การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549

← พ.ศ. 2543 19 เมษายน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 →

200 ที่นั่งในวุฒิสภาไทย

วุฒิสภาก่อนการเลือกตั้ง

ชุดที่ 8

วุฒิสภาหลังการเลือกตั้ง

ชุดที่ 9

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. มาจากการเลือกตั้งทั่วไป ประกอบด้วย ส.ว. จำนวน 200 คน แบ่งตามจังหวัดต่างๆ ตามจำนวนประชากร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเลือก ส.ว.ได้ 1 คน

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2543 จะครบวาระในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 และรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นภายใน 30 วัน โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์หรือเกิดก่อนวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2531 จะต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใน วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2549[1]

กรุงเทพมหานคร[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 18 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 260 คน
ดูบทความหลักที่ รายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549 กรุงเทพมหานคร

จังหวัดกระบี่[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 1. อภิชาติ ดำดี 53,095 คะนน
 • จำนวนผู้สมัคร 8 คน
 1. นายพินิจ อัศวโกวิทกรณ์
 2. นายม่านัด หลานหาด
 3. นายชุมพล พิศาล
 4. นายแสงชัย วสุนธรา
 5. นายอภิชาติ ดำดี
 6. นายสมเกียรติ เอ่งฉ้วน
 7. นายสนิท มาศโอสถ
 8. นายไมตรี บุญยัง

จังหวัดกาญจนบุรี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 548,146 คน
 1. สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล 74,271 คะแนน
 2. ธงชาติ รักษากุล 41,585 คะแนน
 3. พล.ต.ต.วัชระ เข็มศักดิ์สิทธิ์ 40,108 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 14 คน

1 นายกวี มินวงษ์
2 นายสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล
3 พล.ต. วิฑูรย์ ดิษยบุตร
4 พล.ต. ประกาศิต แก้วมณี
5 พล.ต.ต. วัชระ เข็มศักดิ์สิทธิ์
6 นายเทอดศักดิ์ กรรณสูต
7 ว่าที่ พ.ต. ธำรง เกียรติกังวาฬไกล
8 นายยงยุทธ เหมือนแก้ว
9 นายเสนาะ ศิลาแรง
10 นายธงชาติ รักษากุล
11 นายนิสัย สืบใหม่
12 นายสมยศ หอทอง
13 นายสมาน เลี่ยนเครือ
14 พ.ท.ทวีศักดิ์ หงษ์ทอง

จังหวัดกาฬสินธุ์[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 1. ชะม้อย วรามิตร 90,561 คะแนน
 2. นิพนธ์ ศรีธเรศ 56,872 คะแนน
 3. จำปี โยธารินทร์ 40,392คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 21 คน

1 นายธีระชัย แสนภูวา
2 นายสุดชาย บุญไชย
3 นายครรชิต ศรีบุญลือ
4 นายจำปี โยธารินทร์
5 นายอาทิตย์ บำรุงเอื้อ
6 นายวีระพันธ์ แสนศรีมหาชัย
7 นายแพน พรไตรศักดิ์
8 นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช
9 นางจิตสิริ ณ กาฬสินธุ์
10 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
11 นายดุษฎีศักดิ์ โง่นคำ
12 นายประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกูล
13 นายนิพนธ์ ศรีธเรศ
14 นางชะม้อย วรามิตร
15 นายบวร ภูจริต
16 นายเงิน ไชยศิวามงคล
17 นายสหพล ศรีบ้านโพน
18 นายเดช ปรีดี
19 นายสวาท เอกตาแสง
20 น.ส.ปราณี สุทธศรี
21 นายณรงค์ศักย์ สุภารี

จังหวัดกำแพงเพชร[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 1. สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ 108,888 คะแนน
 2. กฤช อาทิตย์แก้ว 108,287 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 10 คน

1 นายกฤช อาทิตย์แก้ว
2 นายคมน์ พิมพาพัฒนโยธิน
3 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
4 นายปรีชา มุสิกุล
5 นายสุขลักษณ์ จินดาอินทร์
6 นายเฉลิมพล เล้าเจริญ
7 นายอุดม วราหะ
8 น.ส. วรรณวิไล ฤกษ์อัตการ
9 ร.ต. สมานชัย บุญยัง
10 ว่าที่ ร.ต. วิเศษ นาโตนด

จังหวัดขอนแก่น[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 6 คน
 1. ดวงแข อรรณนพพร 103,137 คะแนน
 2. รัตนาภรณ์ สมบูรณ์ 67,528 คะแนน
 3. อัษฎางค์ แสวงการ 58,299 คะแนน
 4. นิยม ศรีวิเศษ 49,882 คะแนน
 5. พ.ต.อ. อุดร ชาญนุวงศ์ 49,676 คะแนน
 6. พล.ต.ต. ไพฑูรย์ เชิดมณี 45,797 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 44 คน

1 พ.ต.อ. เฉลิมเกียรติ กีรติบุญมานนท์
2 พ.อ. (พิเศษ) ชาตรี ไกรพีรพรรณ
3 นายตุลภาค ประเสริฐศิลป์
4 พล.ต.ต. เอกชัย ทิวถนอม
5 นายบุญยง แก้วฝ่ายนอก
6 นายเกริกฤทธิ แจ้งพรมมา
7 นายสมาน อินทรปพงค์
8 นายคุ้มพงษ์ ทนายแดง ภูมิภูเขียว
9 นายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล
10 พล.อ. พินิจ โจมพรม
11 นายสมพร ศรีวงษ์
12 นายนิคม ศรีเงิน
13 นายสุพรรณ แก้วหลวง
14 นายศิริชัยย์ ชัยชนะวงศ์
15 นางประภาวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา
16 นายสมเจตน์ อินทรกำแหง
17 นายบุญคง ดวงจันคำ
18 พล.ต.ต. สมศักดิ์ พิศุทธิสุวรรณ
19 นายจักริน อินทะกนก
20 นายอร่าม พลตรี
21 นางสุดาพร กุมพล
22 ด.ต.ชลธิช มณีแสง
23 พ.ต.อ. อุดร ชาญนุวงศ์
24 นางสมผิว เพ็ชรมาก
25 นายเอกราช ช่างเหลา
26 นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์
27 นายอัษฎางค์ แสวงการ
28 นายนฤเบศ ปาปะซัง
29 พ.ต.อ. ทวี โนนสุวรรณ
30 นายปกรณ์ คุณารักษ์
31 นายสมพร สิทธิ
32 นางดวงแข อรรณนพพร
33 นายนิรมิต เขื่องสตุ่ง
34 นายกระแส ชนะวงศ์
35 นายนิยม ศรีวิเศษ
36 นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์
37 พล.ต.ต. ไพฑูรย์ เชิดมณี
38 นายประณีต สุขใส
39 นายมงคล ด่านธานินทร์
40 พ.ต.ท. ทรงเดช ผาจันทร์
41 ว่าที่ ร.อ.นิพนธ์ ซิ้มประยูร
42 นายนิรุชฌ์ สีหราช
43 นายเลิศสิน หงษ์แสงไทย
44 นายปัญญา ศรีปัญญา

จังหวัดจันทบุรี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 365,348 คน
 1. ประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา 49,839 คะแนน
 2. ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา 42,279 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 9 คน

1 นายวโรทัย ภิญญสาสน์
2 ร.ท. ปรีชา แจ่มจิรารักษ์
3 นายธรรมมาส มาศผล
4 นางวิรตี ธรธนาอัศว
5 นายวินัตร์ ธนประสิทธิ์พัฒนา
6 นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา
7 นายศุภชัย ผุดผ่อง
8 นายประพันธ์ จึงสกุลวัฒนา
9 นายชยันต์ เนรัญชร

จังหวัดฉะเชิงเทรา[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 473,732 คน
 1. พรรณี จารุสมบัติ 120,586 คะแนน
 2. เฉลิมชัย ตันเจริญ 51,199 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 7 คน

1 นายสุเชน ทั่วทิพย์
2 นายธวัช อู่วิเชียร
3 นายสุรพล โชติช่วง
4 พ.ต.ท. บรรลือศักดิ์ ลือโสภา
5 นางพรรณี จารุสมบัติ
6 นายชวลิต เจริญพร
7 นายเฉลิมชัย ตันเจริญ

จังหวัดชลบุรี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 4 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 848,395 คน
 1. สันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์ 59,583 คะแนน
 2. สุรชัย ชัยตระกูลทอง 54,378 คะแนน
 3. ภุชงค์ รุ่งโรจน์ 47,339 คะแนน
 4. ประมวล เอมเปีย 37,588 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 17 คน

1 นายสันต์ศักด์ จรูญ งามพิเชษฐ์
2 นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์
3 นายประมวล เอมเปีย
4 พ.ต.ท. สนอง พรมไธสง
5 นายภุชงค์ รุ่งโรจน์
6 นายวิเชียร ตั้งธรรมสถิตย์
7 นายเสน่ห์ สมศรี
8 จ.ส.อ.กูณฑ์ จีนประชา
9 นายสมชาย สหชัยรุ่งเรือง
10 นายไชยเฉลิม พิทักษ์ผลิน
11 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง
12 พล.ร.ต.พัฒนะ จิรนันท์
13 นายสุธรรม พันธุศักดิ์
14 นายทรงสิทธิ์ อุดมสิน
15 นายณฐภณ ปัญญาคณากูล
16 นางสาวเสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์
17 นายสมชาย ศรีสุนทรโวหาร

จังหวัดชัยนาท[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 251,842 คน
 1. พรทิวา นาคาศัย 54,921 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 5 คน

1 พ.อ.อ.เด็ดดวงดอกรัก คุ้มชนะ
2 จ.ส.อ.อนันต์ สุขสันต์
3 นางพรทิวา นาคาศัย
4 นางอารี คำสวัสดิ์
5 พ.อ.ธีระพล ประจัญบาน

จังหวัดชัยภูมิ[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 4 คน
 1. พรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา 78,370 คะแนน
 2. พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย 77,206 คะแนน
 3. พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล 52,440 คะแนน
 4. อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ 49,172 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 25 คน

1 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
2 นางพรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา
3 นายอนุสนธิ์ คุ้มคง
4 ร.ต. วัฒนา แก้วศิริ
5 นายนิพนธ์ ศิลปอนันต์
6 นายสานิตย์ หาญรบ
7 นายสีหนาท ฦาชา
8 นายประสิทธิ์ สิมสวน
9 นายธวัช สุวิฒิกุล
10 นายสิทธิ เหล่าฤทธิ์
11 พล.ต.ท. สุกิจ อุดมเศรษฐ์
12 นายภูษณิศา เจนชัย
13 นายมนตรี ชาลีเครือ
14 นายอภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ
15 นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์
16 นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
17 นายสานิตย์ หวลชัยภูมิ
18 นายคณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์
19 นางนิลรวี พีระสันติธรรม
20 นายประดิษฐ์ ยั้งระหัด
21 นายประชารัฐ ปณิธานยุติธรรม
22 นายเทิดศักดิ์ บำรุงชัย
23 นายองอาจ นาเพีย
24 ร.ต.อ.ณรงค์ แสนยศ
25 นายเทียนไชย ตติยวรเศรษฐ์

จังหวัดชุมพร[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 1. ฉัตรชัย พะลัง 59,127 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 11 คน

1 นายฉัตรชัย พะลัง
2 นายสมบูรณ์ หนูนวล
3 นายจัตุรนต์ คชสีห์
4 นายบุญชอบ เพ็ญสมบูรณ์
5 นางเพ็ญศรี มั่นภักดี
6 นายสมพงษ์ ทวิชศรี
7 นายสมยศ แสงสุวรรณ
8 พ.ต.ท. นรันดร์ เพชรมาตย์
9 นายพูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ
10 พล.อ.ไพโรจน์ นาคฉัตรีย์
11 นายวีรเทพ สุวรรณสว่าง

จังหวัดเชียงราย[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 4 คน
 1. สลักจิต ติยะไพรัช 126,247 คะแนน
 2. วรเกียรติ สมสร้อย 53,628 คะแนน
 3. จิราวรรณ วัฒนศิริ 52,882 คะแนน
 4. ปลื้ม ศุภปัญญา 35,083 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 33 คน

1 นายปลื้ม ศุภปัญญา
2 นายวรเกียรติ สมสร้อย
3 พล.ต.ต. สุนทร บุญเชียง
4 นายสำเริง ปุณโยปกรณ์
5 ว่าที่ ร.ต.อภิชาต กฤษณะดิลก
6 นายนพดล รักมนุษย์
7 นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์
8 นายประจบ อึ้งตระกูล
9 นายไพลิน ปทุมรังสิรัตน์
10 นายณัฐ ทองธรรมชาติ
11 นายบุญถิ่น นวลใหม่
12 นางเลหล้า ตรีเอกานุกูล
13 นายจิรศักดิ์ บุญช่วย
14 นายสมบูรณ์ อริยา
15 นายชัยสิทธิ์ แกล้วกล้า
16 พล.ต.ต. สำเนา ศุกระกาญจน์
17 นายยศพงษ์ กู่แก้วเกษม
18 นายพงษ์ธร ชยาดุลชาติ
19 นายชัยพร นิรันดร์สวัสดิ์
20 นายผ้าง พลชัย
21 นายวุฒิ ชาญสมร
22 นายกฤช รอดอารีย์
23 นายอิ่นคำ นามวงศ์
24 นายอวยชัย ดวงแก้ว
25 นายบุญช่วย ยะทะนนท์
26 นายสิขิม รักพงษ์
27 นายธเนศ สิทธิธรรมวัติ
28 นางสลักจิต ติยะไพรัช
29 นายประพันธ์ บูรณานุสรพงษ์
30 นายภาณุพงศ์ พาณิชกระจ่าง
31 นาวาอากาศโทสุนทร บุปผาพิบูลย์
32 นางจิราวรรณ วัฒนศิริ
33 นายถาวร อะทะวงษา

จังหวัดเชียงใหม่[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 5 คน
 1. ไกร ดาบธรรม 145,260 คะแนน
 2. ประพันธ์ บูรณุปกรณ์ 98,339 คะแนน
 3. บุษบา ยอดบางเตย 59,520 คะแนน
 4. อุดม สุวิทย์ศักดานนท์ 50,989 คะแนน
 5. อำนวย ยศสุข 50,313 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 39 คน

1 นายประพันธ์ บูรณุปกรณ์
2 นายพงศ์ สุภาวสิทธิ์
3 นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์
4 นายสุใจ พุดหน่อย
5 นายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์
6 นายปรัชญา กีรตินันท์
7 นายพิสิทธิ์ โรจนเครือวัลย์
8 นายภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง
9 ว่าที่ ร.ต.วินัย วินัยสถาพร
10 พล.ต.ทิวากร โชตนา
11 นายยงยุทธ สุวภาพ
12 นายชิษณุพงศ์ ปุกคำนวล
13 นายขวัญชัย สกุลทอง
14 นายศรัญย์ ปัญญา
15 นายสวิง ต้นอุด
16 นายบูรพา มหาบุญญานนท์
17 นายสุทัศน์ สุทัศนรักษ์
18 นายไพรัตน์ พฤษชาติคุณากร
19 นายอำนวย ยศสุข
20 นายเอกพจน์ จันทรจรัส
21 พล.ต.ศุภกิจ ประเสริฐพงศ์ธร
22 นายมนตรี สุนทรสวัสดิ์
23 พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทราพิพัฒน์
24 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย ชัยชนะ
25 นางพอฤทัย ชินวัตร
26 น.ส.ชรินรัตน์ พุทธปวน
27 นายสุริยพงศ์ โชติวชิระพงศ์
28 นายไกร ดาบธรรม
29 น.ส.นิภาพรรณ สายทอง
30 นายสุรพงศ์ พงศ์เดชขจร
31 นายเจริญ เชาวน์ประยูร
32 นายปราโมทย์ สมัครการ
33 นายสุชาติ พิทักษ์
34 นางบุษบา ยอดบางเตย
35 นายอำนวย เชลามัน
36 ด.ต.สมบูรณ์ ใจมา
37 พล.ต.ชายชาญ หาญยุทธ
38 นางบุศรา โพธิสุข
39 นางอำนวยพร สรรพตานนท์

จังหวัดตรัง[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 1. สุกิจ อัถโถปกรณ์ 81,351 คะแนน
 2. ชวลา สัมพันธรัตน์ 44,133 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 8 คน

1 นายยืนหยัด ใจสมุทร
2 นายเรวัติ กันตังกุล
3 นายพิทักษ์ รังษีธรรม
4 นายเอกรินทร์ นิลสวัสดิ์
5 นายชวลา สัมพันธรัตน์
6 พล.ต.ต. เสถียร จันทร์สว่าง
7 นายสุกิจ อัถโถปกรณ์
8 นายกระจ่าง รอดความทุกข์

จังหวัดตราด[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 151,847 คน
 1. บุญส่ง ไข่เกษ 36,368 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 6 คน

1 นายวีรยุทธ เสถียรราษฎร์
2 นายอารักษ์ ไชยริปู
3 นายชุมพล เลิศรัฐการ
4 นายศักดา อรรศิริ
5 นายบุญส่ง ไข่เกษ
6 นายโชคชัย ชมแก้ว

จังหวัดตาก[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 1. รักษ์ ตันติสุนทร 62,108 คะแนน
 2. ชลธิศ สินรัชตานันท์ 52,685 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 5 คน

1 คุณหญิงทิพาพร ไชยนันท์ สิตปรีชา
2 นายเลี่ยม พูลเอี่ยม
3 นายรักษ์ ตันติสุนทร
4 นายชลธิศ สินรัชตานันท์
5 นายถาวร สารวิทย์

จังหวัดนครนายก[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 186,508 คน
 1. เดช บุญ-หลง 32,375 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 4 คน

1 นายมนัส สมจิตร
2 พล.ร.ท.นิทัศน์ เพ็ชรน้อย
3 นายเดช บุญ-หลง
4 นายพงษ์เดช วิบูลย์ธนสาร

จังหวัดนครปฐม[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 631,583 คน
 1. พนิดา ปทุมารักษ์ 56,531 คะแนน
 2. ปรีชา นิพนธ์พิทยา 55,917 คะแนน
 3. อนุชา สะสมทรัพย์ 49,588 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 10 คน

1 นายปรีชา นิพนธ์พิทยา
2 นางพนิดา ปทุมารักษ์
3 นายอนุชา สะสมทรัพย์
4 นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว
5 นายจักรี วรณะรัตน์
6 ร.ต.อ. มานัส ธุวนลิน
7 นายนาวิน ขันธหิรัญ
8 นายสุเทพ เข้มแข็งปรีชานนท์
9 พ.ต.ท. รัชเดช วีระ ชื่นกลิ่นธูป
10 นายประสิทธิ์ ถาวรยิ่ง

จังหวัดนครพนม[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 1. สุจินดา ศรีวรขาน 48,285 คะแนน
 2. อารมณ์ เวียงด้าน 47,639 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 14 คน

1 นายพร้อมพันธ์ กุลภา
2 พ.ต.อ. พัชรินทร์ ณ นครพนม
3 พ.ต.อ. ณรงค์ อรรคนิตย์
4 นายพัฒนา โต๊ะชาลี
5 นายมนูญ ศิวารมย์
6 นายโอภาส สุมนารถ
7 นายวิจิตร ชินสาร
8 นายเลี้ยม วงศ์ผาบุตร
9 นายสมบัติ ทรัพย์เจริญ
10 นางดวงจิต คำวงษา
11 นางศิริพร อยู่ประเสริฐ
12 นางมะลิวรรณ สิทธิธรรม
13 นางสุจินดา ศรีวรขาน
14 นายอารมณ์ เวียงด้าน

จังหวัดนครราชสีมา[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 8 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 67 คน

1 นายสุพจน์ เตียนพลกรัง 2 นายอุระ เนียมกลาง 3 นายมานพ จันทสิทธิ์ 4 นางลินดา เชิดชัย 5 นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ 6 พ.อ. ขวัญชัยค์ ศิลปิกุล 7 นายบุญร่วม นภาโชติ 8 นายยงยศ เล็กกลาง 9 นายเอกสิทธิ์ บุตรคล้าย 10 ร.อ. สนิท ขวัญจันทึก 11 นายสมชาย เลิศด้วยลาภ 12 นายสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 13 นายวัชรินทร์ โสตถิยาภรณ์ 14 นางรักษ์ฤทัย อุดมรัตนะศิลป์ 15 นายอุทร หวังอ้อมกลาง 16 นายชนะศักดิ์ อุ่นเมตตาอารี 17 นายเสนอจิตร จิตรโคกกรวด 18 นายสมส่วน ศรีนอก 19 นายยอดยิ่ง พันธุ์ศรีนคร 20 ร.ต. หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 21 นายสุขุม เลาวัณย์ศิริ 22 นายศุภกิจ ตั้งสิทธิประเสริฐ 23 นายประชา ฉัตรวงศ์วาน 24 นายไพจิตร ปวะบุตร 25 พล.ต.ต. เถลิงศักดิ์ สุคนธมาน 26 นายสงวน รัฐนิรันดร์ 27 นายยุทธศิลป์ ฐาปนะกุล 28 นายมโน พงษ์สามารถ 29 นายสมบูรณ์ จีระมะกร 30 นางถนอมศรี ปรารถนาดี 31 นายบุญเลิศ ครุฑขุนทด 32 นางศิริพร ชาติปฏิมาพงษ์ 33 นายธีรวิทย์ ภิญโญณัฐกานต์ 34 นายบรรพต เชิดชัย 35 นายมานิต มานิธิคุณ 36 นายคำผอง ตรีราษ 37 นายสนอง ม่วงศิลปชัย 38 นายกฤษณะ สืบสงวน 39 นายสมนึก อุดมพร 40 นางบุญมณี เอื้อศรี 41 น.ส.จิราภรณ์ วัฒนเวช 42 นายสมพงษ์ เปรมฤทัยรัตน์ 43 พล.ท. หญิงพูนภิรมย์ ลิมปพัลลภ 44 นายคมสัน เพ็งวิสาภาพพงษ์ 45 นายภูมิศาสตร์ บุญมา 46 นายอากาศ มงคลพันธ์ 47 นายกฤษฎาง แถวโสภา 48 นายประมวล วงศ์หทัย 49 ว่าที่ ร.ต. สม พรหมเวฬุพัฒน์ 50 พล.ต. สมาน เกษรอินทร์ 51 นายทวิสันต์ โลณานุรักษ์ 52 นายสุรกิตต์ กิติธีระพงษ์ 53 พล.ต.ท. แหลมทอง ญาณอุบล 54 นายพิศาล อุทัยแสงไพศาล 55 นายประสิทธิ์ ภูวสวัสดิ์ 56 นายผดุง จตุรภักดิ์ 57 นายประหยัด คชประดิษฐ์ 58 นางนภาพร พัฒนโชติ 59 เรือเอกศิริเกษ กุลประเสริฐ 60 นายจิรันธร์ ตีรนานนท์ 61 พ.ต.ธงชัย จิตรมั่น 62 นางพิชญ์สินี มุ่งฝากกลาง กิตติรักษกุล 63 นางนีรนุช บัวอินทร์ 64 นายโสฬส สิงห์ขวา 65 นายชฎิน เกิดสิน 66 นายอดุลย์ หาญสงคราม 67 นายวันชัย ภูนาคพันธุ์

จังหวัดนครศรีธรรมราช[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 5 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 49 คน

1 นายอภิวัฒน์ จันทคณางกูร 2 นางพรทิพย์ เดชะนะ 3 นายจำนงค์ แรกพินิจ 4 นายเดชา สามารถ 5 นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ 6 นายครื้น สถาพร 7 พล.ท. เรวัตร รัตนผ่องใส 8 นายประยุทธ วงศ์สวัสดิ์ 9 นายดล ศรีสว่าง 10 นายสมุทร ทองวิจิตร 11 นายณัฐหล รัตนพันธุ์ 12 นายสุวิทย์ คงสงค์ 13 นายชัยสิรัตน์ ตรึกตรอง 14 นายสุรพล เลอวิศิษฏ์ 15 นายณรงค์ โภชากรณ์ 16 พ.ต.ท. สุชาติ ชนะคุ้ม 17 นายมณฑล ชาติสุวรรณ 18 นายธเนศวร มหาชนินวงศ์ 19 นางสาริยา ธำรงศักดิ์ 20 นายพัฒน์ศร เศรษฐพูธ์ 21 นายวิทูร กรุณา 22 นางอารมย์ ยอดระบำ 23 พ.อ.อ. อากร ณ นคร 24 นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ 25 นายจำเริญ วราภรณ์ 26 นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ 27 นายคณัศ พันธรักษ์ราชเดช 28 พล.อ. สำเริง พิณกลาง 29 นายธงชาติ รัตนวิชา 30 นายพิชัย บุณยเกียรติ 31 นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์ 32 ว่าที่ ร.ต. สุรศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์ 33 นางสุวภรณ์ แนมสัยคงแก้ว 34 นายบุญเลิศ ถังมณี 35 นายตรีพล เจาะจิตต์ 36 นายสังคม แชเชือน 37 นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณอุเซ็ง 38 นายนิยม คำแหง 39 นางอารมย์ มีชัย 40 นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ 41 นายศุภโชค เสือทอง 42 นายวิญญู ใจอารีย์ 43 นายปฏิยุธ พรหมพันธุ์ 44 ร.ท. มนตรี ลุยจันทร์ 45 นายอมร พิกุลงาม 46 นายฐาปนา จินดากาญจน์ 47 นายธุรการ ยังบรรเทา 48 นายพงศ์รัตน์ รัตนพงศ์ 49 พ.อ.พิเศษ เจริญศักดิ์ บัวเพชร

จังหวัดนครสวรรค์[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 21 คน

1 นางอรพินท์ ศิริชัย 2 ว่าที่ ร.ต.ประทวน มีสังข์ 3 นายประเทือง เหมือนเตย 4 นายสรรเสริญ นภาพร 5 นายจิรายุ ศวิตชาต 6 นายธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ 7 นายสุนทร สุขเวชชวรกิจ 8 นายสุนทร เทพเทวิน 9 นายศตวรรษ แสนมุข 10 นายสุพจน์ สุหร่ายคิมหันต์ 11 นายพิภพ ศรีสุวรรณ 12 นายอดุลย์ หมู่พยัคฆ์ 13 นายอำนวย รอดรังนก 14 นายเสฐียร ศรีเมือง 15 นายศิริ ฐวลางกุล 16 นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ 17 นางอัญชลี มีมุข 18 นายชัยพร ยิ้มแช่ม 19 พล.อ.สมหมาย วิชาวรณ์ 20 นายศิระพรชัย ด้วงสั้น 21 พ.ต.ต.ณรงค์ ศรีสุวรรณ์

จังหวัดนนทบุรี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 587,901 คน
 1. ดิเรก ถึงฝั่ง 59,199 คะแนน
 2. พล.ต.ต. บุญเลิศ นันทวิสิทธ์ 41,248 คะแนน
 3. เกษมสุข ทรงวัชราภรณ์ 37,950 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 36 คน

1 นายมโน ทองปาน
2 นายมานะ บัวขาว
3 นายคงชิต ชินสิญจน์
4 รศ.ร.อ.พรชัย รัศมีแพทย์
5 นายบุญเลิศ (ช้างใหญ่) คชายุทธเดช
6 นาวาเอกประจักษ์ วังกานนท์ ร.น.
7 พล.ต.ต. บุญเลิศ นันทวิสิทธ์
8 นายศุภชัย สถีรศิลปิน
9 นายนิรันดร์ บรรดาศักดิ์
10 นายกิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ
11 นางศิริพรรณ พันธุมะโอภาส
12 พล.ท. อัครชัย จันทรโตษะ
13 นายบุญแทน ม่วงศรี
14 พล.อ. วิจิตร สุขมาก
15 นายชาลี โกมลสุทธ์
16 พล.ต. เศก ทองไถ้ผา
17 นายวัศพลพร แก้วนุกูล
18 นายอำนาจ บุญผามาศ
19 นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์
20 ดร.อิทธิกร ขำเดช
21 นายเกษมสุข ทรงวัชราภรณ์
22 นายดำรง ม่วงงาม
23 นายอภิชิต เจนพิทักษ์สมบัติ
24 นายชูศักดิ์ กุศล
25 นายดิเรก ถึงฝั่ง
26 นายชูเชิด ฉิมคล้าย
27 นายธงชัย เล็กกัมพร
28 นายภุชงค์ น้อยสง่า
29 ส.อ. สุดเขต วัชโรบล
30 นายศักยะ จิตมุ่ง
31 นางสาวพัชรี มากันต์
32 นายสมบูรณ์ ศรีธุระวานิช
33 นายเกียรติศักดิ์ โรจน์นิรันดร์
34 นายวิศาล ปัญจสกุลวงศ์
35 ดร.ธีรเวทย์ ประมวญรัฐการ
36 นางพิมพร ชูรอด

จังหวัดนราธิวาส[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 1. แวมาฮาดี แวดาโอะ 97,514 คะแนน
 2. ฮาลีเมาะ อุตรสินธุ์ 30,096 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 11 คน

1 นายเริ่ม หนูสวัสดิ์
2 นายแวฮามาดี แวดาโอะ
3 นายอารีผีน เทพลักษณ์
4 นายวาร์มูฮำหมัด บินแวดาโอะ
5 นายสุกรี จิตเชาวนะ
6 นายมะกาตา มะ
7 นางฮาลีเมาะ อุตรสินธุ์
8 พล.ต.ต. จำรูญ เด่นอุดม
9 นายมะฮูเซ็น มะสุยี
10 นายมนตรี มามะ
11 พล.ต.ท. สาโรจน์ จินตวิโรจน์

จังหวัดน่าน[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 1. ชัยวุฒื คูอาริยะกุล 56,478 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 16 คน

1 นายเทพปกรณ์ อินทรพัฒน์
2 นายทองหล่อ กุลสุทธิ์
3 นายชัยวุฒื คูอาริยะกุล
4 นายพลเทพ ปวนยา
5 นายทัตพงศ์ เขื่อนธนะ
6 นายตะวัน สวนนันท์
7 นายโสภณ ศรีมาเหล็ก
8 นายเดช วงศ์เทพ
9 นายสมเดช อภิชยกุล
10 นายบุญช่วย เซียงหนุ้น
11 นายคำรณ ณ ลำพูน
12 ม.ร.ว.บวรฉัตร ฉัตรชัย
13 พล.ต.พงศ์ศักดิ์ น้อยผา
14 นายธรรมรัตน์ อนุรักษ์
15 นายวิทยา จิตรวงศ์นันท์
16 น.ส.พูนสุข โลหะโชติ

จังหวัดบุรีรัมย์[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 5 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 19 คน

1 นายประเสริฐ เลิศยะโส 2 นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง 3 นายวิเชียร ชุบไธสง 4 นายชัย ชิดชอบ 5 นายอาทิตย์ ยุทธเสรี 6 นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ 7 นายยั่งยืน เตียตระกูล 8 นางพัชรี เพชรสว่าง 9 นายกมล ใสงาม 10 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี 11 นายวันรบ อิศรางกูร ณ อยุธยา 12 นายชาญณรงค์ เอี่ยมอิทธิฤทธิ์ 13 พล.อ.ต. ศิรศักดิ์ ชุ่มเสนา 14 นายธงชัย อนันตกูล 15 นายเฉลิมพล พลวัน 16 นายอุดมพัฒน์ อุดมพงษ์ 17 นายวิเศษ ศรีสังข์ 18 นายธีรวัฒน์ ฉัพพรรณรังสี 19 นายกิตติพงษ์ รัตนเศียร

จังหวัดปทุมธานี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 593,723 คน
 1. สดใส โรจนวิชัย 51,852 คะแนน
 2. ชนากานต์ ยืนยง 49,725 คะแนน
 3. ไพบูลย์ ชำศิริพงษ์ 43,530 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 17 คน

1 นายอำนาจ แดงกุล
2 นายเฉลิมพล รัตนวงศ์
3 นายเกษียร แสร์สุวรรณ
4 นายปกาศิต พันธืครุฑ
5 นายทวีศักดิ์ ชัชวาลโชติกุล
6 นายโชติพงษ์พันธุ์ สุขศิริมหาไพศาล
7 ร.อ. ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล
8 นายสดใส โรจนวิชัย
9 นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ
10 นางจิตร์ลดา เกษทอง
11 นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ
12 นางชนากานต์ ยืนยง
13 นายไพบูลย์ ชำศิริพงษ์
14 นางศศิมา วรารุจน์
15 น.ส.สมจิต แสนสุโพธิ์
16 นายสมพร อรรถเศรณีวงศ์
17 นายณรงค์ชัย ปัญญานนท์ชัย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 355,534 คน
 1. สุชน อินทเสม 54,237 คะแนน
 2. ทิวา ศุภจรรยา 20,212 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 10 คน

1 นายโกศล แป้งหอม
2 พ.ต. อุดม ใจนุ่ม
3 นายสุรวุฒิ วงศ์แหวน
4 พล.ต. วีระ จำเริญรัตนะ
5 นายอำนวย เทพพิชิตสมุทร
6 นายสุชน อินทเสม
7 นายสายหยุด น้ำกลั่น
8 พล ต.ท. สรรเพชญ ธรรมาธิกุล
9 นายบุญช่วย สุดเกษม
10 นายทิวา ศุภจรรยา

จังหวัดปราจีนบุรี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 329,744 คน
 1. สุนทร วิลาวัลย์ 86,841 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 3 คน

1 พล.ต.ปริญญา เชาวน์เจริญ
2 นายสุนทร วิลาวัลย์
3 นายเกษม มกราภิรมย์

จังหวัดปัตตานี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 1. อนุศาสน์ สุวรรณมงคล 63,429 คะแนน
 2. นิมุคตาร์ วาบา 46,708 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 13 คน

1 นายอิสมาอีล เบญจสมิทธิ์
2 น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา
3 นายนิมุคตาร์ วาบา
4 นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
5 พล.ท. อธิยุทธ จุนทะสุต
6 นายอิบรอฮิม ยานยา
7 นายอุดม ธรรมเจริญ
8 นายสุดิน ภูยุทธานนท์
9 นายอุสมาน นูรุลอาดิล
10 นายวีรยุทธ อาลีอิสเฮาะ
11 นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
12 นายนิรามาน สุไลมาน
13 นายพงศ์ศักดิ์ มณีวงษ์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 556,637 คน
 1. ประยุทธ์ ฉัตรไชยรัชต์ 109,887 คะแนน
 2. กุมพล สภาวสุ 61,6373 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 9 คน

1 นายประสิทธิ์ สาระสันต์
2 นายสมนึก พรหมทัต
3 นายสุทัศน์ อติโรจนสกุล
4 นายประยุทธ์ ฉัตรไชยรัชต์
5 นายสินธุ์ชัย มังคลพันธุ์
6 นายกุมพล สภาวสุ
7 นายเรืองสิทธิ์ ภาคบุญมีเจริญ
8 พ.ต.ท. ชำนาญ โตวงษ์
9 พล.ต.ต. สำเริง มุยคำ

จังหวัดพะเยา[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 23 คน

1 นายชาญณรงค์ พูนวิริยาภรณ์ 2 นายสุวิทย์ วงศ์ศรีวงศ์ 3 นายศักดิ์ชัย ไซสวัสดิ์ 4 นายแคะเว่น ศรีสมบัติ 5 นายสมศักดิ์ วุฒิสารวัฒนา 6 นายบุญเลิศ อินต๊ะสุวรรณ์ 7 นายไสว หาญหทัยพันธ์ 8 นายเกรียงไกร ไชยมงคล 9 นางพรศิริ ธนะสังข์ อินทุโศภน 10 นายสนธยา วงศ์ใหญ่ 11 นายประพันธ์ เฑียรวิหาร 12 นางมาลี ถนอมสินทรัพย์ 13 นายอนุชา มุสิกะ 14 นายวิมล ปิงเมืองเหล็ก 15 นายนรินทร์ พรหมวาทย์ 16 พล.ท.เดชา สถิรอังกูร 17 พ.ต.กมล คำนวล 18 นายสมมี วาเพชร 19 ร.ต.ต .เกรียงชัย เจียมจิตรักษ์ 20 นางอารีย์ ตันบรรจง 21 นายชัยวัฒน์ คำปินไชย 22 นางกุหลาบ แผ่นทอง 23 นายสาคร นาต๊ะ

จังหวัดพังงา[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 1. ฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ 25,980 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 8 คน

1 นายมานพน้อย วานิช
2 นายวิสัย เร็วเรียบ
3 นายสมศักดิ์ ไชเดโช
4 นายวิเชียร เชื้อไทย
5 นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์
6 นายธำรงณ์ศักดิ์ บุญรักษ์
7 ว่าที่ ร.ต. ทนงศักดิ์ ภู่ทอง
8 นายประเสริฐ ตันสกุล

จังหวัดพัทลุง[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 1. นาที รัชกิจประการ 68,777 คะแนน
 2. เจริญ ภักดีวานิช 43,677 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 11 คน

1 นายเจริญ ภักดีวานิช
2 นางนาที รัชกิจประการ
3 น.ส.พรรณฉวี สุภัทรพงศ์
4 นายสงวน จันทรอักษร
5 นายบุญปลูก ชายเกตุ
6 นายสัตยา นิติโชติ
7 น.ส.รานี วิสูตรธนาวิทย์
8 นายปรากรม วุฒิพงศ์
9 นายสุพล ยิ้มด้วง
10 นายสมปอง มากช่วย
11 นายพิณโย ขวัญแซ่ง

จังหวัดพิจิตร[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 1. วินัย ภัทรประสิทธิ์ 92,864 คะแนน
 2. บรรชา พงศ์อายุกูล 75,253 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 9 คน

1 นายสุภรณ์ พรธาดาวิทย์
2 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์
3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์
4 นายบุญผ่อง วรรณพักตร์
5 พ.ต.ท. ธวัช รุ่งเรืองศรี
6 นายปัญญา แพมงคล
7 นายธานี หมั่นทรัพย์
8 นายทวีป วานิชย์หานนท์
9 นายบรรชา พงศ์อายุกูล

จังหวัดพิษณุโลก[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 20 คน

1 นายพยับ ปานทอง 2 พ.อ. (พ) ตร.สากล เกตุทอง 3 นางรุ่งกานต์ ศรลัมพ์ 4 นายเอกพล ประเสริฐปาลิฉัตร 5 นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 6 นายแสวง กันนะพันธุ์ 7 นายเฉลิม ประเสริฐกุล 8 นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา 9 นายสมนึก บุญวัฒน์ 10 นายสุนทร เอี่ยมสอาด 11 นายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง 12 นายชาย มะลิลา 13 นายสันติ ศิริสินเลิศ 14 นายเติม แย้มเสมอ 15 นายพันธุ์พนา ศิระวงษ์ 16 นายสุนทร วชิราศรีศิริกุล 17 นายสกรรจ์ เกตุแก้ว 18 นายประพันธ์ ระลึกมูล 19 นางประนอม ทิวะพันธุ์ 20 นายไกรสิทธิ์ ไกรสิทธิพงศ์

จังหวัดเพชรบุรี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 339,874 คน
 1. ธานินท์ แสงวณิช 89,699 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 6 คน

1 นายปรากฏ โกลาวัลย์
2 นาวาอากาศเอกชนนนาถ เทพสิบ
3 นายธานินท์ แสงวณิช
4 นายอรรถพร พลบุตร
5 พ.อ. ประสิทธิ์ พัชรพิสุทธิ์
6 นายเสมา นาคะเวช

จังหวัดเพชรบูรณ์[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 1. วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ 133,976 คะแนน
 2. ธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง 89,209 คะแนน
 3. แก้ว บัวสุวรรณ 81,679 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 13 คน

1 นายเมธี วินัยโรจน์
2 พล.ต.ปกรณ์ เกสรทอง
3 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
4 นายชอบศักดิ์ เชิดวงศ์สุข
5 นายวิพากย์ โรจนแพทย์
6 นางสุมนา จันทร์แสงศรี
7 นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
8 นายแก้ว บัวสุวรรณ
9 นางประนอม จันทรภักดี
10 นายธวัชชัย เผ่าเหลืองทอง
11 นายเสวี เพชระบูรณิน
12 นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์
13 นายพิเชษฐ์ อัศวสัมฤทธิ์

จังหวัดแพร่[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 1. นิยม วิวรรธนดิฐกุล 57,541 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 7 คน

1 นางแสงพลอย มุ้งทอง
2 นายดอนเมืองแพร่ หริ่มรักษาทรัพย์
3 นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล
4 นายขวัญชัย พนมขวัญ
5 นายสุขุม กันกา
6 ว่าที่ ร.อ. ชาตรี คันธะวงศ์
7 นางประภาวัลย์ ปานกลิ่นกุลดิษย์

จังหวัดภูเก็ต[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 1. ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย 34,142 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 10 คน

1 นายประวัติ สุวรรณะดิษฐกุล
2 นายอัครวัฒน์ จิตหาญ
3 นายอุทัย สุขศิริสัมพันธ์
4 นายประสิทธิ์ โกยศิริพงศ์
5 นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย
6 นายคณิต วินิจไพโรจน์
7 นายเชิดชัย วงศ์เสรี
8 นายบรรลือ ไอยะรา
9 น.ส.มะลิวัลย์ จินดาวงศ์
10 นายอดิเรก เอ่งฉ้วน

จังหวัดมหาสารคาม[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 1. รังสิมา เจริญศิริ 93,699 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 22 คน

1 พ.ต.ท. ภทร อัตถากร 2 นายมาณิศ พิมพ์ดี 3 นายโกมล แพนพา 4 นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ 5 นายเศรษฐิการ สายทะโชติ 6 พ.อ. สมศักดิ์ จีระออน 7 นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล 8 นางรังสิมา เจริญศิริ 9 นายโกศล ศรีสังข์ 10 นายเชวงศักดิ์ พลลาภ 11 นายวีรยุทธ แดนสีแก้ว 12 นายอำนวย ปะติเส 13 นางศิริพร วงศ์สวัสดิ์ 14 นายสมาน อุทัยเลี้ยง 15 นางคมคาย อุดรพิมพ์ 16 นายดิเรก พรสีมา 17 นางมธุรา อุรเคนทร์ 18 นายสุเนตร สารสิทธิ์ 19 พ.ต.ท. ชื่น สุขศิริ 20 นายวีรศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล 21 นายนันทพงศ์ วนาทรัพย์ดำรง 22 นายอวยชัย วะทา

จังหวัดมุกดาหาร[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 1. วิริยะ ทองผา 56,054 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 8 คน

1 นายเฉลียว ดีวงศ์
2 นายพายัพ ไตรยวงค์
3 นางลาวัณย์ ตันติกุลพงศ์
4 นางวรศุลี เชาว์ศิริกุล
5 นายประพจน์ นิ่มพิศุทธิ์
6 นายวิริยะ ทองผา
7 นายสัญญา ด่านวันดี
8 นายชุรวุธ รอบรู้

จังหวัดแม่ฮ่องสอน[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 1. อนันต์ วันไชยธนวงศ์ 44,003 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 4 คน

1 นายทวี ถิ่นวนา
2 นายอนันต์ วันไชยธนวงศ์
3 นายปรีดา กุณามา
4 นายประเวช คำสวัสดิ์

จังหวัดยโสธร[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 21 คน

1 นายประภาส สุทธิอาคาร 2 นายสุพัฒน์ ไชยกุล 3 นายสมชาย ภักตรนิกร 4 นางปณิธาน คล่องแคล่ว 5 นายรัชชัย ศรีลาภ 6 นายเชิดศักดิ์ แสงโชติ 7 นายพิเชษฐ์ สารสุข 8 นายทองเปรม คัมภ์ทวี 9 พ.ต.อ. วินิจ บุญสูง 10 นายประยงค์ มูลสาร 11 นายชาติชาย จันทร์ใส 12 นางพรรณทิพย์ จันทร์อารักษ์ 13 นายอุดร ทองน้อย 14 ด.ต.คงฤทธิ์ จันทรเทพ 15 นายสมหวัง จำปาหอม 16 นายพิชญ์ สมพอง 17 นายเอกชัญญา หลักคำ 18 นายหมอลำม่วง ตาลชัย 19 นายเสน่ห์ ปุริสาย 20 นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ 21 พล.อ.อ.จรูญ วุฒิกาญจน์

จังหวัดยะลา[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 1. ต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ 44,605 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 8 คน

1 นายจิโรจน์ อาแว
2 นายชาลี เร็งมา
3 นายอับดุลลาเตะ ยากัด
4 นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมารียอ
5 นายวิชชา ศิลปรัตน์
6 นายกิตติ กิตติโชควัฒนา
7 นายอนันต์ แสงวัณณ์
8 นายประสิทธิ์ ศรีเชิดชู

จังหวัดร้อยเอ็ด[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 4 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 24 คน

1 นายชัชวาลย์ ชมภูแดง 2 นายเวียง วรเชษฐ์ 3 นายโกวิทย์ นาเมืองรักษ์ 4 นายวิจิตร อัตถากร 5 นายวิชัย เศรษฐโถ 6 นายอุดม มณีวรรณ 7 นางสุนิสา เวชสุวรรณ 8 นายวิชัย เวียงสงค์ 9 นายสนั่น สุพิชญานนท์ 10 น.ส.นภาพร พวงช้อย 11 น.ส.สำเนาว์ แวงวรรณ 12 นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 13 นายประจักร์ บุญกาพิมพ์ 14 นายธงชัย รัตนศิลป์ 15 นายทวีวัฒน์ บัวพันธ์ 16 นายจาตุรงค์ ธีระกนก 17 นายสานิต ว่องสันธพงษ์ 18 นายกฤษดาคม ดีพลงาม 19 นายวิรัช ประราศรี 20 นายพิเชฐ บุญชุม 21 นายสำราญ ยอดรัก 22 พล.ต. ปัญญา เลาห์ทวี 23 นายสุนทร ไชยเสนา 24 นายบัณฑิต อัครปะชะ

จังหวัดระนอง[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 1. นภา นทีทอง 15,672 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 9 คน

1 นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์
2 นายเฉลิม ศุภานุศาสน์
3 นายยงยุทธ นพเกตุ
4 นายสุเมธ ใจบุญ
5 พ.ต.ท. พิสุทธิ์ ศิริมังคลา
6 นายนภา นทีทอง
7 นายสุขกิจ สวัสดี
8 นางปรียา ศรีพรหม
9 พล.ต. กลชัย สุวรรณบูรณ์

จังหวัดระยอง[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 402,961 คน
 1. พ.ต.อ.พณาเจือเพชร์ กฤษณะราช 67,393 คะแนน
 2. สาย กังคเวคิน 28,467 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 16 คน

1 พ.ต.อ.ดิเรก ศิลา
2 นายสมเดช สิ้นเคราะห์
3 นายอุทัย สอนหลักทรัพย์
4 ร.อ.ต. สมศักดิ์ เพ็ชรฉกรรจ์
5 นายฉลอง ควรหา
6 นางมาลีรัตน์ เอี้ยวสกุล
7 นายสุรพงษ์ ภู่ธนะพิบูล
8 พ.ต.อ.พณาเจือเพชร์ กฤษณะราช
9 นายไพฑูรย์ ปฏิบัติ
10 นางสมพูล รัตนวิจิตร
11 นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์
12 นายประสาท ถาวรชัยสิทธิ์
13 นายสาย กังคเวคิน
14 นางนารีรัตน์ ศรีสุริยสวัสดิ์
15 นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์
16 นายอนุสิษฐ์ พัฒนงาม

จังหวัดราชบุรี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 601,228 คน
 1. วันชัย ธีระสัตยกุล 67,510 คะแนน
 2. โกเมศ แดงทองดี 66,743 คะแนน
 3. เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ 66,173 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 14 คน

1 นายจิระ มังคลรังษี
2 นางศรีอรุณ ไพชนม์
3 นายวิบูลย์ คูหิรัญ
4 นายวันชัย ธีระสัตยกุล
5 นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์
6 นายโกเมศ แดงทองดี
7 พล.ต.อ. บุญชัย ชื่นสุชน
8 นายสมบัติ เรืองกฤษ
9 นายสมบัติ พิษณุไวศยวาท
10 นางอรพินท์ สิงหะคเชนทร์
11 นายเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์
12 ด.ต.วรชาติ บุรณศิริ
13 พ.อ.บุญเติม แสงดิษฐ
14 นายวชิระ จารุพูนผล

จังหวัดลพบุรี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 564,797 คน
 1. วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ 41,365 คะแนน
 2. ประเสริฐ วรปัญญา 38,366 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 19 คน

1 นายมานิตย์ เกตุสุข
2 นายปิยะชาติ อำนวยเวช
3 นายเสงี่ยม รักษ์วงศ์
4 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
5 นายเฉลิมชัย เล็กชม
6 นายวรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์
7 พ.ต.อ.นิกร เข็มทอง
8 พล.อ.สมศักดิ์ แสงจันทร์เลิศ
9 นายมานิตย์ มาตยาคุณ
10 นายชลอ กองสุทธิ์ใจ
11 นายธีระศักดิ์ เทสสิริ
12 นายประเสริฐ วรปัญญา
13 นายสุรศักดิ์ ศรีแสงเอก
14 นางพัชราพรณ์ เชื้อเพ็ชร์
15 นายตรัสภณ บุญไชย
16 พล.ต.ฉลองชัย วิเศษรจนา
17 นายพณศธร อยู่ประเสริฐ
18 นายไพศาล ผุดผ่อง
19 พ.อ.ไสว ทองศรี

จังหวัดลำปาง[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 1. ธารทอง ทองสวัสดิ์ 76,375 คะแนน
 2. พีระ มานะทัศน์ 52,081 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 13 คน

1 นายพีระ มานะทัศน์
2 นายวิชัย พรหมศิลป์
3 พ.อ.สันดุสิต ดีบุกคำ
4 น.ส.ธารทอง ทองสวัสดิ์
5 นายนิรันดร์ จิวะสันติการ
6 ด.ต.ศรันย์ หมื่นสันธิ
7 นายประดิษฐ์ จันแสนตอ
8 นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
9 นางนิภา เชาว์กิตติโสภณ
10 นายชาตรี ประชาพิพัฒ
11 นายฐปน จิตรรักชาติ
12 นายนรินทร์ มโนกูลอนันต์
13 นายสนั่น อินต๊ะขัติย์

จังหวัดลำพูน[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 10 คน

1 นางกฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล
2 นายเกรียงไกร ก้อนแก้ว
3 นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์
4 นายผาสุก เทพมณี
5 นายจรูญ คำปันนา
6 นายประพันธ์ ศรีสุตา
7 นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง
8 นายวัชระ สนธิชัย
9 นายมนตรี ด่านไพบูลย์
10 น.ส.นิรมล วงศ์ใหญ่

จังหวัดเลย[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 19 คน

1 นายนิพนธ์ โกษาจันทร์ 2 นายวิวัฒน์ พรมศรี 3 นายก้องภพ อันทะระ 4 นายพินิจ สิทธิโห 5 นายอาวุธ อมรทวีสิน 6 นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข 7 นายอดุลย์เดช ติยะบุตร 8 นายสมทรง จันทวงศ์ 9 พล.ท.อุดม โรจนวิภาค 10 นายวิเศษ เหตุเกษ 11 พล.ต.ต. องอาจ สุวรรณสิงห์ 12 นางอภิระมณี พรโชคฤดี 13 นายวัชรินทร์ เกตะวันดี 14 นายนราพงศ์ สมสกุล 15 นายทรงพร กองอาสา 16 น.ส.เสาวลักษณ์ อิ่มเอิบ 17 นายธนเทพ ทิมสุวรรณ 18 พ.ต.ท.เศวต ชุมพล 19 นายสถิตย์ ภักดิ์ศรีแพง

จังหวัดศรีสะเกษ[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 5 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 25 คน

1 นายถนอม ส่งเสริม 2 นายพิศ สายสิงห์ 3 น.ส.วิลัดดา อินฉัตร 4 นางผ่องศรี แซ่จึง 5 นายไพโรจน์ วงศ์พรหม 6 นายวิโรจน์ แสงมณี 7 นายเทิดภูมิ ใจดี 8 นายกรีศักดิ์ ไพบูลย์ 9 นางสุพัตรา บุญเฉลียว 10 นายโสภณ วรธรรมปัญญา 11 นายสมนึก จันทร์โสดา 12 นายพลเดช ศรีบุญเรือง 13 นายสุริยะ เกษศิริ 14 เรือโทเสริมศักดิ์ เปานิล 15 นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ 16 นายองอาจ ศรีขาว 17 นายธัญญณัฐ ญาณมโนวิศิษฏ์ 18 นายบวร ยสินทร 19 นายเชาวลิต ศิลารักษ์ 20 นายวีระศักดิ์ ขุขันธิน 21 นายนิมิตร จินาวัลย์ 22 นายสวัสดิ์ สืบสายพรหม 23 พล.ต.ต.พินิจ ศรีสรานุกรม 24 นางสุณิสา ไตรสรณกุล 25 นายประสิทธิ์ จันทร์ดา

จังหวัดสกลนคร[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 17 คน

1 นางภัทรวดี เอี่ยมประเสริฐ 2 นายสิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ 3 นายธรรศ อุดมธรรมภักดี 4 นายนริศร ทองธิราช 5 นายวรพจน์ วงศ์สง่า 6 นายประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์ 7 นายวีระ ชัยพิมลผลิน 8 นายทองเพชร สุวรรณเทน 9 นายสถาปน์ ศิริขันธ์ 10 นายธัญญา ชุนชฎาธาร 11 นายธนรัตน์ ดีรสวัสดิชัย 12 นางประจิต นามโคตร 13 นายอวยชัย สุขรัตน์ 14 นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ 15 นายประดิษฐ์ ตันวัฒนะพงษ์ 16 นายเลื่อน รัตนมงคล 17 พ.ท. นพ. นิติวัฒน์ รัตนานิคม

จังหวัดสงขลา[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 4 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 44 คน

1 นายจรวย เพชรรัตน์ 2 นายศิรพล วัตตะสิงห์ 3 นายอารมณ์ จิตภักดี 4 นายวีระภณ วงศ์เยี่ยมยอด 5 พ.ต.อ. วิจิตร นันทวงศ์ 6 พ.ต.อ. สุรินทร์ ปาลาเร่ 7 นายจำรัส ศรีประสม 8 นายอาหมัด เบ็ญอาหลี 9 จ่าสิบตำรวจ สมศักดิ์ แสงประดับ 10 พล.ต.ต. ไพโรจน์ เกษตรสุนทร 11 นางพรรณิภา โสตถิพันธุ์ 12 นายอรรถวุฒิ อารยะญาณ 13 นาวาอากาศโท สุจินต์ สังข์แสตม 14 นายนภดล ชูพูล 15 นายสุทัศน์ เรืองศรี 16 ร.ต.ต. สมบัติ ปัญญาพฤกษ์ 17 นายสุพล เพชรานนท์ 18 นางทิพย์วรรณ พัฒโน 19 นายประเสริฐ ชิตพงศ์ 20 พล.ท. พินิจ อนุกูล 21 นายนฤชาติ บุญสุวรรณ 22 นายนอง ไชยชนะ 23 พ.ต.อ. ทศพล เพชรพรอักษร 24 นายชัยวุฒิ ช่วงมี 25 นายอนันท์ ทองแก้ว 26 พ.อ. (พิเศษ) สุชาติ จันทรโชติกุล 27 นายสมนึก มีแสง 28 พล.อ. วสุ ชนะรัตน์ 29 นายจรัญ สุวรรณะ 30 พ.ต.ท. วิจิตร สุวิทย์ 31 นายพิพัฒน์ ข้อมงคลอุดม 32 นางอัญชนา วัฒนธรรม 33 พล.ต. พีรยุทธ์ ศิรินุพงศ์ 34 นายก่อซี อุเซ่ง 35 พ.ต.ท. สมชัย ยอดแก้ว 36 นายกัมพล ชมเชย 37 นายพงษ์ศักดิ์ จิโรภาส 38 นายสงบ ทิพย์มณี 39 พล.ต.ต. ประเสริฐ จันทรอินทร์ 40 นายสุวรรณ ทิพยกุล 41 ว่าที่ ร.ต. อารี พิทักษ์คุมพล 42 นายสุเทพ ทิพย์ธารา 43 นายรัชพล เสวตรนิสากร 44 นายสุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล

จังหวัดสตูล[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 11 คน

1 นายวรรโณ เวชศาสตร์
2 นายธีรพฒน์ พจนภานุมานนท์
3 นายมนตรี ภักดี
4 นายนาวี พรหมทรัพย์
5 นายอดิศักดิ์ รุ่งเรือง
6 นายศุภฤกษ์ สมศิริชาติ
7 นายวิภัชภณ สุธากุล
8 พล.ต.ต. บุญเจือ นุกูลรัตน์
9 นางศุภจารี ใจสมุทร
10 นายสุริยา ปันจอร์
11 นายวิสุทธิ์ วิไลรัตน์

จังหวัดสมุทรปราการ[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 • จำนวนมีผู้มีสิทธิ์ 780,774 คน
 1. มั่น พัธโนทัย 67,309 คะแนน
 2. พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว 48,276 คะแนน
 3. อนุสรา ยังตรง 47,888 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 22 คน

1 นายวีระชาติ บุนนาค
2 พล.ต.ท. เผ่าไทย ทองธิว
3 นางพักตร์พริ้ง ลิมปิชาติ
4 น.ส.ศรีประภา สนธิขนธ์
5 นางอนุสรา ยังตรง
6 นายอธิป หวังในธรรม
7 นางบุญกรอง บุญศรี
8 นายภวิศ ผาสุก
9 นายเสรี หนูวงศ์
10 นายอุทัย เสน่หา
11 นายสมคิด เรืองอร่าม
12 นายธเนส สุขวัฒน์
13 นายมั่น พัธโนทัย
14 นางอุดมทัศนีย์ ยังประภากร
15 นายชลอ จองสุข
16 นายประเทือง แสงสังข์
17 นายวสันต์ งามชื่น
18 น.ส.กุสุมาลย์ ปัจฉิมสวัสดิ์
19 น.ส.นภาพร ใจบุญ
20 นายพีระพล แพถนอม
21 นายศุภวิชญ์ ปรีชาภักดี
22 นายสุรชัย ชินชัย

จังหวัดสมุทรสงคราม[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 149,836 คน
 1. นุกูล ธนิกุล 23,397 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 6 คน

1 พล.ท.ชนินทร์ มหาตมัน
2 นายนุกูล ธนิกุล
3 นายสำเร็จ อ่วมบุญมี
4 นายสุรจิต ชิรเวทย์
5 นายศราวุธ รัตนทับทิม
6 นายยังชิน แก้วชัยเจริญกิจ

จังหวัดสมุทรสาคร[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 221,052 คน
 1. สุวิศว์ เมฆเสรีกุล 63,033 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 7 คน

1 นายธนพล วิโรจน์กิจจา
2 นายปรีชา ตงมณี
3 นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล
4 นายวิรัช กลิ่นสุบรรณ์
5 นายเจี่ย ก๊กผล
6 นายวิรัช เถื่อนยืนยงค์
7 นายวิชัย แป้นน้อย

จังหวัดสระแก้ว[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 380,514 คน
 1. ขวัญเรือน เทียนทอง 87,208 คะแนน
 2. วิทยา เทียนทอง 85,389 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 11 คน

1 นายเรือง บาดาล
2 พ.ต.อ.วิสิฐต์ นาคะตะ
3 พล.อ.กฤษณ์ เทียมทิพย์
4 นายวิทยา เทียนทอง
5 นายประพันธ์ บัวศรี
6 นางอรทิชา ทองพรหม
7 นายเพชร บำรุงถิ่น
8 จ.ส.อ.สรวิชญ์ วรเวก
9 นางขวัญเรือน เทียนทอง
10 นายพิสิษฐ์ ศิปเฉลิมวงศ์
11 นายพรพล เอกอรรถพร

จังหวัดสระบุรี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 428,206 คน
 1. สัญญา บุญ-หลง 62,912 คะแนน
 2. องอาจ วงษ์ประยูร 52,977 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 15 คน

1 นางสมพิศ แบบแผน
2 นายองอาจ วงษ์ประยูร
3 นายภณชัย ทยานันท์
4 นายสมนึก เจริญผล
5 นายไกรมาศ รัตนวิจารณ์
6 นายสัญญา บุญ-หลง
7 นายวิโรจน์ ฟักสุวรรณ
8 นายสมมิตร โคตระวิบูลย์
9 นายถาวร ชัยฤกษ์
10 นายรัชเดช อดิเรกสาร
11 นายคำรพ สาระจิตต์
12 น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย
13 นายบรรเจิด ประสิทธิ์เพียรชัย
14 นายโรจนศักดิ แสงศิริวิไล
15 นายชูชาย บุญรอด

จังหวัดสิงห์บุรี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 167,287 คน
 1. วิชัย เทียนถาวร 50,603
 • จำนวนผู้สมัคร 4 คน

1 นายกมล สุขคะสมบัติ
2 นายพิภพ ใจเพียร
3 นายวิชัย เทียนถาวร
4 นายท้อน วิจารณ์ปรีชา

จังหวัดสุโขทัย[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 7 คน

1 นายอารยะ ชุมดวง
2 นายโด่ง แสวงลาภ
3 นายสุพจน์ อันอารี
4 นางพยุง จิตรธร
5 นายนรินทร์ พานิชกิจ
6 นายธร สุนทรรายุทธ
7 นายสุทธิ เทศกาล

จังหวัดสุพรรณบุรี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 13 คน

1 นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง
2 นายนิมิตร สมบูรณ์วิทย์
3 นายประสิทธิ์ โพธสุธน
4 พล.ต.ต.สมศักดิ์ รักซ้อน
5 น.ส.ศกลรัตน์ สกุลรัตน์
6 นายจำรอง อาจคงหาญ
7 นายสำเริง เรืองฤทธิ์
8 นายศรีพล ลิ่มทอง
9 นายสมเกียรติ ทรัพย์สวนแตง
10 พ.ต.อ.ปรีดี เจริญศิลป์
11 นายศักดิ์สิทธิ์ สร้อยเกลียว
12 นายยุทธ แสงทองดี
13 พ.ต.ท.ละเอียด สนธิกุล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 27 คน

1 นายมานพ เกษมณี 2 นายธีรพร ทิศทองคำ 3 นายสิทธิพร จริยพงศ์ 4 นายประวิช นิลวัชรมณี 5 นายสุวิทย์ ลิ้มสุวรรณ 6 นายสุทัศน์ อินทชาติ 7 นายหฤษฎ์ จิตต์แสวง 8 นายธีระ โรจนพรพันธุ์ 9 นางนันท์นภัส ช่วยปลอด 10 พ.อ. ไพวงศ์ ชัยชนะ 11 นายวิศาล ศรีมหาวโร 12 นายพาสกร จรูญรัตน์ 13 นายบุญยงค์ จรัสจรูญฤทธิ์ 14 นายดุสิต ปิตะทัต 15 นายอรัญ วงศ์อนันต์ 16 พ.ต.อ. (พ) นิติ จารุจารีต 17 นายเอกราช รอดเจริญ 18 นายสมบุญ ศรีภิรมย์มิตร 19 พล.อ. ฝังพัฒน์ บุญเลี้ยง 20 นายมาณิช อินทฉิม 21 นาวาเอกสุนทร รังสิวรารักษ์ 22 พล.ต.ท. มาโนช ไกรวงศ์ 23 พล.ต.ต. ภูวดล กระแสอินทร์ 24 นายลิขิต มุกดา 25 นายถวัลย์ ชูแก้ว 26 นายหมอหยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์ 27 นายวีรวัฒน์ วรรณศิริ

จังหวัดสุรินทร์[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 4 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 28 คน

1 นางดวงใจ ปรีชาชนะชัย 2 น.ส.วรวรรณ ศรีตะลานุกค์ 3 นายเสงี่ยม อินทรบุตร 4 นายประสิทธิ์ ตาตินิจ 5 นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ 6 นายวิชัย ทัศนเศรษฐ 7 นายวรวุธ อยู่ดี 8 นายเสกสรรค์ นิสัยกล้า 9 พ.ต.ท. ทวีป กรวยทอง 10 นายกนกกาญจน์ ควรหา 11 นายเฉลียว สัตตมัย 12 นายประกาย บุญปก 13 นายพนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร 14 นายสมศักดิ์ เจริญพันธ์ 15 พ.ท. นิรันดร์ จันทร์แดง 16 นายไพฑูรย์ มีกุศล 17 นายเลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ 18 นางสงวน มุกดาอนันต์ 19 น.ส.ภูริตา มูลศาสตร์ 20 นายประพันธ์ วงศ์คำ 21 นางศิริพร สุเมธารัตน์ 22 นายยรรยง ร่วมพัฒนา 23 นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 24 นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ 25 นายยงยศ กรองทอง 26 นายเสกสรรค์ แสนภูมิ 27 ร.ต.อ. ปฐม ลิขสิทธิ์ 28 นายประดับ สืบสันต์

จังหวัดหนองคาย[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 3 คน
 1. พิทักษ์ ศรีตะบุตร 70,843 คะแนน
 2. พล.ต.ต. ขจร สัยวัตร์ 70,418 คะแนน
 3. น.พ. มารุต มัสยวาณิช 62,926 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 14 คน

1 นายธีรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2 นายสมาน ผานิจ
3 น.พ. มารุต มัสยวาณิช
4 พ.ต.ต. ศราวุฒิ สกุลมีฤทธิ์
5 นายพิทักษ์ ศรีตะบุตร
6 น.อ. ฐากูร นาครทรรพ
7 นายบุญนำ นิกรเทศ
8 นายพงศ์อินทร์ อินทร์มา
9 นายเฉลิมชัย เอียสกุล
10 นายอัคเนย์ แถวบุญตา
11 พล.ต.ต. ขจร สัยวัตร์
12 นางสิริรัฐ ชูกลิ่น
13 นายสมยศ ทวีพานิชย์
14 ร.อ.กันตินันท์ ศังขานนท์

จังหวัดหนองบัวลำภู[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 2 คน
 1. อนงค์วิชญา สาริบุตร 71,007 คะแนน
 2. จุรีลักษณ์ รัตนประทีปพร 44,256 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 6 คน

1 นายไพรัช นุชิต
2 นางจุรีลักษณ์ รัตนประทีปพร
3 พ.ต. สรชาติ สุวรรณพรหม
4 นายวินิตย์ ผลดี
5 นางอนงค์วิชญา สาริบุตร
6 นายประสิทธิ์ ชินภักดี

จังหวัดอ่างทอง[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 • มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด : 215,072 คน
 1. เพทาย ออประเสริฐ 51,443 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 4 คน

1 นายสุรพร สรณารักษ์
2 นายวสุพล เปาอินทร์
3 นายเพทาย ออประเสริฐ
4 นายแดน เวลาดี

จังหวัดอำนาจเจริญ[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 1. สมหญิง บัวบุตร 54,240 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 10 คน

1 นายไพรสินธ์ ทองประเสริฐ
2 นายแสวง บุญเข้ม
3 นางสมหญิง บัวบุตร
4 นายสว่าง มุสิกะสาร
5 นายเชาวน์ฤทธิ์ กุมภิโร
6 นายอาคม โสมอินทร์
7 นายจำรัส ไกยสิทธิ์
8 นายสมพรชัย คงไชย
9 นายโสนิ สุวรรณี
10 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี

จังหวัดอุดรธานี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 5 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 35 คน

1 นายวิทูล นามคุณ 2 นายมงคล คูสกุล 3 นายเอนก เหลาพร 4 นายขจิต ชัยนิคม 5 พล.ต.ต.ตำรวจตรี ยศ ละม่อม 6 นายชัยพร รัตนนาคะ 7 พล.ต.ท. พิชัย สุนทรสัจบูลย์ 8 นายประจญ กิ่งมิ่งแฮ 9 พ.ต.ท. เจริญ ฤๅชา 10 พ.ต.ท. สุรทิน พิมานเมฆินทร์ 11 นายชาตวิทย์ มงคลแสน 12 นางนิสิต ศักยพันธ์ 13 ร.อ. อัมพร มังกรแก้ว 14 นางอรุณี ชำนาญศิลป์ 15 นายโชคสมาน สีลาวงษ์ 16 นางบังอร สนิทวงศ์ชัย 17 นางทองพูน เสนานคร 18 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ 19 นายถาวร จันทรมณี 20 พล.อ. สัมฤทธิ์ นนทะโชติ 21 นายวิเชียร ขาวขำ 22 นายประหยัด พิมพา 23 นายสุพรรณ พลบูรณ์ 24 นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ 25 นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล 26 นายคำจันทร์ จันทน์จำปา 27 ร.ต.อ. วิชัย ทาสี 28 นายชัยรัตน์ โสดา 29 นายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์ 30 ว่าที่ ร.ต.ดุสิต พรหมสิทธิ์ 31 นายยงฤดี พูลทรัพย์ 32 นายวัลลภ จันดาเบ้า 33 นายสมคิด หอมเนตร 34 นายเกียงไกร ธนะสีลังกูร 35 นางยุวชิต ศรีปัตติวงศ์

จังหวัดอุตรดิตถ์[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 1. พีรศักดิ์ พอจิด 100,846 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 7 คน

1 นายโปรย สมบัติ
2 นางรัชนีวรรณ คล่ำชื่น
3 นายพีระศักดิ์ พอจิด
4 นางมนปวีณ์ มะโน
5 นายโกศล อุ่ยประพัฒน์
6 พ.ต.ท. พีรพัศ อู่อารีย์
7 นายสมบูรณ์ พรหมเมศร์

จังหวัดอุทัยธานี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 1 คน
 1. ไพโรจน์ ทุ่งทอง 61,801 คะแนน
 • จำนวนผู้สมัคร 8 คน

1 นายประเสริฐ มงคลศิริ 2 นายรัฐกร บุญยะคงรัตน์
3 พล.อ.ธนู ศรียากูล
4 นายวิชัย วิสิทธิ์
5 นายเรืองเดช เหลืองบริบูรณ์
6 นายมานิตย์ กันตะวงษ์
7 นายไพโรจน์ ทุ่งทอง
8 นางบุศย์รินทร์ กวีพราหมณ์

จังหวัดอุบลราชธานี[แก้]

 • จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 6 คน
 • จำนวนผู้สมัคร 41 คน

1 นายสมเกียรติ นัยวิกุล 2 นายเรืองยศ โภคกุลกานนท์ 3 นายวีระศักดิ์ จินารัตน์ 4 นายกุญชร สุธรรมวิจิตร 5 น.ส.นิทรา เทียมสุวรรณ 6 นางช่อลัค ภาสกรไพบูลย์ 7 นายโชคชัย แก้วไชย 8 นายทยากร พลพานิช 9 นายชเวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์ 10 นายปฐมพงษ์ เรืองแสน 11 นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง 12 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ 13 นายนิกร วีสเพ็ญ 14 พล.ต.ต. แสวง พรมจิตร 15 นายอนงค์ พิมพ์วงศ์ 16 พ.ท. ชาญชาติ เฟื่องงาม 17 นางอรพิน จำปาเนตร 18 นายสุทวิช สุพรรณ 19 นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง 20 นายวิจิตร ศรีแสง 21 นายทวิทัศน์ ตั้งรพีพากร 22 นางกรุณาภรณ์ เพิ่มทองอินทร์ 23 น.ส.สมพิศ โสภิตะชา 24 พล.ต. สุวิทย์ เลาหะตระกูล 25 นายประมวล อุ่นใจ 26 พล.อ. เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี 27 นายเสกสรรค์ กอคูณ 28 นายประวี วะลิวงศ์ 29 นายจิรันดร เทพพิพิธ 30 นายไสว ศรีจันทร์ 31 นายอภิชัย เอกศิริ 32 นายโชคศักดิ์ ใจหาญ 33 นายยงยุทธ ภู่กำชัย 34 นายสุวัฒน์ เอนกวิทย์ 35 นายปรีชา ศรีจะบก 36 นายสุริยา ธิศาเวช 37 นายสัมฤทธิ์ เหลาผา 38 นายชูศักดิ์ สุทธิรารักษ์ 39 นายวิสิทธิ์ ศักดิ์สิงห์ 40 นายสมาน บุญล้น 41 นายจำลอง พรมสวัสดิ์

จำนวนสมาชิกวุฒิสภา 200 คน จำนวนผู้สมัคร 1,477 คน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]