ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดตู โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม

[แก้]
รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตควนขนุน)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตะโหมด)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปากพะยูน)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

โรงเรียนในจังหวัดพัทลุงมีจำนวนทั้งหมด 320 โรงเรียน โดยจำแนกตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองพัทลุง 6 36 1 43 9 12 - - 64
กงหรา 2 16 - 18 - 11 - - 29
เขาชัยสน 2 23 - 25 2 2 - - 29
ควนขนุน 6 42 - 48 1 2 - - 51
ตะโหมด 2 12 - 14 2 4 - - 20
บางแก้ว 1 12 - 13 2 2 - - 17
ปากพะยูน 3 33 - 36 2 2 - - 40
ป่าบอน 1 18 - 19 1 4 - - 24
ป่าพะยอม 2 16 - 18 1 1 1 - 21
ศรีนครินทร์ - 12 - 12 - - - - 12
ศรีบรรพต 2 11 - 13 - - - - 13
รวม 27 231 1 259 20 40 1 - 320

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงแบ่งตามสังกัด

[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[แก้]
แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุงมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 259 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง (สพม.พัทลุง) จำนวน 27 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงทั้ง 2 เขตจำนวน 231 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดพัทลุงแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

[แก้]

จังหวัดพัทลุงอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[6]ได้แก่

โดยอำเภอศรีนครินทร์ ไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกงหราพิชากร ตะโหมด คลองทรายขาว กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาชัยสน ตะโหมด เขาชัยสน เขาชัยสน มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน โตนดด้วน ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน ฝาละมี ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ตะโหมด สมหวัง กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน มะกอกเหนือ ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะแพนพิทยา ควนขนุน ตะแพน ศรีบรรพต มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด แม่ขรี ตะโหมด มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง เมืองพัทลุง ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ควนขนุน นาขยาด ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ควนขนุน ลานข่อย ป่าพะยอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ปากพะยูน โคกสัก บางแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด มัธยมศึกษา
โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง นาท่อม เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน แพรกหา ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน ดอนประดู่ ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ปากพะยูน วังใหม่ ป่าบอน มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ควนขนุน บ้านพร้าว ป่าพะยอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนางตุง ควนขนุน พนางตุง ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง ชัยบุรี เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง ตำนาน เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ควนขนุน เขาย่า ศรีบรรพต มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ตะโหมด หานโพธิ์ เขาชัยสน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน หารเทา ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน ปันแต ควนขนุน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1

[แก้]

สพป.พัทลุง เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีบรรพต มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 117 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอควนขนุน 42 โรงเรียน อำเภอเมืองพัทลุง 36 โรงเรียน อำเภอป่าพะยอม 16 โรงเรียน อำเภอศรีนครินทร์ 12 โรงเรียน และอำเภอศรีบรรพต 11 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุณหะวัณ เขาปู่ ศรีบรรพต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง พนมวังก์ ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งยางเปล พนมวังก์ ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขัน ชุมพล ศรีนครินทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขันหมู่ นาขยาด ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาปู่ เขาปู่ ศรีบรรพต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนกุฎ ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน ควนขนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ชุมพล ศรีนครินทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) พนางตุง ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกโดน โตนดด้วน ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชายคลอง พนางตุง ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นไทร นาโหนด เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตง แหลมโตนด ควนขนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเตาปูน ลำปำ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโตน ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำลา ลานข่อย ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าช้าง พนางตุง ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) พนางตุง ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโหนด นาโหนด เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินทราย บ้านพร้าว ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อทราย บ้านพร้าว ป่าพะยอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ปรางหมู่ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากสระ ปันแต ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากเหมือง เกาะเต่า ป่าพะยอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) ชัยบุรี เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านระหว่างควน พนมวังก์ ควนขนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลานข่อย ลานข่อย ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสำนักกอ ปันแต ควนขนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านใสอ้อย ดอนทราย ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม ป่าพะยอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไสถั่ว ท่าแค เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสเลียบ เกาะเต่า ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ชะมวง ควนขนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยกรวด เกาะเต่า ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ลานข่อย ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ทะเลน้อย ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหรียงงาม เขาปู่ ศรีบรรพต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมยาง ปรางหมู่ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) เกาะเต่า ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโหละหนุน อ่างทอง ศรีนครินทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง ศรีนครินทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 เกาะเต่า ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลาง ร่มเมือง เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเกาะยาง นาขยาด ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาแดง พญาขัน เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาทอง มะกอกเหนือ ควนขนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ แพรกหา ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาอ้อ มะกอกเหนือ ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองใหญ่ เกาะเต่า ป่าพะยอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนปันตาราม ปันแต ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนแพรกหา แพรกหา ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนแร่ ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอำนวย) เขาเจียก เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกแย้ม นาท่อม เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ทะเลน้อย ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโงกน้ำ นาขยาด ควนขนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแจ้ง (ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) ชัยบุรี เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนศาลา มะกอกเหนือ ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะแพน ตะแพน ศรีบรรพต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) ตำนาน เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) ทะเลน้อย ควนขนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ชัยบุรี เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ ชัยบุรี เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง พนมวังก์ ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) ชุมพล ศรีนครินทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรโกบ ชะมวง ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรงาม พนางตุง ควนขนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ ร่มเมือง เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนา ศรีนครินทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร) มะกอกเหนือ ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม ตำนาน เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ทอง ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่เรียง มะกอกเหนือ ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ทะเลน้อย ควนขนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปากประ ลำปำ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากสระ ชัยบุรี เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าตอ โตนดด้วน ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพังดาน นาขยาด ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิกุลทอง ชะมวง ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ลำปำ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) ท่าแค เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพรงงู เขาย่า ศรีบรรพต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดร่มเมือง อ่างทอง ศรีนครินทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลำใน บ้านนา ศรีนครินทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) ลำปำ เมืองพัทลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุนทราวาส ปันแต ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ชัยบุรี เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใสประดู่ เขาปู่ ศรีบรรพต อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหรังแคบ ดอนทราย ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวหมอน นาโหนด เมืองพัทลุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดแหลมโตนด แหลมโตนด ควนขนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดอภยาราม ท่าแค เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โตนดด้วน ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ชุมพล ศรีนครินทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2

[แก้]

สพป.พัทลุง เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน และอำเภอป่าบอน มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 114 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอปากพะยูน 33 โรงเรียน อำเภอเขาชัยสน 23 โรงเรียน อำเภอป่าบอน 18 โรงเรียน อำเภอกงหรา 16 โรงเรียน อำเภอตะโหมด 12 โรงเรียน และอำเภอบางแก้ว 12 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) หานโพธิ์ เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะโคบ เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะทองสม โคกม่วง เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ เกาะนางคำ ปากพะยูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ เกาะนางคำ ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะเสือ เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะหมาก เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า หารเทา ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนประกอบ คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนยวน โคกม่วง เขาชัยสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนหมอทอง โคกม่วง เขาชัยสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนหินแท่น โคกทราย ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนแหวง โคกทราย ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคู คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกทราย ดอนทราย ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) โคกม่วง เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสัก โคกสัก บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องฟืน เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ดอนประดู่ ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านโลด แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นประดู่ ชะรัด กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นสน โคกสัก บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทอนตรน คลองทรายขาว กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง หารเทา ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเชียด คลองใหญ่ ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเนียน เกาะนางคำ ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าลาด ควนขนุน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าวา เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ทุ่งนารี ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ทุ่งนารี ป่าบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท คลองใหญ่ ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำตก วังใหม่ ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากพล นาปะขอ บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแก่ คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพน กงหรา กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุนายขาว คลองใหญ่ ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงทวน หารเทา ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางขาคีม ทุ่งนารี ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังปริง ชะรัด กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสนายขัน ควนขนุน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองธง หนองธง ป่าบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหน้าวัง คลองทรายขาว กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า นาปะขอ บางแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) หารเทา ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว หนองธง ป่าบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแหลม ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) หานโพธิ์ เขาชัยสน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ทุ่งนารี ป่าบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมิตรมวลชน 1 หนองธง ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนโก (ไพศาลประชาอุปถัมภ์) หานโพธิ์ เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนขี้แรด ชะรัด กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนเคี่ยม วังใหม่ ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนเผยอ ดอนประดู่ ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนเพ็ง โคกทราย ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ ควนขนุน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกตะเคียน โคกทราย ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ควนขนุน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) จองถนน เขาชัยสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโตนด นาปะขอ บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าควาย โคกม่วง เขาชัยสน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าดินแดง วังใหม่ ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่านางพรหม ควนขนุน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรพอน ดอนประดู่ ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาปะขอ นาปะขอ บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาหม่อม นาปะขอ บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางขวน ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดปลักปอม แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปัณณาราม ท่ามะเดื่อ บางแก้ว ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) ป่าบอน ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฝาละมี ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพระเกิด ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรุพ้อ โคกทราย ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพังกิ่ง สมหวัง กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิยาราม ควนขนุน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรัตนวราราม ท่ามะเดื่อ บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโรจนาราม ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลอน โคกสัก บางแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสังฆวราราม ท่ามะเดื่อ บางแก้ว ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม เกาะนางคำ ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวควน ดอนประดู่ ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหานโพธิ์ หานโพธิ์ เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมจองถนน จองถนน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมดินสอ เกาะนางคำ ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ หารเทา ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกงหรา คลองทรายขาว กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ท่ามะเดื่อ บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

[แก้]

จังหวัดพัทลุงมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 65 ตั้งอยู่ที่ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[แก้]

จังหวัดพัทลุงมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองพัทลุง (5 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[7]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ท่าแค เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก เกาะหมาก ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองพัทลุง โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข (โสภณพัทลุงกุล) คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเขาชัยสน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลโคกชะงาย โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ โคกชะงาย เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลจองถนน โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) จองถนน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลตะโหมด โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลตำนาน โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ตำนาน เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ โรงเรียนอนุบาลราชพฤกษ์ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว อนุบาล
เทศบาลตำบลบางแก้ว โรงเรียนบ้านหูแร่ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่ขรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลลานข่อย โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ลานข่อย ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ทุ่งนารี ป่าบอน อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

[แก้]

จังหวัดพัทลุงมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดพัทลุงซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 40 โรงเรียน[8]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ โคกสัก บางแก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ คลองทรายขาว กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ หนองธง ป่าบอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบางแก้วอิสลามศึกษา (หนองบ่อ) โคกสัก บางแก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ คลองทรายขาว กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ หารเทา ปากพะยูน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนพณิชยการพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง
โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ คลองทรายขาว กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัทลุงคริสเตียน คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเพชรวรัตน์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ หนองธง ป่าบอน มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ ตะโหมด ตะโหมด อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวิทยปัญญา คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศาสนวิทยามูลนิธิ คลองทรายขาว กงหรา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ ปากพะยูน ปากพะยูน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลามมูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห์ คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลมูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ แม่ขรี ตะโหมด เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเรวดี คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน ควนขนุน เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป่าพะยอม ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสินธนา แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ ป่าบอน ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ หนองธง ป่าบอน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอารียาศึกษา ดอนทราย ควนขนุน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอิ๊กเราะห์เลิศปัญญา แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอิรชาร์ดศาสนวิทยา โคกม่วง เขาชัยสน อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยามูลนิธิ เขาชัยสน เขาชัยสน มัธยมศึกษา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง

[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองพัทลุง

[แก้]

อำเภอเมืองพัทลุงมี 64 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จำนวน 36 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จำนวน 6 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง 5 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลโคกชะงาย 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลตำนาน 1 โรงเรียน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ควนมะพร้าว มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว คูหาสวรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น เทศบาลเมืองพัทลุง
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองพัทลุง
โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ โคกชะงาย อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลโคกชะงาย
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์ ประถมศึกษา เทศบาลเมืองพัทลุง
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองพัทลุง
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข (โสภณพัทลุงกุล) คูหาสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลเมืองพัทลุง
โรงเรียนบ้านควนกุฎ ควนมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านต้นไทร นาโหนด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านเตาปูน ลำปำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ท่าแค อนุบาล–ประถมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ตำนาน อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลตำนาน
โรงเรียนบ้านนาโหนด นาโหนด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ปรางหมู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) ชัยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านไสถั่ว ท่าแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านแหลมยาง คูหาสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ คูหาสวรรค์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อม มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนพณิชยการพัทลุง คูหาสวรรค์ สช.
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ชัยบุรี มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์ มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนพัทลุงคริสเตียน คูหาสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเพชรวรัตน์ คูหาสวรรค์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา คูหาสวรรค์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ตำนาน มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนวัดกลาง ร่มเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดเขาแดง พญาขัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดควนแร่ ควนมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร ท่ามิหรำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอำนวย) เขาเจียก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดโคกแย้ม นาท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดแจ้ง (ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) ชัยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) ตำนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ชัยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ ชัยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ ร่มเมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม ตำนาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดประดู่ทอง ควนมะพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดปากประ ลำปำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดปากสระ ชัยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ลำปำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) ท่าแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) ลำปำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ชัยบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดหัวหมอน นาโหนด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดอภยาราม ท่าแค อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ท่ามิหรำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ คูหาสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ควนมะพร้าว สศศ.
โรงเรียนสตรีพัทลุง คูหาสวรรค์ มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย คูหาสวรรค์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก คูหาสวรรค์ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเรวดี คูหาสวรรค์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ท่าแค มัธยมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

อำเภอกงหรา

[แก้]

อำเภอกงหรามี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 11 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกงหราพิชากร คลองทรายขาว มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สมหวัง มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ คลองเฉลิม มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามูลนิธิ คลองทรายขาว มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านควนประกอบ คลองเฉลิม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านคู คลองเฉลิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นประดู่ ชะรัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านทอนตรน คลองทรายขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ คลองเฉลิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านนาบอน (อิสลามศึกษา) มูลนิธิ คลองเฉลิม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านป่าแก่ คลองเฉลิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านพน กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง คลองเฉลิม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังปริง ชะรัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านหน้าวัง คลองทรายขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ คลองทรายขาว สช.
โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ คลองทรายขาว มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดควนขี้แรด ชะรัด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดพังกิ่ง สมหวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวิทยปัญญา คลองเฉลิม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศาสนวิทยามูลนิธิ คลองทรายขาว อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลามมูลนิธิ คลองเฉลิม มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห์ คลองเฉลิม อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลมูลนิธิ คลองเฉลิม มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลกงหรา คลองทรายขาว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ คลองเฉลิม อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอเขาชัยสน

[แก้]

อำเภอเขาชัยสนมี 29 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 จำนวน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเขาชัยสน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลจองถนน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลเขาชัยสน
โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) จองถนน อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลจองถนน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) หานโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะทองสม โคกม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนยวน โคกม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนหมอทอง โคกม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) โคกม่วง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าลาด ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านไสนายขัน ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) หานโพธิ์ ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดควนโก (ไพศาลประชาอุปถัมภ์) หานโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) จองถนน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดท่าควาย โคกม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดท่านางพรหม ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิยาราม ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดหานโพธิ์ หานโพธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดแหลมจองถนน จองถนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม หานโพธิ์ มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนอิรชาร์ดศาสนวิทยา โคกม่วง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอิสลามิยะฮ์สหวิทยามูลนิธิ เขาชัยสน มัธยมศึกษา สช.

อำเภอควนขนุน

[แก้]

อำเภอควนขนุนมี 51 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จำนวน 42 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จำนวน 6 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนควนขนุน โตนดด้วน มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง พนมวังก์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา มะกอกเหนือ มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนทุ่งยางเปล พนมวังก์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร นาขยาด มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนบ้านขันหมู่ นาขยาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ อนุบาล–ประถมศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) พนางตุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านโคกโดน โตนดด้วน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านชายคลอง พนางตุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านเตง แหลมโตนด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าช้าง พนางตุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) พนางตุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านปากสระ ปันแต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านระหว่างควน พนมวังก์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านสำนักกอ ปันแต อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านใสอ้อย ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ชะมวง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ทะเลน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนปัญญาวุธ แพรกหา มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนพนางตุง พนางตุง มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนวัดเกาะยาง นาขยาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดเขาทอง มะกอกเหนือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ แพรกหา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดเขาอ้อ มะกอกเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดควนปันตาราม ปันแต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดควนแพรกหา แพรกหา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ทะเลน้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดโงกน้ำ นาขยาด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดดอนศาลา มะกอกเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) ทะเลน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง พนมวังก์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดไทรโกบ ชะมวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดไทรงาม พนางตุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร) มะกอกเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดประดู่เรียง มะกอกเหนือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ทะเลน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดป่าตอ โตนดด้วน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดพังดาน นาขยาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดพิกุลทอง ชะมวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดสุนทราวาส ปันแต อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดหรังแคบ ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดแหลมโตนด แหลมโตนด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โตนดด้วน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอารียาศึกษา ดอนทราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอุดมวิทยายน ปันแต มัธยมศึกษา สพม.12

อำเภอตะโหมด

[แก้]

อำเภอตะโหมดมี 20 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลตะโหมด 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลแม่ขรี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนตะโหมด แม่ขรี มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลตะโหมด
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านด่านโลด แม่ขรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเชียด คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านพรุนายขาว คลองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) แม่ขรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร แม่ขรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร ตะโหมด มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ ตะโหมด อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดปลักปอม แม่ขรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี แม่ขรี อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลแม่ขรี
โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ แม่ขรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลสินธนา แม่ขรี อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอิ๊กเราะห์เลิศปัญญา แม่ขรี อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอบางแก้ว

[แก้]

อำเภอบางแก้วมี 17 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบางแก้ว 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนดารุสสลามมูลนิธิ โคกสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม โคกสัก มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนบางแก้วอิสลามศึกษา (หนองบ่อ) โคกสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านโคกสัก โคกสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านต้นสน โคกสัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านปากพล นาปะขอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า นาปะขอ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านหูแร่ ท่ามะเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลบางแก้ว
โรงเรียนวัดโตนด นาปะขอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดนาปะขอ นาปะขอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดนาหม่อม นาปะขอ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดปัณณาราม ท่ามะเดื่อ ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดรัตนวราราม ท่ามะเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดลอน โคกสัก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดสังฆวราราม ท่ามะเดื่อ ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ท่ามะเดื่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลราชพฤกษ์ ท่ามะเดื่อ อนุบาล เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ

อำเภอปากพะยูน

[แก้]

อำเภอปากพะยูนมี 40 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 จำนวน 33 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ฝาละมี มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนบ้านเกาะโคบ เกาะหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ เกาะนางคำ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ เกาะนางคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะเสือ เกาะหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านเกาะหมาก เกาะหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า หารเทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ฝาละมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านโคกทราย ดอนทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านช่องฟืน เกาะหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ดอนประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง หารเทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าเนียน เกาะนางคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าวา เกาะหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช เกาะหมาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านม่วงทวน หารเทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) หารเทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านแหลม ฝาละมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ หารเทา อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ดอนประดู่ มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก เกาะหมาก มัธยมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ฝาละมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดควนเผยอ ดอนประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดไทรพอน ดอนประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดบางขวน ฝาละมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) เกาะหมาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดฝาละมี ฝาละมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดพระเกิด ฝาละมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดโรจนาราม ฝาละมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม เกาะนางคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดหัวควน ดอนประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดแหลมดินสอ เกาะนางคำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ ปากพะยูน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ หารเทา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ หารเทา มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน ปากพะยูน อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน

อำเภอป่าบอน

[แก้]

อำเภอป่าบอนมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ หนองธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านควนหินแท่น โคกทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านควนแหวง โคกทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ทุ่งนารี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ทุ่งนารี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำตก วังใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านยางขาคีม ทุ่งนารี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองธง หนองธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว หนองธง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ทุ่งนารี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ หนองธง มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนมิตรมวลชน 1 หนองธง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดควนเคี่ยม วังใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดควนเพ็ง โคกทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดโคกตะเคียน โคกทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดท่าดินแดง วังใหม่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนวัดพรุพ้อ โคกทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ ป่าบอน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ทุ่งนารี อนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี
โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ หนองธง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอป่าพะยอม

[แก้]

อำเภอป่าพะยอมมี 21 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ลานข่อย มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านถ้ำลา ลานข่อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินทราย บ้านพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านบ่อทราย บ้านพร้าว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านปากเหมือง เกาะเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านลานข่อย ลานข่อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านไสเลียบ เกาะเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยกรวด เกาะเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ลานข่อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ลานข่อย อนุบาล–ประถมศึกษา เทศบาลตำบลลานข่อย
โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) เกาะเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 เกาะเต่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม บ้านพร้าว มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนวัดคลองใหญ่ เกาะเต่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ บ้านพร้าว มัธยมศึกษา ม.ทักษิณ
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา ป่าพะยอม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอศรีนครินทร์

[แก้]

อำเภอศรีนครินทร์มี 12 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จำนวน 12 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ้านขัน ชุมพล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านโตน ลำสินธุ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านนาวง บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านโหละหนุน อ่างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ลำสินธุ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) ชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดร่มเมือง อ่างทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดลำใน บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ชุมพล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1

อำเภอศรีบรรพต

[แก้]

อำเภอศรีบรรพตมี 13 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 จำนวน 11 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 12 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุณหะวัณ เขาปู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนตะแพนพิทยา ตะแพน มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนบ้านเขาปู่ เขาปู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านเหรียงงาม เขาปู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดตะแพน ตะแพน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดโพรงงู เขาย่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดใสประดู่ เขาปู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม เขาย่า มัธยมศึกษา สพม.12
โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1

อ้างอิง

[แก้]
  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.พัทลุง". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-19. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "ข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2562". สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่. สืบค้นเมื่อ 21 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-30. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  8. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)