คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
logoubu
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing
Ubon Ratchathani University
ที่อยู่85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วันก่อตั้ง7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
คณบดีผศ.ดร.สงวน ธานี
เว็บไซต์www.nurse.ubu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะวิชาลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะวิชาลำดับที่ 3 ของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อจากคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามลำดับ ในระยะแรกตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2552 โดยมี ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร เป็นรักษาราชการแทนคณบดี และ นางสาวณัฐชา รัตน์ถานู รักษาราชการแทนรองคณบดี ต่อมาได้ยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจาก สภาการพยาบาล วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และสภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 สามารถเปิดรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นแรกในปีการศึกษา 2553 จำนวนประมาณ 60 คน อีกทั้งยังได้ทำความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ และความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และโรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

ปรัชญา เป็นสถาบันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกหมู่เหล่า และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อท้องถิ่น ปณิธาน' เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาล ที่ได้มาตรฐานชั้นนำเพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทำหน้าที่วิจัย เพื่อพัฒนาประสานความร่วมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในท้องถิ่น วิสัยทัศน์ จะเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานวิจัย และบริการสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อรับใช้ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาควิชา[แก้]

​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 6 กลุ่มวิชา ดังนี้

  • กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตร/ฝึกอบรม ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • หลักสูตรผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ
  • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)


ปรัชญาและแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเชื่อว่าสุขภาพ เป็นสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา ซึ่งเป็นผลจากการดูแลตนเองโดยใช้ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยเงื่อนไขต่อสุขภาพ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการได้แก่ บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลสุขภาพของตนเอง การพยาบาล จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการ ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดการศึกษาพยาบาลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ร่วมพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการพยาบาลองค์รวม จะสามารถผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกต่อท้องถิ่น ความเป็นผู้นำ และสมรรถนะการทำงานในชุมชน เพื่อให้สามารถพัฒนาสุขภาพชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง

สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี[แก้]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1. ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 12 มกราคม พ.ศ. 2553 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ผศ.ดร.สงวน ธานี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]