พรรคภราดรภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคภราดรภาพ
Paradonraphab Party
ภดภ. , PDP
หัวหน้าพรรคหม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล
ประธานที่ปรึกษาพรรคพลโท ชุมพร วิเชียร
นายทะเบียนพรรคสุวดี ศรีตระกูล
เลขาธิการพรรคพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์
โฆษกพรรคสุรภาส วิเชียร
รองโฆษกพรรคธีระวัฒน์ ไกรเจริญ
ก่อตั้ง13 พฤศจิกายน 2013; 6 ปีก่อน (2013-11-13)
ที่ทำการพรรค539/6 ซอย ลาดพร้าว 71 แขวง สะพานสอง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
สี     เขียว
รองหัวหน้าพรรคอนุมัติ ศาสนูปถัมภ์
พลโท สราวุธ กาพย์เดโช
สมศักดิ์ มีชัย
รองเลขาธิการพรรคนิธิพล รวานนท์
อนิรุธ อธิวัฒนานนท์
ประธานยุทธศาสตร์พรรคร้อยเอก ดร. รชฏ พิสิษฐบรรณกร
เหรัญญิกพรรคศจีกาญจน์ สรรพช่าง
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคภราดรภาพ (อังกฤษ: Paradonraphab Party, ชื่อย่อ: ภดภ. ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: PDP) พรรคการเมืองของไทยที่ก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 เป็นลำดับที่ 22/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีนาย ทวี ซันเฮม และ นายสมศักดิ์ มีชัย เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก [1] ต่อมาในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นายทวีได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่ง [2]

กระทั่งวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ทางพรรคได้จัดการประชุมใหญ่ขึ้นเพื่อเลือก หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล อดีต ส.ส. กทม. และอดีตกรรมการบริหาร พรรคไทยรักไทย เป็นหัวหน้าพรรค และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค [3]โดยมีร.อ.ดร.รชฏ พิสิษฐบรรณกร เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค

พรรคภราดรภาพ ถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีแนวความคิดที่เน้นในเรื่องของความสามัคคี สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ เป็นสำคัญ และได้ชูแนวความคิด "นโยบายออกแบบได้" ซึ่งเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการรับฟังปัญหาของประชาชน และนำมาปรับใช้เป็นนโยบายของพรรค เพื่อให้มีความเหมาะสมกับประชาชนในแต่ละภูมิภาคและเป็นนโยบายในมุมมองใหม่ที่ถูกออกแบบร่วมกันกับประชาชน โดยเชื่อว่านโยบายดังกล่าวจะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืน สร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุน ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้น

สัญลักษณ์ของพรรค[แก้]

พรรคภราดรภาพ ใช้ตราสัญลักษณ์ของพรรคเป็นรูปวงกลมโดยเป็นภาพการจับมือบนพื้นหลังที่เป็นธงชาติไทย ซึ่งหมายถึง “ความร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีที่จะตกลงกันในการร่วมทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย” ซึ่งพรรคภราดรภาพได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เลขาธิการพรรคและทีมงานเป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์และแบบอักษรประจำพรรคขึ้นใหม่โดยสัญลักษณ์รูปแบบนี้เผยแพร่ครั้งแรกในงานประชุมเปิดตัวพรรคในปีพุทธศักราช 2561 [4]

“พรรคภราดรภาพ” ก่อเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นและศรัทธา การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศ ที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งทางสังคมที่ต่อเนื่องยาวนาน

นโยบายของพรรคที่เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และคนที่มีประสบการณ์และความเข้าใจสถานการณ์ของบ้านเมืองเป็นอย่างดี ที่พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายในการนำพาประเทศเดินหน้าสร้างความเจริญรุ่งเรือง ยุติปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้ประเทศไทยในปัจจุบันมีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและมีอนาคตที่มั่งคั่งของประชาชนชาวไทยทุกคน

การรวบรวมคนดีมีความสามารถจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันระดมสติปัญญาจัดตั้งพรรคการเมืองในชื่อ “พรรคภราดรภาพ” เพื่อสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาประเทศเป็นสิ่งสำคัญ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ผ่านการกำหนดนโยบายทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงศักยภาพแห่งภูมิปัญญาของคนไทยทั้งชาติ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างความเจริญรุ่งเรือง บนพื้นฐานแห่งสิทธิ เสรีภาพ และภราดรภาพ

ภารกิจของพรรคภราดรภาพ[แก้]

  • พรรคภราดรภาพ จะเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย
  • พรรคภราดรภาพ จะปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • พรรคภราดรภาพ จะทำหน้าที่สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง สร้างความปรองดอง ความสามัคคีและรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มาจากเสียงของประชาชน
  • พรรคภราดรภาพ จะยึดมั่นในนิติรัฐ หลักนิติธรรม ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
  • พรรคภราดรภาพ จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีที่เป็นธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาประเทศ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เป็นสิ่งสำคัญ
  • พรรคภราดรภาพ จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านทุน ข่าวสาร การศึกษาและเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • พรรคภราดรภาพ จะยึดมั่นเอาความต้องการของประชาชนเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายคือ ความสุขของคนไทยทั้งประเทศ
  • พรรคภราดรภาพ จะใช้ระบบการผสมผสานระหว่างคนยุคใหม่และคนยุคเก่า ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน โดยมีหลักทฤษฎีความพอเพียงเป็นตัวนำพานโยบายการบริหารประเทศ พร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งด้านระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อยกระดับฐานะของประชาชนภายในประเทศให้ดีขึ้น

อุดมการณ์และนโยบายของพรรค[แก้]

1.อุดมการณ์ของพรรค ถือหลักปฏิบัติเพื่อนำประเทศไปสู่การเป็นประเทศประชาธิปไตยนิยมสมัยใหม่

2.ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

3.ขยายความสัมพันธ์กับนานาอารยะประเทศในเวทีโลก

4.ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค

5.ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผลักดันอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

6.พรรคภราดรภาพ ให้ความสำคัญกับ “คุณภาพ” ชูการพัฒนาชนบทเป็นประเด็นสำคัญ โดยเน้นการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเป็นนัยสำคัญ

7.พรรคภราดรภาพ มีนโยบายให้การศึกษามีความสำคัญอันดับหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]