รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุง
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตควนขนุน)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตะโหมด)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปากพะยูน)
Purple pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตของจังหวัดพัทลุง

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดพัทลุงแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง[แก้]

จังหวัดพัทลุงอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โดยอำเภอศรีนครินทร์ ไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกงหราพิชากร ตะโหมด คลองทรายขาว กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาชัยสน ตะโหมด เขาชัยสน เขาชัยสน มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน โตนดด้วน ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน ฝาละมี ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ตะโหมด สมหวัง กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน มะกอกเหนือ ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะแพนพิทยา ควนขนุน ตะแพน ศรีบรรพต มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด แม่ขรี ตะโหมด มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง เมืองพัทลุง ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ควนขนุน นาขยาด ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ควนขนุน ลานข่อย ป่าพะยอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ปากพะยูน โคกสัก บางแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด มัธยมศึกษา
โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง นาท่อม เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน แพรกหา ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน ดอนประดู่ ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ปากพะยูน วังใหม่ ป่าบอน มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ควนขนุน บ้านพร้าว ป่าพะยอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนางตุง ควนขนุน พนางตุง ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง ชัยบุรี เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง ตำนาน เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ควนขนุน เขาย่า ศรีบรรพต มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ตะโหมด หานโพธิ์ เขาชัยสน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน หารเทา ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน ปันแต ควนขนุน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1[แก้]

สพป.พัทลุงเขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีบรรพต[4]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอำนวย) เขาเจียก เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนแร่ ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนกุฎ ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่ทอง ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากสระ ชัยบุรี เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแจ้ง (ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) ชัยบุรี เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) ชัยบุรี เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ ชัยบุรี เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ ชัยบุรี เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย ชัยบุรี เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) ตำนาน เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม ตำนาน เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสถั่ว ท่าแค เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอภยาราม ท่าแค เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) ท่าแค เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89 ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาท่อม นาท่อม เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกแย้ม นาท่อม เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาโหนด นาโหนด เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวหมอน นาโหนด เมืองพัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นไทร นาโหนด เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมยาง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) ปรางหมู่ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาแดง พญาขัน เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกลาง ร่มเมือง เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ ร่มเมือง เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเตาปูน ลำปำ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากประ ลำปำ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) ลำปำ เมืองพัทลุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) ลำปำ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน ควนขนุน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิกุลทอง ชะมวง ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรโกบ ชะมวง ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ชะมวง ควนขนุน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านใสอ้อย ดอนทราย ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหรังแคบ ดอนทราย ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าตอ โตนดด้วน ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลควนขนุน โตนดด้วน ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกโดน โตนดด้วน ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) ทะเลน้อย ควนขนุน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ทะเลน้อย ควนขนุน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ทะเลน้อย ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ทะเลน้อย ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขันหมู่ นาขยาด ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะยาง นาขยาด ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโงกน้ำ นาขยาด ควนขนุน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพังดาน นาขยาด ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนปันตาราม ปันแต ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุนทราวาส ปันแต ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากสระ ปันแต ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสำนักกอ ปันแต ควนขนุน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง พนมวังก์ ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง พนมวังก์ ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนทุ่งยางเปล พนมวังก์ ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านระหว่างควน พนมวังก์ ควนขนุน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านธรรมเถียร (สุขประชารัฐ) พนางตุง ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) พนางตุง ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรงาม พนางตุง ควนขนุน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชายคลอง พนางตุง ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าช้าง พนางตุง ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ แพรกหา ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนแพรกหา แพรกหา ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาอ้อ มะกอกเหนือ ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนศาลา มะกอกเหนือ ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาทอง มะกอกเหนือ ควนขนุน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านสวน (คงวิทยาคาร) มะกอกเหนือ ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดประดู่เรียง มะกอกเหนือ ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมโตนด แหลมโตนด ควนขนุน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเตง แหลมโตนด ควนขนุน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาปู่ เขาปู่ ศรีบรรพต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเหรียงงาม เขาปู่ ศรีบรรพต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใสประดู่ เขาปู่ ศรีบรรพต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุณหะวัณ เขาปู่ ศรีบรรพต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพรงงู เขาย่า ศรีบรรพต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตะแพน ตะแพน ศรีบรรพต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 เกาะเต่า ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองใหญ่ เกาะเต่า ป่าพะยอม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยกรวด เกาะเต่า ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากเหมือง เกาะเต่า ป่าพะยอม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไสเลียบ เกาะเต่า ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) เกาะเต่า ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินทราย บ้านพร้าว ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อทราย บ้านพร้าว ป่าพะยอม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม ป่าพะยอม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านลานข่อย ลานข่อย ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ลานข่อย ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านถ้ำลา ลานข่อย ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขัน ชุมพล ศรีนครินทร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ชุมพล ศรีนครินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) ชุมพล ศรีนครินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ชุมพล ศรีนครินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนา ศรีนครินทร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดลำใน บ้านนา ศรีนครินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโตน ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโหละหนุน อ่างทอง ศรีนครินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง ศรีนครินทร์ อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดร่มเมือง อ่างทอง ศรีนครินทร์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2[แก้]

สพป.พัทลุงเขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน และอำเภอป่าบอน[5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านพน กงหรา กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแก่ คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคู คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนประกอบ คลองเฉลิม กงหรา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหน้าวัง คลองทรายขาว กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลกงหรา คลองทรายขาว กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทอนตรน คลองทรายขาว กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังปริง ชะรัด กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นประดู่ ชะรัด กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนขี้แรด ชะรัด กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพังกิ่ง สมหวัง กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหวัง สมหวัง กงหรา อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าลาด ควนขนุน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่านางพรหม ควนขนุน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ ควนขนุน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ ควนขนุน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไสนายขัน ควนขนุน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิยาราม ควนขนุน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนหมอทอง โคกม่วง เขาชัยสน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะทองสม โคกม่วง เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนยวน โคกม่วง เขาชัยสน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดท่าควาย โคกม่วง เขาชัยสน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) โคกม่วง เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมจองถนน จองถนน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) จองถนน เขาชัยสน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหานโพธิ์ หานโพธิ์ เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) หานโพธิ์ เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนโก (ไพศาลประชาอุปถัมภ์) หานโพธิ์ เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) หานโพธิ์ เขาชัยสน ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเชียด คลองใหญ่ ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพรุนายขาว คลองใหญ่ ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท คลองใหญ่ ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านด่านโลด แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปลักปอม แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม เกาะนางคำ ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมดินสอ เกาะนางคำ ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเนียน เกาะนางคำ ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ เกาะนางคำ ปากพะยูน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ เกาะนางคำ ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะหมาก เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะเสือ เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะโคบ เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าวา เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านช่องฟืน เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) เกาะหมาก ปากพะยูน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกทราย ดอนทราย ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไทรพอน ดอนประดู่ ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนเผยอ ดอนประดู่ ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ดอนประดู่ ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหัวควน ดอนประดู่ ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโรจนาราม ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดฝาละมี ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลม ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางขวน ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพระเกิด ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ฝาละมี ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านม่วงทวน หารเทา ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) หารเทา ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ หารเทา ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง หารเทา ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า หารเทา ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนเพ็ง โคกทราย ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนแหวง โคกทราย ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกตะเคียน โคกทราย ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพรุพ้อ โคกทราย ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านควนหินแท่น โคกทราย ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ทุ่งนารี ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ทุ่งนารี ป่าบอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยางขาคีม ทุ่งนารี ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ทุ่งนารี ป่าบอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) ป่าบอน ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าดินแดง วังใหม่ ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำตก วังใหม่ ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดควนเคี่ยม วังใหม่ ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองธง หนองธง ป่าบอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมิตรมวลชน 1 หนองธง ป่าบอน อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว หนองธง ป่าบอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโคกสัก โคกสัก บางแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลอน โคกสัก บางแก้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านต้นสน โคกสัก บางแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดรัตนวราราม ท่ามะเดื่อ บางแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสังฆวราราม ท่ามะเดื่อ บางแก้ว ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปัณณาราม ท่ามะเดื่อ บางแก้ว ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ท่ามะเดื่อ บางแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า นาปะขอ บางแก้ว อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาปะขอ นาปะขอ บางแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโตนด นาปะขอ บางแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาหม่อม นาปะขอ บางแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากพล นาปะขอ บางแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดพัทลุงมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ตั้งอยู่ที่ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดพัทลุงมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองพัทลุง (5 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ท่าแค เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก เกาะหมาก ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองพัทลุง โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข (โสภณพัทลุงกุล) คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเขาชัยสน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลโคกชะงาย โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ โคกชะงาย เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลจองถนน โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) จองถนน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลตะโหมด โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลตำนาน โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ตำนาน เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ โรงเรียนอนุบาลราชพฤกษ์ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว อนุบาล
เทศบาลตำบลบางแก้ว โรงเรียนบ้านหูแร่ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่ขรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลลานข่อย โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ลานข่อย ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ทุ่งนารี ป่าบอน อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดพัทลุงมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงจำแนกตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2563. Check date values in: |accessdate= (help)
  4. "รายชื่อโรงเรียน". data.bopp-obec.info.
  5. "รายชื่อโรงเรียน". data.bopp-obec.info.
  6. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. Check date values in: |access-date= (help)