รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ใน Thailand Phatthalung
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุงที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมืองพัทลุง)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตควนขนุน)
Yellow pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตะโหมด)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตปากพะยูน)
Purple pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12[แก้]

จังหวัดพัทลุงอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 4 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

โดยอำเภอศรีนครินทร์ ไม่มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกงหราพิชากร ตะโหมด คลองทรายขาว กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาชัยสน ตะโหมด เขาชัยสน เขาชัยสน มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน โตนดด้วน ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน ฝาละมี ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ ตะโหมด สมหวัง กงหรา มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน มะกอกเหนือ ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะแพนพิทยา ควนขนุน ตะแพน ศรีบรรพต มัธยมศึกษา
โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด แม่ขรี ตะโหมด มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ควนขนุน นาขยาด ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ควนขนุน ลานข่อย ป่าพะยอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ปากพะยูน โคกสัก บางแก้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด มัธยมศึกษา
โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง นาท่อม เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน แพรกหา ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน ดอนประดู่ ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม ปากพะยูน วังใหม่ ป่าบอน มัธยมศึกษา
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ควนขนุน บ้านพร้าว ป่าพะยอม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนางตุง ควนขนุน พนางตุง ควนขนุน มัธยมศึกษา
โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง ชัยบุรี เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เมืองพัทลุง ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง ตำนาน เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ควนขนุน เขาย่า ศรีบรรพต มัธยมศึกษา
โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ตะโหมด หานโพธิ์ เขาชัยสน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน หารเทา ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน ปันแต ควนขนุน มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1[แก้]

สพป.พัทลุงเขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีบรรพต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2[แก้]

สพป.พัทลุงเขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอตะโหมด อำเภอกงหรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว และอำเภอปากพะยูน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดพัทลุงมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ตั้งอยู่ที่ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดพัทลุงมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองพัทลุง (5 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) ท่าแค เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก เกาะหมาก ปากพะยูน มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองพัทลุง โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเขาชัยสน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลโคกชะงาย โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ โคกชะงาย เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลจองถนน โรงเรียนเทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) จองถนน เขาชัยสน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลตะโหมด โรงเรียนเทศบาลตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลตำนาน โรงเรียนบ้านทุ่งลาน ตำนาน เมืองพัทลุง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ โรงเรียนอนุบาลราชพฤกษ์ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว อนุบาล
เทศบาลตำบลบางแก้ว โรงเรียนบ้านหูแร่ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแม่ขรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี แม่ขรี ตะโหมด อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลลานข่อย โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ลานข่อย ป่าพะยอม อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน โรงเรียนอนุบาลอ่าวพะยูน ปากพะยูน ปากพะยูน อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ทุ่งนารี ป่าบอน อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงจำแนกตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 30 มิถุนายน 2563. Check date values in: |accessdate= (help)