ข้ามไปเนื้อหา

พรรคแนวประชาธิปไตย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคแนวประชาธิปไตย
หัวหน้าไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน
รองหัวหน้าบุญเย็น วอทอง
วรพจน์ วงศ์สง่า
พันตรี สมาน ทองอร่าม
เกริก ระวังภัย
เลขาธิการไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน
คำขวัญชาติ เกียรติภูมิ และความเป็นธรรม
ก่อตั้ง22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคแนวประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนและมีบทบาททางการเมืองในระหว่างปี พ.ศ. 2511 - 2514 และ พ.ศ. 2519 (ใช้ชื่อว่า พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย) โดยมี ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน เป็นหัวหน้าพรรคทั้ง 2 ครั้ง

ประวัติ[แก้]

พรรคแนวประชาธิปไตย จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2511 เป็นลำดับที่ 3/2511 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 โดยมี ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค ใช้ชื่อว่า "พรรคแนวประชาธิปไตย"[1] ต่อมาได้มีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 9 มีผลให้บรรดาพรรคการเมืองที่มีอยู่เป็นอันสิ้นสุดลง[2] และได้มีการจัดพรรคขึ้นมาอีกครั้ง ในชื่อ "พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย" ในปี พ.ศ. 2519 โดยจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ 49/2519 โดยจดทะเบียนพรรคการเมือง เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 โดยมีไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน เป็นหัวหน้าพรรค และเหรียญชัย จองสืบ เป็นเลขาธิการพรรค[3] และมีกรรมการบริหารพรรคอีกหลายคน เช่น สนอง บุญไชย ประจวบ ไชยสาส์น เป็นต้น

เมื่อ พ.ศ. 2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[4] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2534 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[5] ส่งผลให้ทุกพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 ยังคงดำรงอยู่เหมือนเดิม แต่พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย ก็ไม่ได้รับการฟื้นฟูแต่อย่างใด

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2512[แก้]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 พรรคแนวประชาธิปไตย ได้รับเลือกตั้งมีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 8 ที่นั่ง จากจังหวัดลำปาง (1 คน) ศรีสะเกษ (1 คน) อุบลราชธานี (5 คน) และพัทลุง (1 คน) ต่อมามีการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้พรรคฯ มีจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นเป็น 9 ที่นั่ง

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2519[แก้]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 ทางพรรคแนวร่วมประชาธิปไตย ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งปรากฏว่าทางพรรคได้ที่นั่งในสภา 1 ที่นั่ง[6] คือ ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน จากจังหวัดลำปาง

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแนวประชาธิปไตย)
  2. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอน ๑๒๖ ก พิเศษ หน้า ๓ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย
  4. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  5. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2534
  6. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-17.