คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
PNU logo.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing
Princess of Naradhiwas University
ที่อยู่80 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
วันก่อตั้ง14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณบดีผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
เว็บไซต์http://www.pnu.ac.th/webpnu/webnursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการฯ[1] เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา โดยในช่วงแรกนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต


ประวัติ[แก้]

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548[2] โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส เป็น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (เล่มที่ 123 ตอนที่ 118 ก ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549) โดยสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 23 มกราคม 2550 มีมติแต่งตั้ง นางมาลี ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์โดยทำหน้าที่จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 และโดยคำสั่ง สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2550 วันที่ 28 มิถุนายน 2550 ได้แต่งตั้งนางทิพยวรรณ นิลทยา เป็นคณบดีคนแรกของคณะพยาบาลศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เดิมมีสถานภาพเป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 โดยเริ่มเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น (2 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล 2 ปี) สำหรับผู้ช่วยพยาบาล และในปี พ.ศ. 2535 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) โดยที่หลักสูตรได้พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข ให้กับวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศนำไปใช้ หลักสูตรได้พัฒนามาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ

 • พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีมติรับวิทยาลัยพยบาลบรมราชชนี นราธิวาส เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี ของวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นราธิวาส ได้รับพัฒนาเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ได้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
 • พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้หลอมรวมเอาสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีอยู่เดิมคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส สังกัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรัฐบาลมีนโยบายให้เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่า เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ซึ่งได้รับการสถาปนาให้มีสถานภาพเป็นคณะวิชาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คือคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับวิชาชีพ และต่ำกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้อง

วัตถุประสงศ์[แก้]

 • นำความรู้ไปให้การพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน ได้ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะเสี่ยง และการเกิดโรค การดูแลรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยยึดหลักองค์รวมครอบคลุม กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ
 • สามารถวิจัยและนำผลการวิจัย ไปใช้ในการพยาบาลได้
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าและสื่อสารกับบุคคลอื่น
 • สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการงานด้านคุณภาพ
 • มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง เห็นคุณค่าของตน สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • มีเจตคติที่ดีต่อชุมชนและสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ และดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของวิชาชีพการพยาบาลและองค์กรวิชาชีพ

หลักสูตร[แก้]

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

 1. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
 2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]