คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Faculty of Nursing, Suandusit University
สถาปนาธันวาคม พ.ศ. 2548
คณบดีผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
ที่อยู่
สี  สีแดง
เว็บไซต์http://nurse.dusit.ac.th/

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อังกฤษ: Faculty of Nursing, Suan Dusit University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขั้นตอนการก่อตั้ง ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษ เดือนตุลาคม 2548 มหาวิทยาลัยเชิญ อดีต ผ.อ. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ (ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ) เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนธันวาคม 2548 มหาวิทยาลัยเชิญ รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง เป็นที่ปรึกษาและเป็นประธานกรรมการร่างโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และจัดทำหลักสูตรฯ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

 • สีประจำคณะ คือ สีแดง เป็นสีที่มีพลัง มีความกระฉับกระเฉง ความทะเยอทะยาน ความรัก หมายถึง นักศึกษาพยาบาลและบัณฑิตพยาบาลจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มีทั้งพลังกายพลังใจในการให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วยความโอบอ้อมอารีย์, มีความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอ, มีความรักและเคารพต่อ รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ สถาบันการศึกษา การเรียนการทำงาน
 • ดอกไม้ประจำคณะ คือ ดอกพุดน้ำบุษย์

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรประกาศนียบัตร/ฝึกอบรมระยะสั้น ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรประกาศนียบัตร

 • สาขาผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

 • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

การรับรองสถาบัน[แก้]

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการรับรองจาก สภาการพยาบาล 3 ปี หลังจากบัณทิตรุ่นแรกจบการศึกษา เมื่อปี 2554 โดยสถาการพยาบาลได้รับรอง ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2554-2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2556:สภาการพยาบาล) เมื่อครบ 3 ปีแล้ว สภาการพยาบาลมีการตรวจเยี่ยมสถาบัน เห็นชอบให้รับรองสถาบัน 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558), สภาการพยาบาลมีการตรวจเยี่ยมสถาบัน เห็นชอบให้รับรองสถาบัน 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561:สภาการพยาบาล)[1]ทำเนียบคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต[แก้]

รายนามคณบดี หน่วยงาน วาระการดำรงตำแหน่ง
ดร.เบญจา เตากล่ำ รักษาการคณบดี โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2549-2550
ดร.เบญจา เตากล่ำ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2550-17 กรกฎาคม 2558
ดร.เบญจา เตากล่ำ คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 18 กรกฎาคม 2558- 26 มกราคม 2560
ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 26 มกราคม 2560-ปัจจุบัน

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร[แก้]

 • เริ่มเปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550
 • การรับนักศึกษา รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยมีระบบรับตรง และระบบ Admission ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกที่เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ Admission และในปีการศึกษา 2558 ได้รับความนิยมจากผู้สมัครรับเลือกเพื่อเข้าศึกษาเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ผ่านระบบ Admission[2]

กิจกรรมภายในคณะ[แก้]

 • พิธีไหว้ครู จัดขึ้นในทุกปีของเดือนมิถุนายน เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลรำลึกถึงพระคุณครู ที่ได้มอบความรู้ อบรมสั่งสอน ก่อเกิดปัญญาและเป็นคนดีของสังคม
 • พิธีมอบหมวกวิชาชีพและพิธีเดินเทียนจัดขึ้นในทุกปีของเดือนมิถุนายน ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานจริงบนหอผู้ป่วย เพื่อตระหนักถึงหน้าที่การพยาบาล
 • กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ในเดือนมกราคมของทุกปี ทางคณะได้มีการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น เล่นเกม ภายในงานเน้นความสนุกสนาน บันเทิง เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี ผ่อนคลายและมีความสุข
 • กีฬาระหว่างคณะ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 โดยคณะที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้มี 2 คณะคือ คณะครุศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ ประเภทกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันมีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมุ่งเน้น เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะ และสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงของนักศึกษา
 • กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นจากการสร้างเครือข่ายของสถาบันพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันจัดงานวันกีฬาสถาบันพยาบาลจนเป็นประเพณี โดยจะจัดทุกๆ 2 ปี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยเมื่อปี 2554

อ้างอิง[แก้]

 1. รายชื่อสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาลให้การรับรอง (สถาบันที่มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว)
 2. "10 คณะยอดฮิต แอดมิชชั่น 58". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-02. สืบค้นเมื่อ 2020-01-18.