รายการพรรคการเมืองในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Emblem of Thailand.svg
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
การเมืองไทย
Thailand flag bar.svg
สถานีย่อย:การเมือง

รายชื่อพรรคการเมืองไทย ปัจจุบันมีพรรคการเมืองในประเทศไทยทั้งหมด 69 พรรคที่จดทะเบียนและยังมีสถานะเป็นพรรคการเมืองอยู่ ณ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560[1] นอกเหนือจากนั้นเป็นพรรคที่ยกเลิกการดำเนินงาน หรือยุบเพื่อรวมกับพรรคอื่น หรือถูกสั่งให้ยุบโดยคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

พรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน[แก้]

พรรคการเมืองไทยในปัจจุบันเรียงตามลำดับการจัดตั้งพรรคการเมือง

(1) เคยยุบรวมกับพรรคไทยรักไทย[2] แต่ยังดำเนินงานอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารพรรคชุดเดิม

พรรคการเมืองเรียงตามปีที่จดทะเบียน[แก้]

พรรคการเมืองในประเทศไทยที่ยุติการดำเนินการไปแล้ว เรียงตามปีที่มีการจดทะเบียน ดังนี้

ก่อน พ.ศ. 2500[แก้]

พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2498 และถูกยกเลิกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 8 ในปี พ.ศ. 2501 ให้ยกเลิกพรรคการเมืองทั้งหมด[3]

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค สิ้นสุด
พ.ศ. 2498 พรรคประชาธิปัตย์ Democrat Party logo.png พันตรีควง อภัยวงศ์ พ.ศ. 2501
พรรคเสรีมนังคศิลา Logo Serrimanangkazila Party.jpg จอมพล ป.พิบูลสงคราม พ.ศ. 2501
พรรคเสรีประชาธิปไตย (พ.ศ. 2498) เมธ รัตนประสิทธิ์ พ.ศ. 2501
พรรคกรรมกร ประกอบ โตลักษณ์ล้ำ พ.ศ. 2501
พรรคเศรษฐกร เทพ โชตินุชิต พ.ศ. 2501
พรรคชาวนา เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2501
พรรคสังคมประชาธิปไตย (พ.ศ. 2498) สุเทพ สัจจกุล พ.ศ. 2501
พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล หม่อมราชวงศ์อภินพ นวรัตน พ.ศ. 2501
พรรคธรรมาธิปัตย์ (พ.ศ. 2498) ร้อยตำรวจเอก เปี่ยม บุณยะโชติ พ.ศ. 2501
พรรคชาตินิยม (พ.ศ. 2498) เนตร พูนวิวัฒน์ พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2499 พรรคสังคมนิยม วิศิษฐ์ ศรีภัทรา พ.ศ. 2501
พรรคสหภารดร ขุนบวรวรรณกิจ พ.ศ. 2501
พรรคขบวนการไฮด์ปาร์ค เพทาย โชตินุชิต พ.ศ. 2501
พรรคชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2499) พันโท หม่อมราชวงศ์น้ำเพชร เกษมสันต์ พ.ศ. 2501
พรรคหนุ่มไทย ทองม้วน อัตถากร พ.ศ. 2501

พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2510[แก้]

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค สิ้นสุด
พ.ศ. 2500 พรรคสหภูมิ สุกิจ นิมมานเหมินท์ พ.ศ. 2501
พรรคชาติสังคม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2501

ในระหว่างปี พ.ศ. 2501 ถึงปี พ.ศ. 2511 ไม่มีการจดทะเบียนพรรคการเมือง

พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2520[แก้]

ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511[แก้]

ภายหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2511 ได้มีการจดทะเบียนพรรคการเมือง (รวมทั้งจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติใหม่) ดังนี้

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค สิ้นสุด
พ.ศ. 2511 พรรคสหประชาไทย Sahaprachathai party.jpg จอมพลถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2514
พรรคประชาธิปัตย์ Democrat Party logo.png หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พ.ศ. 2514
พรรคแนวประชาธิปไตย ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน พ.ศ. 2514
พรรคประชาชน (พ.ศ. 2511) พรรคประชาชน พ.ศ. 2511.png เลียง ไชยกาล พ.ศ. 2514
พรรคแนวร่วม-เศรษฐกร เทพ โชตินุชิต พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2512 พรรคสัมมาชีพ-ช่วยชาวนา พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) พ.ศ. 2514
พรรคแรงงาน (พ.ศ. 2512) โลโก้พรรคแรงงาน พ.ศ. 2511.png เชื้อ กาฬแก้ว พ.ศ. 2514
พรรคเสรีประชาธิปไตย (พ.ศ. 2512) จารุบุตร เรืองสุวรรณ พ.ศ. 2514
พรรคประชาพัฒนา ร้อยเอก หม่อมราชวงศ์วีรพงศ์ ทองแถม พ.ศ. 2514
พรรคชาวนาชาวไร่ ไพบูลย์ อารีชน พ.ศ. 2514
พรรคอิสระธรรม หลวงชัยสุภา (ส่วน ภมรศิริ) พ.ศ. 2514
พรรคสยามใหม่ (พ.ศ. 2512) พลตรี กระแส เสนาพลสิทธิ์ พ.ศ. 2514
พรรคอิสระ TLP.PNG โกศล ไกรฤกษ์ พ.ศ. 2514
พรรคชาตินิยม (พ.ศ. 2512) วิมพ์ วิมลมาลย์ พ.ศ. 2514
จดทะเบียนใหม่ พรรคชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2513) พันเอก หม่อมราชวงศ์น้ำเพชร เกษมสันต์ พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2514 พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า (พ.ศ. 2514) ชำนาญ ยุวบูรณ์ พ.ศ. 2514
พรรคสังคมประชาธิปไตย (พ.ศ. 2514) พันเอก สมคิด ศรีสังคม พ.ศ. 2514

ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517[แก้]

การจดทะเบียนพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค สิ้นสุด
พ.ศ. 2517 พรรคประชาธิปไตย (พ.ศ. 2517) ชุมพล มณีเนตร พ.ศ. 2519
พรรคฟื้นฟูชาติไทย พันเอก สวัสดี ศิริโพธิ์ พ.ศ. 2519
พรรคเกษตรสังคม โลโก้พรรคเกษตรสังคม.png เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ พ.ศ. 2519
พรรคประชาธิปัตย์ Democrat Party logo.png หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช พ.ศ. 2519
พรรคประชาก้าวหน้า โลโก้พรรคประชาก้าวหน้า พ.ศ. 2517.png สำราญ จุลเชาวน์ ?
พรรคสังคมชาตินิยม ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ พ.ศ. 2522
พรรคพลังราษฎร ขุนจรรยาวิจารณ์ พ.ศ. 2519
พรรคราษฎร (พ.ศ. 2517) ไถง สุวรรณทัต พ.ศ. 2519
พรรคไท (พ.ศ. 2517) โลโก้พรรคไท พ.ศ. 2517.png แผ่พืชน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พ.ศ. 2519
พรรคเศรษฐกร (พ.ศ. 2517) โลโก้พรรคเศรษฐกร พ.ศ. 2517.png ทิม ภูริพัฒน์ พ.ศ. 2519
พรรคประชาธรรม (พ.ศ. 2517) โลโก้พรรคประชาธรรม พ.ศ. 2517.png ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พ.ศ. 2529
พรรคธรรมสังคม โลโก้พรรคธรรมสังคม พ.ศ. 2517.png ทวิช กลิ่นประทุม พ.ศ. 2519
พรรคกสิกรรมกร โลโก้พรรคกสิกรรมกร พ.ศ. 2517.png ศราวุฒิ ปฤชาบุตร พ.ศ. 2519
พรรคเกษตรกร โลโก้พรรคเกษตรกร พ.ศ. 2517.png อภิรัตน์ บริบูรณ์ ?
พรรคเสรีชน โลโก้พรรคเสรีชน พ.ศ. 2517.png พลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร ?
พรรคแหลมทอง โลโก้พรรคแหลมทอง พ.ศ. 2517.png บุญพฤกษ์ จาฎามระ ?
พรรคพลังใหม่ กระแส ชนะวงศ์ ?
พรรคสันติชน โลโก้พรรคสันติชน.png ดรงค์ สิงห์โตทอง ?
พรรคกิจสังคม โลโก้พรรคกิจสังคม พ.ศ. 2517.png หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช พ.ศ. 2519
พรรคแนวสันติ โลโก้พรรคแนวสันติ พ.ศ. 2517.png บรรจง ศรีจรูญ ?
พรรคแนวร่วมสังคมนิยม โลโก้พรรคแนวร่วมสังคมนิยม.png แคล้ว นรปติ ?
พรรคชาติไทย โลโก้พรรคชาติไทย พ.ศ. 2517.png พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร พ.ศ. 2519
พรรคสังคมก้าวหน้า โลโก้พรรคสังคมก้าวหน้า พ.ศ. 2517.png ญาติ ไหวดี ?
พรรคแรงงาน (พ.ศ. 2517) โลโก้พรรคแรงงาน พ.ศ. 2517.png เสรี สุชาตะประคัลภ์ ?
พรรคแผ่นดินไทย (พ.ศ. 2517) โลโก้พรรคแผ่นดินไทย พ.ศ. 2517.png สุนีรัตน์ เตลาน ?
พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2517) โลโก้พรรคพลังประชาชน พ.ศ. 2517.png บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยะวงศ์ ?
พรรคอธิปัตย์ โลโก้พรรคอธิปัตย์ พ.ศ. 2517.png พลตำรวจโท ประชา บูรณธนิต ?
พรรคสงเคราะห์อาชีพและการกุศล หม่อมราชวงศ์อภินพ นวรัตน์ ?
พรรคพัฒนาจังหวัด สฤษดิ์ เพ็ญสุภา ?
พรรคสังคมพัฒนา เกษม สารคุณ ?
พรรคมหาชน (พ.ศ. 2517) สำราญ ภู่แก้ว ?
พรรคกรรมกร (พ.ศ. 2517) โลโก้พรรคกรรมกร พ.ศ. 2517.png รณรงค์ ตั้งเติมทอง ?
พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย โลโก้พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย.png พันเอก สมคิด ศรีสังคม พ.ศ. 2519
พรรคไทยรวมไทย (พ.ศ. 2517) สอิ้ง มารังกูล ?
พรรครัฐบุรุษ ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร ?
พรรคไทยสันติภาพ สุขสรรค์ ขวัญทองห้าว ?
พรรคสังคมนิยมเสรีประชาธิปไตย สมบูรณ์ บรรลุศิลป์ ?
พรรคสยาม ไพบูลย์ จันทรมงคล ?
พรรคศรีอารยะ ประเจิด เปล่งศรีงาม ?
พรรคประชาสันติ (พ.ศ. 2517) ธนาวดี บิณษรี ?
พรรคสังคมประชาธรรม สัมฤทธิ์ นามชินมาร พ.ศ. 2519
พรรคขบวนการมวลชน ทวีศักดิ์ ตรีพลี ?
พ.ศ. 2518 พรรคสยามใหม่ (พ.ศ. 2518) เปรม มาลากุล ณ อยุธยา พ.ศ. 2519
พรรคพลังเกษตรกร นิคม ดำรงค์กิจเกษตร พ.ศ. 2519
พรรคแนวราษฎร์ นาวาอากาศโท จรูญ พวงมะลิ พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2519 พรรคธรรมาธิปไตย เมธี กำเพ็ชร ?
พรรคไทสังคม ไพบูลย์ รัตนเศรษฐ์ พ.ศ. 2519
พรรคพิทักษ์ไทย อนันต์ สุขสันต์ พ.ศ. 2519
พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน พ.ศ. 2519
พรรคกรุงสยาม พันเอก สมบูรณ์ สุนทรเกส พ.ศ. 2519
พรรคพลังเสรี อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พ.ศ. 2519
พรรคชาตินิยม (พ.ศ. 2519) ทินกร ปรีชพันธ์ พ.ศ. 2519
พรรคชาติสยาม แถม นุชเจริญ พ.ศ. 2519
พรรคไทยอิสระ สันติราษฎร์ วัชรเกียรติ พ.ศ. 2519

พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2540[แก้]

ตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524[แก้]

หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองดังต่อไปนี้

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค สิ้นสุด
พ.ศ. 2525 พรรคแรงงานประชาธิปไตย โลโก้พรรคแรงงานประชาธิปไตย.png เสรี สุชาตะประคัลภ์ พ.ศ. 2532
พรรคสังคมประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525) พรรคสังคมประชาธิปไตย (2525).png พันเอกสมคิด ศรีสังคม พ.ศ. 2529
พรรคสหชาติ (เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคราษฎร) ดร. พัฒนา พยัคฆนิธิ พ.ศ. 2529
พรรคประชาเสรี โลโก้พรรคประชาเสรี.png ดร. วัฒนา เขียววิมล พ.ศ. 2529
พรรคปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525) (เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคชาติพัฒนา) พรรคปวงชนชาวไทย 2525.jpg ร้อยเอก สมหวัง สารสาส พ.ศ. 2535
พรรคประชากรไทย TCPLogo.png สมัคร สุนทรเวช ยังดำเนินการอยู่
พรรคชาติประชาธิปไตย โลโก้พรรคชาติประชาธิปไตย.png พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ พ.ศ. 2532
พรรคประชาราษฎร์ (เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคกิจประชาคม) ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ พ.ศ. 2529
พรรคกิจสังคม โลโก้พรรคกิจสังคม พ.ศ. 2517.png หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังดำเนินการอยู่
พรรคชาติไทย โลโก้พรรคชาติไทย พ.ศ. 2517.png พลตรีประมาณ อดิเรกสาร พ.ศ. 2550
พรรคประชาธิปัตย์ Democrat Party logo.png พิชัย รัตตกุล ยังดำเนินการอยู่
พรรคเสรีนิยม หม่อมราชวงเศรณีพรหม กมลาสน์ พ.ศ. 2535
พรรคพลังใหม่ (พ.ศ. 2525) (เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย) พรรคพลังใหม่.jpg พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2526 พรรคประชาธิปไตย (พ.ศ. 2526) โลโก้พรรคประชาธิปไตย.png ชุมพล มณีเนตร พ.ศ. 2529
พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2526) โลโก้พรรคก้าวหน้า.png อุทัย พิมพ์ใจชน พ.ศ. 2532
พรรคสยามประชาธิปไตย (เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคสหประชาธิปไตย) พันเอก (พิเศษ) พล เริงประเสริฐวิทย์ พ.ศ. 2529
พรรคประชาไทย (เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมไทย) ทวี ไกรคุปต์ พ.ศ. 2529
พรรครักไทย (เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคประชาชน) วิชิต ศุขะวิริยะ พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2527 พรรคเกษตรกร สอาด หอมสุวรรณ พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2528 พรรคมวลชน ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2529 พรรคกิจประชาคม พรรคกิจประชาคม.jpg บุญชู โรจนเสถียร พ.ศ. 2532
พรรคสหประชาธิปไตย พันเอก (พิเศษ) พล เริงประเสริฐวิทย์ พ.ศ. 2535
พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529) พรรครวมไทย.jpg ณรงค์ วงศ์วรรณ พ.ศ. 2532
พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529) พรรคราษฎร.jpg พลเอกเทียนชัย ศิริสัมพันธ์ พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2530 พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531) พรรคประชาชน 2530.jpg เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2531 พรรคพลังธรรม Plt-th.gif พลตรีจำลอง ศรีเมือง พ.ศ. 2550
พรรคประชาชาติ เผดิม สิริเวชชะพันธ์ พ.ศ. 2532
พรรคพลังสังคมประชาธิปไตย (เปลี่ยนชื่อเป็น พรรครวมพลังใหม่) ชัชวาลย์ ชมภูแดง พ.ศ. 2535
พรรคเกษตรอุตสาหกรรมไทย (เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเกษตรเสรี) ประวัติ สายทองสุก พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2532 พรรคเอกภาพ พรรคเอกภาพ.jpg ณรงค์ วงศ์วรรณ พ.ศ. 2545
พรรคชาวไทย สังคม ศรีจันทร์เติม พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2533 พรรคเสรีประชาธิปไตย (พ.ศ. 2533) สมัคร พฤกษ์เสถียร พ.ศ. 2535
พรรคความหวังใหม่ ตราพรรคความหวังใหม่ (เดิม)1.gif พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2534 พรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2534) ธนะภูมิ แสงเงิน พ.ศ. 2535
พรรคประชาธิปไตย (พ.ศ. 2534) ธนา ไชยประสิทธิ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2535 พรรคประชาชาติไทย (พ.ศ. 2535) เผดิม สิริเวชชะพันธ์ พ.ศ. 2535
พรรคสามัคคีธรรม (เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเทิดไท) พรรคสามัคคีธรรม.jpg ณรงค์ วงศ์วรรณ พ.ศ. 2535
พรรคเทิดไท (พ.ศ. 2535) พรรคเทิดไท.jpg อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ พ.ศ. 2536
พรรคเกษตรเสรี อนันต์ บูรณวณิช พ.ศ. 2536
พรรครวมพลังใหม่ ปราโมทย์ นาครทรรพ พ.ศ. 2535
พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535) Hislogo-th.gif พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พ.ศ. 2547
พรรคท้องถิ่นก้าวหน้า (พ.ศ. 2535) สุรดิส โหระสุต พ.ศ. 2536
พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2535) พันเอก โสภณ หาญเจริญ พ.ศ. 2539
พรรคประชาไทย (พ.ศ. 2535) ธนะภูมิ แสงเงิน พ.ศ. 2535
พรรคประชาชนไทย (เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535) ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ พ.ศ. 2535
พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2535) ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ พ.ศ. 2544
พรรคเกษตรกรไทย (พ.ศ. 2535) ทวนทอง อิสสระวงศ์ พ.ศ. 2535
พรรคส่งเสริมประชาธิปไตย พลเรือตรี สุบิน ยิ้มเนียม พ.ศ. 2535
พรรคเสรีภาพ บุญชัย มนัสมนตรี พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2536 พรรครวมไทย (พ.ศ. 2536) สัญชยากร เศียนเสวี พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2537 พรรคสหชีพ (พ.ศ. 2537) สถาปน์ ศิริขันธ์ พ.ศ. 2539
พรรคนำไทย พรรคนำไทย.jpg อำนวย วีรวรรณ พ.ศ. 2540
พรรคหลักสยาม พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์ พ.ศ. 2539
พรรคสยามประชาธิปไตย (พ.ศ. 2537) พูนทรัพย์ บุญทอง พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2538 พรรคดำรงไทย (พ.ศ. 2538) ประพนธ์ จันทร์กล่ำ พ.ศ. 2539
พรรคมวลชน สมศักดิ์ ภาคีโพธิ์ พ.ศ. 2541
พรรคกิจประชาธิปไตย (พ.ศ. 2538) อัจจิมา วัฒนวงศ์ศิริ พ.ศ. 2539
พรรคเสรีประชาธิปไตย (พ.ศ. 2538) พันเอก สุบรรณ แสงพันธุ์ พ.ศ. 2540
พรรคอนุรักษ์นิยม (พ.ศ. 2538) นาวาเอก ศิโรช มาบางครู พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2539 พรรคแรงงานไทย (พ.ศ. 2539) พันจ่าอากาศเอก ชิน ทับพลี พ.ศ. 2540
พรรคไท (พ.ศ. 2539) พรรคไท.jpg ธนบดินทร์ แสงสถาพร พ.ศ. 2546
พรรคไทยประชาธิปไตย โสรัจจ์ ดาศรี พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2540 พรรคประชาธิปไตย (พ.ศ. 2540) พันเอก สุบรรณ แสงพันธุ์ พ.ศ. 2540
พรรคชาติประชาธิปไตย (พ.ศ. 2540) พันเอก สุบรรณ แสงพันธุ์ พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2550[แก้]

ปีที่จัดตั้ง ชื่อพรรค ตรา หัวหน้าพรรค สิ้นสุด
พ.ศ. 2541 พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541) 20people.gif พันตำรวจโท กานต์ เทียนแก้ว พ.ศ. 2551
พรรคแรงงานไทย (พ.ศ. 2541) โลโก้พรรคแรงงานไทย.png ชิน ทับพลี พ.ศ. 2547
พรรคประชาชน (พ.ศ. 2541) นัดดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2544
พรรคไทยรักไทย ทักษิณ ชินวัตร พ.ศ. 2550
พรรคราษฎร (พ.ศ. 2541) (เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคมหาชน) สมชาย หิรัญพฤกษ์ พ.ศ. 2547
พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2541) สุวัฒน์ ยมจินดา ?
พรรคชาตินิยม (พ.ศ. 2541) ษชา ธรรมวงศ์ พ.ศ. 2542
พรรคศรัทธาประชาชน เอกชัย บูลภักดิ์ พ.ศ. 2544
พรรคมหาราษฎร์ธิปัตย์ พยม พวงจันทร์หอม พ.ศ. 2544
พรรคประชารัฐ วิลาศ รัฐแสง พ.ศ. 2544
พรรคพลังมหาชน นิรันดร์ วีระธำรงค์ พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2542 พรรคชาติสามัคคี (พ.ศ. 2542) ชาติชาย เลาสกุลภักดี พ.ศ. 2543
จดทะเบียนใหม่ พรรคความหวังใหม่ 10whangmai.gif ชิงชัย มงคลธรรม ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2546 พรรคประชาชน (พ.ศ. 2546) พรประทาน ไชยรัชต์ ยังดำเนินการอยู่
พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2546) พลเอก สุนทร หงส์พร้อมญาติ พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547 พรรคมหาชน MCP party.jpg ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ยังดำเนินการอยู่
พรรคประชาธรรม (พ.ศ. 2547) พันตรี จิตตพงศ์ พิสิษฐ์บรรณกร พ.ศ. 2548
พรรคแรงงาน (พ.ศ. 2547) อาภากร ทับพลี พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549 พรรคเกษตรกรแรงงานไทย ศิริพงศ์ กลั่นสุภา ยังดำเนินการอยู่
จดทะเบียนใหม่ พรรคชาติสามัคคี (พ.ศ. 2549) นพดล ไชยฤทธิเดช พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2549 พรรคพลังแผ่นดินไท (เปลี่ยนชื่อเป็น พรรคอาสามาตุภูมิ) ลิขิต ธีรเวคิน พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2549 พรรคเสรีประชาไทย พิศาล ยวงประสิทธิ์ พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2549 พรรครักเมืองไทย รักเมืองไทย.jpg สันชัย แก้วเกษ พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2549 พรรคสันติภาพไทย วีระศักดิ์ อุปถัมภ์ พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549 พรรคพลังแผ่นดิน สมใจ คงแจ่ม พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2549 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 51ชาวนา.jpg ประเดิม ดำรงเจริญ ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2549 พรรคนิติศาสตร์ไทย
พ.ศ. 2549 พรรคประชาชาติไทย (พ.ศ. 2549)
พ.ศ. 2549 พรรคประชาราช ประชาราช Logo.png เสนาะ เทียนทอง ยังดำเนินการอยู่
พ.ศ. 2549 พรรคดำรงไทย (พ.ศ. 2549) ณัฐวัฒน์ นุชนารถ พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2550 พรรคเพื่อไทย PTP LOGO.jpg บัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ ยังดำเนินการอยู่
พรรคเพื่อแผ่นดิน Head01xx.JPG สุวิทย์ คุณกิตติ ยังดำเนินการอยู่

พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2557[แก้]

หลังจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ก็มิได้มีการจดทะเบียนพรรคการเมืองอีกจนกระทั่งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐