คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
logoubu
ชื่ออังกฤษ Faculty of Nursing
Ubon Ratchathani University
ที่อยู่ 85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
วันก่อตั้ง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
คณบดี ผศ.ดร.สงวน ธานี
เว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะวิชาลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและคณะวิชาลำดับที่ 3 ของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อจากคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามลำดับ ในระยะแรกตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2552 โดยมี ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร เป็นรักษาราชการแทนคณบดี และ นางสาวณัฐชา รัตน์ถานู รักษาราชการแทนรองคณบดี ต่อมาได้ยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจาก สภาการพยาบาล วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และสภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 สามารถเปิดรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นแรกในปีการศึกษา 2553 จำนวนประมาณ 60 คน อีกทั้งยังได้ทำความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ และความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และโรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์[แก้]

ปรัชญา เป็นสถาบันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกหมู่เหล่า และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อท้องถิ่น ปณิธาน' เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาล ที่ได้มาตรฐานชั้นนำเพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทำหน้าที่วิจัย เพื่อพัฒนาประสานความร่วมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในท้องถิ่น วิสัยทัศน์ จะเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานวิจัย และบริการสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อรับใช้ชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาควิชา[แก้]

​คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 6 กลุ่มวิชา ดังนี้

  • กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  • กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)

ปรัชญาและแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความเชื่อว่าสุขภาพ เป็นสุขภาวะของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา ซึ่งเป็นผลจากการดูแลตนเองโดยใช้ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยเงื่อนไขต่อสุขภาพ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการได้แก่ บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลสุขภาพของตนเอง การพยาบาล จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ใช้บริการ ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพ ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดการศึกษาพยาบาลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ร่วมพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการพยาบาลองค์รวม จะสามารถผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกต่อท้องถิ่น ความเป็นผู้นำ และสมรรถนะการทำงานในชุมชน เพื่อให้สามารถพัฒนาสุขภาพชุมชนบนพื้นฐานความพอเพียง

สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี[แก้]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1. ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 12 มกราคม พ.ศ. 2553 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 รักษาราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ผศ.ดร.สงวน ธานี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]