รายชื่อพรรคการเมืองในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Garuda Emblem of Thailand.svg
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเมืองไทย
Thailand flag bar.svg
สถานีย่อย:การเมือง

รายชื่อพรรคการเมืองไทย เรียงลำดับตามตัวอักษร ปัจจุบันมีพรรคการเมืองในประเทศไทยทั้งหมด 53 พรรคที่จดทะเบียนและยังมีสถานะเป็นพรรคการเมืองอยู่ ณ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556[1] นอกเหนือจากนั้นเป็นพรรคที่ยกเลิกการดำเนินงาน หรือยุบเพื่อรวมกับพรรคอื่น หรือถูกสั่งให้ยุบโดยคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน[แก้]

พรรคการเมืองไทยในปัจจุบันเรียงตามลำดับการจัดตั้งพรรคการเมือง

(1) เคยยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย[2] แต่ยังดำเนินงานอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารพรรคชุดเดิม

พรรคการเมืองเรียงตามปีที่จดทะเบียน[แก้]

พรรคการเมืองในประเทศไทยที่ยุติการดำเนินการไปแล้ว เรียงตามปีที่มีการจดทะเบียน ดังนี้

ก่อน พ.ศ. 2500[แก้]

พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 และถูกยกเลิกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ในปี พ.ศ. 2501 ให้ยกเลิกพรรคการเมืองทั้งหมด[3]

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค หัวหน้าพรรค สิ้นสุด
พ.ศ. 2489 พรรคประชาธิปัตย์ ควง อภัยวงศ์ ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2498 พรรคเสรีมนังคศิลา จอมพล ป.พิบูลสงคราม พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2498 พรรคเสรีประชาธิปไตย (พ.ศ. 2498) เมธ รัตนประสิทธิ์ พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2498 พรรคกรรมกร ประกอบ โตลักษณ์ล้ำ พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2498 พรรคเศรษฐกร เทพ โชตินุชิต พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2498 พรรคชาวนา เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2498 พรรคสังคมประชาธิปไตย สุเทพ สัจจกุล พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2498 พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล หม่อมราชวงศ์อภินพ นวรัตน พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2498 พรรคธรรมาธิปัตย์ (พ.ศ. 2498) ร้อยตำรวจเอก เปี่ยม บุณยะโชติ พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2498 พรรคชาตินิยม เนตร พูนวิวัฒน์ พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2499 พรรคสังคมนิยม วิศิษฐ์ ศรีภัทรา พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2499 พรรคสหภารดร ขุนบวรวรรณกิจ พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2499 พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค เพทาย โชตินุชิต พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2499 พรรคชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2499) พันโท หม่อมราชวงศ์น้ำเพชร เกษมสันต์  ?
พ.ศ. 2499 พรรคหนุ่มไทย ทองม้วน อัตถากร พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2510[แก้]

ในระหว่างปี พ.ศ. 2501 ถึงปี พ.ศ. 2511 ไม่มีการจดทะเบียนพรรคการเมือง

พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2520[แก้]

ภายหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 ได้มีการจดทะเบียนพรรคการเมือง (จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติใหม่) ดังนี้

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค หัวหน้าพรรค สิ้นสุด
พ.ศ. 2511 พรรคสหประชาไทย จอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2514
จดทะเบียนใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
พ.ศ. 2511 พรรคแนวประชาธิปไตย ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน  ?
พ.ศ. 2511 พรรคประชาชน (พ.ศ. 2511) เลียง ไชยกาล  ?
พ.ศ. 2511 พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร เทพ โชตินุชิต  ?
พ.ศ. 2512 พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ)  ?
พ.ศ. 2512 พรรคแรงงาน (พ.ศ. 2512) เชื้อ กาฬแก้ว  ?
พ.ศ. 2512 พรรคเสรีประชาธิปไตย (พ.ศ. 2512) จารุบุตร เรืองสุวรรณ  ?
พ.ศ. 2512 พรรคประชาพัฒนา ร้อยเอก หม่อมราชวงศ์วีรพงศ์ ทองแถม  ?
พ.ศ. 2512 พรรคชาวนาชาวไร่ ไพบูลย์ อารีชน  ?
พ.ศ. 2512 พรรคอิสระธรรม หลวงชัยสุภา (ส่วน ภมรศิริ)  ?
พ.ศ. 2512 พรรคสยามใหม่ (พ.ศ. 2512) พลตรี กระแส เสนาพลสิทธิ์  ?
พ.ศ. 2512 พรรคอิสระ โกศล ไกรฤกษ์  ?
พ.ศ. 2512 พรรคชาตินิยม วิมพ์ วิมลมาลย์  ?
จดทะเบียนใหม่ พรรคชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2499) พันเอก หม่อมราชวงศ์น้ำเพชร เกษมสันต์  ?
พ.ศ. 2514 พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า ชำนาญ ยุวบูรณ์  ?
พ.ศ. 2514 พรรคสังคมประชาธิปไตย (พ.ศ. 2514) พันเอก สมคิด ศรีสังคม  ?

การจดทะเบียนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค หัวหน้าพรรค สิ้นสุด
พ.ศ. 2517 พรรคประชาธิปไตย ชุมพล มณีเนตร  ?
พ.ศ. 2517 พรรคฟื้นฟูชาติไทย พันเอก สวัสดี ศิริโพธิ์  ?
พ.ศ. 2517 พรรคเกษตรสังคม เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
จดทะเบียนใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
พ.ศ. 2517 พรรคประชาก้าวหน้า สำราญ จุลเชาวน์  ?
พ.ศ. 2517 พรรคสังคมชาตินิยม ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์  ?
พ.ศ. 2517 พรรคพลังราฎร ขุนจรรยาวิจารณ์  ?
พ.ศ. 2517 พรรคราษฎร (พ.ศ. 2517) ไถง สุวรรณทัต
พ.ศ. 2517 พรรคไท (พ.ศ. 2517) แผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ?
พ.ศ. 2517 พรรคเศรษฐกร (พ.ศ. 2517) ทิม ภูริพัฒน์  ?
พ.ศ. 2517 พรรคประชาธรรม (พ.ศ. 2517) ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์  ?
พ.ศ. 2517 พรรคธรรมสังคม ทวิช กลิ่นประทุม  ?
พ.ศ. 2517 พรรคกสิกรรมกร ศราวุฒิ ปฤชาบุตร  ?
พ.ศ. 2517 พรรคเกษตรกร อภิรัตน์ บริบูรณ์  ?
พ.ศ. 2517 พรรคเสรีชน พลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร  ?
พ.ศ. 2517 พรรคแหลมทอง บุญพฤกษ์ จาฎามระ  ?
พ.ศ. 2517 พรรคพลังใหม่ กระแส ชนะวงศ์  ?
พ.ศ. 2517 พรรคสันติชน ดรงค์ สิงห์โตทอง  ?
พ.ศ. 2517 พรรคกิจสังคม หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2517 พรรคแนวสันติ บรรจง ศรีจรูญ  ?
พ.ศ. 2517 พรรคแนวร่วมสังคมนิยม แคล้ว นรปติ  ?
พ.ศ. 2517 พรรคชาติไทย ประมาณ อดิเรกสาร พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2517 พรรคสังคมก้าวหน้า ญาติ ไหวดี  ?
พ.ศ. 2517 พรรคแรงงาน (พ.ศ. 2518) เสรี สุชาตะประคัลภ์  ?
พ.ศ. 2517 พรรคแผ่นดินไทย (พ.ศ. 2517) สุนีรัตน์ เตลาน  ?
พ.ศ. 2517 พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2517) บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยะวงศ์  ?
พ.ศ. 2517 พรรคอธิปัตย์ พลตำรวจโท ประชา บูรณธนิต  ?
พ.ศ. 2517 พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล หม่อมราชวงศ์อภินพ นวรัตน์  ?
พ.ศ. 2517 พรรคพัฒนาจังหวัด สฤษดิ์ เพ็ญสุภา  ?
พ.ศ. 2517 พรรคสังคมพัฒนา เกษม สารคุณ  ?
พ.ศ. 2517 พรรคมหาชน (พ.ศ. 2517) สำราญ ภู่แก้ว  ?
พ.ศ. 2517 พรรคกรรมกร (พ.ศ. 2517) รณรงค์ ตั้งเติมทอง ?
จดทะเบียนใหม่ พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย พันเอก สมคิด ศรีสังคม  ?
พ.ศ. 2517 พรรคไทยรวมไทย (พ.ศ. 2517) สอิ้ง มารังกูล  ?
พ.ศ. 2517 พรรครัฐบุรุษ ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร  ?
พ.ศ. 2517 พรรคไทยสันติภาพ สุขสรรค์ ขวัญทองห้าว  ?
พ.ศ. 2517 พรรคสังคมนิยมเสรีประชาธิปไตย สมบูรณ์ บรรลุศิลป์  ?
พ.ศ. 2517 พรรคสยาม ไพบูลย์ จันทรมงคล  ?
พ.ศ. 2517 พรรคศรีอารยะ ประเจิด เปล่งศรีงาม  ?
พ.ศ. 2517 พรรคประชาสันติ (พ.ศ. 2517) ธนาวดี บิณษรี  ?
พ.ศ. 2517 พรรคสังคมประชาธรรม สัมฤทธิ์ นามชินมาร  ?
พ.ศ. 2517 พรรคขบวนการมวลชน ทวีศักดิ์ ตรีพลี  ?
พ.ศ. 2518 พรรคสยามใหม่ (พ.ศ. 2518) เปรม มาลากุล ณ อยุธยา  ?
พ.ศ. 2518 พรรคพลังเกษตรกร นิคม ดำรงค์กิจเกษตร  ?
พ.ศ. 2518 พรรคแนวราษฎร์ นาวาอากาศโท จรูญ พวงมะลิ  ?
พ.ศ. 2519 พรรคธรรมาธิปไตย เมธี กำเพ็ชร  ?
พ.ศ. 2519 พรรคไทสังคม ไพบูลย์ รัตนเศรษฐ์  ?
พ.ศ. 2519 พรรคพิทักษ์ไทย อนันต์ สุขสันต์  ?
พ.ศ. 2519 พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน  ?
พ.ศ. 2519 พรรคกรุงสยาม พันเอก สมบูรณ์ สุนทรเกส  ?
พ.ศ. 2519 พรรคพลังเสรี อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์  ?
พ.ศ. 2519 พรรคชาตินิยม ทินกร ปรีชพันธ์  ?
พ.ศ. 2519 พรรคชาติสยาม แถม นุชเจริญ  ?
พ.ศ. 2519 พรรคไทยอิสระ สันติราษฎร์ วัชรเกียรติ  ?

พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2530[แก้]

พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2540[แก้]

พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2550[แก้]

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน[แก้]

พรรคการเมืองที่ถูกยุบหรือถูกห้าม และพรรคการเมืองที่ยังไม่เคยจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองอย่างถูกกฎหมาย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]