สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดสงขลา มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 4 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดสงขลามีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 4 คน คือ พันตำรวจเอก ไพจิตร ศรีคงคา สมพงษ์ สระกวี บุญญา หลีเหลด และ สุรใจ ศิรินุพงศ์

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 พันตำรวจเอก ไพจิตร ศรีคงคา พันตำรวจเอก สุรินทร์ ปาลาเร่
2 สมพงษ์ สระกวี ประเสริฐ ชิตพงศ์
3 บุญญา หลีเหลด ทิพย์วรรณ พัฒโน
4 สุรใจ ศิรินุพงศ์ อนันท์ ทองแก้ว

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 ประเสริฐ ชิตพงศ์ อนุมัติ อาหมัด

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]