คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
PNU logo.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Nursing
Princess of Naradhiwas University
ที่อยู่80 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
วันก่อตั้ง14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
คณบดีผศ.ทิพยวรรณ นิลทยา
สถานปฏิบัติโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
เว็บไซต์http://www.pnu.ac.th/webpnu/webnursing

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการฯ[1] เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา โดยในช่วงแรกนั้นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต


ประวัติ[แก้]

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548[2] โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาในจังหวัดนราธิวาสจำนวน 4 สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส สังกัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและวิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส เป็น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (เล่มที่ 123 ตอนที่ 118 ก ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549) โดยสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2550 วันที่ 23 มกราคม 2550 มีมติแต่งตั้ง นางมาลี ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นราธิวาส ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์โดยทำหน้าที่จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 และโดยคำสั่ง สภามหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2550 วันที่ 28 มิถุนายน 2550 ได้แต่งตั้งนางทิพยวรรณ นิลทยา เป็นคณบดีคนแรกของคณะพยาบาลศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2554 สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เดิมมีสถานภาพเป็นวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2505 โดยเริ่มเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น (2 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (เฉพาะกาล 2 ปี) สำหรับผู้ช่วยพยาบาล และในปี พ.ศ. 2535 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) โดยที่หลักสูตรได้พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข ให้กับวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศนำไปใช้ หลักสูตรได้พัฒนามาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ

 • พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีมติรับวิทยาลัยพยบาลบรมราชชนี นราธิวาส เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เทียบเท่าปริญญาตรี ของวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นราธิวาส ได้รับพัฒนาเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ได้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
 • พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้หลอมรวมเอาสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่มีอยู่เดิมคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส สังกัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มาหลอมรวมเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรัฐบาลมีนโยบายให้เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่า เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นสำคัญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส ซึ่งได้รับการสถาปนาให้มีสถานภาพเป็นคณะวิชาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คือคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรพยาบาลทั้งระดับวิชาชีพ และต่ำกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ท้อง

วัตถุประสงศ์[แก้]

 • นำความรู้ไปให้การพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน ได้ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะเสี่ยง และการเกิดโรค การดูแลรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยยึดหลักองค์รวมครอบคลุม กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ
 • สามารถวิจัยและนำผลการวิจัย ไปใช้ในการพยาบาลได้
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าและสื่อสารกับบุคคลอื่น
 • สามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการงานด้านคุณภาพ
 • มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง เห็นคุณค่าของตน สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • มีเจตคติที่ดีต่อชุมชนและสังคม เคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาชีพ และดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของวิชาชีพการพยาบาลและองค์กรวิชาชีพ

หลักสูตร[แก้]

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

อ้างอิง[แก้]

 1. กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549
 2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 122 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]