ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อพรรคการเมืองในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อพรรคการเมืองไทย นับตั้งแต่การปฏิวัติสยาม เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย คณะราษฎร (2469) ซึ่งอาจถือเป็นพรรคการเมืองแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นรวมทั้งสิ้น 341 พรรค ยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่ถึงปัจจุบัน จำนวนรวม 103 พรรค เป็นพรรคที่จัดตั้งด้วยอุดมการณ์โดยไม่จดทะเบียน จำนวน 2 พรรค คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (2485) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีอายุยาวนานที่สุดของประเทศไทย และ พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย (2559) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 นอกนั้น เป็นพรรคที่จดทะเบียนจัดตั้ง มีจำนวนรวม 106 พรรค โดย พรรคประชาธิปัตย์ (2489) นอกจากเป็นพรรคการเมืองอันดับ 2 ที่มีอายุยาวนานที่สุดของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นพรรคจดทะเบียนจัดตั้งที่มีอายุยาวนานที่สุดของประเทศไทย โดยจดทะเบียนจัดตั้งรวม 4 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2498 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2511 ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2517 และ ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2525

พรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

[แก้]

พรรคการเมืองที่จดทะเบียนและยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่ถึงปัจจุบัน มีจำนวนรวม 78 พรรค เรียงตามลำดับการจัดตั้ง ดังนี้[1]

สัญลักษณ์ พรรค อักษรย่อ ปีที่จัดตั้ง หัวหน้าพรรค
พรรคประชาธิปัตย์ ปชป. พ.ศ. 2489 เฉลิมชัย ศรีอ่อน
พรรคประชากรไทย ปชท. พ.ศ. 2522 คณิศร สมมะลวน
พรรคความหวังใหม่ ควม. พ.ศ. 2533 ชิงชัย มงคลธรรม
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พนท. พ.ศ. 2549 วชิร ศุภรมย์
พรรคเพื่อไทย พท. พ.ศ. 2550 แพทองธาร ชินวัตร
พรรคชาติพัฒนากล้า
 • พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 • พรรครวมชาติพัฒนา
 • พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
 • พรรคชาติพัฒนา
ชพก. พ.ศ. 2550 เทวัญ ลิปตพัลลภ
พรรคชาติไทยพัฒนา ชทพ. พ.ศ. 2551 วราวุธ ศิลปอาชา
พรรคอนาคตไทย อท. พ.ศ. 2551 ประวัติ เทียนขุนทด
พรรคภูมิใจไทย ภท. พ.ศ. 2551 อนุทิน ชาญวีรกูล
พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย
 • พรรคการเมืองใหม่
ส.ป.ท. พ.ศ. 2552 สาวิทย์ แก้วหวาน
พรรคประชาสามัคคี ปส. พ.ศ. 2553 นวลผจง สาลีผล
พรรคประชาธิปไตยใหม่
 • พรรคประชาธิปไตย
ปธม. พ.ศ. 2554 สุรทิน พิจารณ์
พรรคพลังบูรพา
 • พรรคพลังชล
พ.ศ. 2554 เชาวน์ มณีวงษ์
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน รทบ. พ.ศ. 2554 ปรีดา บุญเพลิง
พรรคพลังสหกรณ์ พพส. พ.ศ. 2555 อดิศักดิ์ ฟักแฟง
พรรคพลังท้องถิ่นไท
 • พรรคท้องถิ่นไทย
พทท. พ.ศ. 2555 สมยศ ลักษณะสมบูรณ์
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล
 • พรรคถิ่นกาขาว
ถกชว. พ.ศ. 2555 ลลิตา สิริพัชรนันท์
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย
 • พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย
 • พรรคโอกาสไทย
รป. พ.ศ. 2556 ประเสริฐ อภิปุญญา
พรรคเสรีรวมไทย สร. พ.ศ. 2556 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
พรรครักษ์ธรรม ร.ธ. พ.ศ. 2556 ศักดาวุธ โกมลประเสริฐ
พรรคพลังประชาธิปไตย พ.ป.ต. พ.ศ. 2556 พูนพิพัฒน์ นิลรังษี
พรรคภราดรภาพ ภดภ. พ.ศ. 2556 บุญญา หลีเหลด
พรรคพลังไทยรักชาติ พทรช. พ.ศ. 2556 พงศ์ภัทร์ อิ่มวรินทร์
พรรคช่วยชาติ
 • พรรคเพื่อชีวิตใหม่
พชช. พ.ศ. 2556 นงนุช บัวใหญ่
พรรคก้าวไกล
 • พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย
 • พรรคผึ้งหลวง
ก.ก. พ.ศ. 2557 ชัยธวัช ตุลาธน
พรรคทางเลือกใหม่ ทลม. พ.ศ. 2561 ราเชน ตระกูลเวียง
พรรคเส้นด้าย
 • พรรคพลังพลเมืองไทย
 • พรรคพลเมืองไทย
สด. พ.ศ. 2561 คริส โปตระนันทน์
พรรคสร้างอนาคตไทย
 • พรรครวมใจไทย
 • พรรคไทยรักราษฎร์
 • พรรคพลังไทยนำไทย
สอคท. พ.ศ. 2561 วิรัช วิฑูรย์เธียร
พรรคพลังธรรมใหม่ พธม. พ.ศ. 2561 ระวี มาศฉมาดล
พรรคไทยธรรม ทธม. พ.ศ. 2561 อโณทัย ดวงดารา
พรรคไทยศรีวิไลย์ ทศล. พ.ศ. 2561 สรกฤช จันทรคณา
พรรครวมพลัง
 • พรรครวมพลังประชาชาติไทย
รพ. พ.ศ. 2561 ดนุช ตันเทอดทิตย์
พรรคไทยพร้อม
 • พรรคเพื่อคนไทย
 • พรรคไทยพัฒนา
พทพ พ.ศ. 2561 วิทยา อินาลา
พรรคพลังปวงชนไทย พลท. พ.ศ. 2561 เอก จาดดำ
พรรคเพื่อชาติไทย
 • พรรคพลังไทยรักไทย
พ.ชต.ท. พ.ศ. 2561 คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
พรรครวมแผ่นดิน
 • พรรคพลังชาติไทย
ร.ผ.ด. พ.ศ. 2561 ชัชชัย ภัทรนาวิก
พรรคประชาชาติ ปช. พ.ศ. 2561 พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง
พรรคแผ่นดินธรรม ผธ. พ.ศ. 2561 กรณ์ มีดี
พรรคคลองไทย คล.ท. พ.ศ. 2561 สายัณห์ อินทรภักดิ์
พรรคพลังประชารัฐ พปชร. พ.ศ. 2561 ประวิตร วงษ์สุวรรณ
พรรคเศรษฐกิจใหม่ ศม. พ.ศ. 2561 มนตรี สันติไชยกุล (รก.)
พรรคพลังสังคม พ.พ.ส. พ.ศ. 2561 วิฑูรย์ ชลายนนาวิน
พรรคเป็นธรรม
 • พรรคกลาง
ปธ. พ.ศ. 2561 ปิติพงศ์ เต็มเจริญ
พรรคพลังเพื่อไทย พล.พท พ.ศ. 2561 เอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์
พรรคประชาไทย ปรชท. พ.ศ. 2561 บุญยงค์ จันทร์แสง
พรรคกรีน กร พ.ศ. 2561 พงศา ชูแนม
พรรคสามัญชน พ.สมช พ.ศ. 2561 อาหามะ ลีเฮ็ง (รก.)
พรรคภาคีเครือข่ายไทย ภคท. พ.ศ. 2562 กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์
พรรคเพื่ออนาคตไทย พอท พ.ศ. 2562 อนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์
พรรคกล้าธรรม กธ. พ.ศ. 2563 เชวงศักดิ์ ใจคำ
พรรคไทยรวมไทย ทรวท. พ.ศ. 2563 ณัฐติพงษ์ วันทวี
พรรคกล้า ก. พ.ศ. 2563 จีระยุทธ วีรวงศ์
พรรคยุทธศาสตร์ชาติ ย.ศ.ช. พ.ศ. 2563
พรรคพลังสังคมใหม่ พ.ส.ม. พ.ศ. 2564 เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
พรรคไทยสร้างไทย ทสท พ.ศ. 2564 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
พรรคมิติใหม่ มต. พ.ศ. 2564 ปรีชา ไข่แก้ว
พรรครวมไทยสร้างชาติ รทสช. พ.ศ. 2564 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
พรรคไทยสมาร์ท
 • พรรคมวลชนสยาม
ทสม พ.ศ. 2564 เกียรติภูมิ สิริพันธุ์
พรรคเพื่อประชาชน พป พ.ศ. 2564 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
พรรคพลังสยาม พส. พ.ศ. 2564 ทรงธรรม โรจนเครือวัลย์
พรรคไทยภักดี ทภด. พ.ศ. 2564 ดร.อิสราพร นรินทร์
พรรคแนวทางใหม่ นทม พ.ศ. 2564 ธวเดช ภาจิตรภิรมย์
พรรคเสมอภาค สมภ. พ.ศ. 2564 รฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์
พรรคไทยชนะ ทช พ.ศ. 2564 จักรพงศ์ ชื่นดวง
พรรคเพื่อไทรวมพลัง พทล. พ.ศ. 2564 วสวรรธน์ พวงพรศรี
พรรคราษฎร์วิถี พ.ศ. 2565 สุชาติ บรรดาศักดิ์
พรรคไทยเป็นหนึ่ง ทปน พ.ศ. 2565 นิธิพัฒน์ พัสวีดิลกภัทร์
พรรคท้องที่ไทย ท. พ.ศ. 2565 บัญชา เดชเจริญศิริกุล
พรรคเปลี่ยนอนาคต พปอ. พ.ศ. 2565 อัครนันท์ อริยศรีพงษ์
พรรคใหม่ พ.ศ. 2565 กฤติทัช แสงธนโยธิน
พรรคแรงงานสร้างชาติ รสช. พ.ศ. 2565 มนัส โกศล
พรรคไทยก้าวหน้า ทกน. พ.ศ. 2565 วัชรพล บุษมงคล
พรรคพลัง พ. พ.ศ. 2565 ลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง
พรรคชาติรุ่งเรือง ชรร. พ.ศ. 2565 พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน
พรรครวมใจไทย ร.จ.ท. พ.ศ. 2566 บุญรวี ยมจินดา
พรรคสัมมาธิปไตย สธต. พ.ศ. 2566 ใจเพชร กล้าจน
พรรคเปลี่ยน ป. พ.ศ. 2566 พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
พรรคประชาอาสาชาติ ปอช. พ.ศ. 2566 จิระเดช พรหมนา

พรรคการเมืองที่ไม่ได้จดทะเบียนและยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยู่ถึงปัจจุบัน มีจำนวนรวม 2 พรรค เรียงตามลำดับการจัดตั้ง ดังนี้

สัญลักษณ์ พรรค อักษรย่อ ปีที่จัดตั้ง หัวหน้าพรรค
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย พคท. พ.ศ. 2485 วิชัย ชูธรรม
สหพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย อปท.ล พ.ศ. 2559 คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์

พรรคการเมืองเรียงตามปีที่จัดตั้ง

[แก้]

พรรคการเมืองในประเทศไทยเรียงตามปีที่จัดตั้ง ดังนี้

ก่อน พ.ศ. 2500

[แก้]
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค
(ในขณะที่จัดตั้ง)
เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2469
คณะราษฎร (2469)
(2469) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
(2475) ทำการปฏิวัติสยาม
ปรีดี พนมยงค์ (2469) [3]
ปรีดี พนมยงค์ (2469) [4]
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469 [5]
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
24 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ทำการปฏิวัติสยาม
16 กันยายน พ.ศ. 2500
พ.ศ. 2485 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (2485)
(2485) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
พิชิต ณ สุโขทัย (2485)
(จูโซ่วลิ้ม, พายัพ อังคะสิงห์)
1 ธันวาคม พ.ศ. 2485
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
พ.ศ.2520
2488
พรรคก้าวหน้า (2488) หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (2488) 22 มีนาคม พ.ศ. 2488 6 เมษายน พ.ศ. 2489
ยุบรวมกับ พรรคประชาธิปัตย์
พรรคสหชีพ (2488) ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ พ.ศ. 2488 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ยุบพรรค
พรรคแนวรัฐธรรมนูญ (2488) ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (2488) พ.ศ. 2488 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ยุบพรรค
พ.ศ. 2489 พรรคประชาธิปัตย์ (2489)
(2489) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
(2498) จดทะเบียน ครั้งที่ 1
(2511) จดทะเบียน ครั้งที่ 2
(2517) จดทะเบียน ครั้งที่ 3
(2525) จดทะเบียน ครั้งที่ 4
ควง อภัยวงศ์ (2489, 2498)
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (2511, 2517)
ถนัด คอมันตร์ (2522)
พิชัย รัตตกุล (2525)
ชวน หลีกภัย (2534)
บัญญัติ บรรทัดฐาน (2546)
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2548)
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (2562)

เฉลิมชัย ศรีอ่อน (2566)
5 เมษายน พ.ศ. 2489
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
30 กันยายน พ.ศ. 2498 [6]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคประชาธิปัตย์
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 [7]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปัตย์
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [8]
จดทะเบียน ครั้งที่ 3 พรรคประชาธิปัตย์
11 มิถุนายน พ.ศ. 2525 [9]
จดทะเบียน ครั้งที่ 4 พรรคประชาธิปัตย์
ยังดำเนินการอยู่
พรรคธรรมาธิปัตย์ (2489) หลวงวิจิตรวาทการ พ.ศ. 2489 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ยุบพรรค
พ.ศ. 2490
พรรคประชาชน (2490)
(2490) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
(2511) จดทะเบียน
เลียง ไชยกาล (2490)
เลียง ไชยกาล (2511)
24 กันยายน พ.ศ. 2490
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 [10]
จดทะเบียน พรรคประชาชน
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2498
พรรคเสรีมนังคศิลา (2498) แปลก พิบูลสงคราม (2498) 29 กันยายน พ.ศ. 2498 [11] 21 ธันวาคม พ.ศ. 2500
ยุบรวมกับ พรรคชาติสังคม
พรรคเสรีประชาธิปไตย (2498)
พรรคเสรีประชาธิปไตย (2511)
เมธ รัตนประสิทธิ์ (2498)
จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2511)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2498 [12]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคเสรีประชาธิปไตย
26 ธันวาคม พ.ศ. 2511[13]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคเสรีประชาธิปไตย
ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกรรมกร (2498) ประกอบ โตลักษณ์ล้ำ (2498) 4 ตุลาคม พ.ศ. 2498 [14] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคเศรษฐกร (2498)
พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร (2511)
พรรคเศรษฐกร (2517)
ทิม ภูริพัฒน์ (2498, 2511)
ทิม ภูริพัฒน์ (2517)
4 ตุลาคม พ.ศ. 2498 [15]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคเศรษฐกร
2 ธันวาคม พ.ศ. 2511 [16]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคแนวร่วม - เศรษฐกร
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517[17]
จดทะเบียน ครั้งที่ 3 พรรคเศรษฐกร
ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคชาวนา (2498) เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2498) 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 [18] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสังคมประชาธิปไตย (2498) สุเทพ สัจจกุล (2498) 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 [19] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล (2498)
(2498) จดทะเบียน ครั้งที่ 1
(2517) จดทะเบียน ครั้งที่ 2
ม.ร.ว.อภินพ นวรัตน (2498, 2517) 7 ธันวาคม พ.ศ. 2498 [20]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล
ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคธรรมาธิปัตย์ (พ.ศ. 2498) (2498) เปี่ยม บุณยะโชติ (2498) 7 ธันวาคม พ.ศ. 2498 [21] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2499
พรรคชาตินิยม (2499) เนตร พูนวิวัฒน์ (2499) 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 [22] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสหภารดร (2499) ขุนบวรวรรณกิจ (2499) 12 มีนาคม พ.ศ. 2499 [23] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสังคมนิยม (2499) วิศิษฐ์ ศรีภัทรา (2499) 13 มีนาคม พ.ศ. 2499 [24] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค (2499) เพทาย โชตินุชิต (2499) 21 มีนาคม พ.ศ. 2499 [25] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคชาติประชาธิปไตย (2499)
(2499) จดทะเบียน ครั้งที่ 1
(2513) จดทะเบียน ครั้งที่ 2
ม.ร.ว.น้ำเพชร เกษมสันต์ (2499, 2513) 13 มิถุนายน พ.ศ. 2499 [26]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคชาติประชาธิปไตย
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 [27]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคชาติประชาธิปไตย
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคหนุ่มไทย (2499) ทองม้วน อัตถากร (2499) 11 กันยายน พ.ศ. 2499 [28] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคอิสระ (2499) เกตุ วงศ์กาไสย (2499) 19 ธันวาคม พ.ศ. 2499 [29] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคประชาชน (2499) สมภาษก์ อุทยางกูร (2499) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2499 [30] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2509

[แก้]
 • ปี พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2509 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 9 พรรค ไม่มีพรรคใดมีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบัน
 • วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2500
พรรคศรีอารยเมตไตรย (2500) เฉียบ อัมพุนันทน์ (2500) 5 มกราคม พ.ศ. 2500 [31] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคไทยมุสลิม (2500) ฮัจยี ประโยชน์ ค้าสุวรรณ (2500) 25 มกราคม พ.ศ. 2500 [32] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคปราบคอรัปชั่น (2500) อัมพร อำพันธ์พงษ์ (2500) 31 มกราคม พ.ศ. 2500 [33] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคสหภูมิ (2500) สุกิจ นิมมานเหมินท์ (2500) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2500 [34] 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
ยุบรวมกับ พรรคชาติสังคม
พรรคขบวนการคนใจบุญ (2500) จารุมุกข์ เรืองสุวรรณ (2500) 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 [35] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคอีสาน (2500) สุวรรณ คูณพงศ์ (2500) 24 ตุลาคม พ.ศ. 2500 [36] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคชาติสังคม (2500) สฤษดิ์ ธนะรัชต์ (2500) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2500 [37] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พรรคปิตุภูมิ (2501) ยงโชค จึงแย้มปิ่น (2501) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2500[38] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2501
พรรคประชาราษฎร์ (2501) เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ (2501) 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2501[39] 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2519

[แก้]
 • ปี พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2519 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 62 พรรค ไม่มีพรรคใดมีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบัน
 • ปี พ.ศ. 2511 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511
 • วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 9 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง [40]
 • ปี พ.ศ. 2517 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517
 • วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง [41] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว [42] ส่งผลให้ทุกพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ยังคงดำรงอยู่เหมือนเดิม
 • ถึงแม้จะมีการยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 แต่เนื่องจากถูกห้ามดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไปกว่า 5 ปี หลายพรรคจึงไม่ได้รับการฟื้นฟู
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2511
พรรคสหประชาไทย (2511) ถนอม กิตติขจร (2511) 24 ตุลาคม พ.ศ. 2511 [43] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคแนวประชาธิปไตย (2511)
พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย (2519)
ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน (2511, 2519) 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 [44]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคแนวประชาธิปไตย
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [45]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย
ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา (2511) พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) (2511) 19 ธันวาคม พ.ศ. 2511 [46] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคแรงงาน (2511) เชื้อ กาฬแก้ว (2511) 23 ธันวาคม 2511 [47] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคเสรีประชาธิปไตย (2511) จารุบุตร เรืองสุวรรณ (2511) 26 ธันวาคม พ.ศ. 2511 [48] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคประชาพัฒนา (2511) ม.ร.ว.วีรพงศ์ ทองแถม (2511) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2511 [49] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2512
พรรคชาวนาชาวไร่ (2512) ไพบูลย์ อารีชน (2512) 10 มกราคม พ.ศ. 2512 [50] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคอิสระธรรม (2512) หลวงชัยสุภา (ส่วน ภมรศิริ) (2512) 15 มกราคม พ.ศ. 2512 [51] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคสยามใหม่ (2512) กระแส เสนาพลสิทธิ์ (2512) 20 มกราคม พ.ศ. 2512 [52] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคอิสระ (2512) โกศล ไกรฤกษ์ (2512) 15 เมษายน พ.ศ. 2512 [53] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคชาตินิยม (2512) วิมพ์ วิมลมาลย์ (2512) 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 [54] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2514
พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า (2514) ชำนาญ ยุวบูรณ์ (2514) 15 มีนาคม พ.ศ. 2514 [55] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
พรรคสังคมประชาธิปไตย (2514)
พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย (2517)
พรรคสังคมประชาธิปไตย (2525)
สมคิด ศรีสังคม (2514, 2517, 2525) 31 มีนาคม พ.ศ. 2514 [56]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคสังคมประชาธิปไตย
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [57]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
16 กันยายน พ.ศ. 2525 [58]
จดทะเบียนครั้งที่ 3 พรรคสังคมประชาธิปไตย
16 ธันวาคม พ.ศ. 2529 [59]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2517
พรรคประชาธิปไตย (2517)
(2517) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2526) จดทะเบียนครั้งที่ 2
ชุมพล มณีเนตร (2517, 2526) 29 ตุลาคม พ.ศ. 2517 [17]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคประชาธิปไตย
20 เมษายน พ.ศ. 2526 [60]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปไตย
16 ธันวาคม พ.ศ. 2529 [61]
ถูกยุบพรรค
พรรคฟื้นฟูชาติไทย (2517) สวัสดิ์ ศิริโพธิ์ (2517) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคเกษตรสังคม (2517) เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ (2517) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคประชาก้าวหน้า (2517) สำราญ จุลเชาวน์ (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสังคมชาตินิยม (2517) ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] พ.ศ. 2522
ยุบเลิกพรรคเอง
พรรคพลังราษฎร (2517) ขุนจรรยาวิจารณ์ (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคราษฎร (2517) ไถง สุวรรณทัต (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคไท (2517) แผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคแนวร่วมสังคมนิยม (2517) แคล้ว นรปติ (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคประชาธรรม (2517) ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ (2517) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคธรรมสังคม (2517) ทวิช กลิ่นประทุม (2517) 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกสิกรรมกร (2517) ศราวุฒิ ปฤชาบุตร (2517) 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคเกษตรกร (2517) อภิรัตน์ บริบูรณ์ (2517) 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคเสรีชน (2517) ประพันธ์ กุลพิจิตร (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคแหลมทอง (2517) บุญพฤกษ์ จาฎามระ (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพลังใหม่ (2517)
(2517) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2525) จดทะเบียนครั้งที่ 2

พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย (2531)
พรรครวมพลังใหม่ (2535)
กระแส ชนะวงศ์ (2517)
สมหวัง ศรีชัย (2525)
ชัชวาลย์ ชมภูแดง (2531)
ปราโมทย์ นาครทรรพ (2535)
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคพลังใหม่
20 สิงหาคม พ.ศ. 2525 [62]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคพลังใหม่
26 มีนาคม พ.ศ. 2531 [63]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 [64]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมพลังใหม่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [65]
ถูกยุบพรรค
พรรคสันติชน (2517) ดรงค์ สิงห์โตทอง (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกิจสังคม (2517)
(2517) จดทะเบียน ครั้งที่ 1
(2525) จดทะเบียน ครั้งที่ 2
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

(2517, 2525,2533)

พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา (2530)

มนตรี พงษ์พานิช (2534)

บุญพันธ์ แขวัฒนะ (2541)

สุวิทย์ คุณกิตติ (2542)

พยุง นพสุวรรณ (2543)

เจษฎา ตันติบัญชาชัย (2546)

อรรถพล ชัยนันท์สมิตย์ (2547)

ทองพูล ดีไพร (2551)

21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคกิจสังคม
20 สิงหาคม พ.ศ. 2525 [66]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคกิจสังคม
19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [67]
ถูกยุบพรรค
พรรคแนวสันติ (2517) บรรจง ศรีจรูญ (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคชาติไทย (2517) พลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร (2517,2535)

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ(2529)

พลอากาศเอก สมบุญ ระหงษ์ (2534)

บรรหาร ศิลปอาชา (2537)

21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ถูกยุบพรรค
พรรคสังคมก้าวหน้า (2517) ญาติ ไหวดี (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคแรงงาน (2517)
พรรคแรงงานประชาธิปไตย (2525)
เสรี สุชาตะประคัลภ์ (2517, 2525)
ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร (2529) [68]
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17]
จดทะเบียน ครั้งที่ 1 พรรคแรงงาน
6 กันยายน พ.ศ. 2525 [69]
จดทะเบียน ครั้งที่ 2 พรรคแรงงานประชาธิปไตย
17 เมษายน พ.ศ. 2532 [70]
ถูกยุบพรรค
พรรคแผ่นดินไทย (2517) สุนีรัตน์ เตลาน (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพลังประชาชน (2517) บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยะวงศ์ (2517) 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคอธิปัตย์ (2517) ประชา บูรณธนิต (2517) 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพัฒนาจังหวัด (2517) สฤษดิ์ เพ็ญสุภา (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสังคมพัฒนา (2517) เกษม สารคุณ (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคมหาชน (2517) สำราญ ภู่แก้ว (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกรรมกร (2517) รณรงค์ ตั้งเติมทอง (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] 10 กันยายน พ.ศ. 2518 [71]
ถูกเพิกถอน
พรรคไทยรวมไทย (2517) สอิ้ง มารังกูล (2517) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรครัฐบุรุษ (2517) ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร (2517) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคไทยสันติภาพ (2517) สุขสรรค์ ขวัญทองห้าว (2517) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสังคมนิยมเสรีประชาธิปไตย (2517) สมบูรณ์ บรรลุศิลป์ (2517) 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสยาม (2517) ไพบูลย์ จันทรมงคล (2517) 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคศรีอารยะ (2517) ประเจิด เปล่งศรีงาม (2517) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคประชาสันติ (2517) ธนาวดี บิณษรี (2517) 2 ธันวาคม พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคสังคมประชาธรรม (2517) สัมฤทธิ์ นามชินมาร (2517) 2 ธันวาคม พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคขบวนการมวลชน (2517) ทวีศักดิ์ ตรีพลี (2517) 3 ธันวาคม พ.ศ. 2517 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พ.ศ. 2518
พรรคสยามใหม่ (2518) เปรม มาลากุล ณ อยุธยา (2518) 26 มีนาคม พ.ศ. 2518 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพลังเกษตร (2518) นิคม ดำรงค์กิจเกษตร (2518) 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคแนวราษฎร์ (2518) น.ท. จรูญ พวงมะลิ (2518) 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 [17] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พ.ศ. 2519
พรรคธรรมาธิปไตย (2519) เมธี กำเพ็ชร (2519) 22 มกราคม พ.ศ. 2519 [72] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคไทสังคม (2519) ไพบูลย์ รัตนเศรษฐ์ (2519) 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [73] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพิทักษ์ไทย (2519) อนันต์ สุขสันต์ (2519) 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [74] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคกรุงสยาม (2519) สมบูรณ์ สุนทรเกส (2519) 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [75] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคพลังเสรี (2519) อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ (2519) 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [76] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคชาตินิยม (2519) ทินกร ปรีชพันธ์ (2519) 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [77] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคชาติสยาม (2519) แถม นุชเจริญ (2519) 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [78] ไม่ได้รับการฟื้นฟู
พรรคไทยอิสระ (2519) สันติราษฎร์ วัชรเกียรติ (2519) 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 [79] ไม่ได้รับการฟื้นฟู

พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2529

[แก้]
 • ปี พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2529 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 18 พรรค มีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบันเพียง 1 พรรค คือ พรรคประชากรไทย (2522) ซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยอุดมการณ์โดยไม่จดทะเบียน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2522
 • ปี พ.ศ. 2522 มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จัดเป็น การเลือกตั้งเป็นครั้งที่ 14 ในประเทศไทย การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง ส่งผลให้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลยกเว้นการบังคับเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้คำว่า "กลุ่มการเมือง" เป็นการเรียกอย่างไม่เป็นทางการ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 การเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ที่มีขึ้นหลังเหตุการณ์นองเลือดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวง
 • ปี พ.ศ. 2524 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 [80] ส่งผลให้ทุกพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ยังคงดำรงอยู่เหมือนเดิม
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2522 พรรคประชากรไทย (2522)
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
(2525) จดทะเบียน
สมัคร สุนทรเวช (2522, 2525)
สุมิตร สุนทรเวช (2544)
คณิศร สมมะลวน (2562)
9 มีนาคม พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 [81]
จดทะเบียน พรรคประชากรไทย
ยังดำเนินการอยู่
พรรคกิจประชาธิปไตย (2522) [82]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
ทวี จุลละทรัพย์ (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
พ.ศ. 2523
พรรคชาติประชาชน (2522) [82]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
บุญยง วัฒนพงศ์ (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
10 มกราคม พ.ศ. 2526
ยุบรวมกับ พรรคสยามประชาธิปไตย
พรรคสยามปฏิรูป (2522) [82]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
เปรม มาลากุล ณ อยุธยา (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
10 มกราคม พ.ศ. 2526
ยุบรวมกับ พรรคสยามประชาธิปไตย
พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์ (2522) [82]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
ญาติ ไหวดี (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
10 มกราคม พ.ศ. 2526
ยุบรวมกับ พรรคสยามประชาธิปไตย
พรรคเสรีธรรม (2522) [82]
(2522) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
ไม่ปรากฏแน่ชัด (2522) พ.ศ. 2522
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2525
พรรคประชาเสรี (2525) วัฒนา เขียววิมล (2525) 8 มกราคม พ.ศ. 2525 [83] 16 ธันวาคม พ.ศ. 2529 [84]
ถูกยุบพรรค
พรรคปวงชนชาวไทย (2525)
พรรคชาติพัฒนา (2535)

ร้อยเอก สมหวัง สารสาส (2525)
พลตรี ระวี วันเพ็ญ (2528)

พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก (2531)

พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ (2535)

พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ (2535)

กร ทัพพะรังสี (2541)

สุวัจน์ ลิปตพัลลภ (2546)

20 เมษายน พ.ศ. 2525 [85]
จดทะเบียน พรรคปวงชนชาวไทย
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [86]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติพัฒนา
21 กันยายน พ.ศ. 2547 [87]
ยุบรวมกับ พรรคไทยรักไทย
พรรคสหชาติ (2525)
พรรคราษฎร (2529)
พัฒนา พยัคฆนิธิ (2525)
เทียนชัย สิริสัมพันธ์ (2529)
25 มิถุนายน พ.ศ. 2525 [88]
จดทะเบียน พรรคสหชาติ
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 [89]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคราษฎร
7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [90]
ถูกยุบพรรค
พรรคชาติประชาธิปไตย (2525) เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ (2525) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2525 [91] 17 เมษายน พ.ศ. 2532 [92]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาราษฎร์ (2525)
พรรคกิจประชาคม (2529)
ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ (2525)
ศิระ ปัทมาคม (2529)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2525 [93]
จดทะเบียน พรรคประชาราษฎร์
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 [94]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคกิจประชาคม
14 เมษายน พ.ศ. 2532 [95]
ยุบเลิกพรรค
18 เมษายน พ.ศ. 2532
ยุบรวมกับ พรรคเอกภาพ
พรรคเสรีนิยม (2525) หม่อมราชวงศ์ เศรณีพรหม กมลาสน์ (2525) 16 กันยายน พ.ศ. 2525 [96] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [97]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2526
พรรคสยามประชาธิปไตย (2526)
พรรคสหประชาธิปไตย (2529)
พล เริงประเสริฐวิทย์ (2526)
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ (2529)
10 มกราคม พ.ศ. 2526 [98]
จดทะเบียน พรรคสยามประชาธิปไตย
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 [99]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคสหประชาธิปไตย
22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [100]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาไทย (2526)
พรรครวมไทย (2529)
พรรคเอกภาพ (2532)

ทวี ไกรคุปต์ (2526)
ณรงค์ วงศ์วรรณ (2529, 2532)
10 มีนาคม พ.ศ. 2526 [101]
จดทะเบียน พรรคประชาไทย
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 [102]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมไทย
18 เมษายน พ.ศ. 2532 [103]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเอกภาพ [104]
17 มกราคม พ.ศ. 2545 [105]
ถูกยุบพรรค
พรรคก้าวหน้า (2526) อุทัย พิมพ์ใจชน (2526) 22 มีนาคม พ.ศ. 2526 [106] 14 เมษายน พ.ศ. 2532 [107]
ยุบเลิกพรรค
18 เมษายน พ.ศ. 2532
ยุบรวมกับ พรรคเอกภาพ
พรรครักไทย (2526)
พรรคประชาชน (2531)
วิชิต ศุขะวิริยะ (2526)
เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ (2531)
20 เมษายน พ.ศ. 2526 [108]
จดทะเบียน พรรครักไทย
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 [109]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคประชาชน
14 เมษายน พ.ศ. 2532 [110]
ยุบเลิกพรรค
18 เมษายน พ.ศ. 2532
ยุบรวมกับ พรรคเอกภาพ
พ.ศ. 2527
พรรคเกษตรกร (2527) สอาด หอมสุวรรณ (2527) 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 [111] 16 ธันวาคม พ.ศ. 2529 [112]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2528
พรรคมวลชน (2528)
(2528) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2538) จดทะเบียนครั้งที่ 2
(2545) จดทะเบียนครั้งที่ 3

พรรคทางเลือกใหม่ (2549)

สมศักดิ์ ภาคีโพธิ์ (2528, 2538)
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (2529, 2538,2547)
วรวิทย์ พิบูลศิลป์ (2545)
การุณ รักษาสุข (2547,2549)
13 มิถุนายน พ.ศ. 2528 [113]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคมวลชน
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 [114]
ยุบรวมกับ พรรคกิจสังคม
16 มีนาคม พ.ศ. 2538 [115]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคมวลชน
10 มิถุนายน พ.ศ. 2541 [116]
ยุบรวมกับ พรรคความหวังใหม่
30 เมษายน พ.ศ. 2545 [117]
จดทะเบียนครั้งที่ 3 พรรคมวลชน
18 เมษายน พ.ศ. 2549 [118]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคทางเลือกใหม่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 [119]
ยุบเลิกพรรค

พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2539

[แก้]
 • ปี พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2539 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 29 พรรค มีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบันเพียง 2 พรรค คือ พรรคความหวังใหม่ (2533) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยจดทะเบียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2533 และ พรรคไทยเอกภาพ (2561) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยจดทะเบียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2539
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2531
พรรคพลังธรรม (2531)
จำลอง ศรีเมือง (2531)
บุญชู โรจนเสถียร (2536)
ทักษิณ ชินวัตร (2538)
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ (2539)
ภมร นวรัตนากร (2545)
9 มิถุนายน พ.ศ. 2531 [120] 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [121]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาชาติ (2531)
(2531) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2534) จดทะเบียนครั้งที่ 2
เผดิม สิริเวชชะพันธ์ (2531, 2534) 16 มิถุนายน พ.ศ. 2531 [122]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคประชาชาติ
12 มิถุนายน พ.ศ. 2534 [123]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาชาติ
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [124]
ถูกยุบพรรค
พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทย (2531)
พรรคเกษตรเสรี (2535)
ประวัติ สายทองสุก (2531)
อนันต์ บูรณวณิช (2535)
16 มิถุนายน พ.ศ. 2531 [125]
จดทะเบียน พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทย
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 [126]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเกษตรเสรี
22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [127]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2532
พรรคชาวไทย (2532) สังคม ศรีจันทร์เติม (2532) 16 ตุลาคม พ.ศ. 2532 [124] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [124]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2533
พรรคเสรีประชาธิปไตย (2533) สมัคร พฤกษ์เสถียร (2533) 21 กันยายน พ.ศ. 2533 [124] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [124]
ถูกยุบพรรค
พรรคความหวังใหม่ (2533)
(2533) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2545) จดทะเบียนครั้งที่ 2
ชวลิต ยงใจยุทธ (2533)
ชิงชัย มงคลธรรม (2545)
11 ตุลาคม พ.ศ. 2533 [128]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคความหวังใหม่
22 มีนาคม พ.ศ. 2545
ยุบรวมกับ พรรคไทยรักไทย
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 [129]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคความหวังใหม่
ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2534
พรรคชาติประชาชน (2534) ธนะภูมิ แสงเงิน (2534) 27 สิงหาคม พ.ศ. 2535 [130] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [124]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาธิปไตย (2534) ธนา ไชยประสิทธิ์ (2534) 30 ตุลาคม พ.ศ. 2534 [131] 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 [124]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2535
พรรคสามัคคีธรรม (2535)
พรรคเทิดไท (2535)

ณรงค์ วงศ์วรรณ (2535)
อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ (2535)
3 มกราคม พ.ศ. 2535 [132]
จดทะเบียน พรรคสามัคคีธรรม
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [133]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเทิดไท
24 ธันวาคม พ.ศ. 2535 [124]
ถูกยุบพรรค
พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า (2535) สุรดิส โหระสุต (2535) 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 [134] 22 ตุลาคม พ.ศ. 2535 [135]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลังประชาชน (2535) โสภณ หาญเจริญ (2535) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [136] 16 มกราคม พ.ศ. 2539 [137]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาไทย (2535) ธนะภูมิ แสงเงิน (2535) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [138] 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 [124]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาชนไทย (2535)
พรรคเสรีธรรม (2535)
อาทิตย์ อุไรรัตน์ (2535, 2535) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [139]
จดทะเบียน พรรคประชาชนไทย

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [140]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเสรีธรรม

6 กันยายน พ.ศ. 2544 [141]
ยุบรวมกับ พรรคไทยรักไทย
พรรคเกษตรกรไทย (2535) ทวนทอง อิสสระวงศ์ (2535) 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [142] 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 [124]
ถูกยุบพรรค
พรรคส่งเสริมประชาธิปไตย (2535) พลเรือตรี สุบิน ยิ้มเนียม (2535) 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 [143] 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 [124]
ถูกยุบพรรค
พรรคเสรีภาพ (2535) บุญชัย มนัสมนตรี (2535) 11 กันยายน พ.ศ. 2535 [144] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [124]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2536
พรรครวมไทย (2536) สัญชยากร เศียนเสวี (2536) 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 [145] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [146]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2537
พรรคสหชีพ (2537) สถาปน์ ศิริขันธ์ (2537) 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 [147] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [148]
ถูกยุบพรรค
พรรคนำไทย (2537)
อำนวย วีรวรรณ (2537) 4 ตุลาคม พ.ศ. 2537 [149] 12 กันยายน 2540 [150]
ถูกยุบพรรค
พรรคหลักสยาม (2537) พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ (2537) 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537 [151] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [152]
ถูกยุบพรรค
พรรคสยามประชาธิปไตย (2537) พูนทรัพย์ บุญทอง (2537) 20 ธันวาคม พ.ศ. 2537 [153] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [154]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2538
พรรคดำรงไทย (2538) ประพนธ์ จันทร์กล่ำ (2538) 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 [155] 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 [156]
ถูกยุบพรรค
พรรคธรรมประชาธิปไตย (2538) ธนะภูมิ แสงเงิน (2538) 30 มีนาคม พ.ศ. 2538 [157] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [158]
ถูกยุบพรรค
พรรคกิจประชาธิปไตย (2538) อัจจิมา วัฒนวงศ์ศิริ (2538) 26 เมษายน พ.ศ. 2538 [159] 7 สิงหาคม พ.ศ. 2539 [160]
ถูกยุบพรรค
พรรคเสรีประชาธิปไตย (2538)
พรรคประชาธิปไตย (2540)
พรรคชาติประชาธิปไตย (2540)
สุบรรณ แสงพันธุ์ (2538, 2540, 2540) 17 ตุลาคม พ.ศ. พ.ศ. 2538 [161]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคเสรีประชาธิปไตย
15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 [162]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปไตย
15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 [163]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติประชาธิปไตย
9 สิงหาคม พ.ศ. 2548 [164]
ถูกยุบพรรค
พรรคอนุรักษ์นิยม (2538) ศิโรช มาบางครู (2538) 12 ธันวาคม พ.ศ. 2538 [165] 12 กันยายน พ.ศ. 2540 [166]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2539
พรรคแรงงานไทย (2539)
(2539) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2541) จดทะเบียนครั้งที่ 2

พรรคแรงงาน (2547)
(2547) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2549) จดทะเบียนครั้งที่ 2
ชิน ทับพลี (2539, 2541)
อาภากร ทับพลี (2547)
เตชินท์ ทับพลี (2549)
9 ตุลาคม พ.ศ. 2539 [167]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคแรงงานไทย
14 กันยายน พ.ศ. 2541 [168]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคแรงงานไทย
4 ตุลาคม พ.ศ. 2547 [169]
จดทะเบียนครั้งที่ 3 พรรคแรงงาน
18 เมษายน พ.ศ. 2549 [170]
จดทะเบียนครั้งที่ 4 พรรคแรงงาน
17 มีนาคม พ.ศ. 2552 [171]
สิ้นสภาพ
พรรคไท (2539) ธนบดินทร์ แสงสถาพร (2539) 18 ตุลาคม พ.ศ. 2539 [172] 28 ตุลาคม พ.ศ. 2546 [173]
ถูกยุบพรรค
พรรคไทยประชาธิปไตย (2539)
พรรคไทยเอกภาพ (2561)
โสรัจจ์ ดาศรี (2539, 2561) 20 ธันวาคม พ.ศ. 2539 [174]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคไทยประชาธิปไตย
20 เมษายน พ.ศ. 2561 [175][176]
ยื่นขอจดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคไทยเอกภาพ
?

พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549

[แก้]
 • ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549 มีพรรคการเมืองจัดตั้งขึ้นใหม่รวม 37 พรรค มีการดำเนินการอยู่ถึงปัจจุบันเพียง 1 พรรค คือ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (2549) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยจดทะเบียน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549
 • ปี พ.ศ. 2541 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2541
พรรคปฏิรูป (2541) ธีระศักดิ์ จตุพรประสิทธิ์(2541) 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 [177] 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 [178]
ถูกยุบพรรค
พรรคราษฎร (2541)
พรรคมหาชน (2547)
สมชาย หิรัญพฤกษ์ (2541)
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2547)
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 [179]
จดทะเบียน พรรคราษฎร
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 [180]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคมหาชน
23 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรครามสยาม (2541) เกริกชัย เจริญรัชต์ภาคย์ (2541) 3 มีนาคม พ.ศ. 2541 [181] 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544 [182]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาชน (2541) นัดดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2541) 31 มีนาคม พ.ศ. 2541 [183] 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 [184]
ถูกยุบพรรค
พรรคไทยรักไทย (2541)
ทักษิณ ชินวัตร (2541) 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 [185] 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 [186]
ถูกยุบพรรค
พรรคก้าวหน้า (2541) สุวัฒน์ ยมจินดา (2541) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 [187] 14 กันยายน พ.ศ. 2547 [188]
ถูกยุบพรรค
พรรคศรัทธาประชาชน (2541) เอกชัย บูลภักดิ์ (2541) 14 กันยายน พ.ศ. 2541 [189] 13 กันยายน พ.ศ. 2544 [190]
ถูกยุบพรรค
พรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์ (2541) พยม พวงจันทร์หอม (2541) 14 กันยายน พ.ศ. 2541 [191] 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 [192]
ถูกยุบพรรค
พรรคชาตินิยม (2541) ษชา ธรรมวงศ์ (2541) 21 ตุลาคม พ.ศ. 2541 [193] 24 สิงหาคม พ.ศ. 2542 [194]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลังประชาชน (2541) พันตำรวจโทกานต์ เทียนแก้ว (2541)
สุภาพร เทียนแก้ว (2546)
สมัคร สุนทรเวช (2550)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 [195] 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [196]
ถูกยุบพรรค
พรรคเกษตรเสรี (2541) ณรงค์ศักดิ์ ต้นศึกษา (2541) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541 [197] 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 [198]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชารัฐ (2541) วิลาศ รัฐแสง (2541) 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541 [199] 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542 [200]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลังมหาชน (2541) นิรันดร์ วีระธำรงค์ (2541) 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 [201] 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 [202]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2542
พรรคชาติสามัคคี (2542) ชาติชาย เลาสกุลภักดี (2542) 13 มกราคม พ.ศ. 2542 [203] 27 มกราคม พ.ศ. 2543 [204]
ถูกยุบพรรค
พรรคกสิกรไทย (2542) จำลอง ดำสิม (2542) 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 [205] 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 [206]
พรรคไทยก้าวหน้า (2542) บวรพงศ์ คงเศรษฐ์พันธุ์ (2542) 30 มีนาคม พ.ศ. 2542 [207] 27 มกราคม พ.ศ. 2543 [208]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2543
พรรคถิ่นไทย (2543)
บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย (2543) 24 สิงหาคม พ.ศ. 2543 [209] 10 มกราคม พ.ศ. 2545 [210]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2544
พรรคชาติประชาชน (2544)
(2544) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2546) จดทะเบียนครั้งที่ 2
พรประทาน ไชยรัชต์ (2544, 2546) 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 [211]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคชาติประชาชน
13 สิงหาคม พ.ศ. 2546 [212]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคชาติประชาชน
6 มกราคม พ.ศ. 2548 [213]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2546
พรรคเสรีธรรม (2546) สุนทร หงส์พร้อมญาติ (2546) 4 เมษายน พ.ศ. 2546 [214] 22 เมษายน พ.ศ. 2547 [215]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2547
พรรคประชาธรรม (2547) จิตตพงศ์ พิสิษฐ์บรรณกร (2547) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 [216] 7 เมษายน พ.ศ. 2548 [217]
ถูกยุบพรรค
พรรคชาติพัฒนา (2547) พีระยุทธ ไพบูลย์วิริยะวิช (2547) 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 [218] 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 [219]
ถูกยุบพรรค
พ.ศ. 2548
พรรคประชาชาติไทย (2548)
(2548) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2550) จดทะเบียนครั้งที่ 2
อธิวัฒน์ บุญชาติ (2548, 2550) 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 [220]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคประชาชาติไทย
3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [221]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาชาติไทย
3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [222]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2549
พรรคประชาราช (2549) เสนาะ เทียนทอง (2549) 10 มกราคม พ.ศ. 2549 [223] 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 [224]
สิ้นสภาพ
พรรคดำรงไทย (2549) ณัฐวัฒน์ นุชนารถ (2549) 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 [225] 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 [226]
ถูกยุบพรรค
พรรคเกษตรกรแรงงานไทย (2549)
พรรครวมพลังไทย (2549)
วรพงศ์ กลั่นสุภา (2549, 2549) 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 [227]
จดทะเบียน พรรคเกษตรกรแรงงานไทย
10 ตุลาคม พ.ศ. 2549 [228]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมพลังไทย
1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [229]
ถูกยุบพรรค
พรรคสันติภาพไทย (2549) วีระศักดิ์ อุปถัมภ์ (2549) 22 มีนาคม พ.ศ. 2549 [230] 26 กันยายน พ.ศ. 2550 [231]
ถูกยุบพรรค
พรรคนิติศาสตร์ไทย (2549) เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี (2549) 8 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [232] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [233]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังแผ่นดิน (2549) สมใจ คงแจ่ม (2549) 19 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [234] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [235]
สิ้นสภาพ
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (2549)
ประเดิม ดำรงเจริญ (2549) 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [236] ยังดำเนินการอยู่
พรรครักเมืองไทย (2549)
สันชัย แก้วเกษ (2549) 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [237] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [238]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังแผ่นดินไท (2549)
พรรคอาสามาตุภูมิ (2552)
ลิขิต ธีรเวคิน (2549)
มนตรี เศรษฐบุตร (2552)
30 มิถุนายน พ.ศ. 2549 [239]
จดทะเบียน พรรคพลังแผ่นดินไท
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 [240]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคอาสามาตุภูมิ
13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 [241]
ถูกยุบพรรค
พรรคเสรีประชาไทย (2549) พิศาล ยวงประสิทธิ์ (2549) 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [242] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [243]
สิ้นสภาพ
พรรคพลเมืองไทย (2549) พรรณบงกช จุนทะสุต (2549) 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [244] 2 เมษายน พ.ศ. 2551 [245]
ยุบเลิกพรรค
พรรคเอกราช (2549) วรวุฒิ ผการัตน์ (2549) 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [246] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [247]
สิ้นสภาพ
พรรคชาติสามัคคี (2549) นพดล ไชยฤทธิเดช (2549) 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [248] 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 [249]
ถูกยุบพรรค
พรรคสังคมไท (2549) ภัณฑิมา ภูวษิตย์ (2549) 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [250] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [251]
สิ้นสภาพ
พรรคราษฎรรักไทย (2549) โภมาต เจริญภูวดล (2549) 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [252] 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 [253]
ยุบเลิกพรรค
พรรคอยู่ดีมีสุข (2549) กิติพงศ์ ศรีสุวรรณบัณฑิต (2549) 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 [254] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [255]
สิ้นสภาพ

พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559

[แก้]
ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค เริ่มต้น สิ้นสุด
พ.ศ. 2550 พรรคเพื่อไทย (2550)

บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ (2550)
สุชาติ ธาดาธำรงเวช (2551)
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ (2551)
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ (2555)
วิโรจน์ เปาอินทร์ (2561)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (2562)
ชลน่าน ศรีแก้ว (2564)

แพทองธาร ชินวัตร (2566)
20 กันยายน พ.ศ. 2550 [256] ยังดำเนินการอยู่
พรรคมัชฌิมา (2550)
พรรคมัชฌิมาธิปไตย (2550)
ธนพร ศรียากูล (2550)
รัตนวุฒิ เจริญรัมย์ (2550)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [257]
จดทะเบียน พรรคมัชฌิมา
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 [258]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคมัชฌิมาธิปไตย
2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [259]
ถูกยุบพรรค
พรรคเพื่อแผ่นดิน (2550)

สุวิทย์ คุณกิตติ (2550)
พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก (2551)
ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง (2552)ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556)

ประมวล เอมเปีย (2563)

2 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [260] 13 มีนาคม พ.ศ.2566 สิ้นสภาพ
พรรคสยามก้าวหน้า (2550) สัมพันธ์ รัตนบุรี (2550) 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [261] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [262]
สิ้นสภาพ
พรรคภูมิพลังแผ่นดิน (2550) ขวัญชัย รอดปาน (2550) 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [263] 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 [264]
ยุบเลิกพรรค
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (2550)
พรรครวมชาติพัฒนา (2553)
พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2554)
พรรคชาติพัฒนา (2554, 2567)
พรรคชาติพัฒนากล้า (2565)
เชษฐา ฐานะจาโร (2550)
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล (2553, 2554, 2554)
เทวัญ ลิปตพัลลภ (2562)
กรณ์ จาติกวณิช (2565)
3 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [265]
จดทะเบียน พรรคชาติพัฒนา
20 มีนาคม พ.ศ. 2553 [266]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมชาติพัฒนา
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [267]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
กันยายน พ.ศ. 2554 [268]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติพัฒนา
ยังดำเนินการอยู่
พรรคสยามสันติ (2550) ชัช สุขประชา (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [269] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [270]
สิ้นสภาพ
พรรคพัฒนาประชาธิปไตย (2550) สุวรรณ ทองหนุน (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [271] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [272]
สิ้นสภาพ
พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน (2550)
พรรคแทนคุณแผ่นดิน (2550)
สุธนัย เจริญดี (2550)
มานะ มหาสุวีระชัย (2550)
5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [273]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 [274]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคแทนคุณแผ่นดิน
23 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรครักชาติ (2550) สุวิช ชมพูนุทจินดา (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [275] 30 เมษายน พ.ศ. 2551 [276]
ยุบเลิกพรรค
พรรคสันติภาพชาวไทย (2550) สมบัติ ทัศนประเสริฐ (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [277] 3 มีนาคม พ.ศ. 2552 [278]
สิ้นสภาพ
พรรครักษ์ชาติไทย (2550) 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550 [279] 26 มีนาคม พ.ศ. 2552 [280]
ยุบเลิกพรรค
พรรคคุณธรรม (2550) 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 [281] 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 [282]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2551 พรรคชาติไทยพัฒนา (2551)

ชุมพล ศิลปอาชา (2551)
(2552)
ธีระ วงศ์สมุทร (2556)
กัญจนา ศิลปอาชา (2561)
วราวุธ ศิลปอาชา (2565)
18 เมษายน พ.ศ. 2551 [283] ยังดำเนินการอยู่
พรรคสาธารณชน (2551) วชิราภรณ์ อายุยืน (2551) 18 เมษายน พ.ศ. 2551 [284] 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552 [285]
สิ้นสภาพ
พรรคอนาคตไทย (2551)
ทนงศักดิ์ ประดิษฐ์ (2551)
วีระพล เหมรัตนากร (2552)
พรศักดิ์ ธรรมนิมิตร์ (2562)
ประวัติ เทียนขุนทด (2562)
25 เมษายน พ.ศ. 2551 [286] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเทียนแห่งธรรม (2551)
ธนกร วีรกุลเดชทวี (2551) 28 เมษายน พ.ศ. 2551 [287] 29 เมษายน พ.ศ. 2553 [288]
พรรคอนุรักษ์นิยม (2551) ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง (2551) 19 มิถุนายน พ.ศ. 2551 [289] 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 [290]
สิ้นสภาพ
พรรคธรรมาภิบาลสังคม (2551) สุรพงษ์ ภู่ธนะพิบูล (2551) 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 [291] ?
พรรคสุวรรณภูมิ (2551)
นิติภูมิ นวรัตน์ (2551) 8 กันยายน พ.ศ. 2551 [292] 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 [293]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังไทย (2551) วัชรียา ธนะแพทย์ (2551) 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 [294] พ.ศ. 2552
พรรคราษฎร (2551)
พรรคมาตุภูมิ (2552)
วิวัฒน์ ประวีณวรกุล (2551)
สนธิ บุญยรัตกลิน (2552)
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
จดทะเบียน พรรคราษฎร
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 [295]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคมาตุภูมิ
27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [296]
สิ้นสภาพ
พรรคภูมิใจไทย (2551)
พิพัฒน์ พรมวราภรณ์ (2551)
ชวรัตน์ ชาญวีรกูล (2552)
อนุทิน ชาญวีรกูล (2555)
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 [297] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อประชาชน (2551) ธนาณฐ ศรีวัฒนะ (2551) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 [298] พ.ศ. 2553
พรรคพอเพียง (2551) วันเพ็ญ เฟื่องงาม (2551) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ?
พรรคต้นตระกูลไทย (2551)
พรรครักประเทศไทย (2553)
ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ (2551, 2551) 24 ธันวาคม พ.ศ. 2551 [299]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคต้นตระกูลไทย
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 [300]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรครักประเทศไทย
22 เมษายน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2552
พรรคเงินเดือนประชาชน (2552)
(2552) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2556) จดทะเบียนครั้งที่ 2
อิ่นแก้ว เทียนแก้ว (2552)
กานต์ เทียนแก้ว (2556)
16 มกราคม พ.ศ. 2552 [301]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคเงินเดือนประชาชน
25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 [302]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคเงินเดือนประชาชน
22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคธรรมาธิปัตย์ (2552)
พรรคประชาสันติ (2554)
ธันวา ไกรฤกษ์ (2552)
เสรี สุวรรณภานนท์ (2554)
26 มกราคม พ.ศ. 2552 [303]
จดทะเบียน พรรคธรรมาธิปัตย์
21 เมษายน พ.ศ. 2554 [304]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคประชาสันติ
25 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ยุบเลิกพรรค
พรรคขัตติยะธรรม (2552)
สุรภัศ จันทิมา (2552) 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 [305] 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 [306]
ยุบเลิกพรรค
พรรคประชาภิวัฒน์ (2552) สุทัศน์ จันทร์แสงศรี (2552) 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 [307] พ.ศ. 2553
พรรคแนวร่วมมาตุภูมิ (2552) สากล ศรีเสมอ (2552) 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 [308] ?
พรรคพลังพัฒนา (2552) สนิท มาประจวบ (2552) 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 [309] 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 [310]
ยุบเลิกพรรค
พรรคประชาธรรม (2552) มุคตาร์ กีละ (2552) 16 เมษายน พ.ศ. 2552 [311] 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 [312]
สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
พรรครวมไทยพัฒนา (2552) กิ่งกมล วายุโชติ (2552) 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 [313] ?
พรรคปวงชนชาวไทย (2552) เดชชาติ รัตนวรชาติ (2552) 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 [314] 4 กันยายน พ.ศ. 2553 [315]
สิ้นสภาพ
พรรคการเมืองใหม่ (2552)
พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (2556)

สมศักดิ์ โกศัยสุข (2552, 2556)
แจ่มศรี สุกโชติรัตน์ (2562)
สาวิทย์ แก้วหวาน (2565)
25 มิถุนายน พ.ศ. 2552
จดทะเบียน พรรคการเมืองใหม่
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เปลี่ยนชื่อเป็น สังคมประชาธิปไตยไทย
ยังดำเนินการอยู่
พรรครัฐไทย (2552)
พรรคไทยรวมพลัง (2553)
พรรคไทยรักษาชาติ (2561)
เอกสิทธิ์ เจาฑานนท์ (2552, 2553)
ปรีชาพล พงษ์พานิช (2561)
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 [316]
จดทะเบียน พรรครัฐไทย
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 [317]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคไทยรวมพลัง
4 ตุลาคม พ.ศ. 2561[318]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคไทยรักษาชาติ
7 มีนาคม พ.ศ. 2562

ถูกยุบพรรค [319]

พรรคคนไทยสามัคคี (2552) อธิพงษ์ บุญเพลิง (2552) 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 [320] 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 [321]
ยุบเลิกพรรค
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (2552)
(2552) จดทะเบียนครั้งที่ 1
(2554) จดทะเบียนครั้งที่ 2
(2552)
ณัฐวัฒน์ บุญเพลิงพันธ์ (2554)
ปรีดา บุญเพลิง (2561)
7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 [322]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 [323]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
ยังดำเนินการอยู่
พรรคภพไท (2552) เอกไท ปทุมวันณรัฐ (2552) 3 กันยายน พ.ศ. 2552 [324] 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [325]
สิ้นสภาพ
พรรคสยามธรรมมาธิปไตย (2552) ศุภเดช จิตธรรมมา (2552) 10 กันยายน พ.ศ. 2552 [326] 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 [327]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังคนกีฬา (2552)
วิรุณ เกิดชูกุล (2552) 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 [328] 10 มกราคม พ.ศ. 2563 [329]
สิ้นสภาพ
พรรคประชาธิปไตย (2552)
พรรคประชาธิปไตยใหม่ (2554)
สุรทิน พิจารณ์ (2552, 2554) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 [330]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคประชาธิปไตย
21 เมษายน พ.ศ. 2554 [331]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปไตยใหม่
ยังดำเนินการอยู่
พรรคธรรมสังคม (2552) ชาญวิทย์ จงใจ (2552) 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 [332] 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553 [333]
ยุบเลิกพรรค
พรรคเทิดไทย (2552) อภิชาติ ฉัพพรรณรังสี (2552) 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 [334] 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [335]
ยุบเลิกพรรค
พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย (2552) ประชา อุดมกิจจานุภาพ (2552) 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 [336] 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 [337]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2553
พรรคนิติภูมิไทย (2553)
สุพจน์ ภูมิใจตรง (2553) 4 มกราคม พ.ศ. 2553 [338] พ.ศ. 2554
พรรคเสรีนิยม (2553) พุทธชาติ ช่วยราม (2553) 8 มกราคม พ.ศ. 2553 [339] 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [340]
สิ้นสภาพ
พรรคไทยพอเพียง (2553) จำรัส อินทุมาร (2553) 3 มีนาคม พ.ศ. 2553 [341] 17 กันยายน พ.ศ. 2557 [342]
ถูกยุบพรรค
พรรคประชาสามัคคี (2553) สมหมาย สืบสี (2553)
สมพร จูมั่น (2561)
8 มีนาคม พ.ศ. 2553 [343] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเราเพื่อนกัน (2553) วิชาญ นุ่มมาก (2553) 1 เมษายน พ.ศ. 2553 [344] 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 [345]
ยุบเลิกพรรค
พรรคชาวนาไทย (2553) สัมฤทธฺ์ แก้วทน (2553) 8 เมษายน พ.ศ. 2553 [346] 28 เมษายน พ.ศ. 2554 [347]
ยุบเลิกพรรค
พรรคไทยเข้มแข็ง (2553)
มนัส พานิช (2553) 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 [348] 15 กันยายน พ.ศ. 2554 [349]
ถูกยุบพรรค
พรรคไทยทันทุน (2553) ยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ (2553) 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553 [350] ?
พรรคมหารัฐพัฒนา (2553) นวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ (2553) 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 [351] ?
พรรคไทยเพื่อไทย (2553) สาทิตย์ รอดช้าง (2553) 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 [352] 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 [353]
สิ้นสภาพ
พรรคเพื่อธรรม (2553)
สุรสิทธิ์ ฉิมพาลี (2553)
วัลลภ สุปรียศิลป์ (2554)
จรัญ ชิตะปัญญา (2557)
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (2561)
นลินี ทวีสิน (2561)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 [354] 16 มกราคม พ.ศ. 2563 [355]
สิ้นสภาพ
พรรคไทยสร้างสรรค์ (2553)
พรรคพลังสร้างสรรค์ (2554)
พรรคถิ่นกาขาว (2555)
พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล
วิบูลย์ แสงกาญจนวณิช (2553, 2554, 2555)
15 กันยายน พ.ศ. 2553 [356]
จดทะเบียนครั้งที่ 1 พรรคไทยสร้างสรรค์
24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 [357]
จดทะเบียนครั้งที่ 2 พรรคพลังสร้างสรรค์
7 สิงหาคม พ.ศ. 2555 [358]
จดทะเบียนครั้งที่ 3 พรรคถิ่นกาขาว
ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยเป็นสุข (2553) ประดิษฐ์ ศรีปรีชา (2553) 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 [359] 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 [360]
สิ้นสภาพ
พรรคบำรุงเมือง (2553) สุวรรณ ประมูลชัย (2553) 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [361] 23 เมษายน พ.ศ. 2557 [362]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลานุภาพ (2553) นันทนา สุวัตถิ (2553) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 [363] 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 [364]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2554
พรรคคุ้มเกล้าไทย (2554) ศิริ ฐวลางกุล (2554) 21 มกราคม พ.ศ. 2554 [365] 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [366]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังมวลชน (2554) กรภพ ครองจักรภพ (2554) 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 [367] 21 มีนาคม พ.ศ. 2555 [368]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังสังคมไทย (2554) วิวัฒน์ เลอยุกต์ (2554) 4 เมษายน พ.ศ. 2554 [369] 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [370]
ยุบเลิกพรรค
พรรคประชาชนชาวไทย (2554) สุนทร ศรีบุญนาค (2554) 8 เมษายน พ.ศ. 2554 [371] 24 เมษายน พ.ศ. 2555 [372]
ยุบเลิกพรรค
พรรคอารยธรรม (2554) อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธิ์ (2554) 11 เมษายน พ.ศ. 2554 [373] 24 เมษายน พ.ศ. 2555 [374]
ยุบเลิกพรรค
พรรครักแผ่นดิน (2554) ประทีป ประภัสสร (2554) 19 เมษายน พ.ศ. 2554 [375] 6 มีนาคม พ.ศ. 2555 [376]
ยุบเลิกพรรค
พรรครักษ์สันติ (2554)
ถวิล สุรเชษฐ์พงษ์ (2554) 21 เมษายน พ.ศ. 2554 [377] 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
พรรคเพื่อประชาชนไทย (2554) ดิเรก กลิ่นจันทร์ (2554) 27 เมษายน พ.ศ. 2554 [378] 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [379]
ถูกยุบพรรค
พรรคพลังชล (2554)
พรรคพลังบูรพา (2566)

เชาวน์ มณีวงษ์ (2554) 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [380] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังชาวนาไทย (2554) สวัสดิ์ พบวันดี (2554) 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [381] 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 [382]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังแห่งธรรม (2554) พงษ์ศักดิ์ เนื่องจำนงค์ (2554) 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 [383] 5 เมษายน พ.ศ. 2555 [384]
ยุบเลิกพรรค
พรรคสร้างไทย (2554) ประดิษฐ์ วงศ์วิลัย (2554) 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 [385] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคยางพาราไทย (2554) เพิก เลิศวังพง (2554) 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 [386] 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 [387]
พรรครักชาวไทย (2554) ประกาศิต ชินทะวัน (2554) 21 กันยายน พ.ศ. 2554 [388] 12 กันยายน พ.ศ. 2555 [389]
ยุบเลิกพรรค
พรรคแรงงานไทยสามัคคี (2554) สนั่น ไชยกาล (2554) 29 กันยายน พ.ศ. 2554 [390] 23 มกราคม พ.ศ. 2556 [391]
พ.ศ. 2555
พรรคสัจจานุภาพ (2555) สันติ เกาะกาวี (2555) 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [392] 18 มกราคม พ.ศ. 2556 [393]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังสหกรณ์ (2555)
สมเกียรติ โสภณพงศ์พิพัฒน์ (2555)
ทวีป ยอดเศรณี (2556)
จักรี สุจริตธรรม (2557)
อดิศักดิ์ ฟักแฟง (2562)
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 [394] ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมพลังใหม่ (2555) สมโภชน์ ทวีทรัพย์ (2555) 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 [395] 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 [396]
ยุบเลิกพรรค
พรรคท้องถิ่นไทย (2555)
พรรคพลังท้องถิ่นไท (2557)
เศกศรรณ์ หอมรักษ์ (2555, 2557)
ชัชวาลย์ คงอุดม (2561)
30 มีนาคม พ.ศ. 2555 [397]
จดทะเบียน พรรคท้องถิ่นไทย
24 มีนาคม พ.ศ. 2557 [398]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคพลังท้องถิ่นไท
ยังดำเนินการอยู่
พรรคอนุรักษ์สยาม (2555) เพ็ชร อ้วนสอาด (2555) 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 [399] 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 [400]
ยุบเลิกพรรค
พรรคไทยก้าวไกล (2555) วีระจักร์ ธรรมวงษานันท์ (2555) 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 [401] 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 [402]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังเครือข่ายประชาชน (2555) กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ (2555) 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 [403] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคไทยรักชาติ (2555) ศิริพงศ์ คุ้มพะเนียด (2555) 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 [404] 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 [405]
ยุบเลิกพรรค
พรรคชาติไทยก้าวหน้า (2555) ประยูร พูลจันทร์ (2555) 12 กันยายน พ.ศ. 2555 [406] 2 กันยายน พ.ศ. 2556 [407]
ยุบเลิกพรรค
พรรคชูชาติไทย (2555) สุเทพ อุ่นศรี (2555) 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555 [408] 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 [409]
ยุบเลิกพรรค
พรรคพลังเศรษฐกิจไทย (2555) ธีระ เจียบุญหยก (2555) 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 [410] 2 มกราคม พ.ศ. 2557 [411]
สิ้นสภาพ
พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย (2555)
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (2561)
พรรคโอกาสไทย (2565)
พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (2566)
สุชิน เพียรทอง (2555)
สุชิน เพียรทอง (2564)
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (2565)
ประเสริฐ อภิปุญญา (2566)
12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 [412] ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2556
พรรคพลังอุดร (2556) ธนยศ รักกิจศิริ (2556) 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 [413] 18 กันยายน พ.ศ. 2561 [414]
สิ้นสภาพ
พรรคไทยถาวร (2556) วชิระพงศ์ ปัญจธันยพงศ์ (2556) 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 [415] 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 [416]
สิ้นสภาพ
พรรครักไท (2556) อภิชัย พิณสายแก้ว (2556) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 [417] 4 เมษายน พ.ศ. 2557 [418]
ยุบเลิกพรรค
พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า (2556) วิชิต ดิษฐประสพ (2556) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 [419] 16 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรคเพื่อสันติ (2556) ปราโมทย์ สมะดี (2556) 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 [420] 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
พรรคพลังประเทศไทย (2556) ดาชัย อุชุโกศลการ (2556) 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 [421] ?
พรรคไทยรักธรรม (2556)
พรรคไทรักธรรม (2561)
พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค small>(2556)
พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (2561)
16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 [422]
จดทะเบียน พรรคไทยรักธรรม
19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [423]
เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคไทรักธรรม
19 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ถูกยุบพรรค[424]
พรรคเสรีรวมไทย (2556)
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (2556)
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (2561)
29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 [425] ยังดำเนินการอยู่
พรรครักษ์ธรรม (2556) สมศักดิ์ แสงอำนาจเดช (2556)
ศักดาวุธ โกมลประเสริฐ (2562)
4 กันยายน พ.ศ. 2556 [426] ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมพลังไทย (2556) อำนาจ สอนทะมาตย์เดชา (2556) 11 กันยายน พ.ศ. 2556 [427] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคเพื่อชาติ (2556)
ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช(2556)
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ (2561)
บุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ (2564)
ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ (2564)
ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช (2565)
18 กันยายน พ.ศ. 2556 [428] 20 ตุลาคม พ.ศ.2566[429]
สิ้นสภาพ
พรรคเพื่ออนาคต (2556) พูลเดช กรรณิการ์ (2556) 26 กันยายน พ.ศ. 2556 [430] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคพลังไทยเครือข่าย (2556) มู่หำหมัดรุสดี โต๊ะรานี (2556) 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 [431] ?
พรรคชาติไทยสามัคคี (2556) ธนทัต ชัยณรงค์ (2556) 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 [432] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคพลังประชาธิปไตย (2556)
สุรชาติ เวชกามา (2556)
พูนพิพัฒน์ นิลรังษี (2561)
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 [433] ยังดำเนินการอยู่
พรรคภราดรภาพ (2556)
ทวี ซันเฮม (2556)
หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล (2561)
รชฏ พิสิษฐบรรณกร (2562)
บุญญา หลีเหลด (2564)
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 [434] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังไทยรักชาติ (2556)
นงนุช บัวใหญ่ (2556)
นงนุช บัวใหญ่ (2565)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 [435] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเมืองไทยของเรา (2556) พิษณุ พุทธสิม (2556) 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 [436] 10 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (2556)
พรรคช่วยชาติ (2566)
ทองประเสริฐ จันทรอัมพร (2556)
ทองประเสริฐ จันทรอัมพร (2562)
20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 [437] ยังดำเนินการอยู่
พรรคคนไทย (2556) อุเทน ชาติภิญโญ (2556) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 [438] 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [439]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2557
พรรคปฏิรูปไทย (2557) วิเชียร สุขพันธุ์ (2557) 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 [440] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย (2557) ธนพร ศรียากูล (2557) 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 [441] 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สิ้นสภาพ[442]
พรรครักท้องถิ่นไทย (2557) วิทน โชติเมืองปัก (2557) 8 เมษายน พ.ศ. 2557 [443] 26 มีนาคม พ.ศ. 2563
พรรคพลังเกษตรกรไทย (2557) ระเด่นคัมภีร์ จันทร์ใจ (2557) 21 เมษายน พ.ศ. 2557 [444] 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
สิ้นสภาพ[445]
พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย (2557)
พรรคผึ้งหลวง (2562)
พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย (2562)
พรรคก้าวไกล (2563)
ก้องภพ วังสุนทร (2557)
ธนพล พลเยี่ยม (2562)
ราเชนธร์ ติยะวัชรพงศ์ (2563)
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (2563)

ชัยธวัช ตุลาธน (2566)
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [446]
จดทะเบียนพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย

19 มกราคม พ.ศ. 2562
เปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคผึ้งหลวง
7 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นพรรคเป็นพรรคร่วมพัฒนาชาติไทย
19 มกราคม พ.ศ. 2563
เปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคก้าวไกล

ยังดำเนินการอยู่
พรรคมหาประชาชน (2557) ลีน่า จังจรรจา (2557) 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [447] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคพลังพลเมือง (2557) ปรีดา ลิ้มนนทกุล (2557) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [448] 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 [449]
สิ้นสภาพ
พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย (2557) พรชัย อินทร์สุข (2557) 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [450] 23 มกราคม พ.ศ. 2563
พรรคเอกราชไทย (2557) กัมปนาท เพิ่มสุข (2557) 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [451] 22 เมษายน พ.ศ. 2562
พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (2557) เศรษฐ์ธนา โสภากันต์ธีร์ (2557) 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [452] 21 มกราคม พ.ศ. 2563 [453]
สิ้นสภาพ
พ.ศ. 2559 พรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย (2559)
(2559) จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ (2559) 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 [454]
จัดตั้งโดยไม่จดทะเบียน
ยังดำเนินการอยู่

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

[แก้]
ปี ชื่อพรรค สัญลักษณ์ หัวหน้าพรรค ก่อตั้ง สถานะ
พ.ศ. 2561 พรรคทางเลือกใหม่ (2561) ราเชน ตระกูลเวียง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 [455] ยังดำเนินการอยู่
พรรคมติประชา (2561) 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561[456] 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สิ้นสภาพ[457]
พรรคประชาภิวัฒน์ (2561) สมเกียรติ ศรลัมพ์ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561[458] 19 มกราคม พ.ศ. 2567
สิ้นสภาพ[459]
พรรคพลังพลเมืองไทย (2561)
พรรคพลเมืองไทย (2561)
พรรคเส้นด้าย (2566)
สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
เอกพร รักความสุข
คริส โปตระนันทน์
10 สิงหาคม พ.ศ. 2561[460] ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมใจไทย (2561)
พรรคไทยรักราษฎร์
พรรคสร้างอนาคตไทย
นพดล อมรเวช
สุพจน์ พลบุตร
อุตตม สาวนายน
วิรัช วิฑูรย์เธียร
31 สิงหาคม พ.ศ. 2561[461] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังธรรมใหม่ (2561)
ระวี มาศฉมาดล 14 กันยายน พ.ศ. 2561[462] ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาชนปฏิรูป (2561) ไพบูลย์ นิติตะวัน 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561[463] 6 กันยายน พ.ศ. 2562 [464]
สิ้นสภาพพรรคการเมือง
พรรคอนาคตใหม่ (2561)
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561[465] 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [466]
ยุบพรรค
พรรคไทยธรรม (2561)
อโณทัย ดวงดารา 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561[467] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อนไทย (2561)
สิระ พิมพ์กลาง 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561[468] 22 มกราคม พ.ศ. 2563[469]
สิ้นสภาพพรรคการเมือง
พรรคไทยศรีวิไลย์ (2561)
มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561[470] ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมพลังประชาชาติไทย (2561)
พรรครวมพลัง (2564)
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล (2561)
ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2563)
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2564)
ดนุช ตันเทอดทิตย์ (2566)
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561[471] ยังดำเนินการอยู่
พรรคสยามพัฒนา (2561)
พรรคพลังไทรุ่งเรือง (2565)
บุญส่ง เกิดหลำ
เอนก พันธุรัตน์
ฮงค์ทัย แซ่ตัน
26 ตุลาคม พ.ศ. 2561[472] 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567[473]
พรรคเพื่อคนไทย (2561)
พรรคไทยพัฒนา (2565)
พรรคไทยพร้อม (2566)
วิทยา อินาลา 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561[474] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังปวงชนไทย (2561)
นิคม บุญวิเศษ
เอก จาดดำ
29 ตุลาคม พ.ศ. 2561[475] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังไทยรักไทย (2561)
พรรคเพื่อชาติไทย
คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561[476] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังชาติไทย (2561)
พรรครวมแผ่นดิน(2565)
ทรงกลด ทิพย์รัตน์
บุญญาพร นาตะธนภัทร
วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
31 ตุลาคม พ.ศ. 2561[477] ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาชาติ (2561)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561[478] ยังดำเนินการอยู่
พรรคแผ่นดินธรรม (2561)
กรณ์ มีดี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[479] ยังดำเนินการอยู่
พรรคคลองไทย (2561)
สายัณห์ อินทร์ภักดิ์ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[480] ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาธรรมไทย (2561)
พิเชษฐ สถิรชวาล 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[481] 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
สิ้นสภาพ[482]
พรรคประชานิยม (2561) ยงยุทธ เทพจำนงค์ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[483] 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
พรรคพลังประชารัฐ (2561)
อุตตม สาวนายน (2561)
ประวิตร วงษ์สุวรรณ (2563)
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[484] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเศรษฐกิจใหม่ (2561)
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (2561)
มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ (2564)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[485] ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยรุ่งเรือง (2561) ฉัตรชัย แนวพญา 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[486] 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สิ้นสภาพพรรค [487]
พรรคชาติพันธุ์ไทย (2561) พลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[488] 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สิ้นสภาพ[489]
พรรคพลังรัก (2561) ภรัณ กิตติวัฒน์ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[490] 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563[491]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังสังคม (2561)
วิฑูรย์ ชลายนาวิน 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[492] ยังดำเนินการอยู่
พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย (2561) คำนึง พุฒหอม 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[493] 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สิ้นสภาพ[494]
พรรคพลังแรงงานไทย (2561) พิเชษฐ์ ภูแก้ว 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[495] 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 [496]
สิ้นสภาพ
พรรคพลังไทสร้างชาติ (2561)
พรรคสุจริตชน (2562)
พรรคเพื่อราษฎร (2563)
ณภัคธร ชัยสงคราม
กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์
อัครวัฒน์ อังกูรปภารัชต์
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[497] 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
สิ้นสภาพ[498]
พรรคพลังศรัทธา (2561) พลเอก อนันตร์ บุญรำไพ
หญิงสุริยา บุญรำไพ
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561[499] 22 มีนาคม พ.ศ. 2566
สิ้นสภาพ[500]
พรรคพลังแผ่นดินทอง (2561) 3 ธันวาคม พ.ศ.2561[501] 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สิ้นสภาพ[502]
พรรคกลาง (2561)
พรรคเป็นธรรม (2564)
ชุมพล ครุฑแก้ว
ปิติพงศ์ เต็มเจริญ
11 ธันวาคม พ.ศ. 2561[503]
27 กันยายน พ.ศ. 2563 [504]
ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังเพื่อไทย (2561)
เอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561[505] ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาไทย (2561)
บุญยงค์ จันทร์แสง 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561[506] ยังดำเนินการอยู่
พรรคกรีน (2561)
พงศา ชูแนม 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561[507] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพัฒนาประเทศไทย (2561) อติโรจ บุญใย 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561[508] 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สิ้นสภาพ[509]
พรรคฐานรากไทย (2561) ญาณวุฒิ พรหมเดชากุล 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561[510] 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สิ้นสภาพ[511]
พรรคสามัญชน (2561)
เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561[512] ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2562
พรรคพลังครูไทย (2562) วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ 2 มกราคม พ.ศ. 2562[513] 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
สิ้นสภาพ[514]
พรรคภาคีเครือข่ายไทย (2562)
พรรคมะลิ
กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ 2 มกราคม พ.ศ. 2562[515] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังไทยดี (2562)
พรรคราชสีห์ไทยดี (2564)
สาธุ อนุโมทามิ 2 มกราคม พ.ศ. 2562[516] 26 กันยายน พ.ศ. 2565
สิ้นสภาพ[517]
พรรคเพื่อไทยพัฒนา (2562)
พรรครวมไทยยูไนเต็ด (2564)
อรอนงค์ บุญโต
พรพรหม ณ สงขลา วิกิตเศรษฐ์
วรนัยน์ วาณิชกะ
2 มกราคม พ.ศ. 2562[518]
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [519]
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
สิ้นสภาพ[520]
พรรคพัฒนาชาติ (2562)
พรรคพัฒนาชาติเจริญ
พิสิษฐ์ ตามสมัย 23 มกราคม พ.ศ. 2562[521] 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สิ้นสภาพ[522]
พรรคคนงานไทย (2562) ธีระ เจียบุญหยก 29 มกราคม พ.ศ. 2562[523] 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
สิ้นสภาพ[524]
พรรคสร้างชาติ (2562) ปกิตน์ สันตินิยม 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562[525] 10 มีนาคม พ.ศ. 2566
สิ้นสภาพ[526]
พรรคพลังอนาคต (2562) จักรพันธ์ ประจวบเหมาะ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ยุบรวมกับพรรครวมพลังคนรุ่นใหม่[527]
พรรคเพื่ออนาคตไทย (2562)
อนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562[528] ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2563 พรรคเศรษฐกิจไทย (2563)
พรรคกล้าธรรม (2566)
ประสงค์ วรารัตนกุล
ปัญญา พุกราชวงศ์
วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ธรรมนัส พรหมเผ่า
เชวงศักดิ์ ใจคํา
7 เมษายน พ.ศ. 2563[529] ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยชอบธรรม (2563)พรรคเส้นทางใหม่ (2564) เมธี กาญวัฒนะกิจ 7 เมษายน พ.ศ. 2563[530]
20 มีนาคม พ.ศ. 2564
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
สิ้นสภาพ[531]
พรรคก้าวใหม่ (2563) วรนารถ ดวงอุดม 14 เมษายน พ.ศ. 2563[532] 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สิ้นสภาพ[533]
พรรคไทยรวมไทย (2563)
ณัฐติพงษ์ วันทวี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563[534] ยังดำเนินการอยู่
พรรคกล้า (2563) กรณ์ จาติกวณิช
จีระยุทธ วีรวงศ์
29 มิถุนายน พ.ศ. 2563[535] ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ (2563) สิรวิทย์ ช่วงเสน 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563[536] 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
สิ้นสภาพ[537]
พรรคยุทธศาสตร์ชาติ (2563) ขจรศักดิ์ ประดิษฐาน 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563[538] ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2564
พรรคสหประชารัฐ (2564) ทรรศชล พงษ์ภควัต 10 มีนาคม พ.ศ. 2564[539] 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สิ้นสภาพ[540]
พรรคพลังสังคมใหม่ (2564)
เชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564[541] ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยสร้างไทย (2564)
สอิสร์ โบราณ
สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
23 มีนาคม พ.ศ. 2564[542]

9 กันยายน พ.ศ. 2565

ยังดำเนินการอยู่
พรรคมิติใหม่ (2564)
ปรีชา ไข่แก้ว 31 มีนาคม พ.ศ. 2564[543] ยังดำเนินการอยู่
พรรครวมไทยสร้างชาติ (2564)
ไกรภพ นครชัยกุล
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
31 มีนาคม พ.ศ. 2564[544]
3 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ยังดำเนินการอยู่
พรรคมวลชนสยาม (2564)
พรรคไทยสมาร์ท (2565)
ทรงศักดิ์ ภูขามคม
เกียรติภูมิ สิริพันธุ์
21 เมษายน พ.ศ. 2564[545] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อประชาชน (2564) ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564[546] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลังสยาม (2564)
ทรงธรรม โรจนเครือวัลย์ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564[547] ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยภักดี (2564)
วรงค์ เดชกิจวิกรม 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564[548] ยังดำเนินการอยู่
พรรคแนวทางใหม่ (2564)
ธวเดช ภาจิตรภิรมย์ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564[549] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเสมอภาค (2564)
รฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564[550] ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยชนะ (2564)
จักรพงศ์ ชื่นดวง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564[551] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อไทรวมพลัง (2564)
วสวรรธน์ พวงพรศรี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564[552] ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยสร้างสรรค์ (2564) ธำรงค์ เรืองธุรกิจ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564[553] 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
สิ้นสภาพ[554]
พ.ศ. 2565 พรรครวมไทยรักชาติ (2565)
พรรคเทิดไท (2565)
พรรคราษฎร์วิถี (2566)
สุชาติ บรรดาศักดิ์
เสกสกล อัตถาวงศ์
สุชาติ บรรดาศักดิ์
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565[555]
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
29 มกราคม พ.ศ. 2566
ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยเป็นหนึ่ง (2565)
ศิระ อวยศิลป์ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565[556] ยังดำเนินการอยู่
พรรคท้องที่ไทย (2565)
บัญชา เดชเจริญศิริกุล 18 เมษายน พ.ศ. 2565[557] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเปลี่ยนอนาคต (2565)
อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ 18 เมษายน พ.ศ. 2565[558] ยังดำเนินการอยู่
พรรคใหม่ (2565)
กฤติทัช แสงธนโยธิน 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565[559] ยังดำเนินการอยู่
พรรคแรงงานสร้างชาติ (2565) มนัส โกศล 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565[560] ยังดำเนินการอยู่
พรรคไทยก้าวหน้า (2565)
วัชรพล บุษมงคล 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565[561] ยังดำเนินการอยู่
พรรคพลัง (2565) ลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565[562] ยังดำเนินการอยู่
พรรคสยามพล (2565) สุขอนันต์ วังสุนทร 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565[563] 19 มกราคม พ.ศ. 2567
สิ้นสภาพ[564]
พรรคชาติรุ่งเรือง (2565) พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565[565] ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2566 พรรครวมใจไทย (2566)
บุญรวี ยมจินดา 8 มีนาคม พ.ศ. 2566[566] ยังดำเนินการอยู่
พรรคสัมมาธิปไตย (2566) ใจเพชร กล้าจน 8 มีนาคม พ.ศ. 2566[567] ยังดำเนินการอยู่
พรรคเปลี่ยน (2566)
พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566[568] ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาอาสาชาติ (2566) จิระเดช พรหมนา 18 กันยายน พ.ศ. 2566[569] ยังดำเนินการอยู่

อ้างอิง

[แก้]
 1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 2. พรรคการเมืองยุคใหม่หลังรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 จัดทำโดย นางสาวปพัชรสรณ์ พลภูวษิตย์
 3. หน้า 163, เจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราศ โดย นายหนหวย (พ.ศ. 2530, จัดพิมพ์จำหน่ายโดยตัวเอง)
 4. รุ่งมณี เมฆโสภณ. อำนาจ 2 : ต่อสู้กู้ชาติ เอกราษฎร์ อธิปไตย. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2555. 183 หน้า. ISBN 9786165360791
 5. หน้า 163, เจ้าฟ้าประชาธิปกราชันผู้นิราศ โดย นายหนหวย (พ.ศ. 2530, จัดพิมพ์จำหน่ายโดยตัวเอง)
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองประชาธิปัตย์
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/117/3408.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปัตย์)
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปัตย์)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2018-12-29.
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/A/091/39.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง]
 10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาชน)
 11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเสรีมนังคศิลา
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตย" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-05-01. สืบค้นเมื่อ 2018-05-19.
 13. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอน 5 ง หน้า 115 21 มกราคม พ.ศ. 2512
 14. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองกรรมกร
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเศรษฐกร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-07-10. สืบค้นเมื่อ 2018-05-19.
 16. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแนวร่วม - เศรษฐกร)
 17. 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.19 17.20 17.21 17.22 17.23 17.24 17.25 17.26 17.27 17.28 17.29 17.30 17.31 17.32 17.33 17.34 17.35 17.36 17.37 17.38 17.39 17.40 17.41 17.42 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง (39 พรรค)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2018-12-29.
 18. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองชาวนา
 19. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองสังคมประชาธิปไตย
 20. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองสงเคราะห์อาชีพและการกุศล
 21. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองธรรมาธิปัตย์
 22. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองชาตินิยม" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-03-18. สืบค้นเมื่อ 2018-05-19.
 23. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือสหภารดร
 24. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองสังคมนิยม
 25. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองขบวนการไฮด์ปาร์ค
 26. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองชาติประชาธิปไตย
 27. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติประชาธิปไตย)
 28. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองหนุ่มไทย
 29. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคอิสระ
 30. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคประชาชน
 31. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคศรีอารยเมตไตรย
 32. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคไทยมุสลิม
 33. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคปราบคอรัปชั่น
 34. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคสหภูมิ
 35. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคขบวนการคนใจบุญ
 36. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคอีสาน
 37. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคชาติสังคม" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-06-05. สืบค้นเมื่อ 2018-05-19.
 38. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคปิตุภูมิ
 39. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคประชาราษฎร์
 40. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอน ๑๒๖ ก พิเศษ หน้า ๓ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
 41. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
 42. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524
 43. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสหประชาไทย)
 44. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแนวประชาธิปไตย)
 45. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย)
 46. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา)
 47. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงาน)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-07-13. สืบค้นเมื่อ 2018-05-19.
 48. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเสรีประชาธิปไตย)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอน 5 ง หน้า 115 21 มกราคม พ.ศ. 2512
 49. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาพัฒนา)
 50. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาวนาชาวไร่)
 51. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคอิสระธรรม)
 52. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสยามใหม่)
 53. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคอิสระ)
 54. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาตินิยม)
 55. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-06-12. สืบค้นเมื่อ 2018-05-20.
 56. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสังคมประชาธิปไตย)
 57. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2018-12-29.
 58. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-12-29.
 59. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (พรรคประชาเสรี พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตย พรรคเกษตรกร)
 60. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปไตย)
 61. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (พรรคประชาเสรี พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตย พรรคเกษตรกร)
 62. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-12-29.
 63. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคพลังใหม่เปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการบริหารพรรค และนโยบายพรรค" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-08-22. สืบค้นเมื่อ 2019-01-06.
 64. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคพลังสังคมประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ชื่อพรรค และภาพเครื่องหมายพรรค
 65. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 66. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-12-29.
 67. ปิดตำนาน 44 ปี ‘พรรคกิจสังคม’ สมาชิกไม่ถึง 5พันคน สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 68. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคแรงงานประชาธิปไตย ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (ให้นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร เป็นหัวหน้าพรรค แทนนายเสรี สุชาตะประคัลภ์)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2019-01-02.
 69. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงานประชาธิปไตย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-12-29.
 70. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 71. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเพิกถอนการจดทะเบียนพรรคการเมือง
 72. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคธรรมาธิปไตย)
 73. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคไทสังคม)
 74. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคพิทักษ์ไทย)
 75. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคกรุงสยาม)
 76. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคพลังเสรี)
 77. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาตินิยม)
 78. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติสยาม)
 79. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคไทยอิสระ)
 80. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524
 81. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-12-29.
 82. 82.0 82.1 82.2 82.3 82.4 ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า
 83. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาเสรี)
 84. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (พรรคประชาเสรี พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตย พรรคเกษตรกร)
 85. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคปวงชนชาวไทย)
 86. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคปวงชนชาวไทยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค
 87. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๗/๒๕๔๗ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาติพัฒนาเพื่อรวมพรรคชาติพัฒนาเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก
 88. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสหชาติ)
 89. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคสหชาติ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2528
 90. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคราษฎร
 91. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติประชาธิปไตย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-12-29.
 92. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 93. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาราษฎร์)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-12-29.
 94. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาราษฎร์ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 95. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 96. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเสรีนิยม)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-12-29.
 97. "ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-03-18. สืบค้นเมื่อ 2018-12-31.
 98. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสยามประชาธิปไตย)
 99. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคสยามประชาธิปไตย ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (เปลี่ยนชื่อพรรคการเมืองเป็น พรรคสหประชาธิปไตย และเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค)
 100. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 101. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาไทย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-05-01. สืบค้นเมื่อ 2018-12-31.
 102. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาไทย ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-12-31.
 103. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรครวมไทยเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคและภาพเครื่องหมายพรรค" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-05-01. สืบค้นเมื่อ 2018-12-31.
 104. ยุบพรรครวมไทย รวมกับ 3 พรรคเล็ก ได้แก่ พรรคกิจประชาคม พรรคก้าวหน้า พรรคประชาชน
 105. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเอกภาพ[ลิงก์เสีย]
 106. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคก้าวหน้า)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-12-31.
 107. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 108. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรครักไทย)
 109. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ที่ตั้งสำนักงานใหญ่พรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค[ลิงก์เสีย]
 110. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง ตามนัยมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔
 111. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเกษตรกร)
 112. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔ (พรรคประชาเสรี พรรคสังคมประชาธิปไตย พรรคประชาธิปไตย พรรคเกษตรกร)
 113. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคมวลชน)
 114. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคมวลชน
 115. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคมวลชน)
 116. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 6/2541 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคมวลชน
 117. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมวลชน[ลิงก์เสีย]
 118. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรคมวลชน
 119. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๒/๒๕๕๓ เรื่อง การเลิกพรรคทางเลือกใหม่ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 46ง วันที่ 25 มีนาคม 2553
 120. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง "พรรคพลังธรรม"" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา.
 121. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๙/๒๕๕๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังธรรม
 122. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง "พรรคประชาชาติ"
 123. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาชาติ)
 124. 124.00 124.01 124.02 124.03 124.04 124.05 124.06 124.07 124.08 124.09 124.10 124.11 "ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (จำนวน 10 พรรค)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-03-18. สืบค้นเมื่อ 2018-12-31.
 125. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง "พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทย"
 126. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค
 127. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 128. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคความหวังใหม่)
 129. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ (จำนวน 51 พรรคการเมือง) เก็บถาวร 2011-11-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 130. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคชาติประชาชน)
 131. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปไตย)
 132. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสามัคคีธรรม)
 133. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคสามัคคีธรรมเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรค ชื่อพรรค และภาพเครื่องหมายพรรค" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2019-01-01.
 134. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-06-12. สืบค้นเมื่อ 2019-01-02.
 135. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง (พรรครวมพลังใหม่, พรรคสหประชาธิปไตย, พรรคเกษตรเสรี และพรรคท้องถิ่นก้าวหน้า)
 136. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคพลังประชาชน)
 137. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ศาลฎีกามีคำสั่งยุบเลิกพรรคพลังประชาชน
 138. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาไทย)
 139. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาชนไทย)
 140. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พรรคประชาชนไทยเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค
 141. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๘/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเสรีธรรม เพื่อรวมพรรคเสรีธรรมเข้ากับพรรคไทยรักไทยที่เป็นพรรคการเมืองหลัก[ลิงก์เสีย]
 142. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเกษตรกรไทย)
 143. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคส่งเสริมประชาธิปไตย)
 144. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเสรีภาพ)
 145. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรครวมไทย)[ลิงก์เสีย]
 146. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรครวมไทย
 147. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสหชีพ
 148. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสหชีพ
 149. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคนำไทย)
 150. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรค พรรคนำไทย
 151. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคหลักสยาม)
 152. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคหลักสยาม
 153. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสยามประชาธิปไตย)
 154. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสยามประชาธิปไตย
 155. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคดำรงไทย)
 156. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคดำรงไทย
 157. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคธรรมประชาธิปไตย
 158. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคสยามประชาธิปไตย
 159. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคกิจประชาธิปไตย)
 160. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมือง พรรคกิจประชาธิปไตย
 161. "ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคเสรีประชาธิปไตย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-09-21. สืบค้นเมื่อ 2019-01-02.
 162. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคประชาธิปไตย)
 163. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงชื่อพรรคเป็นพรรคชาติประชาธิปไตยและเปลี่ยนแปลงภาพเครื่องหมายพรรค
 164. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคชาติประชาธิปไตย
 165. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคอนุรักษ์นิยม)
 166. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบเลิกพรรค พรรคอนุรักษ์นิยม
 167. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงานไทย)
 168. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองพรรคแรงงานไทย
 169. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคแรงงาน
 170. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแรงงาน
 171. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคแรงงานลิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 172. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคไท)
 173. ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีคำสั่งยุบพรรคไท เนื่องจากไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 26 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
 174. ประกาศสำนักงานนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคไทยประชาธิปไตย)
 175. กกต. แจ้งรับจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่และอีก 4 พรรค ไปต่อขั้นตอนธุรการ
 176. แม้พรรคไทยประชาธิปไตยจะถูกอำนาจเผด็จการทางการเมืองไม่ให้นักการเมืองชึ่งเป็นตัวแทนคนจนเข้าสู่สภา
 177. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคปฏิรูป
 178. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๒ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคปฏิรูป
 179. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคราษฎร
 180. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค นโยบายพรรค และกรรมการบริหารพรรคราษฎร
 181. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง "พรรครามสยาม"
 182. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๔/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรครามสยาม[ลิงก์เสีย]
 183. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคประชาชน
 184. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓๔/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคประชาชน[ลิงก์เสีย]
 185. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคไทยรักไทย
 186. คำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓-๕/๒๕๕๐ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคแผ่นดินไทย และ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทย
 187. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคก้าวหน้า
 188. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๕/๒๕๔๗ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวหน้า
 189. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคศรัทธาประชาชน
 190. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓๐/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคศรัทธาประชาชน[ลิงก์เสีย]
 191. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์
 192. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๕/๒๕๔๒ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์
 193. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๗/๒๕๔๒ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาตินิยม
 194. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๗/๒๕๔๒ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาตินิยม
 195. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังประชาชน
 196. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๐/๒๕๕๑ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังประชาชน
 197. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๔/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเกษตรเสรี[ลิงก์เสีย]
 198. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๔/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคเกษตรเสรี[ลิงก์เสีย]
 199. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชารัฐ
 200. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๔ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคประชารัฐ[ลิงก์เสีย]
 201. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังมหาชน
 202. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๕/๒๕๔๖ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคพลังมหาชน[ลิงก์เสีย]
 203. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติสามัคคี
 204. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓/๒๕๔๓ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคชาติสามัคคี[ลิงก์เสีย]
 205. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคกสิกรไทย
 206. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคกสิกรไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 207. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคไทยก้าวหน้า
 208. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔/๒๕๔๓ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคไทยก้าวหน้า
 209. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคถิ่นไทย
 210. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคถิ่นไทย[ลิงก์เสีย]
 211. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๕๖/๒๕๔๕ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคชาติประชาชน[ลิงก์เสีย]
 212. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
 213. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติประชาชน
 214. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๖/๒๕๔๗ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเสรีธรรม
 215. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๒๖/๒๕๔๗ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้สั่งยุบพรรคเสรีธรรม
 216. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๒/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธรรม
 217. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๒/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคประชาธรรม
 218. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
 219. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๔๘/๒๕๔๘ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติพัฒนา
 220. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาชาติไทย
 221. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคประชาชาติไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 222. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคประชาชาติไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 223. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาราช" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-06-06. สืบค้นเมื่อ 2019-01-02.
 224. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาราชสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 225. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคดำรงไทย
 226. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคดำรงไทย
 227. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
 228. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเกษตรกรแรงงานไทย
 229. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๕๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรครวมพลังไทย
 230. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสันติภาพไทย
 231. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๑๕/๒๕๕๐ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคสันติภาพไทย[ลิงก์เสีย]
 232. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคนิติศาสตร์ไทย
 233. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคนิติศาสตร์ไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 234. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังแผ่นดิน
 235. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพลังแผ่นดินลิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 236. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
 237. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรครักเมืองไทย
 238. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรครักเมืองไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 239. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลังแผ่นดินไท
 240. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อพรรค ภาพเครื่องหมายพรรค ชื่อนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังแผ่นดินไท
 241. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๗ - ๙/๒๕๕๖ เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพลังแผ่นดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคพลังแผ่นดินไท (พรรคอาสามาตุภูมิ) ผู้ถูกร้อง]
 242. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเสรีประชาไทย
 243. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคเสรีประชาไทยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 244. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคพลเมืองไทย
 245. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๘/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรคพลเมืองไทย
 246. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเอกราช
 247. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคเอกราชสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 248. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคชาติสามัคคี
 249. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคชาติสามัคคี
 250. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสังคมไท
 251. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสังคมไทสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 252. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคราษฎรรักไทย
 253. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๘/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรคราษฎรรักไทย
 254. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคอยู่ดีมีสุข
 255. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคอยู่ดีมีสุขสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 256. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
 257. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคมัชฌิมา
 258. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และกรรมการบริหารพรรคมัชฌิมา" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-09-22. สืบค้นเมื่อ 2019-03-17.
 259. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 18/2551 เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคมัชฌิมาธิปไตย
 260. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเพื่อแผ่นดิน
 261. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคสยามก้าวหน้า
 262. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสยามก้าวหน้าสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 263. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิพลังแผ่นดิน
 264. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๑๑/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรคภูมิพลังแผ่นดิน
 265. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 266. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย นโยบาย และข้อบังคับพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
 267. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อย่อ นโยบาย และข้อบังคับของพรรครวมชาติพัฒนา" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-14. สืบค้นเมื่อ 2019-01-06.
 268. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงชื่อ ภาพเครื่องหมาย ที่ตั้ง นโยบาย ข้อบังคับ และคณะกรรมการบริหารพรรคของพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-11-12. สืบค้นเมื่อ 2019-01-01.
 269. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสยามสันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 270. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคสยามสันติสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 271. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพัฒนาประชาธิปไตย
 272. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง พรรคพัฒนาประชาธิปไตยสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 273. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน
 274. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคแทนคุณแผ่นดิน
 275. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรครักชาติ
 276. คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมือง ที่ ๙/๒๕๕๑ เรื่อง การเลิกพรรครักชาติ
 277. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคสันติภาพชาวไทย
 278. ประกาศนา