คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
Faculty of Nursing,
Prince of Songkla University Pattani Campus
ชื่อย่อพย.วปน / NUR.PN
คติพจน์ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
สถาปนา26 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (10 ปี)
สังกัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณบดีผศ.ดร.รอฮานิ เจะอาแซ[1]
ที่อยู่
คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี เลขที่ 181 หมู่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สี  สีส้ม (แอปริคอท)
มาสคอต
ดอกปีบ
เว็บไซต์http://nur.pn.psu.ac.th/

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (อังกฤษ: Faculty of Nursing, Prince of Songkla University Pattani Campus) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า คณะพยาบาลศาสตร์ปัตตานี เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตปัตตานี

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 50314/2551 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551 เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากเหตุความไม่สงบฯในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี อีกตำแหน่งหนึ่งและได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ใหม่ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 50417/2552 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและเปิดรับนักศึกษาในปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง“คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Nursing, Pattani Campus”[2]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี[3]
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

ทำเนียบคณบดี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ผู้บริหารคณะ สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2564.
  2. ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2564
  3. หลักสูตรการศึกษา สืบค้นเมื่อ 25 เมษายน 2564

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]