สภาเมืองพัทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาเมืองพัทยา
ประเภท
ประเภท
เป็นส่วนหนึ่งของเมืองพัทยา
ผู้บริหาร
ประธาน
บรรลือ กุลละวณิชย์, อิสระ
ตั้งแต่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รองประธานคนที่ 1
ไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น, อิสระ
ตั้งแต่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รองประธานคนที่ 2
วิเชษฐ หนองใหญ่, อิสระ
ตั้งแต่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
โครงสร้าง
สมาชิก24 คน
กลุ่มการเมือง
  กลุ่มเรารักพัทยา (24)
การเลือกตั้ง
ระบบแบ่งเขตหลายเบอร์
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
22 พฤษภาคม 2565
ที่ประชุม
ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เว็บไซต์
[1]

สภาเมืองพัทยา (ตัวย่อ: ส.ม.) เป็นองค์กรฝ่ายสภาของเมืองพัทยา มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและดูแลการบริหารราชการพัทยาของฝ่ายบริหารอันมีนายกเมืองพัทยาเป็นหัวหน้าคณะฯ ซึ่งประธานสภาเมืองพัทยาคนปัจจุบัน คือ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ,นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น เป็นรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่ 1 และนายวิเชษฐ หนองใหญ่ เป็นรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่ 2

โครงสร้าง[แก้]

สภาเมืองพัทยามีสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ซึ่งมีจำนวนและวาระแตกต่างกันไปแล้วแต่กำหนด

สมาชิกสภาเมืองพัทยา[แก้]

สำหรับสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2565 สมาชิกสภา 24 คนมาจากการเลือกตั้งระบบแบ่งเขต โดยมีสมาชิก 6 คนต่อ 1 เขตเลือกตั้งของเมืองพัทยา มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

สภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบัน มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 24 คน

ประกอบด้วย
 1.นายบรรลือ กุลละวณิชย์   ประธานสภาเมืองพัทยา
 2.นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น   รองประธานสภาเมืองพัทยา
 3.นายวิเชษฐ หนองใหญ่   รองประธานสภาเมืองพัทยา
 4.นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์   สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 5.นายศุภฤกษ์ ชมพูนุช    สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 6.นายธนภัทร อุดมรัตนกูลชัย สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 7.นายภาสกร อยู่สมบูรณ์   สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 8.นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์  สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 9.นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์  สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 10.นายสรวิศ สุทธิธำรงสวัสดิ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 11.นางสาวภคินี รุ่งรัตนพันธ์  สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 12.นายสุริวัฒน์ เริ่มกิจการ  สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 13.นายสุรินทร์ ยิ้มใย    สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 14.นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 15.นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ   สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 16.นายดิลก ทองนาค    สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 17.นายดำรงเกียรติ พินิจการ สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 18.นายวิศัลย์ เพ็ชรตระกูล  สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 19.นายวสันต์ สุขขี     สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 20.นายนิคม แสงแก้ว    สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 21.นายเมธากฤษฏิ์ สุนทรส  สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 22.นายวุฒิธร แสงอุไร   สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 23.นายสุชาติ ขุนเจ๋ง    สมาชิกสภาเมืองพัทยา
 24.นายประสาทพร ดีเด่น  สมาชิกสภาเมืองพัทยา

[1]

ค่าตอบแทน[แก้]

ประธานสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 30,540 บาท

รองประธานสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 23,990 บาท

สมาชิกสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 19,440 บาท

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 19,440 บาท

ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 13,880 บาท[2]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://pattaya.go.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2/
 2. "เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือน "นายก-สมาชิกสภาเมืองพัทยา"". กรุงเทพธุรกิจ. 29 March 2022. สืบค้นเมื่อ 29 March 2022.