากทางหลวงหมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม) ประมาณ 3 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร 19 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ไร่และหนองหารน้อยที่จะพัฒนาเป็นอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่

คณะวิชา[แก้]

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดสอน 4 คณะ ได้แก่

หน่วยงานที่จัดตั้ง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-04-29. สืบค้นเมื่อ 2010-11-27.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]