หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
Royal Monogram of King Rama X.svg
ตราพระปรมาภิไธย วปร.10
(สัญลักษณ์ของหน่วยงาน)
ที่ทำการ
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 9 มกราคม พ.ศ. 2535
สืบทอดจาก หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, ผู้บัญชาการสูงสุด
พลเอก(พิเศษ) หญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, รองผู้บัญชาการ
พลเอก จักรภพ ภูริเดช, รองผู้บัญชาการ /ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
พลอากาศเอก ชาญชาย เกิดผล, รองผู้บัญชาการ
พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย, รองผู้บัญชาการ
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ, รองผู้บัญชาการ
พลตำรวจเอก อรรถกร ทิพยโสธร, รองผู้บัญชาการ
ต้นสังกัด ส่วนราชการในพระองค์
เว็บไซต์
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นหน่วยงานส่วนราชการในพระองค์ระดับกรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน บังคับบัญชา ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานในการถวายอารักขา และถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ทางพระราชพิธีตามที่ได้รับมอบหมาย และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน [1]ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการ และกำกับงานในหน้าที่ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[2]

ประวัติ[แก้]

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เดิมมีฐานะเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย [3]ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สถาปนาเป็น หน่วยทหารรักษาพระองค์ โดยใช้ชื่อว่า หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535[4] จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการยกฐานะหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นนิติบุคคล ระดับกรม สังกัดกระทรวงกลาโหม[5] โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560[6] ให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค์ และมีพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มี "หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์" เป็นส่วนราชการในพระองค์[2]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ยุคสังกัดกระทรวงกลาโหม[แก้]

เครื่องหมายราชการของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สมัยขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม[7]

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ มีหน่วยงานในสังกัด 4 หน่วยงาน ได้แก่ (แยกส่วนออกมาจากกองทัพไทย)

 • ส่วนบัญชาการ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน บังคับบัญชา ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานในการถวายอารักขาและถวายพระเกียรติสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ทางพระราชพิธีตามที่ได้รับมอบหมาย และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน ตลอดจนวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการ และกำกับงานในหน้าที่ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการ และกำกับดูแลในเรื่องของการประสานสนองตอบความต้องการของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนปฏิบัติงานโดยตรงต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสายงานที่เกี่ยวข้อง มีหัวหน้าสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการ ตามภารกิจที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบหมาย ถวายงานในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจและพระราชกิจทั้งปวง ตลอดจนควบคุมอำนวยการปฏิบัติเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามพระราชโองการหรือพระราชประสงค์ มีหัวหน้าสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 • หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการถวายพระเกียรติ การถวายความปลอดภัย การถวายอารักขา และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโดยรอบเขตพระราชฐานในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีกองบังคับการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลหน่วยขึ้นตรงของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีผู้บัญชาการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ยุคส่วนราชการในพระองค์[แก้]

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ มีส่วนราชการดังนี้

 • สำนักงานผู้บังคับบัญชา
 • สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์
 • สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์
 • กรมราชองครักษ์
 • กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
 • กองบัญชาการตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์
 • ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดโดยประกาศฯ

ผู้บริหาร[แก้]

ผู้บัญชาการ[แก้]

ลำดับที่ รายพระนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 9 มกราคม พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน[8]

รองผู้บัญชาการ[แก้]

พระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

ลำดับที่ รายพระนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พลเอก(พิเศษ) หญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560[9]
1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน[10]

ข้าราชการในพระองค์[แก้]

ลำดับที่ รายนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา 4 มกราคม พ.ศ. 2554[11] - ไม่ทราบปี[12]
2 พลอากาศเอก ทศพล สง่าเนตร 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555[13] - ไม่ทราบปี[14]
3 พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555[15] - ปัจจุบัน[16]
4 พลอากาศเอก ชาญชาย เกิดผล 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน[16]
5 พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน[16]
6 พลเอก จักรภพ ภูริเดช 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน[16]
7 พลตํารวจเอก อรรถกร ทิพยโสธร 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน [17]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2557 เล่ม 131 ตอนที่ 38 ก วันที่ 5 เมษายน 2557 หน้า 1
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 10 พฤษภาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2562.
 3. ราชอาณาจักรสยาม ,พระราชภาระหน้าที่ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร,http://www.kingdom-siam.org
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตสถาปนาหน่วยทหารเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เล่ม 130 ตอนที่ 109 ก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 หน้า 1
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 273) เล่ม 131 ตอนพิเศษ 58 ง วันที่ 25 เมษายน 2557 หน้า 1
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและพระราชทานพระยศทหาร
 9. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 10. "พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (พิเศษ 309 ง): 1. 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560.
 11. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 12. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ อัญเชิญกระเช้าผลไม้พระราชทาน ถวายแด่พระธรรมมงคลญาณ
 13. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 14. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตําแหน่ง
 15. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 "พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (พิเศษ 309 ง): 2–3. 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560.
 17. พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง