สภากรุงเทพมหานคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภากรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2557
ประเภท
ประเภทสภาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ผู้บริหาร
ประธานนาย คำรณ โกมลศุภกิจ[1]
ตั้งแต่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
รองประธานคนที่หนึ่งนาย กิตติ บุศยพลากร

ตั้งแต่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
รองประธานคนที่สองพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต [2]

ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โครงสร้าง
สมาชิก30 คน
กลุ่มการเมือง       อิสระ (30)
การเลือกตั้ง
ระบบการเลือกตั้งการเลือกตั้งโดยตรง
ครั้งล่าสุด29 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ที่ประชุม
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
เว็บไซต์
bangkok.go.th

สภากรุงเทพมหานคร (ตัวย่อ: ส.ก.) เป็นองค์กรฝ่ายสภาของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและดูแลการบริหารราชการกรุงเทพมหานครของฝ่ายบริหารอันมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าคณะฯ ซึ่งประธานสภากรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน คือ นาย คำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ,นาย กิตติ บุศยพลากร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 และพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2

โครงสร้าง[แก้]

โครงสร้างการบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่สำคัญ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 57 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิเลือกตั้ง จาก 50 เขต มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร อันเป็นตัวแทนภาระหน้าที่รับผิดชอบของสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คณะ ได้แก่

 1. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
 2. คณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม
 3. คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
 4. คณะกรรมการการสาธารณสุข
 5. คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
 6. คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลังและติดตามงบประมาณ
 7. คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
 8. คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 9. คณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร
 10. คณะกรรมการการจราจร ขนส่ง และการระบายน้ำ
 11. คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา

ในอดีต (พ.ศ. 2553) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น 61 คน โดยเริ่มจากการเลือกตั้ง ส.ก.ส.ข.ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เนื่องจากมีเขตทั้งหมด 5 เขตมีประชากรมากขึ้น ได้แก่ เขตบางขุนเทียน, เขตลาดกระบัง, เขตประเวศ, เขตคลองสามวา, เขตบางกะปิ โดยเขตที่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้มากกว่า 1 คน จะต้องเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 150,000 คน ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 11 เขตที่จะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้มากกว่า 1 คน คือ 2 คน ได้แก่ เขตบางเขน, เขตจตุจักร, เขตสวนหลวง, เขตดอนเมือง, เขตสายไหม, เขตลาดกระบัง, เขตคลองสามวา, เขตประเวศ, เขตจอมทอง, เขตบางแค, เขตบางขุนเทียน[3]

ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น 27 คน มาจากการแต่งตั้ง

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร[แก้]

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานคร ในการดำเนินการเรื่อง ญัตติและกระทู้ การร่างข้อบัญญัติ การร่างคำขอ แปรญัตติ การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร การประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการทางกฎหมาย การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการดำเนินการด้านการต่างประเทศ โดยมี นายประจิม เปี่ยมเต็ม เป็นเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และมี นางอุบลรัตน์ จิพยัคฆ์ และ นางณัฐรดี ซุ่ยยัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยกลุ่มภารกิจ จำนวน 9 กลุ่มงาน ได้แก่

 1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 2. กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ
 3. กลุ่มงานประชุมกรรมการสามัญ
 4. กลุ่มงานญัตติและกระทู้
 5. กลุ่มงานกฎหมาย
 6. กลุ่มงานต่างประเทศ
 7. กลุ่มงานบริการสภากรุงเทพมหานคร
 8. กลุ่มงานวิชาการ
 9. กลุ่มงานเลขานุการ

ลำดับสภากรุงเทพมหานคร[แก้]

ชุดที่ จำนวนสมาชิก ระยะการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 46[4] 16 เมษายน 2516 – 10 สิงหาคม 2518 มาจากการแต่งตั้ง
2 41[5] 2518 - 2520
3 45 2520 - 2527
4 40 2527 - 2528
5 46[6] 2528 - 2532
6 57[7] 2533 - 2537
7 54 2537 - 2541
8 60 2541 - 2545
9 61 2545 - 2549
10 57[8] 2549 - 2553
11 61[9] 2553 - 2557
12 30[10] 15 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน มาจากการแต่งตั้ง

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/258/T_0001.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศชื่อประธานสภาและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร] เล่ม ๑๓๗, ตอนที่ ๒๕๘ง, ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 2. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/113/T_0016.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศชื่อรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง] เล่ม ๑๓๗, ตอนที่ ๑๑๓, ฉบับพิเศษ หน้า ๑๖, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 3. คอลัมน์ เปิดศึกเลือกตั้งส.ก. ส.ข.ทำยังไง ??? ได้ครองใจคนกรุง โดย จิรา จิราสิต หนังสือพิมพ์เดลินิวส์หน้า 24: ฉบับวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 4. https://bmc.go.th/former-members-01/
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๙๔, ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่พึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง เล่ม ๑๐๒, ตอนที่ ๑๓๕, ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๒๗ กันยายน ๒๕๒๘
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จำทำการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๐๓, ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๖๖ ก, หน้า ๓๖, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๕๒ ก, หน้า ๒๓, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๑๓๔ ง, หน้า ๑๕, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]